Frihed, sikkerhed og retfærdighed for alle
4 pages
Danish
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Frihed, sikkerhed og retfærdighed for alle

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
4 pages
Danish

Description

NA6356A-C ISSN 102225X616954058_freedom_DA 04-06-2004 10:00 Pagina 28EuropaevelseFrihed

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 17
Langue Danish

Exrait

954058_freedom_DA 04062004 10:00 Pagina28
Europaibevægelse
Frihed,sikkerhedog retfærdighedforalle RetligeogindreanliggenderiEU
DenEuropæiskeUnion
954058_freedom_DA 04062004 10:00 Pagina25
DennepublikationudgivespåalleEU’sofficiellesprog:dansk,engelsk,finsk,fransk,græsk, italiensk,nederlandsk,portugisisk,spansk,svenskogtysksamtpåestisk,lettisk,litauisk, maltesisk,polsk,slovakisk,slovensk,tjekkiskogungarsk.
Dukanfindedennebrochureogandrepublikationermedkorteogpræciseoplysninger omEUpåinternettet:europa.eu.int/comm/publications
Europa-Kommissionen GeneraldirektoratetforPresseogKommunikation Publikationer B-1049Bruxelles
Manuskriptafsluttetijanuar2004
Omslag(illustration):Bilderbox.com
Bibliografiskedatafindesbagestidennepublikation
Luxembourg:KontoretforDeEuropæiskeFællesskabersOfficiellePublikationer,2004
ISBN92-894-6701-0
©DeEuropæiskeFællesskaber,2004
Eftertryktilladt
PrintedinBelgium
TETEGAPPKLE-BLORÅPTKKIRIKYR
954058_freedom_DA 04062004 10:00 Pagina26
DenEuropæiskeUnion
EU-medlemsstater
Ansøgerlande
954058_freedom_DA 04062004 10:00 Pagina27
DA
DeterlykkedesiEUatskabeetstortområdeuden grænser,hvorenhverkanrejsefritudengrænsekon-trol.EU-borgernekanogsåfritvælge,hvilketEU-land deønskeratboogarbejdei.
Hvisviskaludnyttedissefrihederfuldtud,måEU’s ydregrænserforvalteseffektivt.Politiogretsvæsen fradeforskelligelandemåarbejdetætsammenfor atsikre,atborgerneoveraltiEUbeskyttesisamme gradmodkriminalitet,harligeadgangtildomstoleneogkanudøve deresrettighederfuldtud.
EUervedatudvikleenmerekoordineretasyl-ogindvandringspolitik, såledesatasylansøgerebehandlesretfærdigt,ogdelegaleindvandrere, somEUharbehovfor,integreresideeuropæiskesamfund.Dergøres ogsåenindsatsforatforhindremisbrugogbekæmpeillegalindvan-dring.
Ienglobaliseretverdenerdetafgørende,atEU-landenearbejdereffek-tivtsammenomatbekæmpedeninternationalekriminalitetogterro-risme.
Dettevilaltsammengarantere,atEUvirkeligeretfællesområdemed frihed,sikkerhedogretfærdighedforalle.
ISBN 9289467010 ,!7IJ2I9eghabi!
  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Livres Livres
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents