Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen Handelingen van het Europese Parlement Zitting 1990-1991. Volledig verslag van de Vergadering van 19 tot en met 23 november 1990

-

Documents
392 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

ISSN 0378-5025 Bijlage Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen Nr. 3-396 Uitgave in de Nederlandse taal Handelingen van het Europese Parlement Zitting 1990-1991 Volledig verslag van de Vergadering van 19 tot en met 23 november 1990 Huis van Europa, Straatsburg Inhoud Vergadering van maandag 19 november 1990 1 1. Hervatting van de zitting, blz. 1 — 2. Goedkeuring van de Notulen, blz. 1 — 3. Agenda, blz. 3 — 4. Bescherming van habitats (Stemming), blz. 5 — 5. Schade ver­oorzaakt door afvalstoffen, blz. 8 — 6. Witwassen van geld, blz. 14. Vergadering van dinsdag 20 november 1990 24 1. Goedkeuring van de Notulen, blz.6 —. Overdracht van beslissingsbevoegdheid aan een commissie (stemming), blz.8 — 3. Urgentverklaring, blz. 28 — 4. Conformi-teitsbeoordelingsprocedures, blz. 31 — 5. Indirecte belastingen — BTW, blz. 32 — 6. Eenwording van Duitsland, blz. 49 — 7. Stemming, blz. 56 — 8. Vragenuur, blz. 61 — 9. Eenwording van Duitsland (voortzetting), blz. 76 — 10. Interne markt en ont­wikkeling van de samenwerkingsprocedure tussen het Parlement en de Raad, blz. 86 — 11. Herziening van de financiële vooruitzichten, blz. 107 — 12. EUROFORM en NOW, blz. 113. Vergadering van woensdag 21 november 1990 122 1. Goedkeuringvan de Notulen, blz.3 — 2. Urgentverklaring, blz. 125 — 3. Vragen­uur, blz. 125 — 4. Mededeling van de Commissie over de uitvoering van de resoluties van het Parlement, blz. 139 — 5.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 3
Langue Nederlandse
Signaler un problème

ISSN 0378-5025
Bijlage Publikatieblad
van de
Europese Gemeenschappen
Nr. 3-396
Uitgave in de Nederlandse taal Handelingen van het Europese Parlement
Zitting 1990-1991
Volledig verslag van de Vergadering
van 19 tot en met 23 november 1990
Huis van Europa, Straatsburg
Inhoud Vergadering van maandag 19 november 1990 1
1. Hervatting van de zitting, blz. 1 — 2. Goedkeuring van de Notulen, blz. 1 —
3. Agenda, blz. 3 — 4. Bescherming van habitats (Stemming), blz. 5 — 5. Schade ver­
oorzaakt door afvalstoffen, blz. 8 — 6. Witwassen van geld, blz. 14.
Vergadering van dinsdag 20 november 1990 24
1. Goedkeuring van de Notulen, blz.6 —. Overdracht van beslissingsbevoegdheid
aan een commissie (stemming), blz.8 — 3. Urgentverklaring, blz. 28 — 4. Conformi-
teitsbeoordelingsprocedures, blz. 31 — 5. Indirecte belastingen — BTW, blz. 32 —
6. Eenwording van Duitsland, blz. 49 — 7. Stemming, blz. 56 — 8. Vragenuur, blz. 61
— 9. Eenwording van Duitsland (voortzetting), blz. 76 — 10. Interne markt en ont­
wikkeling van de samenwerkingsprocedure tussen het Parlement en de Raad, blz. 86
— 11. Herziening van de financiële vooruitzichten, blz. 107 — 12. EUROFORM en
NOW, blz. 113.
Vergadering van woensdag 21 november 1990 122
1. Goedkeuringvan de Notulen, blz.3 — 2. Urgentverklaring, blz. 125 — 3. Vragen­
uur, blz. 125 — 4. Mededeling van de Commissie over de uitvoering van de resoluties
van het Parlement, blz. 139 — 5. O & O-programma's inzake telematica, milieu en
mariene wetenschap, blz. 141 — 6. Stemming, blz. 152 — 7. Scheepsbouw, blz. 156 —
8. Europese Raad van oktober in Rome — Intergouvernementele Conferenties-
Subsidiariteitsbeginsel — Begrotingscontrole — Financiering van de Gemeenschap,
blz. 158 — 9. Waarnemers uit de vroegere DDR, blz. 198 — 10. Actualiteitendebat
(Mededeling van de Voorzitter), blz. 199 — 11. Stemming (Europese Akte), blz. 200
— Bijlage, blz. 205.
Vergadering van donderdag 22 november 1990 284
1. Goedkeuring van de Notulen, blz.5 — 2. Actualiteitendebat, blz. 290 — 3. Ver­
klaring van de Commissie over het landbouwhoofdstuk in de GATT-onderhandelin­
gen, blz. 310 — 4. Overeenkomsten EEG-Hongarije, Polen en Tsjechoslowakije,
blz. 326 — 5. Visserij, blz. 331 — 6. Scheepsbouw (voortzetting), blz. 338 — 7. Stem­
ming, blz. 341.
Bijlage — Plechtige vergadering 35TEN GELEIDE
Tegelijkertijd met de uitgave in de Nederlandse taal verschijnen er uitgaven in de acht andere
officiële talen der Gemeenschappen: Spaans, Deens, Duits, Grieks, Engels, Frans, Italiaans
en Portugees. De uitgave in de Nederlandse taal behelst de oorspronkelijke tekst van de in het
Nederlands gehouden redevoeringen en de Nederlandse vertaling van de redevoeringen in
een andere taal. In het laatste geval staat achter de naam van de spreker met de volgende
letters aangegeven in welke taal deze zich heeft uitgedrukt: (ES) voor Spaans, (DA) voor
Deens, (DE) voor Duits, (GR) voor Grieks, (EN) voor Engels, (FR) voor Frans, (IT) voor
Italiaans en (PT) voor Portugees.
De oorspronkelijke tekst van de vertaalde redevoeringen wordt gepubliceerd in de uitgave
in de desbetreffende taal.
Inhoud (vervolg) Vergadering van vrijdag 23 november 1990 358
I. Goedkeuring van de Notulen, blz.9 — 2. Stemming, blz. 360 — 3. Gewas­
beschermingsmiddelen, blz. 362 — 4. Visserij en aquicultuur (stemming), blz. 368 —
5. Oliën en vetten, blz. 370 — 6. Tweede etappe van de toetreding van Portugal,
blz. 372 — 7. Communautaire statistiek inzake het toerisme, blz. 376 — 8. Golfcrisis,
blz. 377 - 9. Audiovisuele sector, blz. 378 - 10. MIRIAM-informatienet, blz. 385 -
II. Onderbreking van de zitting, blz. 387.
Socialistische Fractie S:
PPE: Fractie van de Europese Volkspartij (Christendemocratische Fractie)
LDR: Liberale en Democratische Fractie
ED: Europesee Fractie
V: Fractie De Groenen in het Europese Parlement
GUE: Fractie voor een Unitair Europees Links
RDE: Fractie van Verenigde Europese Democraten
DR: Technische Fractie Europees Rechts
CG: Fractie Linkse Coalitie
ARC: Regenboogfractie
NI: Niet-ingeschrevenen
De tijdens de vergadering van 19 tot en met 23 november 1990 aangenomen resoluties zijn opge­
nomen in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. C-324 van 22. 12. 1990. 19. 11.90 Handelingen van het Europese Parlement Nr. 3-396/1
VERGADERING VAN MAANDAG 19 NOVEMBER 1990
Inhoud
de heren Muntingh, Caño Pinto, Vernier, 1. Hervatting van de zitting
Dillen, Lane, Monnier Besombes, Bettini, de
dames Garcia Arias, Diez de Rivera Icaza ..
2. Goedkeuring van de Notulen
5. Schade veroorzaakt door afvalstoffen ver-
slag (A3-272/90) van de heer Ferri de heren von Stauffenberg, Tomlinson,
Andrews
de heren Ferri, Falconer, de dames Braun-
Moser, Salema, Lord Inglewood, de heren
3. Agenda Lannoye, Vernier, mevrouw Grund, de heer
Ripa di Meana (Commissie)
de heren Ford, Bangemann (Commissie),
6. Witwassen van geld verslag (A3-273/90) Ford, L. Smith, von der Vring, mevrouw
van de heer Hoon Aglietta, Dessylas, Prag, mevrouw Ewing,
de heren Seal, McMahon
de heren Hoon, de Donnea, mevrouw Vays-
sade, de heren García Amigo, Sale­
4. Bescherming van habitats (Stemming) - ma, Lord Bethell, de heren Taradash, Lane,
verslag (doc. A3-254/90) van de heer Mun- Ribeiro, Moretti, Pannella, Zavvos, De Ros­
tingh sa, Pinxten, Bangemann (Commissie) 14
VOORZITTER: DE HEER BARON CRESPO genoodzaakt te verzoeken om de Notulen op twee
punten te corrigeren. Beide correcties betreffen de
resolutie over Irak en Koeweit waarover wij hebben Voorzitter
gestemd. In de resoluties staat, volgens de Notulen,
dat de Commissie juridische zaken en rechten van de (De vergadering wordt om 17.00 uur geopend)
burger werd geraadpleegd. Ik moet vaststellen dat dit
niet het geval is geweest.
1. Hervatting van de zitting
De Voorzitter. - Ik verklaar de zitting van het Europe­ Mijnheer de Voorzitter, u zult zich herinneren dat wij
se Parlement, die op 26 oktober 1990 werd onderbro­ op donderdagmiddag tijdens de oktobervergadering
ken, te zijn hervat. hierover hebben gesproken en dat mij medegedeeld
werd dat de commissie moest worden geraadpleegd
over de rechtsgrondslag. Dat was 's middags om 16.15
2. Goedkeuring van de Notulen uur. Op grond van een mededeling in de plenaire ver­
gadering is het gelukt om de Commissie juridische
De Voorzitter. - De Notulen van de vergadering van zaken en rechten van de burger bijeen te roepen, maar
vrijdag 26 oktober zijn rondgedeeld. de rapporteur, alsmede zeer veel leden, konden
wegens deze zeer late informatie niet aan de vergade­
Geen bezwaren? ring deelnemen. In deze situatie was een serieuze raad­
pleging en beraadslaging over een onderwerp dat over­
De heer von Stauffenberg (PPE), voorzitter van de igens niet zo eenvoudig is, niet mogelijk. De Commis­
Commissie juridische zaken en rechten van de burger. sie juridische zaken en rechten van de burger heeft
- (DE) Mijnheer de Voorzitter, ik heb u reeds een brief toen unaniem besloten dat onder deze omstandighe­
geschreven over deze Notulen, maar ik zie mij den de behandeling van deze zaak, dat wil zeggen de Handelingen van het Europese Parlement 19. 11.90 Nr. 3-396/2
von Stauffenberg
uitvoering van de raadpleging, niet mogelijk was en zij teerd. De juridische commissie heeft toen gezegd
heeft geadviseerd dat het Parlement zijn beslissing uit­ dat zij zich onder deze omstandigheden niet over de
stelt. kwestie kon uitspreken.
In ieder geval heeft het Europese Parlement het pro­Het Parlement heeft geen gehoor gegeven aan deze
bleem, wat de grond van de zaak betreft, opgelost. Het aanbeveling die door de ondervoorzitter van de Com­
ging hier over het embargo tegen Irak wat dus wel missie juridische zaken en rechten van de burger op
degelijk een urgent onderwerp is. Anderzijds heeft de vrijdag werd gedaan. De bewering in de Notulen dat
Raad de volgende maandag de juridische aspecten van de Commissie juridische zaken en rechten van de bur­
de zaak behandeld. ger geraadpleegd werd, blijft onjuist.
(De Notulen worden goedgekeurd) (>)
Het Parlement heeft tegenover Raad en Commissie bij
alle besluiten van wetgevende aard er steeds waarde
* * aan gehecht - en wel terecht en dit is ook door het
Europese Hof van Justitie bevestigd - dat raadpleging
De heer Tomlinson (S). - (EN) Mijnheer de Voorzitter,
niet een formele handeling is maar een ernstig verzoek
sommige leden van de Labour Party in het Europese
met de mogelijkheid na serieuze behandeling van de
Parlement hebben mij gevraagd Sir Christopher Prout
zaak een antwoord te kunnen geven. Wat voor het
te willen verontschuldigen die hier niet aanwezig kan
Parlement als geheel geldt, moet vanzelfsprekend ook
zijn omdat hij in Londen een belangrijke aankondi­
voor zijn organen respectievelijk voor zijn afdelingen
ging moet doen voor de commissie van de Conserva­
gelden, anders zou het zich bij zijn toekomstige argu­
tieven. In zijn aanwezigheid zou iemand misschien de
mentatie tegenover de andere instellingen van de
verschrikkelijke geruchten uit de wereld kunnen hel­
Gemeenschap zelf in het ongelijk stellen.
pen als zou mevrouw Thatcher in de steek gelaten zijn
door alle...
Tegen deze achtergrond kan de beslissing die de
dienstdoende Voorzitter genomen heeft, niet worden (Spreker wordt door de Voorzitter onderbroken)
gehandhaafd, namelijk dat een dergelijk, zuiver for­
De heer Andrews (RDE). - (EN) Mijnheer de Voorzit­meel verzoek binnen ultrakorte tijd zonder de moge­
ter, een motie van orde. Ik wil verwijzen naar een lijkheid van serieuze behandeling van de zaak reeds
reeks resoluties die door het Parlement in de loop der een raadpleging overeenkomstig artikel 36 van het
tijd zijn aangenomen, en naar een verslag van de heer Reglement kan zijn.
