RECUEIL DE TEXTES - EDITION 1999 (COUR DE JUSTICE)

-

Documents
336 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL TEXTSAMLING Domstolens organisation, behörighet och rättegångsregler UTGÅVA 1999 LUXEMBURG EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL TEXTSAMLING Domstolens organisation, behörighet och rättegångsregler UTGÅVA 1999 LUXEMBURG En stor mangd övrig information om Europeiska unionen är tillgänglig på Internet via Europa-servern(http://europa.eu.int). Kataloguppgifter finns i slutet av publikationen. Luxemburg: Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer, 1999 ISBN 92-829-0487-3 © Europeiska gemenskaperna, 1999 Kopiering tillåten med angivande av källan. Printed in Italy FORORD Sedan år 1963 har det med ojämna mellanrum publicerats en samling texter beträffande Europeiska gemenskapernas domstols organisation och behörighet samt förfarandet i domstolen. Den senaste textsamlingen gavs ut år 1993. Sedan förra utgåvan har nera ändringar skett av de texter som återfinns i denna samling, bland annat med anledning av EES-avtalet, EU-fördraget, Finlands, Sveriges och Österrikes anslutning till Europeiska unionen samt Amsterdamfördraget. En ny utgåva var således nödvändig. Denna utgåva utgör en uppdatering medan den tidigare utgåvans struktur har behållits. Då det i artikel 12 i Amsterdamfördraget har bestämts att artiklarna i EU-fördraget och EG-fördraget skall numreras om, har uppgift om tidigare num­rering tillfogats inom parentes efter de i denna textsamling förekommande artik­larna i nämnda fördrag.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 25
Langue Norwegian
Signaler un problème

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS
DOMSTOL
TEXTSAMLING
Domstolens organisation, behörighet och rättegångsregler
UTGÅVA 1999
LUXEMBURG EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS
DOMSTOL
TEXTSAMLING
Domstolens organisation, behörighet och rättegångsregler
UTGÅVA 1999
LUXEMBURG En stor mangd övrig information om Europeiska unionen är tillgänglig på Internet via
Europa-servern(http://europa.eu.int).
Kataloguppgifter finns i slutet av publikationen.
Luxemburg: Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer, 1999
ISBN 92-829-0487-3
© Europeiska gemenskaperna, 1999
Kopiering tillåten med angivande av källan.
Printed in Italy FORORD
Sedan år 1963 har det med ojämna mellanrum publicerats en samling texter
beträffande Europeiska gemenskapernas domstols organisation och behörighet
samt förfarandet i domstolen. Den senaste textsamlingen gavs ut år 1993.
Sedan förra utgåvan har nera ändringar skett av de texter som återfinns i denna
samling, bland annat med anledning av EES-avtalet, EU-fördraget, Finlands,
Sveriges och Österrikes anslutning till Europeiska unionen samt
Amsterdamfördraget. En ny utgåva var således nödvändig.
Denna utgåva utgör en uppdatering medan den tidigare utgåvans struktur har
behållits. Då det i artikel 12 i Amsterdamfördraget har bestämts att artiklarna i
EU-fördraget och EG-fördraget skall numreras om, har uppgift om tidigare num­
rering tillfogats inom parentes efter de i denna textsamling förekommande artik­
larna i nämnda fördrag. De hänvisningar till sådana artiklar som förekommer i
andra texter i denna textsamling har i fotnot efter asterisk försetts med uppgift om
den nya numreringen, såvida inte hänvisningen redan ändrats på grund av
omnumreringen.
Textsamlingen är avsedd som ett arbetsredskap och är inte bindande för domstolen.
Luxemburg i juli 1999. INNEHÅLLSFÖRTECKNING
FÖRSTA DELEN: ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 7
1. Upprättandefördrag 9
A — EU-fördraget (utdrag) II
B — EG-fördraget) 13
C — Euratomfördraget (utdrag) 24
D — EKSG-fördraget) 36
2. Amsterdamfördraget (utdrag) 47
3. Rådets beslut om upprättandet av Europeiska gemenskapernas
förstainstansrätt 51
4. Avtal om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 5
5. Domstolens stadgor 6
A — EG-stadgan3
B — Euratomstadgan 75
C — EKSG-stadgan 87
6. Rättegångsregler: A — Domstolen 101
a) Rättegångsregler
b) Tilläggsregler 165
e) Instruktion för justitiesekreteraren 172
6. Rättegångsregler: B — Förstainstansrätten 183
a) Rättegångsregler 18
b) Instruktion för justitiesekreteraren 24
ANDRA DELEN: SÄRSKILD ELLER KOMPLETTERANDE
BEHÖRIGHET 25
1. Obegränsad domsrätt beträffande böter 255
a) Rådets förordning nr 11 av den 27 juni 1960 om avskaffande av diskri­
minering såvitt avser fraktsatser och befordringsvillkor enligt artikel
79.3 i fördraget (utdrag)7
b) Rådets förordning nr 17 av den 6 februari 1962 — Första förordningen
om tillämpning av fördragets artiklar 85 och 86 (utdrag) 25
5 c) Rådets förordning (EEG) nr 1017/68 av den 19 juli 1968 om tillämpning
av konkurrensregler på transporter på järnväg, landsväg och inre vatten­
vägar (utdrag) 258
d) Rådets förordning (EEG) nr 4056/86 av den 22 december 1986 om
bestämmande av närmare föreskrifter för tillämpningen av artiklarna 85
och 86 i fördraget på sjötransporter (utdrag) 258
e) Rådets förordning (EEG) nr 3975/87 av den 14 december 1987 om
bestämmande av närmare föreskrifter för tillämpningen av de konkur­
rensregler som är tillämpliga på lufttrafikföretag (utdrag)8
0 Rådets förordning (EEG) nr 2299/89 av den 24 juli 1989 om en uppfö­
randekod för datoriserade bokningssystem (utdrag) 259
g) Rådets förordning (EEG) nr 4064/89 av den 21 december 1989 om kon­
troll av företagskoncentrationer (utdrag)9
2. Behörighet att avge förhandsbesked i fråga om tolkning 261
A — Domstols behörighet och verkställighet av domar3
a) Protokoll om domstolens tolkning av konventionen av den 27 sep­
tember 1968 om domstols behörighet och om verkställighet av domar
på privaträttens område (utdrag) 263
b) Konvention om domstols behörighet och omt av domar
på privaträttens område upprättad i Lugano den 16 september 1988
(utdrag) 267
B — Tillämplig lag för avtalsförpliktelser9
a) Första protokollet om Europeiska gemenskapernas domstols tolkning
av konventionen om tillämplig lag för avtalsförpliktelser, öppnat för
undertecknande i Rom den 19 juni 1980 (utdrag) 269
b) Andra protokollet om att ge Europeiska gemenskapernas domstol viss
behörighet att tolka konventionen om tillämplig lag för avtalsförplik­
telser, öppnat för undertecknande i Rom den 19 juni 1980 (utdrag) . . . 274
3. Protokoll om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier .. 275
Förkortningar och register 279 FÖRSTA DELEN
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER