//img.uscri.be/pth/487f47b86fa8f223d49bd6dc4c0edef3d67717b0
Cet ouvrage fait partie de la bibliothèque YouScribe
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le lire en ligne
En savoir plus

Reports of Cases before the Court

De
354 pages
Community secondary legislation
Voir plus Voir moins

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS
DOMSTOL
Samling
af
Domstolens Afgørelser
1972
LUXEMBOURGDenne Samling af Domstolens Afgørelser offentliggøres af Domstolen i henhold til
artikel 68 i procesreglementet på Domstolens officielle sprog: dansk, engelsk,
fransk, nederlandsk, italiensk og tysk med angivelse af den pågældende sags proces­
sprog.
Efter aftale mellem De europæiske Fællesskabers Domstol og det danske justitsmini­
sterium indeholder nærværende Samling kun domskonklusionen, generaladvokatens
forslag til afgørelse (slutningen) samt sammendrag af hver enkelt dom. — I følgende
domme er også præmisserne og generaladvokatens forslag i sin fulde ordlyd oversat:
49/71, 84/71, 82/71, 93/71, 1/72, 48/71, 48/69, 8/72, 21—24/72, 44/72, 7/­
72.
Sammendraget for de enkelte afgørelser forpligter ikke Domstolen og kan på ingen
måde betragtes som en officiel fortolkning af de afgørelser, der resumeres.
Gengivelse af teksterne er tilladt på betingelse af, at kilden angives. Afgørelserne fo­
reslås citeret på følgende måde: afgørelsens dato, parternes navne, sagens nummer,
Samlingen, årgang, side. Eksempel: EF-Domstolen, 11. januar 1973 (Nederlande­
ne Kommissionen, 13/72), Sml. 1973, s. 27.
Dette bind er det femte af 6 bind, omfattende Domstolens afgørelser før 1. 1. 1973
KONTORET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS
OFFICIELLE PUBLIKATIONER
Boîte postale 1003 — Luxembourg Katalognummer: DX-24-78-984-DA-CIndholdsfortegnelse
Forenede sager 38 og 39/71: Westzucker GmbH og Gebrüder Dietz mod Hoofd­
produktschap voor Akkerbouwprodukten (dom af 26. januar 1972, sammendrag). 1
Sag 49/71: Hagen OHG mod Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futter-
mittel (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Hessischer Verwaltungsge­
richtshof)
Domstolens dom af 1. februar 1972 5
Forslag til afgørelse fra generaladvokat Karl Roemer fremsat den 18. januar
1972 13
Sag 50/71: Wünsche OHG mod Einführ- und Vorratsstelle fur Getreide und Fut-
termittel (dom af 1. februar 1972, sammendrag) 25
Sag 40/71: Denise Richez-Parise mod Kommissionen for De europæiske Fællesska­
ber (dom af 17. februar 1972, sammendrag) 29
Sag 84/71: SpA Marimex mod Den italienske Republiks finansministerium (anmod­
ning om præjudiciel afgørelse indgivet af retsformanden ved Tribunale di Torino)
Domstolens dom af 7. marts1972 31
Forslag til afgørelse fra generaladvokat Karl Roemer fremsat den 24. februar
1972 36
Sag 42/71: Nordgetreide GmbH & Co. KG mod Kommissionen for De europæis­
ke Fællesskaber (dom af 8. marts 1972, sammendrag) 41
Sag 82/71: Den italienske Republiks anklagemyndighed mod Società agricola indu­
stria latte (SAIL) (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Pretura di Bari)
Domstolens dom af 21. marts 1972 43
Forslag til argørelse fra generaladvokat Karl Roemer fremsat den li. februar
1972 49
Sag 78/71: Mario Costacurta mod Kommissionen for De europæiske Fællesskaber
(dom af 22. marts 1972, sammendrag) 63
Sag 78/71: Mario Costacurta mod Kommissionen for De europæiske Fællesskaber
la région parisienne (dom af 22. marts 1972, sammendrag) 65
Sag 36/71: Günther Henck mod Hauptzollamt Emden (dom af 23. marts 1972,
sammendrag) 67
Sag 85/71: E. Kampffmeyer mod Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Fut­
termittel (dom af 23. marts 1972, sammendrag) 69
IINDHOLDSFORTEGNELSE
Sag 92/71 : Firma Interfood GmbH mod Hauptzollamt Hamburg-Ericus (dom af
26. april 1972,sammendrag) 71
Sag 33/71 : Wiebe de Haan mod Kommissionen for De europæiske Fællesskaber
(dom af 3. maj 1972, 73
Sag 24/71: Elfriede Meinhard, født Forderung mod Kommissionen for De euro­
pæiske Fællesskaber (dom af 17. maj 1972, sammendrag) 75
-Sag 93/71 : Orsolina Leonesio mod Den italienske Republiks ministerium for land-
og skovbrug (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Pretura di Lonato)
Domstolens dom af 17. maj 1972 77
Forslag til afgørelse fra generaladvokat Karl Roemer fremsat den 26. april 1972
Sag 94/71 : Schlüter & Maack mod Hauptzollamt Hamburg-Jonas (dom af 6. juni
1972, sammendrag) 9.1
Sag 2/72: Salvatore Murru mod Caisse régionale d'assurance maladie de Paris (dom
af 6. juni 1972, sammendrag) 93
Sag 20/71 : Luisa Bertoni, gift Sereno Sabbatini mod Europa-Parlamentet (dom af
7. juni 1972, sammendrag) 95
Sag 32/71 :Monique Bauduin, gift José Abel Chollet mod Kommissionen for De eu­
ropæiske Fællesskaber (dom af 7. juni 1972, sammendrag) 97
Sag 46/71: Georg Brandau mod Rådet for De europæiske Fællesskaber (dom af
7. juni 1972, sammendrag) 99
Forenede sager 9 og 11/71: Compagnie d'approvisionnement, de transport et de
crédit SA og Grands Moulins de Paris SA mod Kommissionen for De europæiske
Fællesskaber (dom af 13. juni 1972, sammendrag) 101
Sag 44/71 : Antonio Marcato mod Kommissionen for De europæiske Fællesskaber
(dom af 14. juni 1972, sammendrag) 105
Sag 5/72: Fratelli Grassi fu Davide mod Den italienske Republiks finansministe­
rium (dom af 15. juni 1972, sammendrag) 107
Sag 1/72 : Rita Frilli mod Belgien (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af
Tribunal du travail de Bruxelles)
Domstolens dom af 22. juni 1972 109
Forslag til afgørelse fra generaladvokat Henri Mayras fremsat den 17. maj 1972 114
Sag 37/71: Michel Jamet mod Kommissionen for De europæiske Fællesskaber (dom
af 28. juni 1972, sammendrag) 129
IIINDHOLDSFORTEGNELSE
Sag 88/71: Henri Brasseur mod Euroapa-Parlamentet (dom af 28. juni 1972, sam­
mendrag) 131
Sag 29/71: Luigi Vellozzi mod Kommissionen for De europæiske Fællesskaber
(dom af 13. juli 1972,sammendrag) 133
Sag 48/71: Kommissionen for De europæiske Fællesskaber mod Den italienske Re­
publik
Domstolens dom af 13. juli 1972 135
Forslag til afgørelse fra generaladvokat Karl Roemer fremsat den 22. juni 1972. 138
Forenede sager 55—76, 86, 87 og 95/71: Marie-Josée Besnard m. fl. mod Kom­
missionen for De europæiske Fællesskaber (dom af 13. juli 1972, sammendrag). 145
Sag 79/71: Alo Heinemann mod Kommissionen for De europæiske Fællesskaber
(dom af 13. juli 1972,sammendrag) 147
Sag 90/71: Giorgio Bernardi mod Europa-Parlamentet (dom af 13. juli 1972, 149
Sag 48/69: Imperial Chemical Industries Ltd. mod Kommissionen for De europæi­
ske Fællesskaber
Domstolens dom af 14. juli 1972 151
Forslag til afgørelse fra generaladvokat Henry Mayras fremsat den 2. maj 1972 171
Sag 49/69: Badische Anilin- und Soda-Fabrik AG mod Kommissionen for De euro­
pæiske Fællesskaber (dom af 14. juli 1972, sammendrag) 217
Sag 51/69: Farbenfabriken Bayer AG mod Kommissionen for De europæiske
Fællesskaber (dom af 14. juli 1972, sammendrag) 221
Sag 52/69: J. R. Geigy AG mod Kommissionen for De europæiske Fællesskaber
(dom af 14. juli 1972,sammendrag) 225
Sag 53/69: Sandoz AG mod Kommissionen for De europæiske Fællesskaber (dom
af 14. juli 1972, 229
Sag 54/69: SA Française des matiéres colorants (Francolor) mod Kommissionen for
De europæiske Fællesskaber (dom af 14. juli 1972, sammendrag) 233
Sag 55/69: Cassella Farbwerke Mainkur AG mod Kommissionen for De europæi­
ske Fællesskaber (dom af 14. juli 1972, sammendrag) 237
Sag 56/69: Farbwerke Hoechst AG mod Kommissionen for De europæiske Fælles­
skaber (dom af 14. juli 1972, sammendrag) 241
IIIINDHOLDSFORTEGNELSE
Sag 57/69: Azienda Colori Nazionali — ACNA SpA mod Kommissionen for De
europæiske Fællesskaber (dom af 14. juli 1972, sammendrag) 245
Sag 9/72: Georg Brunner KG mod Hauptzollamt Hof (dom af 4. oktober 1972,
sammendrag) 249
Sag 8/72: Vereeniging van Cementhandelaren mod Kommissionen for De euro­
pæiske Fællesskaber
Domstolens dom af 17. oktober 1972 251