Bontempi, namens de Commissie juridische zaken en
rechten van de burger, over de Zes van Birmingham, Tegen deze achtergrond stel ik ook vast dat het Regle­
een verslag waarom het Parlement deze commissie ment van het Parlement niet is nageleefd en dat bij
heeft verzocht. Zoals u wel weet, heeft de heer Bon­overtreding van artikel 36 aanzienlijke twijfel bestaat
tempi punctueel een zeer positief verslag uitgebracht of het besluit van het Parlement - wegens niet-nale-
over deze kwestie, maar er heeft in het Parlement geen ving van zijn eigen Reglement bij de gevolgde proce­
debat plaatsgehad over het resultaat van zijn verslag dure - eigenlijk wel kracht van gewijsde heeft. Het is
over de Zes van Birmingham. Als gevolg van verschei­niet mijn taak een pasklaar antwoord te geven. Ik kan
dene resoluties die dit Parlement zijn gepasseerd, is er alleen maar vaststellen dat in alle regel alleen die
een aantal verzoeken geweest om de Zes van Birming­besluiten van het Parlement geldig zijn bij de totstand­
ham vrij te laten op grond van nieuw bewijsmateriaal koming waarvan hett zijn eigen Reglement
dat vrijwel wekelijks en dagelijks te voorschijn komt. strikt heeft nageleefd en niet opzij heeft gezet.
Wij weten nu dat de bekentenissen en de gerechtelijke
bewijsstukken op grond waarvan deze mensen schul­Wat wij in het Verdrag van de andere instellingen
dig werden verklaard, van nul en gener waarde zijn eisen, namelijk naleving van de door het Verdrag vast­
gebleken. De politie van Devon en Cornwall heeft de gestelde regels door de instellingen onderling, moet
bewijsstukken de afgelopen negen maanden onder­natuurlijk evenzo ook voor de interne werkwijze van
zocht, dat wil zeggen langer dan zeventien jaar geleden het Parlement gelden.
nodig was voor het vooronderzoek en om de zes men­
sen voor het gerecht te brengen. Wat ik u eigenlijk wil­Ik verzoek om de Notulen dienovereenkomstig te cor­
de zeggen, mijnheer de Voorzitter... rigeren.
(Spreker wordt door de Voorzitter onderbroken)
De Voorzitter. - Mijnheer von Stauffenberg, in de eer­
ste plaats moet ik u danken omdat u zich als commis­
(') Samenstelling van het Parlement - Onderzoek van de
sievoorzitter houdt aan de overeenkomstig het Regle­ geloofsbrieven - Samenstelling van de commissies -
ment toegekende spreektijd van 3 minuten. Instelling van een onderzoekscommissie - Tijdroostcr
voor de begroting - Delegatie van beslissingsbevoegdheid
aan een commissie (art. 3 7 van het Reglement) - Verzoek­Ik heb geantwoord op de brief die u mij hebt gestuurd
schriften - Machtiging tot het opstellen van verslagen -
in verband met de stemming over het verslag-Cramp-
Bevoegdheden van de commissies - Kredietoverschrijvin­
ton. U weet dat de Commissie juridische zaken en gen - In het register ingeschreven verklaringen (art. 65 van
rechten van de burger op donderdag van de vorige ver­ het Reglement) - Ingekomen stukken - Van de Raad ont­
vangen verdragsteksten: zie Notulen. gaderperiode is bijeengekomen en dat zij is geconsul­19.11.90 Handelingen van het Europese Parlement Nr. 3-396/3
3. Agenda De heer L. Smith (S). - (EN) Mijnheer de Voorzitter,
ik wil overeenkomstig artikel 56, lid 3, van het Regle­
ment namens de Socialistische Fractie meedelen dat De Voorzitter. - Aan de orde is de regeling van de
wij verwachten dat commissaris Pandolfi tijdens de werkzaamheden.
vergaderperiode van december een verklaring aflegt
inzake een antwoord dat hij heeft gegeven op een
De ontwerp-agenda voor de huidige vergaderperiode
vraag van mij waarom de EEG niet investeert in
is rondgedeeld en hierop zijn overeenkomstig de arti­
onderzoek naar golfslagenergie. Hij verwees naar het
kelen 73 en 74 van het Reglement de volgende wijzi­
rapport dat Dr Lewis van de universiteit van Cork
gingen aangebracht:
onder auspiciën van de EG-Commissie heeft opge­
steld en dat volgens zijn zeggen tegen een dergejijk
(De Voorzitter leest de wijzigingen voor die in de project pleitte. In werkelijkheid was het tegenoverge­
stelde het geval. De heer Lewis steunde het project. agenda zijn aangebracht) (')
Hij zei zelfs hoeveel geld ermee gemoeid zou zijn en
hoelang het project zou moeten duren. De verklaring
De heer Ford (S). - (EN) Mijnheer de Voorzitter, aller­
van de heer Pandolfi getuigt daarom van incompeten­
eerst kan ik de binnenhuisarchitecten van het Parle­
tie of geeft een valse voorstelling van zaken. In ieder
ment feliciteren met de stralende verlichting die hier
geval lijkt dit veel op de manier waarop in Groot-Brit-
is aangebracht. Ik hoop dat de lichtinstallatie niet te
tannië de kwestie van de kernenergie wordt behan­
vaak wordt veranderd en dat de lichtsterkte niet al te
deld.
veel varieert.
Ik erken dat de agenda voor deze week overladen is.
Ten tweede, de Socialistische Fractie heeft gevraagd
Daarom vraagt de Socialistische Fractie om dit punt
dat de EG-Commissie een verklaring aflegt over de
op de agenda voor de vergaderperiode van december
voorgestelde contingenteringsmaatregelen voor ener­ te plaatsen.
giebesparing in het geval van een verstoring van de
olieaanvoer als gevolg van een oorlog in de Golf. Vol­
De Voorzitter. - Mijnheer Smith, uw verzoek zal te
gens persberichten komt de Commissie met een aantal
gelegener tijd in aanmerking worden genomen.
zeer gevoelige voorstellen, bij voorbeeld prioriteit
voor scholen en ziekenhuizen, hetgeen wij uiteraard
De heer von der Vring (S), voorzitter van de Begro­van harte steunen. Er zijn echter ook andere, ietwat
tingscommissie. - (DE) Mijnheer de Voorzitter, ik wil bizarre voorstellen, zoals een rijverbod op zekere
het hebben over de twee verslagen van de heer Lamas-dagen van de week, waaruit duidelijk blijkt dat de
soure - agendapunten nrs. 312 en 313 - die op de adviseurs van de Commissie in de stad wonen en niet
agenda voor dinsdag staan. Ik wil u erop wijzen dat in op het platteland. Daarom is het van belang dat de
beide gevallen bij de stemming 260 stemmen vereist Commissie ons te gelegener tijd verslag uitbrengt over
zijn en dat het tijdstip van de stemming daarom op
deze zaak en het Parlement zijn standpunt terzake kan
woensdagavond op een passend uur moet worden
geven. Is de Commissie bereid deze verklaring deze
vastgesteld. week afte leggen?
Bij deze gelegenheid moge ik eraan herinneren dat de
De Voorzitter. - Mijnheer Ford, ik zou u dankbaar zijn
Begrotingscommissie pas vanavond zal besluiten of zij
als u, voordat u de Commissie vraagt, mij zegt welk
een voorstel daarover zal indienen. Dat zou dan mor­
punt u van de agenda wilt afvoeren om daarvoor in de
gen in het debat worden meegedeeld. Wanneer echter
plaats dit nieuwe agendapunt in te lassen. Want u weet
een voorstel wordt voorgelegd, zal het beide agenda­
heel goed, mijnheer Ford, dat wij geen speelruimte
punten betreffen.
meer hebben op de agenda.
De Voorzitter. - De kwestie zal morgen in het Bureau
De heer Bangemann, vice-voorzitter van de Commis­ in uitgebreide samenstelling worden behandeld in het
sie. - (DE) Mijnheer de Voorzitter, de Commissie zou licht van hetgeen ons wordt voorgesteld.
er de voorkeur aan geven om deze verklaring pas in de
vergaderperiode van december uit te geven. Voor
Mevrouw Aglietta (V). - (IT) Mijnheer de Voorzitter,
zover ik weet, zijn de dames en heren die hierin zijn ik zou een paar punten willen toelichten. Met betrek­
geïnteresseerd, het daarmee eens. king tot het debat dat wij dinsdag zullen houden over
de voortgang van de interne markt, zou ik willen
weten of donderdag zoals vastgesteld de termijn is De heer Ford (S). - (EN) Mijnheer de Voorzitter, als
voor de indiening van een resolutie. Voorts zouden de Commissie ons kan garanderen dat zij in december
wij een termijn moeten vaststellen voor de indiening met deze verklaring zal komen, zijn wij bereid dat te
van resoluties tot besluit van het debat over de verkla­accepteren. Dan zijn uw probleem, onze probleem en
ring van de Commissie inzake de GATT, aangezien de die van de Commissie opgelost.
stemming tijdens deze vergaderperiode zal moeten
plaatsvinden. Tenslotte zou ik willen vragen dat het
(') Zie Notulen. debat over de associatieovereenkomsten en de betrek-Nr. 3-396/4 Handelingen van het Europese Parlement 19.11.90
Aglietta
kingen met Polen, Hongarije en Tsjechoslowakije behandeld via de Commissie Regelement, onderzoek
wordt uitgebreid tot alle zes Oostbloklanden. geloofsbrieven en immuniteiten.
De Voorzitter. - Wat de termijnen betreft, dat wilde ik De Voorzitter. - Mijnheer Prag, ik heb deze kwestie al
u juist meedelen. Wat betreft de uitbreiding van het besproken en gezegd dat het Bureau in uitgebreide
debat heeft men, zoals u weet, de Commissie reeds samenstelling dat het voorstel heeft gedaan, de beslis­
verzocht om een verklaring uit te geven over deze drie sing nogmaals zal overwegen, dat wil zeggen dat ik dat
landen. van de agenda zal afvoeren en opnieuw zal voorleggen.
Hoewel wij van „Bureau" en „Bureau in uitgebreide
samenstelling" spreken, betekent zulks niet dat er De heer Dessylas (CG). - (GR) Mijnheer de Voorzit­
sprake is van een bureaucratie, want het Bureau is
ter, ik heb een vraag over punt 317 op de agenda voor
samengesteld door gekozen leden die, naar ik meen,
woensdag betreffende het Vragenuur aan de Commis­
geen bureaucraten zijn.
sie: op 12 september heb ik een vraag aan de­
sie gestelde de veroordeling tot twee jaar
gevangenisstraf door het militair gerechtshof van de Mevrouw Ewing (ARC). - (EN) Mijnheer de Voorzit­
student Demos Gatoudis die geweigerd heeft om ter, ik wil het hebben over de visserij, die donderdag
dienst te nemen bij de inlichtingendienst. Uw diensten op de agenda staat. Kan ik de verzekering krijgen dat
hebben mij geantwoord dat zij de vraag naar u hebben het debat ook zal gaan over de maaswijdte van de net­
gezonden om te beoordelen of ze ontvankelijk is. Ik ten en dat dit punt nog aan bod komt? Ik zie dat het als
verzoek u mij mee te delen of u de vraag ontvankelijk punt nr. 3 staat ingeschreven. De heer Adams en ande­
acht en waarom zij niet is opgenomen bij de vragen re Britse Europarlementariërs, onder wie ikzelf, heb­
aan de Commissie. ben een brief geschreven aan de heer Delors over het
gebrek aan raadpleging. De Commissie heeft niet de
hoffelijkheid betracht om onze briefte beantwoorden. De Voorzitter. - U verwijst naar een vraag voor het
De situatie van de vissers is zo wanhopig dat een dele­Vragenuur. Dat zullen wij te gelegener tijd wel zien.
gatie van de vissersbonden hiernaartoe is gekomen om Het is een kwestie van ontvankelijkheid.
ergens iemand te vragen naar hun klachten te luiste­
ren. Ik moet echt weten of dit punt nog op donderdag
De heer Prag (ED). - (EN) Mijnheer de Voorzitter, ik
aan de orde kan komen. Zal erover worden beraad­
wil het hebben over uw mededeling betreffende de
slaagd? Zal de Commissie nog een behoorlijk ant­
stemming na het actualiteitendebat. De cijfers betref­
woord geven? En waarom kunnen wij er niet voor zor­
fende de stemming voor de debatten over actuele,
gen dat de Commissie briefen over levensbelangrijke
dringende en bijzonder belangrijke kwesties, zoals dat
kwesties beantwoordt?
volgens het Reglement heet, geven zelden de een of
andere overtuiging aan van dit Parlement aangaande
De Voorzitter. - Het gaat om een verklaring van de het dringende, actuele of bijzonder belangrijke karak­
Commissie en ik veronderstel dat u de zaak op tijd ter van de debatten. Ik ben mij hier zeer wel van
heeft aangekaart, zodat de Commissie vóór donderdag bewust en ik weet dat er iets moet worden gedaan.
