Reports of Cases before the Court
590 pages
Norwegian
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Reports of Cases before the Court

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
590 pages
Norwegian

Informations

Publié par
Nombre de lectures 18
Langue Norwegian
Poids de l'ouvrage 10 Mo

Exrait

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS
DOMSTOL
Samling
af
Domstolens Afgørelser
1965-1968
LUXEMBOURGarti­Denne Domstolens Afgørelser Domstolen i henhold tilaf offentliggøres afSamling
ikel 68 procesreglementet pi Domstolens officielle sprog: dansk, engelsk, fransk,
italiensk tysk af denmed angivelse pågældende sags processprog.nederlandsk, og
justitsministe­Efter aftale mellem De europæiske Fællesskabers Domstol det danskeog
indeholder kunrium nærværende generaladvokatensSamling domskonklusionen,
—til afgørelse af hver dom. I følgendeforslag samt enkelt(slutningen) sammendrag
domme er også præmisserne generaladvokatens i sin fulde ordlyd oversat:forslagog
20/64, 31/64, 106+107/63, 44/65, 52—55/65, 57/65, 56/65, 61/65,
56+58/64, 32/65, 8—11/66, 1/67, 5, 7+13—24/66, 23/67, 17/67, 24/67,
13/68 19/68.28/67, 31/67, 6/68, 7/68, og
Sammendraget for de forpligter ikke Domstolen kan ingenenkelte afgørelser påog
dermåde betragtes som en officiel af de resumeres.fortolkning afgørelser,
Gengivelse af betingelse kilden angives. Afgørelserneteksterne er tilladt på ataf,
foreslås citeret på følgende måde: afgørelsens parternes sagensdato, navne, nummer,
Eksempel: 11. januar (Nederlandene/­Samlingen, årgang, side. EF-Domstolen, 1973
Sml. s. 27.Kommissionen, 13/72), 1973,
Dette bind det 4 Domstolens før 1.1.1973.er andet af omfattende afgørelserbind,
KONTORET FÆLLESSKABERS OFFICIELLE PUBLIKATIONERFOR DE EUROPÆISKE
Bolte —postale 1003 6855LuxembourgIndholdsfortegnelse
Myn­108/63: Officine Elettromeccaniche Ing. A. Merlini mod Den HøjeSag
Kul- sam­dighed for Det Stålfællesskab 21. januareuropæiske (dom af 1965,og
1mendrag)
20/64: S. à 1. Albatros Société liqui­r. mod des pétroles et des combustiblesSag
des om indgivetpræjudiciel afgørelse af civilretten i(Sopéco) (anmodning Rom)
Domstolens dom af 4. februar 1965 3
til fra Joseph fremsat december 1964afgørelse generaladvokat Gand den 2. 7forslag
Myn­14/64: Emilia Denenke efter gift mod HøjeSag Barge, Leone, Gualco,
sam­Kul-dighed for Det europæiske Stålfællesskab (dom af 16. februar 1965,og
19mendrag)
10/64: René Jullien Kommissionen for Detmod europæiske økonomiskeSag
Fællesskab (dom af 24. februar 211965, sammendrag)
31/64: Gemeenschappelijke Verzekeringskas »De Sociale Voorzorg« modSag
W. H. Bertholet indgivet iom præjudiciel afgørelse af underretten(anmoding
Maastricht)
Domstolens dom 11.af marts 1965 23
til afgørelse fra generaladvokat Joseph Gand fremsat den 14. decemberForslag
1964 27
33/64: Betriebskrankenkasse der Heseper Torfwerk GmbH mod EgberdinaSag
Arron­Koster (født Van om præjudiciel afgørelse indgivet afDijk) (anmodning
dissementsrechtsbank (dom 11. 35af marts 1965,Assen) sammendrag)
Forenede sager 12 29/64: Ernest Kommissionen for Detmod europæiskeog Ley
(dom 37økonomiske Fællesskab af 31. marts 1965, sammendrag)
16/64: Gertrud Rauch Kommissionen for Detmod europæiske økonomiskeSag