Forslag til afgørelse fra generaladvokat Henri Mayras fremsat den 21. septem­
ber 1972 257
Sag 96/71: R. & V. Haegeman mod Kommissionen for De europæiske Fællesskaber
(dom af 25. oktober 1972, sammendrag) 269
Sag 26/72: NV Vereenigde Oliefabrieken mod Produktschap voor Margarine,
Vetten en Olien (dom af 26. oktober 1972, sammendrag) 271
Sag 20/72: Belgien mod NV Cobelex (dom af 7. november 1972, sammendrag). 275
Sag 17/72: Gesellschaft für Getreidehandel AG mod Einfuhr- und Vorratsstelle fur
Getreide und Futtermittel (dom af 8. november 1972, sammendrag) 277
Sag 27/72: Jozef Aimer mod Einfuhr- und Vorratsstelle fur Getreide und Futtermit­
tel (dom af 15. november 1972, sammendrag) 279
Sag 14/72: Helmut Heinze mod Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (dom af
16. november 1972,sammendrag) 281
Sag 15/72: Land Niedersachsen mod (dom af 16. no­
vember 1972, 283
Sag 16/72: Allgemeine Ortskrankenkasse Hamburg mod Landesversicherungsan­
stalt Schleswig-Holstein (dom af 16. november 1972, sammendrag) 285
Sag 19/72: Rudolf Thomik mod Kommissionen for De europæiske Fællesskaber
(dom af 22. november 1972, sammendrag) 287
Sag 18/72: NV Granaria Graaninkoopmaatschappij mod Produktschap voor Vee­
voeder (dom af 30. november 1972, sammendrag) 289
Sag 32/72: Wasaknacke Knäckebrotfabrik GmbH mod Einfuhr- und Vorratsstelle
für Getreide und Futtermittel (dom af 30. november 1972, sammendrag) .... 291
Sag 18/70: X mod Rådet for De europæiske Fællesskaber (dom af 6. december
1972, sammendrag) 293
IVINDHOLDSFORTEGNELSE
Forenede sager 21—24/72: International Fruit Company NV m. fl. mod Produkt­
schap voor Groenten en Fruit (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Col­
lege van Beroep voor het Bedrijfsleven)
Domstolens dom af 12. december 1972 295
Forslag til afgørelse fra generaladvokat Henri Mayras fremsat den 25. oktober
1972 301
Sag 44/72: Pieter Marsman mod M. Rosskamp (anmodning om præjudiciel af­
gørelse indgivet af Arbeitsgericht Rheine)
Domstolens dom af. 13. december 1972 313
Forslag til afgørelse fra generaladvokat Karl Roemer fremsat den 28. november
1972 316
Sag 45/72: Giuseppe Merola mod Fonds national de retraite des ouvriers mineurs
(dom af 13. december 1972, sammendrag) 319
Sag 52/72: Walzenmühle Magstadt Karl-Heinz Kienle mod Einfuhr- und Vorrats­
stelle fur Getreide und Futtermittel (dom af 13. december 1972, sammendrag). 321
Sag 7/72: Boehringer Mannheim GmbH mod Kommissionen for De europæiske
Fællesskaber
Domstolens dom af 14. december 1972 323
Forslag til afgørelse fra generaladvokat Henri Mayras fremsat den 29. novem­
ber 1972 326
Sag 29/72: S.p.A. Marimex mod Det italienske finansministerium (dom af
14. december 1972, sammendrag) 343
Sag 38/72: Arend van de Poll KG mod Hauptzollamt Trier (dom af 14. december
1972, sammendrag) 345
VDOMSTOLENS DOM
AF 26. JANUAR 1972
Westzucker GmbH og Gebrüder Dietz
mod Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten
(anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af College van Beroep
voor het Bedrijfsleven)
Forenede sager 38 og 39/71
Processprog: Nederlandsk
Angående:
En anmodning fra College van Beroep voor het Bedrijfsleven (appelinstans i sager mellem
private og organer under den offentligretlige erhvervsstyring) om en præjudiciel afgørelse
vedrørende fortolkningen af navnlig:
— artikel 5, stk. 2, litra e) og f), artikel 9, stk. 1, litra a), første afsnit og stk. 3, litra a) samt 10, stk. 2, litra c) i Kommissionens forordning (EØF) nr. 1987/69 af 18. okto­
ber 1969 om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelser vedrørende interventionsorga­
nernes salg af sukker gennem udbydelse i licitation (EFT 1969 II, s. 417; org.ref. JO L
253, s. 7) og
— artikel 11, stk. 1, litra a) i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2061/69 af 20. okto­
ber 1969 om fastsættelse af for denaturering af sukker med
henblik på anvendelse til foder (JO L 236, s. 19).