kan reageren. Wat de antwoorden van de voorzitter Maar indien het Bureau in uitgebreide samenstelling
van de Commissie op de brieven van de leden betreft, de door ons gevolgde praktijk wenst te wijzigen, dan
zal ik mij persoonlijk ermee belasten om haar eraan te moet het het Reglement veranderen overeenkomstig
herinneren dat het om redenen van hoffelijkheid en de bepalingen van het Reglement. Het is voor mij zon­
om wille van de zaak zelf passend is dat zij de brieven neklaar dat in artikel 64, lid 4, het woord „debat"
op zo kort mogelijke termijn beantwoordt. zoveel betekent als „elk debat afzonderlijk". Overal
waar dit woord wordt gebruikt in artikel 64, heeft het
de betekenis van „elk debat, dus de vijf De heer Seal (S). - (EN) Mijnheer de Voorzitter, ik
verschillende onderwerpen. Ik weet wat de intentie verwijs naar de agenda voor woensdag waarin staat
van de opsteller van deze Reglementsbepaling was, dat de vergadering 's middags van 15.00 uur tot 20.00
want ik heb die bepaling grotendeels zelf in de Politie­ uur plaatsvindt. Ons is nu gezegd dat de vergadering
ke Commissie opgesteld. Dus als er een wijziging wen­ wegens de stemming om 19.00 uur wel eens tot 20.00
selijk is, moet die naar behoren worden aangebracht, uur zou kunnen doorgaan. Dit is volstrekt onaan­
via een wijziging die wordt voorgesteld door de Com­ vaardbaar. Veel leden die individuele personen of
missie Reglement, onderzoek geloofsbrieven en delegaties op bezoek hebben, zullen een andere rege­
immuniteiten en die dit Parlement naar behoren ling moeten treffen. Ten tweede, aangezien deze ver­
wordt voorgelegd die haar met een twee derde meer­ gadering niet als avondvergadering is aangekondigd,
derheid moet goedkeuren. Ik denk dat deze methoden zullen er geen faciliteiten zijn, dat wil zeggen de
een beetje te vaak worden toegepast en het mag niet zo restaurants zullen niet open zijn. Ten derde, wij als
zijn dat het Bureau of het Bureau in uitgebreide instelling die zich dient te bekommeren om werktij­
samenstelling het Reglement manipuleren. Wij moe­ den en werkomstandigheden en zich daar ook om
ten de zaken op een behoorlijke manier doen; dit is bekommert, moeten onszelf en ons personeel niet dit
een Parlement en geen bureaucratie waar men de din­ voorbeeld geven. Derhalve stelt ik voor dat de stem­
gen kan doen zoals men wil. Ik hoop echt, mijnheer de ming om 18.00 uur begint en uiterlijk om 21.00 uur
Voorzitter, dat deze kwestie naar behoren wordt eindigt. Handelingen van het Europese Parlement Nr. 3-396/5 19. 11.90
De Voorzitter. - Ik deel uw bezorgdheid over de werk­ en consumentenbescherming, over het voorstel van
omstandigheden van alle leden en ambtenaren van de Commissie aan de Raad (COM(88) 381 def. +
COM(90) 56 def. - doc. C3-34/89) voor een richtlijn deze instelling. Alleen moeten degenen die wijzigingen
inzake de bescherming van natuurlijke en halfnatuur-voorstellen of bezwaren hebben, meteen ook voorstel­
lijke habitats en de wilde flora en fauna len welke punten van de agenda kunnen worden afge­
voerd, want anders kunnen wij ons werk niet goed
doen. Ik vestig er uw aandacht op dat er op dit
moment 915 amendementen zijn ingediend. VOORZITTER: DE HEER TELKAMPER
De heer McMahon (S). - (EN) Mijnheer de Voorzit­ Ondervoorzitter
ter, ik wil het hebben over de agenda voor woensdag
en het verslag-Speciale over de richtlijn inzake de Stem verklaringen
scheepsbouw en over produktiesteun, een punt dat is
toegevoegd. Dit is een belangrijk verslag dat niet in de De heer Muntingh (S), rapporteur. - Mijnheer de
ontwerp-agenda is opgenomen en ik hoop dat velen Voorzitter, ik hoop dat de Raad op korte termijn de
van ons de gelegenheid zullen hebben om er amende­ richtlijn zal willen aanvaarden en daarmee zo snel
menten en wijzigingen op in te dienen. Omdat ik een mogelijk de weg vrijmaken voor een effectief natuur­
gebied vertegenwoordig waar aan scheepsbouw wordt beleid in de Europese Gemeenschap.
gedaan en de mensen zich daar grote zorgen over
maken, hoop ik dat Sir Leon Brittan hier aanwezig zal In de vorige vergaderperiode heeft de Commissie aan­
zijn om volledig deel te nemen aan het debat en de gekondigd dat zij een groot aantal van de amendemen­
vragen te beantwoorden en dat hij deze week niet naar ten die het Parlement nu heeft aangenomen, niet wil
elders is uitgeweken om de toekomst van de Conserva­ accepteren. Wij zouden daarover nu moeilijkheden
tieve Partij te helpen verdedigen. Kunt u mij vertellen, kunnen maken, vragen om terugverwijzing bij voor­
mijnheer de Voorzitter, of de termijn voor de indie­ beeld, en dan zien of wij met de Commissie tot een
ning van amendementen op dit verslag wordt verlengd vergelijk kunnen komen. Ik wil dat echter niet doen.
en wat de indieningstermijn precies zal zijn? Kortom, Dit verslag valt niet onder de samenwerkingsprocedu­
zal Sir Leon Brittan deelnemen aan het debat en niet re en de Raad beslist uiteindelijk toch wat hij wil. De
naar elders zijn uitgeweken om zijn vroegere kabinets­ ervaring leert ons dat het Europese Parlement daarbij
collega's te assisteren? toch grotendeels buiten spel staat, dus waarom zou ik
dan zo'n stap nog ondernemen?
De Voorzitter. - Het verslag-Speciale wordt dinsdag
Ik zeg daarom hier slechts dat ik het jammer vind dat behandeld en de Commissie zal aanwezig zijn.
de Commissie onze amendementen deel niet over­
(De aldus gewijzigde agenda wordt goedgekeurd) ( ' ) neemt en zou de Commissie willen vragen haar
mening nog eens te willen bezien.
*
* *
Ik wil nog een woord wijden aan de canis lupus, de
Spaanse wolf waarover hier tijdens de stemprocedure
De Voorzitter. - Ik heb drie ontwerp-resoluties ont­
zoveel is gesproken. Ik moet zeggen dat de situatie van
vangen, met verzoek om spoedige stemming, tot
de Spaanse wolf in het noordwesten van Spanje inder­
besluit van het debat over de verklaring van de Com­
daad goed is. Ik kan dat niet anders dan erkennen. Ik
missie inzake de gevolgen van de overname door de
vind ook dat de Spaanse regering een compliment
Japanse onderneming Fujitsu door het bedrijf ICL(2).
moet krijgen voor de manier waarop zij de wolf pro­
beert te beschermen. Echter,m hebben wij in dit
Ik laat thans stemmen over het verzoek om spoedige
Parlement tegen een voorstel gestemd, om de wolf op
stemming.
te nemen in bijlage 3? Dat is omdat dat een precedent
zou scheppen dat elders in de Gemeenschap gevolgd
(Het Parlement stemt in met het verzoek)
zou kunnen worden en dat kan niet goed zijn. Wan­
neer de Spaanse regering last heeft van dit majestueu­
De stemming over de ontwerp-resoluties zelf vindt ze roofdier, dan kan ze gebruik maken van de ontsnap­
dinsdag om 12.00 uur plaats. pingsclausule in de wetgeving en dat is artikel 17. Er
hoeft geen enkel verschil van mening te bestaan over
het feit dat wij toejuichen wat de Spaanse regering
4. Bescherming van habitats gedaan heeft, maar de Spaanse regering moet op haar
(Stemming) beurt begrijpen dat wij geen precedent kunnen schep­
pen door één bepaalde soort, en dan nog wel een
Verslag (doe. A3-254/90) van de heer Muntingh, ondersoort, uit te sluiten van de bescherming die het
namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid beest in heel de Europese Gemeenschap nodig heeft.
(') Verzoeken om urgentverklaring - Indieningstermijn voor
Mijnheer de Voorzitter, ik ben ontzettend blij dat deze amendementen en ontwerp-resoluties - Actualiteitende­
habitat-richtlijn nu is aangenomen, en het woord is nu bat (onderwerpen) - Spreektijd: zie Notulen.
(2) Zie Notulen. aan de Raad. Ik doe een dringend beroep op de Raad Handelingen van het Europese Parlement 19. 11.90 Nr. 3-396/6
Muntingh
en de Commissie om deze habitat-richtlijn zo snel als (Applaus)
mogelijk is tot wetgeving te verheffen.
De heer Dillen (DR). - Mijnheer de Voorzitter, voor
elk volk moet de bescherming van natuur en natuur­De heer Caño Pinto (S). - (ES) Mijnheer de Voorzitter,
ruimten een hoofdbekommernis zijn. De ontwikkeling het spreekt vanzelf dat de rapporteur het recht heeft te
van de moderne tijd heeft meegebracht dat geen volk zeggen wat hij wil over zijn verslag. Hij heeft echter
nog in staat is alleen en op zichzelf deze zorg tot een niet het recht te beweren dat bij voorbeeld de Spaanse
goed einde te brengen. Hier mag met recht en rede regering sommige diersoorten niet voldoende
over een grensoverschrijdend probleem gesproken beschermt, in dit geval de wolf, omdat sommige afge­
worden. Boven de onmisbare nationale aanpak is hier vaardigden . . .
een gezamenlijke Europese taak weggelegd. Ja, waar
Europa zich zo vaak en te vaak bemoeit met vraag­(De Voorzitter onderbreekt de spreker)
stukken in andere werelddelen, waar het best niet als
betweter en wijsneus zou optreden inzake bescher­De heer Vernier (RDE). - (FR) Mijnheer de Voorzit­
ming van natuur en natuurruimten, mag en moet ter, waarde collega's, de onderhavige richtlijn is over
gezegd worden dat Europa tot plicht heeft minder ont­het geheel genomen een goede richtlijn die onze steun
wikkelde landen, onderontwikkelde landen, achter­krijgt.
gebleven landen uit de derde wereld, financieel bij te
springen en bij te staan met zijn kennis en zijn kun­Helaas heeft de rapporteur, collega Muntingh, een
nen. aantal amendementen voorgesteld waardoor de ont-
werp-richtlijn wordt verminkt. Deze voorzag namelijk
Meehelpen aan de bescherming en de redding van
in twee typen zones die speciaal worden beschermd,
natuur en natuurruimten ook elders, is een Europese
namelijk tiens van Europees belang waarvoor de
plicht, niet in de laatste plaats ingegeven door welbe­
EG-Commissie zelf zou kunnen besluiten dat ze moe­
grepen eigenbelang. Natuur mag echter geen afgod,
ten worden beschermd ingeval het land waarin de
geen totempaal worden die we maniakaal aanbidden.
betreffende zone ligt, in gebreke blijft, en 100 zones
Zo moet er een evenwicht bereikt worden en dit
van louter regionaal of nationaal belang voor de
bereikt worden onderstreept voldoende dat het er op
bescherming waarvan de betrokken lidstaat bevoegd
dit ogenblik zeker nog niet is, tussen economie en eco­
is.
logie. Is dit van levensbelang zo mag niet uit het oog
verloren worden dat alle zorg voor natuur en natuur­
Verscheidene amendementen beogen evenwel dit
ruimten, nodeloos en nutteloos is, ja baarlijke onzin,
onderscheid tussen deze twee typen zones af te schaf­
wanneer ze dreigt vergezeld te gaan van een culturele
fen en elke verwijzing naar het maximumaantal zones
verloedering. De roep ter bescherming van de natuur
van Europees belang achterwege te laten. Er zou der­
heeft alleen een waardevolle betekenis wanneer die
halve generlei beperking worden gesteld aan het
bescherming geen doel op zichzelf is, doch middel en
„interventionisme" van de EG-Commissie. Ik betreur
werktuig om de mens als cultureel wezen zijn
ook dat mijn amendement over de noodzaak om reke­
beschermde plaats te waarborgen in zijn natuurlijke
ning te houden met de regionale specifieke situaties is
gemeenschap.
verworpen. Het is namelijk van zeer groot belang dat
men op dit gebied van de natuurbescherming alsook Bescherming van natuur is goed als de aanklacht tegen
op andere terreinen rekening houdt met de nationale de letterlijke ontworteling ook doorgetrokken wordt
of regionale bijzondere omstandigheden en dat men op het culturele vlak. Bescherming van de natuur is
niet toegeeft aan de verleiding van een al te gecentrali­ goed, maar wordt een monsterlijke leugen wanneer het
seerde Europese wetgeving die haar tentakels naar alle kind in de moederschoot vermoord mag worden.
kanten uitstrekt. Dat zou trouwens in formele tegen­ Bescherming van de natuur is goed, wanneer ze een
spraak zijn met het Verdrag van Rome zelf waar in onderdeel vormt van de bescherming van de nationale
artikel 130 R, lid 4, het volgende wordt bepaald: „Op identiteit van de mens. Als zodanig hebben de rechtse
milieugebied treedt de Gemeenschap op wanneer de volkse nationale krachten steeds op de bres gestaan
(...) doelstellingen beter op het niveau van de Gemeen­ om natuurruimten te beschermen en te redden. Ecolo­
schap dan op dat van de lidstaten afzonderlijk kunnen gie is alleen denkbaar als geleding van het nationalis­
worden verwezenlijkt."
me, bouwsteen van Europa.
Wegens dit amendement dat geen enkele beperking
stelt aan het maximumaantal van tien zones van Euro­ VOORZITTER: DE HEER PETERS
pees belang, wegens dit amendement dat, vind ik, een
essentieel onderdeel van de oorspronkelijke tekst ver­ On dervoorzitter
minkt, zal onze fractie zich tot haar grote spijt genoopt
zien tegen de tekst te stemmen zoals die zojuist is aan­ De heer Lane (RDE). - (EN) Mijnheer de Voorzitter,
genomen. Zelf zal ik mij van stemming onthouden. ook ik zal tegen het verslag-Muntingh stemmen, en
Laat het echter duidelijk zijn dat daarentegen het wel om de volgende redenen. Sedert het begin der tij­
oorspronkelijke voorstel van een richtlijn zoals voor­ den hebben vogels en andere dieren naast elkaar op
gesteld door de EG-Commissie onze goedkeuring weg­ deze planeet geleefd. In landelijke gebieden waar
draagt. wordt gejaagd, hetzij als broodwinning hetzij voor de 19. 11.90 Handelingen van het Europese Parlement Nr. 3-396/7
Lane
sport, hebben de betrokkenen gezorgd voor een aangetast zoals nu gebeurt en zo als vandaag is
behoorlijke instandhouding. Degenen onder ons die in gebeurd met de zegen van de Commissie. Deze och­
die landelijke gebieden wonen, zijn veel competenter tend heeft commissaris Van Miert namelijk in Milaan
wanneer het gaat om de instandhouding van de plaat­ de werkzaamheden geopend voor de luchthaven Mal­
selijke flora en fauna dan om het even welke bureau­ pensa 2000. Deze uitbreiding van den gaat
craat in Brussel. De omstandigheden verschillen van ten koste van een van de resterende bosgebieden die
regio tot regio, dat wil zeggen dat geen enkele richtlijn zich uitstrekken tussen de rivieren Ticino en Adda en
alle omstandigheden in de gehele Gemeenschap kan de gletsjermeren vóór het Alpengebied ten nadele dus
dekken. Wij hebben de verwarring gezien die er was van de bossen van het grote heidegebied.
bij de stemming over de Spaanse situatie. Mijn per­
soonlijke ervaring is dat in mijn kiesdistrict waar veld- De kwetsbaarheid van dat ecosysteem staat buiten
sporten vrijelijk worden beoefend, wij nu meer hazen, kijf, evenals de noodzaak voor Milaan en zijn conglo­
meer fazanten, meer snippen, om er slechts een paar te meratie om over een grote luchthaven te beschikken.
noemen, hebben dan vijftig jaar geleden. Maar zoals altijd wint bij voorbaat en in elk geval de
noodzaak van de infrastructuur het ten detrimente
Tenslotte, ik zou tegen de heer Muntingh en anderen van het zeldzame milieu dat ons aller erfdeel is.
kunnen zeggen dat zij niet de rol mogen vergeten wel­
ke de boerengemeenschap in de loop der tijden heeft Wanneer dit Parlement in staat zou zijn zijn eigen
gespeeld bij de instandhouding van de flora en fauna. tijdrooster voor de wetgeving voor 1990 werkelijk te
Ik vind dat wij zeer verantwoord te werk zijn gegaan eerbiedigen door de richtlijn inzake de milieu-effect­
op dit terrein en ik kan u verzekeren dat wij zelf en rapportage bij te werken, had men misschien deze
niet de mensen in Brussel en ook niet de richtlijnen ongegronde verdere ramp voor dit heidelandschap en
ervoor borg staan dat wij in de komende jaren behoor­ dit bosgebied kunnen voorkomen.
lijke omstandigheden hebben voor de flora en fauna.
Mevrouw Garcia Arias (S). - (ES) Mijnheer de Voor­
De heer Monnier-Besombes (V). - (FR) Mijnheer de zitter, de stemming over de amendementen betreffen­
Voorzitter, sedert een jaar hebben alle natuurbescher­ de de canis lupus in Spanje was enigszins verward en
mers de ogen gericht op dit Parlement. Vandaag heeft daarom wou ik een en ander toelichten. Wij hadden
het Parlement zich gerehabiliteerd. Moet ik er nog aan verzocht om hoofdelijke stemming over amendement
herinneren dat nog bijna een jaar geleden deze richt­ nr. 36 wat echter niet is gebeurd.
lijn, zoals de pers schreef, werd verdedigd door de
jagers? Deze richtlijn is vandaag gezond en wel ontko­ Ik wou erop wijzen dat wij hebben gestemd tegen het
men aan het intensieve geweervuur van de jagers die opnemen van de Spaanse populaties van de canis
er allerlei amendementen in wilden aanbrengen. En ik lupus bij de bedreigde soorten van de Gemeenschap
ben daar blij om. Ik wijs er tevens op dat dank zij een en voor het handhaven van de Spaanse wolf op de lijst
aantaln van de Fractie De Groenen van dieren waarvoor een beheersplan moet worden
rekening wordt gehouden met in het Middellandse- opgesteld. Wij zijn van oordeel dat de bescherming die
Zeegebied levende soorten en dat zulks een grote hulp zij op dit ogenblik in het noordwesten van het land
zal zijn voor de bescherming van de kust. genieten voldoende is aangezien de populaties van de
wolf in dit gebied zijn toegenomen alsmede de econo­
Ik zou mij tot besluit tot de Commissie willen richten. mische schade die vaak door dit dier wordt aangericht
Ik zou willen dat de Commissie beseft, gelet op de onder de veestapel.
stemming waarvan zij de uitslag heeft kunnen zien,
dat men beter kan luisteren naar het Parlement dan Dit wijst erop, mijnheer de Voorzitter, dat de veehou­
naar de jagerslobby. Ik hoop daarom dat zij dus niet ders en de inwoners van dit gebied een beschermings-
zal meegaan met de amendementen waarvan zij reeds beleid accepteren van de regionale autoriteiten die
heeft gezegd dat zij ze zou aanvaarden, maar dat ze die verantwoordelijk zijn voor de bescherming van het
zal afwijzen. milieu. Wat hier dus moet samengaan is de bescher­
ming van een bedreigd dier, zoals de wolf, en het plat­
Ik steun het verslag van de heer Muntingh en ik dank telandsleven. Dit evenwicht dat in regio's zoals de mij­
hem. Onze fractie stemt voor deze richtlijn. ne wordt nagestreefd, contrasteert met wat er gebeurt
in andere gebieden van de Europese Gemeenschap
(Applaus) waar de wolf helaas op een hardhandige manier is uit­
geroeid.