Fællesskab (dom af 31. marts 391965, sammendrag)
23/64: Thérèse Marie-Louise Vandevyvere Europa-Parlamentet (dommodSag
af 31. marts 411965, sammendrag)
21/64: Macchiorlati Dalmas Figli Den Høje Myndighed for Dete modSag
Kul-europæiske Stålfællesskab (dom af 31. marts 431965, sammendrag)og
38/64: Getreide-Import GmbH mod EØF-Kommissionen (dom af 1. aprilSag
1965, 45sammendrag)
40/64: Marcello Scarlata mod (dom af 1.andre aprilSag og
471965, sammendrag)
28/64: Rådet forRichard Muller mod for EØF Rådet EKSF (dom afSag og
7. april 1965, 49sammendrag)
sam­35/64: Cesare Alfieri mod Europa-Parlamentet (dom af 7. april 1965,Sag
51mendrag)
IINDHOLDSFORTEGNELSE
Kul-a: Den Høje70/63 Myndighed for Det europæiske StålfællesskabSag og
mod Umberto De Fællesskabers Domstol (dom1) Collotti, 2) europæiske af
7. april 1965, 53sammendrag)
Atom­11/64: Kurt Weighardt Kommissionenmod for Det europæiskeSag
7.energifællesskab (dom af april 1965, 55sammendrag)
Forenede 25/64: modsager 9 Acciaieria Ferriera Di Roma andre(Feram) ogog
Den Kul- juniHøje Myndighed for Det europæiske Stålfællesskab (dom af 2.og
571965, sammendrag)
36/64: d'Exploitation modSociété Rhénane et de ManutentionSag (Sorema)
Kul- juniDen Høje Myndighed for Det europæiske Stålfællesskab (dom af 2.og
591965, sammendrag)
euro­Forenede 48/64 1/65: Claude Brus Kommissionen for Detsager modog
juni 61pæiske økonomiske Fællesskab (dom af 16. 1965, sammendrag)
Den Kommissionen for EØF32/64: italienske Republiks modSag Regering
(dom af 17. juni 631965, sammendrag)
Det sær­43/64: Richard Muller mod Rådet for Rådet for EuratomEØF,Sag og
lige Ministerråd for EKSF (dom 17. juni 65af 1965, sammendrag)
Forenede 106 107/63: Alfred Töpfer Getreide-Import-Gesellschaftsager og og
mod EØF-Kommissionen
Domstolens dom af juli 1965 67
1.
Roemer den 20.til afgørelse fra generaladvokat Karl fremsat 1965 ... 72Forslag maj
Domstolens kendelse af 25. juni 1964 83
til afgørelse fra generaladvokat Karl Roemer fremsat den 16. juni 1964 ... 85Forslag
Forenede sager 3 4/64: Chambre syndicale de la sidérurgie française m.fl.og
Kul-Den Høje Myndighed for Det Stålfællesskab (dommod europæiske afog
8. juli 931965, sammendrag)
10/65: Waldemar Deutschmann mod Forbundsrepublikken Tyskland (domSag
af 8. juli 951965, sammendrag)
euro­Forenede sager 27 30/64: Fulvio Fonzi Kommissionen for Detmodog
8. julipæiske Atomenergifællesskab (dom af 97sammendrag)
1965,
Emmanuel Stipperger Den Høje Det euro­49/64: mod Myndighed forSag
Kul- Stålfællesskab (dom af 8. julipæiske 99og 1965, sammendrag)
euro­Forenede sager 65/63: Satya Prakash Kommissionen for Det19 modog
8. julipæiske Atomenergifællesskab (dom af 1011965, sammendrag)
Atom­68/63: Hartmut Luhleich Kommissionen for Detmod europæiskeSag
energifællesskab (dom af 8. juli(Euratom) 1965, 103sammendrag)
83/63: Stefan Krawczynski mod Det europæiske AtomenergifællesskabSag
(dom af 8. juli 1965, 105sammendrag)
IIINDHOLDSFORTEGNELSE
Atom­110/63: Alfred Willame Kommissionen for Detmod europæiskeSag
energifællesskab (dom af 8. juli 1071965, sammendrag)
111/63: Det euro­Lemmerz-Werke GmbH mod Den Høje Myndighed forSag
Kul- Stålfællesskab (dom 13. juli 111pæiske af 1965,og sammendrag)
37/64: Mannesmann AG Den Høje Myndighed for Detmod europæiskeSag
Kul- (domStålfællesskab af 13. juli 1151965, sammendrag)og
du Det39/64: Société des Aciéries Temple mod Den Høje Myndighed forSag
Kul- Stålfællesskab (dom 13. juli 117europæiske afog 1965, sammendrag)
Forenede sager 18 19/64: Filippo Alvino Kommissionen for Deto.a. modog
europæiske økonomiske Fællesskab (dom af 14. juli 1191965, sammendrag)
46/64: Götz Schoffer formod Kommissionen Det europæiske økonomiskeSag
Fællesskab (dom af 14. juli 1211965, sammendrag)
Forenede sager 57/64: Ralph Loebisch o.a. mod Rådene for50, 51, 53, 54, og
Euratom (dom 14. juliEKSF af 123EØF, og 1965, sammendrag)
no­55/64: Jean De Domstol (dom 17.Lens mod europæiske Fællesskabers afSag
vember 1251965, sammendrag)
20/65: Umberto Collotti mod De europæiske Fællesskabers Domstol (dom afSag
17. november 1271965, sammendrag)
45/64: Kommissionen for Det Fællesskab DenSag europæiske økonomiske mod
italienske Republik (dom decemberaf 1. 1291965, sammendrag)
Fut­Einfuhr-16/65: C. Vorratsstelle für Getreide undSchwarze mod undSag
Finanz­Hessischestermittel om præjudiciel afgørelse indgivet af(anmodning
(dom af 1. december 1311965, sammendrag)gericht)
33/65: Adrianus Dekker mod Bundesversicherungsanstalt für AngestellteSag
indgivet Landessozialgerichtom præjudiciel afgørelse af(anmodning Berlin)
(dom af 1. december 1331965, sammendrag)
51/63: desForenede sager 50 Société anonyme29, 31, 39—47, Laminoirs,og
Hauts Fonderies Usines de la Providence o.a. DenFourneaux, Forges, et mod
Kul- 9.Høje Myndighed for Det europæiske Stålfællesskab (dom af decemberog
1351965, sammendrag)
44/65: Hessische Knappschaft Maison Singer et Filsmod omSag (anmodning
ipræjudiciel afgørelse indgivet af appelretten Colmar)
Domstolens dom af 9. december 1965 137
fra Joseph Gand fremsat den 4.til afgørelse generaladvokat november 142Forslag 1965
52/64: Kommissionen for Det økono­Fred Pfloeschner mod europæiskeSag
miske Fællesskab (dom af 14. december 1965, 149sammendrag)
5/56: André Kommissionen for Det europæiske økonomiskemodSag Saudray
(dom af 14. decemberFællesskab 1511965, sammendrag)
IIIINDHOLDSFORTEGNELSE
12/65: Fred Bauer mod Kommissionen for Det europæiske økonomiskeSag
Fællesskab (dom 14. december 153af 1965, sammendrag)
47/65: Edith Kalkuhl Europa-Parlamentet (dom 14. decembermod af 1965,Sag
155
sammendrag).
11/65: Dominico Morina mod (dom af 14. decemberSag
1571965, sammendrag)
21/65: Dominico Europa-Parlamentet (dom 14. decemberMorina mod afSag
159
1965, sammendrag)
Kul-15/65: Werner Klaer Den Høje Myndighed for Det europæiskeSag mod
Stålfællesskab (dom december 161af 15. 1965,og sammendrag)
3/65: Société anonyme Métallurgique d'Espérance-Longdoz mod Den HøjeSag
Kul-Myndighed for Det europæiske Stålfællesskab (dom af 15. decemberog
1631965, sammendrag)
4/65: Société anonyme Métallurgique Hainaut-Sambre mod Den HøjeSag
Kul- decemberMyndighed for Det europæiske Stålfællesskab (dom af 15.og
1651965, sammendrag)
Myndighed for Det8/65: Acciaierie e Ferriere Pugliesi SpA mod Den HøjeSag
Kul- Stålfællesskab (dom 8. februar 167europæiske af 1966, sammendrag)og
48/65: Lütticke GmbHAlfons o.a. mod Kommissionen for Det europæiskeSag
økonomiske Fællesskab (dom af 1. marts 1966, 169sammendrag)
30/65: Macchiorlati Dalmas e Figli S.A.S. Den Høje Myndighed forSag mod
Kul-Det (domeuropæiske Stålfællesskab af 15. marts 1711966, sammendrag) ....og
—51/65: ILFO Industria Laminati Ferrosi Odolese S.R.L. mod Den HøjeSag
Kul-Myndighed for Det europæiske Stålfællesskab (dom 28.af april 1966,og
sammendrag) 173
euro­Gutmann Kommissionen for DetForenede sager 18 35/65: Max modog
pæiske Atomenergifællesskab (dom af 5. 1751966, sammendrag).maj
for50/65: Acciaierie e Ferriere di Solbiate SpA mod Den Høje MyndighedSag
EKSF (dom 16. juli 177af 1966, sammendrag)
Kommissio­Forenede sager 52 55/65: Forbundsrepublikken Tyskland modog
for Fællesskabernen De europæiske
Domstolens dom af 16. juni 1966 179
fratil afgørelse generaladvokat Karl Roemer fremsat den 4. 1966 .... 185Forslag maj
54/65: Compagnie des Forges de et Neuves-MaisonsChâtilion,Sag Commentry
mod Den Høje Myndighed for EKSF (dom af 16. juni 1971966, sammendrag)
57/65: Alfons Lütticke GmbH mod Hauptzollamt SaarlouisSag (anmodning
om præjudiciel indgivet Finanzgericht desafgørelse af Saarlandes)
Domstolens dom af 16. juni 1966 199
til afgørelse fra generaladvokat Joseph Gand fremsat den 4. 1966 .... 203Forslag maj
IVINDHOLDSFORTEGNELSE
2/65: Ferriera Ernesto Preo Figli Den Høje Myndighed for Dete modSag
Kul-europæiske Stålfællesskab (dom af 30. juni 2091966, sammendrag)og
56/65: Société Technique Minière mod Maschinenbau Ulm GmbHSag
Domstolens dom 30. juni 211af 1966
til afgørelse fra generaladvokat Karl Roemer fremsat den 23. marts 1966. . 219Forslag
G.61/65: Enkefru Vaassen-Göbbels mod direktionen for BeambtenfondsSag
voor het Mijnbedrijf om en indgivet afpræjudiciel afgørelse(anmodning
het HeerlenScheidsgerecht van Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf,
Domstolens dom 30. juni 227af 1966
til afgørelse fra generaladvokat Joseph Gand fremsat den 17. 1966 236
. . .Forslag maj
Atom­110/63 a: Alfred Willame mod Kommissionen for Det europæiskeSag
(dom 13. julienergifællesskab af 2431966, sammendrag)
Ver­Forenede 58/64: Etablissements Consten S. à r. I.sager 56 Grundigog og
kaufs-GmbH mod Kommissionen for De europæiske Fællesskaber
Domstolens dom 13. juli 245af 1966
til afgørelse fra generaladvokat Karl Roemer fremsat den 27. april 1966 264
. .Forslag
Kommis­32/65: Den italienske Republiks mod Rådet for EØFSag regering og
forsionen EØF
Domstolens dom af 13. juli 1966 293
302til afgørelse fra generaladvokat Karl Roemer fremsat den 22. marts 1966.Forslag .
Arn­4/66: E.J. enke efter W. mod Raad van Arbeid iSag Hagenbeek, Labots,
hem om en præjudiciel afgørelse indgivet af Centrale Raad van(anmodning
(dom juliBeroep, af 13. 315Utrecht) 1966, sammendrag)
3/66: Europa-Parlamentet (dom 14. decemberCesare Alfieri mod af 1966,Sag
317
sammendrag)
euro­Forenede 15/64 60/65: Jean Moreau Kommissionen for Detsager modog
pæiske Atomenergifællesskab (dom af 15. december 3191966, sammendrag)
28/65: Kommissionen for Det europæiske Atomenergifællesskab modSag
Fulvio Fonzi (dom 15. december 321af 1966, sammendrag)
31/65: Kommissionen for Det europæiskeSag Atomenergifællesskab, mod
Fulvio Fonzi (dom af 15. december 1966, 323sammendrag)
34/65: Atom­Hans Dieter Mosthaf mod Kommissionen for Det europæiskeSag
(dom decemberenergifællesskab af 15. 1966, 325sammendrag)
