Het Verdrag van Amsterdam
108 pages
Nederlandse
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Het Verdrag van Amsterdam

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
108 pages
Nederlandse

Description

HET VERDRAG VAN AMSTERDAM Gebruiksaanwijzing HET VERDRAG VAN AMSTERDAM Gebruiksaanwijzing Deze publicatie wordt uitgegeven in alle talen van de Europese Unie: Deens, Duits, Engels, Fins. Frans, Grieks, Italiaans. Nederlands. Portugees. Spaans, en Zweeds Dit document is eveneens beschikbaar op de internetsite van SCADPIus: http://europa.eu.int/scadplus/ Meer gegevens over de Europese Unie vindt u op Internet via de Europaserver (http://europa.eu.int). Europese Commissie Directoraat-generaal „Onderwijs en cultuur" Eenheid ..Publicaties", Wetstraat 200, B-1049 Brussel Bibliografische data bevinden zich aan het einde van deze publicatie. Luxemburg: Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen, 1999 ISBN 92-828-7954-2 © Europese Gemeenschappen, 1999 Overneming met bronvermelding toegestaan.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 12
Langue Nederlandse
Poids de l'ouvrage 14 Mo

Exrait

HET VERDRAG
VAN AMSTERDAM
Gebruiksaanwijzing HET VERDRAG
VAN AMSTERDAM
Gebruiksaanwijzing Deze publicatie wordt uitgegeven in alle talen van de Europese Unie: Deens, Duits, Engels, Fins. Frans, Grieks,
Italiaans. Nederlands. Portugees. Spaans, en Zweeds
Dit document is eveneens beschikbaar
op de internetsite van SCADPIus:
http://europa.eu.int/scadplus/
Meer gegevens over de Europese Unie vindt u op Internet via de Europaserver
(http://europa.eu.int).
Europese Commissie
Directoraat-generaal „Onderwijs en cultuur"
Eenheid ..Publicaties", Wetstraat 200, B-1049 Brussel
Bibliografische data bevinden zich aan het einde van deze publicatie.
Luxemburg: Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen, 1999
ISBN 92-828-7954-2
© Europese Gemeenschappen, 1999
Overneming met bronvermelding toegestaan.
Printed in Germany
GKDRUKT OP CHLOORVRIJ GEBLEEKT PAPIER INHOUD
INLEIDING
Vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid
Grondrechten en non-discriminatie 1 1
Geleidelijke creatie van een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid 17
De Unie en de burger
Het burgerschap van de Europese Unie 3 1
Werkgelegenheid5
Sociaal beleid 41
Milieu
Volksgezondheid9
Consumentenbescherming 5
Transparantie, vereenvoudiging van de Verdragen en begrijpelijkheid van de
communautaire wetgeving3
Een doeltreffend en coherent buitenlands beleid
Het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid 5
De gemeenschappelijke handelspolitiek 61
Institutionele aangelegenheden
Het Europees Parlement
De Raad van de Europese Unie7
De Europese Commissie 1
Het Hof van Justitie 73
Rekenkamer. Economisch en Sociaal Comité. Comité van de Regio's 75
De nationale parlementen
Het subsidiariteitsbeginsel9
Nauwere samenwerking 81
Besluitvormingsprocedures5
Inhoud INLEIDING
Voorgeschiedenis van deze twee instellingen heeft de Europe­
se Raad van Turijn de onderhandelingen op
Het Verdrag van Amsterdam, waarover op 29 maart 1996 formeel kunnen openen. Et-
17 juni 1997 een politiek akkoord is bereikt werden ambitieuze doelstellingen nage­
en dat op 2 oktober 1997 is ondertekend, is streefd die zich toespitsten op het Europa
het resultaat van twee jaar werk: eerst stu­ van de burger, de internationale rol van de
dieactiviteiten en vervolgens onderhande­ Europese Unie, beter functionerende instel­
lingen in een conferentie van vertegenwoor­ lingen en de te verwachten uitbreiding.