De heer Bettini (V). - (IT) Mijnheer de Voorzitter, ik
acht het nodig een stemverklaring ten gunste van het De Spaanse socialisten zijn derhalve van oordeel dat,
verslag-Muntingh afte leggen. Ze zou echter, omdat ze aangezien deze politiek in ons land resultaat heeft
van een lid van de Groenen afkomstig is, kunnen wor­ opgeleverd en de canis lupus bij ons geen bedreigde
den beschouwd als een stemverklaring ten gunste van soort is, de nodige soepelheid moet worden betracht
een verslag dat de bescherming van natuurlijks speci­ en uitzonderingen moeten worden toegestaan wat
fieke habitats voorstelt, dat wil zeggen dat ik ze niette­ betreft de beschermingsmaatregelen. Als in de
min afleg omdat ik hoop dat voortaan geen enkel beraadslagingen van de Raad het criterium wordt
milieu en geen enkele specifieke habitat meer worden gehandhaafd van de rapporteur, die we bij andere Handelingen van het Europese Parlement 19. 11.90 Nr. 3-396/8
García Arias
het voorstel van de Commissie aan de Raad gelegenheden reeds vaak hebben gefeliciteerd met zijn
kennis inzake milieu-onderwerpen, dan zullen zijn (COM(89) 282 def. - C3-154/89 - SYN 217) voor
blijkbaar goede bedoelingen het doodvonnis beteke­ een richtlijn betreffende de wettelijke aansprake­
nen door vergiftiging of andere vormen van anonieme lijkheid voor schade en milieuletsel veroorzaakt
liquidering niet alleen van de wolf, waar wij het nu door afvalstoffen.
over hebben, maar van vele andere soorten.
De heer Ferri (S), rapporteur. - (IT) Mijnheer de
Voorzitter, tijdens de vergadering van 13 juni 1990
Mevrouw Diez Rivera Icaza (S), schriftelijk. - (ES)
heeft het Europese Parlement vrijwel alle door de juri­
Allereerst willen wij de heer Muntingh feliciteren met
dische commissie voorgestelde amendementen aange­
zijn verslag en verheugen wij ons op dit voorstel voor
nomen en heeft de Commissie zich uiterst terughou­
een richtlijn dat op mijn stem zal kunnen rekenen. Wij
dend getoond ten aanzien van het door het Parlement
hebben alleen bezwaren wat betreft de amendementen
ingenomen standpunt.
inzake de Spaanse populaties van de canis lupus die
worden beschermd. Het is evident dat in deze tijd van
Het feit dat de tekst hier opnieuw ter tafel ligt, bewijst
milieuverontreiniging alleen een energiek gemeen­
hoeveel er is nagedacht over dit zo belangrijke onder­
schappelijk beleid doeltreffend het natuurlijk patri­
werp dat de burgers van heel Europa, ik zou zelfs zeg­
monium van de Gemeenschap kan beschermen tegen
gen van de hele wereld, zo sterk aanbelangt, maar ook
de ernstige bedreigingen van de soorten en de bioto­
hoe moeilijk het is een definitie te vinden die dit
pen. Het verheugt ons derhalve dat deze richtlijn over
aspect van het leven in alle landen van de Europese
habitats een globale en gecoördineerde bescherming
Gemeenschap dekt. In juni bleken er inderdaad inter­
beoogt van onze natuur en zich niet beperkt tot afzon­
pretatieverschillen te bestaan.
derlijke of deelaspecten van het beschermingsbeleid.
De door de ontwerp-richtlijn ingevoerde objectieve
Het is echter niet voldoende maatregelen te nemen aansprakelijkheid zonder schuld uit civielrechtelijk
voor het conserveren en beschermen van de habitats oogpunt is een heel belangrijke verworvenheid waar­
als niet onmiddellijk wordt toegezien op de toepassing over wij het in beginsel met de Commissie eens zijn,
ervan of als de verschillende communautaire beleids­ maar waarvan wij - en dan bedoel ik de juridische
lijnen terzake niet worden gecoördineerd. Tezelfder­ commissie en het Europese Parlement - vinden dat ze
tijd moet de richtlijn over de evaluatie van het milieu op een aantal punten kan worden beperkt. Wij denken
parallel lopen met de toepassing van de richtlijn die dan allereerst aan een limiet ten aanzien van de finan­
hieraan de orde is. ciële schade, die wordt beperkt door de invoering van
een verplichte verzekering, alsmede een bepaalde
vorm van controle. Dit heeft de juridische commissie Tenslotte moet rekening worden gehouden met het
en het Europese Parlement ertoe gebracht een onder­bijzondere karakter, de rijkdom, de verscheidenheid
scheid te maken tussen de aansprakelijkheid van de en de uitbreiding van de flora en fauna in Zuid-Euro­
producent, de vervoerder en de verwerker van afval­pa die blijkbaar bijzondere aandacht vereist alsmede
stoffen. een evenwichtige en progressieve benadering wat de
bescherming en de classificatie betreft. Zoals de rap­
Wat de definitie van de afvalstoffen betreft, heeft het porteur heeft gezegd vereist het deficit van de infra­
Parlement - op voorstel van de juridische commissie structuren in de Middellandse-Zeelanden een aanzien­
- zich voorgenomen bij de afvalstoffen ook de zoge­lijke inbreng van financiële middelen om de situatie in
naamde nucleaire afvalstoffen op te nemen. Het Parle­evenwicht te brengen en te komen tot een bevredigen­
ment heeft bovendien bijzondere aandacht besteed de bescherming en derhalve dient er een solidaire
aan de erkenning van groepen en verenigingen, alsook inbreng te zijn van de talrijke fondsen uit de geïnte­
greerde programma's, de structuurfondsen enz. aan een duidelijker omschrijving van de zogenaamde
rol van de milieuorganisaties, die als klagende partij
een civiele eis inzake aansprakelijkheid en derhalve
Ik steun eveneens het verzoek dat in het gemeenschap­
tot schadeloosstelling moeten kunnen instellen.
pelijk programma ook een netwerk van natuurlijke
zones moet worden opgenomen ter bescherming van
De meningsverschillen die voortvloeiden uit de ver­
het zeemilieu.
schillende houding die de Commissie en het Parle­
ment ter zake aannamen, zijn ten dele bijgelegd na een
(Het Parlement neemt de wetgevingsresolutie aan) (') reeks ontmoetingen tijdens welke commissaris Ripa di
Meana van een grote openheid blijk heeft gegeven.
Wij hebben tijdens die gesprekken met de Commissie
niet geprobeerd een compromis in de gewone beteke­5. Schade veroorzaakt door afvalstoffen
nis van het woord te vinden, maar wel wegen aan te
geven waarlangs wij tot een besluit kunnen komen, dat De Voorzitter. - Aan de orde is het verslag (doe.
dringend moet worden genomen. Ik verzoek de com­A3-272/90) van de heer Ferri, namens de Commissie
juridische zaken en rechten van de burger, over missaris dan ook alles te doen wat in zijn macht ligt
om te bereiken dat dit voorstel voor een richtlijn zo
spoedig mogelijk door de Raad wordt besproken. (') Zie Notulen.