59/65: Heinrich mod Kommissionen for DetSag europæiskeSchreckenberg
Atomenergifællesskab (dom 15. decemberaf 1966, 327sammendrag)
Atomenergi­62/65: Manlio Serio Kommissionen for Det europæiskemodSag
(dom 15.fællesskab af december 3291966, sammendrag)
VINDHOLDSFORTEGNELSE
Forenede sager 9 58/65: Acciaierie San Michele SpA under konkurs modog
Kul-Den Myndighed for Det Stålfællesskab (dom af 2. martsHøje europæiske og
3311967, sammendrag)
Forenede sager 25 26/65: Società Industriale Metallurgica di Napoli (Simet)og
Acciaierie Ferriere di Høje Myndighed (dom afe Roma mod EKSF'sog (Feram)
2. marts 3331967, sammendrag)
euro­Forenede sager 18 35/65: Max Gutmann mod Kommissionen for Detog
(dom 15. 335pæiske Atomenergifællesskab af marts 1967, sammendrag)
Cement­Forenede sager 8 11/66: Société Anonyme Cimenteriestil CBR,
Fælles­bedrijven NV m.fl. mod Kommissionen for Det europæiske økonomiske
skab
Domstolens dom af 15. marts 1967 337
fra Karl 344til afgørelse generaladvokat Roemer fremsat den 15. februar 1967Forslag
26/66: Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken NV modSag
Kul-Den Høje Myndighed for Det Stålfællesskab (dom 14. junieuropæiske afog
1967, 357sammendrag)
28/64: Richard Muller Rådetmod for EØF Rådet for Euratom (dom afSag og
22. juni 1967, 359sammendrag)
10/67: Johannes Coenraad Moulijn EØF-Kommissionen (dom afmodSag
22. juni 3611967, sammendrag)
sam­12/66: Willame EØF-Kommissionen (dom 22. juniAlfred mod afSag 1967,
363mendrag)
1/67: Stanislas Ciechelski Caisse de Sociale dumod Régionale SécuritéSag
(anmod­Centre Orléans Directeur Régional de la Sécurité Sociale d'Orléansog
indgivet appelretten iom en præjudiciel afgørelse af Orléans)ning
Domstolens dom af 5. juni 1967 365
til fra Joseph Gand fremsat den 17. 1967 371afgørelse generaladvokat ...Forslag maj
(an­2/67: Auguste de Moor Caisse de Pension des Employés PrivésmodSag
(dom 5. 375om præjudiciel af julimodning afgørelse) 1967, sammendrag)
d'Assu­6/67: Guerra enke efter Pace mod Institut NationalSag Teresa, Pietro,
rance Maladie-Invalidité om præjudiciel (dom af 5. juli(anmodning afgørelse)
1967, 377sammendrag)
Sala­9/67: Kurt Colditz Vieillesse des Travailleursmod Caisse d'AssuranceSag
sammen­
riés de Paris om præjudiciel (dom af 5. juli 1967,(anmodning afgørelse)
379drag)
EØF-til 24/66: E. Kampffmeyer m.fl.Forenede sager 7 13 Firma mod5, og
Kommissionen
dom 14. 381Domstolens af juli 1967
fra Joseph Gand fremsat den 19. 1967.til afgørelse generaladvokat april . 391Forslag
VIINDHOLDSFORTEGNELSE
30/66: Kurt A. KommissionenBecher mod for De europæiske FællesskaberSag
(dom af 30. november 1967, 403sammendrag)
18/67: Argia efter Giuseppe Office NationalCossutta, enke Pagotto, modSag
des Pensions pour Bruxelles (dom af 30. november 405Ouvriers, 1967, .sammendrag)
22/67: Gof­Caisse Régionale de Sécurité Sociale du Nord-Est mod RobertSag
sammen­fart om præjudiciel (dom 30.af november(anmodning afgørelse) 1967,
407drag)
14/67: Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz Joseph WelchnermodSag
om præjudiciel (dom af 5. december 409(anmodning afgørelse) 1967, sammendrag). . .
19/67: Bestuur der Sociale Verzekeringsbank mod J. H. Van der VechtSag
(dom 5. decemberom præjudiciel af 411(anmodning afgørelse) 1967, sammendrag) ...