digers van de regeringen der lidstaten. Het is
in werking getreden na te zijn geratificeerd De Europese Raad heeft de verschillende
door de vijftien lidstaten van de Europese voorstellen onderzocht en erover onderhan­
Unie volgens hun respectieve grondwettelij­ deld tijdens formele vergaderingen in Flo­
ke bepalingen. rence (21-22 juni 1996), in Dublin (5 okto­
ber 1996) en nogmaals inn (13-14
december 1996) en tijdens een informele Het Verdrag betreffende de Europese Unie
vergadering in Noordwijk (23 mei 1997). (oud artikel N) voorzag uitdrukkelijk in het
De werkzaamheden van de Europese Raad bijeenroepen van deze intergouvernemente­
hebben dus na vijftien maanden een consen­le conferentie met het oog op herziening van
sus over het Verdrag van Amsterdam opge­sommige bepalingen van dat Verdrag. In de
leverd. eerste helft van 1995 heeft elke instelling
een verslag over het functioneren van het
Verdrag betreffende de Europese Unie inge­
De doelstellingen van het Verdrag diend. In de tweede helft van dat jaar is dan
een grondige analyse van de mogelijke van Amsterdam
opties uitgevoerd door een „Reflectiegroep"
onder voorzitterschap van de Spaanse Het was duidelijk waartoe de werkzaamhe­
staatssecretaris voor Europese Zaken, de den moesten leiden. Het ging erom de poli­
heer Carlos Westendorp. Deze groep heeft tieke en institutionele voorwaarden te
haar verslag in december 1995 voorgelegd scheppen die nodig zijn om de Europese
aan de Europese Raad van Madrid. Unie in staat te stellen tot het aangaan van
de toekomstige uitdagingen in verband met
Een voorwaarde om met een dergelijke onder meer de snelle ontwikkeling van de
intergouvernementele conferentie te kunnen internationale situatie, de mondialisering
beginnen is dat daarover eerst de adviezen van de economie en de gevolgen daarvan
van de Commissie en het Europees Parle­ voor de werkgelegenheid, de bestrijding van
ment worden ingewonnen. Na raadpleging terrorisme, internationale criminaliteit en
Inleiding drugshandel, de aantastingen van het ecolo­ • artikel 5 bevat de wijzigingen die wor­
gische evenwicht en de bedreigingen voor den aangebracht in de aan het besluit
van de Raad van 20 september 1976 de volksgezondheid.
gehechte akte betreffende de verkiezing
van de vertegenwoordigers in het Euro­Het mandaat van de intergouvernementele
pees Parlement door middel van recht­conferentie was voor een deel al in de Ver­
streekse algemene verkiezingen. dragen zelf vastgesteld, maar de Europese
Raad heeft het uitgebreid met bepaalde con­
Het tweede deel van het Verdrag bevat de crete vraagstukken inzake het functioneren
artikelen 6 tot en met 11. Het gaat er hier in van de instellingen zoals de samenstelling
de eerste plaats om de Verdragen tot oprich­van de Commissie en de weging van de
ting van de drie Europese Gemeenschappen, stemmen in de Raad. Bovendien is de agen­
met inbegrip van de bijlagen en de protocol­da tijdens de onderhandelingen aangevuld
len, te vereenvoudigen door vervallen bepa­met andere thema's die door een of meer
lingen te schrappen, waarbij sommige ande­instellingen of lidstaten aan de orde werden
re bepalingen dienovereenkomstig worden gesteld.
aangepast (artikelen 6, 7 en 8). Ook voorziet
dit deel in intrekking van de overeenkomst
van 25 maart 1957 betreffende bepaalde
De structuur van het Verdrag
instellingen welke de Europese Gemeen­
schappen gemeen hebben en van het Fusie­
Het Verdrag van Amsterdam bestaat uit drie
verdrag van 8 april 1965 (artikel 9). Gepre­
delen, één bijlage en dertien protocollen.
ciseerd wordt evenwel dat deze vereenvou­
Tegelijk heeft de intergouvernementele con­
diging de rechtsgevolgen van de bovenbe­
ferentie 51 aan haar slotakte gehechte ver­
doelde teksten en van de op basis van die
klaringen goedgekeurd. Voorts heeft zij akte
teksten vastgestelde en nog van kracht zijn­
genomen van acht verklaringen van lidsta­
de besluiten onverlet laat (artikel 10). Voorts
ten, die eveneens aan de slotakte zijn
wordt gepreciseerd dat het Hof volledig
gehecht.