Domskonklusion:
Vedrørende spørgsmål 2 og 3:
1. Artiklerne 3, stk. 2, litra e) og f), 9, stk. 1 litra a), første afsnit og stk. 3, litra a) samt
10, stk. 2, litra c) i Kommissionens forordning (EØF) nr. 1987/69 samt artikel 11, stk.
1, litra a) i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2061/69 skal fortolkes således, at
den medlemsstat, hvori denatureringen har fundet sted, er eneansvarlig for erlæggelsen
af denatureringspræmien, når licitationen udbydes i en anden stat, og når præmiebeviset
er udstedt af førstnævnte stat..
1DOM AFSAGT 26. 1. 1972 — FORENEDE SAGER 38 OG 39/71
Vedrørende spørgsmålene 1 og 4—6:
2. Disse bestemmelser skal ovennævnte tilfælde fortolkes således:i
a) Den denatureringspræmie, som er angivet i det bevis, som er udstedt af den medlems­
stat, hvori denatureringen har fundet sted, skal ikke udtrykkes i den medlemsstats va­
luta, licitationen har fundet sted.
b) Den medlemsstat, hvori denatureringen har fundet sted, er ikke forpligtet til at betale
præmien i den medlemsstats valuta, hvori licitationen har fundet sted, men kan betale
den i sin egen valuta.
3. I det under 1) nævnte tilfælde skal omregningen, når den medlemsstat, hvori denature­
ringen har fundet sted, i sin egen valuta betaler en præmie, der i den tildelingserklæring,
der er afgivet af den stat, hvori licitationen har fundet sted, er udtrykt i denne stats valu­
ta, ske til den vekselkurs, der er fastsat i artikel 2, stk. 1 i forordning nr. 129.
Generaladvokatens forslag til afgørelse:
Jeg foreslår følgende besvarelse af spørgsmålene 2 og 3: »Bortset fra tilfælde, hvor den
medlemsstat, hvori licitationen har fundet sted, har benyttet sig af den mulighed, der står
den åben henhold til artikel 6, stk. 1,2. afsnit iforordning nr. 2049/69 for sukkerproduk­i
tionsåret 1969—1970, påhviler udstedelsen af beviset for denatureringspræmien og beta­
lingen af denne præmie i kraft af førnævnte bestemmelses stk. 1 den medlemsstat, på hvis
område denatureringen har fundet sted«.
Den nederlandske rets første spørgsmål foreslås besvaret således:
»Den medlemsstat, hvem udstedelsen af beviset for denatureringspræmien og dennes beta­
ling påhviler, kan fastsætte præmiens beløb og udbetale den i sin nationale valuta«.
Den nederlandske rets fjerde, femte og sjette spørgsmål foreslås besvaret således:
»Den medlemsstat, hvori denatureringen har fundet sted, skal ved fastsættelsen af denature­
ringspræmiens beløb i sin nationale valuta omregne det beløb, der er angivet i bekendtgørel­
sen om licitationen og udtrykt i den stats nationale valuta, hvori licitationen har fundet sted,
under anvendelse af den vekselkurs, der er foreskrevet i artikel 2, stk. 1 i forordning nr. 129
af 23. oktober 1962«.
Sammendrag
1. Landbrug — fælles markedsordning — sukker — licitation og denaturering — forskellige
medlemsstater — denatureringspræmie — ansvarlig stat — betalingsmåder
(Forordning (EØF) nr. 1987/69, artiklerne 5, 9 og 10; forordning (EØF) nr. 2061/­
69, artikel 11)
2