4/67: Anne forCollignon, gift mod Kommissionen De europæiskeSag Muller,
Fællesskaber (dom af 12. december 4151967, sammendrag)
11/67: NationalOffice des Pensions pour Ouvriers mod Marcel CoutureSag
om præjudiciel (dom 12. december sammendrag). 417af 1967, .(anmodning afgørelse)
15/67: Alois Bauer mod Kommissionen for De europæiske FællesskaberSag
(dom 12. decemberaf 4191967, sammendrag)
(an­23/67: S.A. Brasserie de Haecht mod procesfællerne Wilkin-JanssenSag
indgivet Tribunal de iom præjudiciel afgørelse af commerce Liège)modning
Domstolens dom af 12. december 1967 421
fremsat dentil afgørelse fra generaladvokat Karl Roemer 21. novemberforslag
1967 425
12/67: Jules Guissart mod Belgien om præjudicielSag afgørelse(anmodning
indgivet Belgiens Conseil (dom 13. december 431af afd'Etat) 1967, sammendrag)
17/67: Firma Max Neumann Hauptzollamt Hof/Saale ommodSag (anmodning
præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof)
dom 13. decemberDomstolens af 1967 433
til afgørelse fra generaladvokat Karl Roemer fremsat den 21. novemberForslag
4411967
28/66: Kongeriget Kommissionen for DeNederlandenes modSag regering
451europæiske Fællesskaber (dom af 8. februar 1968, sammendrag)
3/67: Fonderie Acciaierie Giovanni Mandelli mod Kommissionen for DeSag
europæiske Fællesskaber (dom 8. februaraf 1968, 453sammendrag)
byen præjudi­32/67: I.G.F. Van Leeuwen mod Rotterdam omSag (anmodning
indgivet i førsteciel afgørelse af appelretten kollegiale forHaag, afdeling
(dom af 8. februar 1968, sammendrag) 455skattesager)
VIIINDHOLDSFORTEGNELSE
24/67: Davis and Co. mod Beintema-InterpharmSag Parke, Probel, Reese, og
Centrafarm om præjudiciel indgivetafgørelse af appelretten i(anmodning
Haag)
Domstolens dom 29. februar 1968 457af
til afgørelse fra generaladvokat Karl Roemer fremsat den 7. februar 1968. 461Forslag .
5/67: W. Beus GmbH Co mod Hauptzollamt München omSag og (anmodning
præjudiciel (dom 13.af marts 1968, 469afgørelse) sammendrag)
30/67: Fæl­Industria Molitoria Imolese Rådet for DeSag m.fl. mod europæiske
lesskaber (dom 13.af marts 4711968, sammendrag)
33/67: Dietrich Kurrer Rådet formod De europæiske Fællesskaber (dom afSag
28. marts 4731968, sammendrag) . .
Hauptzoll­28/67: Firma Molkerei-Zentrale Westfalen/Lippe GmbH modSag
Bundesfinanz­amt Paderborn om indgivetpræjudiciel afgørelse af(anmodning
hof)
Domstolens dom 3. april 1968 475af
484til afgørelse fra generaladvokat Joseph Gand fremsat den 25. januar 1968Forslag .
7/67: HauptzollamtFirma Milchwerke H. Wöhrmann und Sohn KG modSag
Bad Reichenhall om (dom af 4. aprilpræjudiciel 1968,(anmodning afgørelse)
501sammendrag)
München-Landsberger­/67: Firma A.13 Kurt Becher mod HauptzollamtSag
straeße om præjudiciel (dom af 4. april 503(anmodning afgørelse) 1968, sammendrag)
20/67: Firma Tivoli (anmod­Kunstmühle mod HauptzollamtSag Würzburg
om præjudiciel (dom af 4. april 5051968,ning afgørelse) sammendrag)
Fett-25/67: Saar­Firma und Eierkontor GmbH mod HauptzollamtSag Milch-,brucken indgivet Finanzgerichtom præjudiciel afgørelse af(anmodning
(dom 4.af april 507land) 1968, sammendrag)
München-Lands­27/67: Firma Fink-Frucht GmbH mod HauptzollamtSag
sam­(dom 4. aprilbergerstraße om præjudiciel af 1968,(anmodning afgørelse)
509
.mendrag)
31/67: Firma August Stier Hauptzollamtmod Hamburg-EricusSag (anmodning
om præjudiciel afgørelse indgivet af Finanzgericht Hamburg)
dom 4. april 1968Domstolens af 511
til afgørelse fra generaladvokat Joseph Grand (se 514forslag sag 28/67)
34/67: Firma Gebrüder Lück mod Hauptzollamt Köln-Rheinau (dom afSag
4. april 5151968, sammendrag)
Fæl­29/67: Wendel S.A. Kommissionen forDe et Cie mod De europæiskeSag
lesskaber (dom af 11. juni 5171968, sammendrag)
16/67: Henri Labeyrie mod Kommissionen for De europæiske FællesskaberSag
(dom 11. juliaf 5191968, sammendrag)
VIII