bevoegd is voor de interpretatie van de
bepalingen van dit deel van het Verdrag
Het eerste deel bevat de inhoudelijke wijzi­
(artikel 11 ).
gingen. Het gaat om de volgende vijf artike­
len:
Het derde deel bevat de artikelen 12 tot en
• artikel 1 bevat de wijzigingen van het met 15, dit zijn de algemene slotbepalingen
Verdrag betreffende de Europese Unie; van het Verdrag. Deze betreffen de hernum­
mering van de bepalingen van het Verdrag • artikel 2 bevat de wijzigingen die wor­
betreffende de Europese Unie en van het den aangebracht in het Verdrag tot
Verdrag tot oprichting van de Europese oprichting van de Europese Gemeen­
Gemeenschap (artikel 12), de sluiting van schap;
het Verdrag voor onbeperkte tijd (artikel
• artikel 3 bevat de wijzigingen die wor­
13), de ratificatie en de inwerkingtreding
den aangebracht in het Verdrag tot
(artikel 14) en de lijst van de taalversies
oprichting van de Europese Gemeen­l 15).
schap voor Kolen en Staal;
• artikel 4 bevat de wijzigingen die wor­ De bijlage van het Verdrag van Amsterdam
den aangebracht in het Verdrag tot bevat de concordantietabellen voor de her­
oprichting van de Europese Gemeen­ nummering van de bepalingen van het Ver­
schap voor Atoomenergie; drag betreffende de Europese Unie en van
Inleiding het Verdrag tot oprichting van de Europese het protocol betreffende het publieke-
Gemeenschap. omroepstelsel in de lidstaten:
het protocol betreffende de bescher­
De dertien protocollen zijn:
ming en het welzijn van dieren;
• het protocol inzake artikel 17 (oud arti­
het protocol betreffende de instellingen
kel J.7) van het VEU, dat betrekking
in het vooruitzicht van uitbreiding van
heeft op de West-Europese Unie en op
de Europese Unie;
de geleidelijke bepaling van een
gemeenschappelijk defensiebeleid; het protocol betreffende de plaats van
de zetels van de instellingen en bepaal­
• het protocol tot opneming van het
de organen en diensten van de Europe­
Schengen-acquis in het kader van de
se Gemeenschappen en van Europol;
Europese Unie;
het protocol betreffende de rol van de
• het protocol betreffende de toepassing
nationale parlementen in de Europese
van bepaalde aspecten van artikel 14
Unie.
(oud artikel 7 A) van het Verdrag tot
oprichting van de Europese Gemeen­
schap op het Verenigd Koninkrijk en
De resultaten
Ierland;
• het protocol betreffende de positie van In dit algemene overzicht van het Verdrag
het Verenigd Koninkrijk en Ierland ten van Amsterdam wordt vooral aandacht
aanzien van de nieuwe titel „visa, asiel, besteed aan de wijzigingen die zijn aange­
immigratie en andere beleidsterreinen bracht in het Verdrag betreffende de Euro­
die verband houden met het vrije ver­ pese Unie en in het Verdrag tot oprichting
keer van personen" van het Verdrag tot van de Europese Gemeenschap. Duidelijk-
oprichting van de Europese Gemeen­ heidshalve is dit overzicht verdeeld in vier
schap; grote hoofdstukken waarin de voornaamste
hervormingen worden besproken die het
• het protocol betreffende de positie van
Verdrag van Amsterdam heeft meegebracht.
Denemarken ten aanzien van de nieuwe
titel „visa, asiel, immigratie en andere
beleidsterreinen die verband houden
Vrijheid, veiligheid en
met het vrije verkeer van personen" van
rech tvaardigheid
het Verdrag tot oprichting van de Euro­
pese Gemeenschap en bepaalde aspec­
In dit hoofdstuk wordt in de eerste plaats uit­
ten van het gemeenschappelijk buiten­
eengezet welke garanties het Verdrag van
lands en veiligheidsbeleid;
Amsterdam biedt op het punt van de
• het protocol inzake asiel voor onderda­ bescherming van de grondrechten in de
nen van lidstaten van de Europese Unie: Europese Unie, meer in het bijzonder wat de
gelijkheid van vrouwen en mannen, niet-
• het protocol betreffende de toepassing
discriminatie en de behandeling van gege­
van het subsidiariteits- en het evenre­
vens van persoonlijke aard betreft.
digheidsbeginsel;
• het protocol betreffende de buitenland­ Ook wordt ingegaan op de veranderingen op
se betrekkingen van de lidstaten in ver­ het gebied van het vrije verkeer van perso­
band met de overschrijding van de bui­ nen binnen de Europese Unie, waarbij voor­
tengrenzen; al aandacht wordt besteed aan de in het Ver-
Inloidiinj drag tot oprichting van de Europese het milieubeleid wordt geconsolideerd
Gemeenschap opgenomen nieuwe titel inza­ doordat de nadruk wordt gelegd op
ke visa, asiel, immigratie en andere beleids­ duurzame ontwikkeling, bij alle vor­
terreinen die verband houden met het vrije men van sectorbeleid rekening wordt
verkeer van personen. gehouden met het milieu en de commu­
nautaire besluitvorming wordt vereen­
voudigd; Daarnaast is er aandacht voor de nieuwe
titel VI van het Verdrag betreffende de Euro­
de instrumenten waarover de Europese
pese Unie, die betrekking heeft op de poli­
Unie beschikt om een hoog niveau van
tiële en justitiële samenwerking in strafza­
volksgezondheid te bevorderen, wor­
ken, en voor de voorwaarden waarop het
den verbeterd;
Schengen-acquis wordt opgenomen in het
de doelstellingen op het gebied van juridische kader van de Europese Unie.
consumentenbescherming worden ver­
duidelijkt en de betrokken maatregelen
worden beter in de andere takken van
De Unie en de burger
beleid geïntegreerd;
Dit hoofdstuk bevat zeven paragrafen over het recht van elke burger om de door de
de verbeteringen die het Verdrag van instellingen van de Europese Unie
Amsterdam meebrengt op terreinen die opgestelde documenten te raadplegen
rechtstreeks betrekking hebben op de rech­ en om in zijn eigen taal met deze instel­
ten, de belangen en het welzijn van de bur­ lingen een correspondentie te kunnen
gers. Het gaat om de volgende hervormin­ voeren wordt gewaarborgd. Voorts dient
gen: de wetgeving van een hogere redactio­
nele kwaliteit te zijn om het begrip en de
• het begrip ..Europees burgerschap"
toepassing ervan te verbeteren.
wordt verder ontwikkeld door aanvul­
ling van de lijst van burgerrechten die
de burgers van de Unie genieten, en
Een doeltreffend en coherent door verduidelijking van het verband
buitenlands beleid tussen het nationale burgerschap en het
Europese burgerschap:
In dit hoofdstuk wordt uiteengezet welke
• in het Verdrag tot oprichting van de
verbeteringen het Verdrag van Amsterdam
Europese Gemeenschap wordt een titel
brengt opdat de Europese Unie haar belan­
over werkgelegenheid opgenomen die
gen in internationaal verband beter kan
voorziet in het uitstippelen van
behartigen. Onderscheid dient te worden
gemeenschappelijke werkgelegen-
gemaakt tussen enerzijds economische
heidsstrategieën en in coördinatie van
aspecten, waarbij het gaat om een uitbrei­
de nationale beleidsmaatregelen:
ding van de werkingssfeer van de gemeen­
schappelijke handelspolitiek, en anderzijds • de overeenkomst betreffende de sociale
politieke aspecten, die een hervorming van politiek, die onder meer in de bestrij­
het gemeenschappelijk buitenlands en vei­ding van sociale uitsluiting voorziet en
ligheidsbeleid (GBVB) betreften. de gelijke behandeling van vrouwen en
mannen voorschrijft, wordt in een aan­
gescherpte versie in het Verdrag tot Op economisch gebied wordt aangegeven
oprichting van de Europese Gemeen­ wat er op het spel staat bij en welke proce­
schap geïntegreerd; dure moet worden gevolgd vooreen uitbrei-
Inleidin«

  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Livres Livres
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents