Teksten vastgesteld door de conferentie van Luxemburg over het gemeenschapsoctrooi 1985

-

Documents
220 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

TEKSTEN VASTGESTELD DOOR DE CONFERENTIE VAN LUXEMBURG OVER HET GEMEENSCHAPSOCTROOI 1985 Raad van de Europese Gemeenschappen TEKSTEN VASTGESTELD DOOR DE CONFERENTIE VAN LUXEMBURG OVER HET GEMEENSCHAPSOCTROOI 1985 Raad van de Europese Gemeenschappen Deze publikatie wordt eveneens in de volgende talen uitgegeven: ES ISBN 92-824-0313-0 DA ISBN 92-824-0309-2 DE ISBN 92-824-0310-6 GR ISBN 92-824-0311-4 EN ISBN 92-824-0312-2 FR ISBN 92-824-0308-4 IT ISBN 92-824-0314-9 PTN 92-824-0316-5 Bibliografische data bevinden zich aan het einde van deze publikatie Luxemburg: Bureau voor officiële publikaties der Europese Gemeenschappen, 1986 ISBN 92-824-0315-7 Catalogusnummer: BX-45-86-814-NL-C © EGKS — EEG — EGA — Brussel · Luxemburg, 1986 Overneming met bronvermelding toegestaan, behalve voor commerciële doeleinden. Printed in Belgium - 3 -INLEIDING Op 7 oktober 1985 had de Raad "Interne Markt" het Voorzit­terschap uitgenodigd een conferentie over het Gemeenschaps­octrooi te beleggen met het volgende drievoudige doel : - spoedige inwerkingtreding van het Gemeenschapsoctrooiverdrag van Luxemburg van 1975, - opstelling van een protocol waarin de rechtsgang wordt geregeld voor de beslechting van geschillen inzake Gemeen­schap soctrooien, - bepaling van de voorwaarden voor deelneming aan het stelsel voor landen die na 1975 tot de Gemeenschap zijn toegetreden.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 0
Langue Nederlandse
Signaler un problème

TEKSTEN VASTGESTELD
DOOR DE CONFERENTIE
VAN LUXEMBURG
OVER HET GEMEENSCHAPSOCTROOI
1985
Raad van de Europese Gemeenschappen TEKSTEN VASTGESTELD
DOOR DE CONFERENTIE
VAN LUXEMBURG
OVER HET GEMEENSCHAPSOCTROOI
1985
Raad van de Europese Gemeenschappen Deze publikatie wordt eveneens in de volgende talen uitgegeven:
ES ISBN 92-824-0313-0
DA ISBN 92-824-0309-2
DE ISBN 92-824-0310-6
GR ISBN 92-824-0311-4
EN ISBN 92-824-0312-2
FR ISBN 92-824-0308-4
IT ISBN 92-824-0314-9
PTN 92-824-0316-5
Bibliografische data bevinden zich aan het einde van deze publikatie
Luxemburg: Bureau voor officiële publikaties der Europese Gemeenschappen,
1986
ISBN 92-824-0315-7
Catalogusnummer: BX-45-86-814-NL-C
© EGKS — EEG — EGA — Brussel · Luxemburg, 1986
Overneming met bronvermelding toegestaan, behalve voor commerciële
doeleinden.
Printed in Belgium - 3 -
INLEIDING
Op 7 oktober 1985 had de Raad "Interne Markt" het Voorzit­
terschap uitgenodigd een conferentie over het Gemeenschaps­
octrooi te beleggen met het volgende drievoudige doel :
- spoedige inwerkingtreding van het Gemeenschapsoctrooiverdrag
van Luxemburg van 1975,
- opstelling van een protocol waarin de rechtsgang wordt
geregeld voor de beslechting van geschillen inzake Gemeen­
schap soctrooien,
- bepaling van de voorwaarden voor deelneming aan het stelsel
voor landen die na 1975 tot de Gemeenschap zijn toegetreden.
Deze Conferentie, waaraan werd deelgenomen door de dele­
gaties van de tien Lid-Staten der Europese Gemeenschappen, van
de twee toetredende Staten en van de Commissie, werd van 4 tot
en met 18 december 1985 te Luxemburg gehouden.
Wat de spoedige inwerkingtreding van het Verdrag betreft,
heeft de Conferentie geen resultaat opgeleverd. Het eerste deel
van dee was geheel gewijd aan talloze pogingen om
de moeilijkheden rond dit probleem te overwinnen. Deze moeilijk­
heden waren evenwel bij uitstek politiek van aard en de Raad
"Interne Markt" van 12 december, na aan de hand van een interim-
verslag over de besprekingen van de Conferentie in den brede
over dit vraagstuk te hebben gedelibereerd, heeft moeten con­
stateren dat hij dit probleem ter tafel moest houden. - 4 -
De Conferentie is er echter wel in geslaagd de laatste
hand te leggen aan het Protocol betreffende de beslechting van
geschillen inzake inbreuken op en de geldigheid van Gemeen­
schapsoctrooien, waardoor een oplossing is gevonden voor het
probleem van de splitsing van bevoegdheid inzake inbreuk en
geldigheid, die in het Verdrag van Luxemburg van 1975 was
bepaald.
Voorts is op de Conferentie een oplossing gevonden voor de
vraagstukken rond het ontwerp-protocol betreffende het statuut
van het Gemeenschappelijk Hof van Beroep en het ontwerp-protocol
betreffende de voorrechten en immuniteiten.
Het derde doel, de deelneming van Griekenland en van de
twee toetredende Staten tot het stelsel, bleek dermate verweven
te zijn met het eerste doel, dat het niet gerealiseerd kon
worden. Toch konden de delegaties op de Conferentie meer inzicht
krijgen in de problemen van deze landen, waardoor in een nabije
toekomst een bevredigende oplossing voor deze problemen mogelijk
is geworden.
Tot besluit heeft de Conferentie de volgende teksten vast­
gesteld :
- het Akkoord betreffende Gemeenschapsoctrooien,
- het Protocole het verlenen van bevoegdheden inzake
Gemeenschapsoctrooien aan bepaalde Instellingen van de Europese
Gemeenschappen,
- de Gemeenschappelijke verklaring van de vertegenwoordigers
van de Regeringen der Lid-Staten. - 5 -
Door deze teksten te paraferen, hebben de vertegenwoordigers
van de Regeringen der Lid-Staten van de Europese Economische
Gemeenschap en van de toetredende Staten ze vastgesteld voor
ondertekening, die zal plaatsvinden zodra een aantal problemen
is opgelost. De Conferentie zal op uitnodiging van de Voorzitter
van de Raad opnieuw te Luxemburg worden bijeengeroepen voor de
ondertekening van die teksten.
Deze teksten worden door de Raad van de Europese Gemeen­
schappen bekendgemaakt overeenkomstig artikel 21, lid 1, van
het reglement van orde van de Conferentie.
Overeenkomstig artikel 2 van dat artikel zullen de stukken
van de Conferentie (met inbegrip van de voorbereidende documen­
ten, de documenten van de Conferentie en de verslagen van de
Conferentie) worden bekendgemaakt nadat de definitieve verslagen
zijn opgesteld. - 7 -
INHOUD
SLOTAKTE 9
AKKOORD BETREFFENDE GEMEENSCHAPSOCTROOIEN 17
- Protocol betreffende de beslechting van
geschillen inzake inbreuken op en de geldigheid
van Gemeenschapsoctrooien 3
- Protocol betreffende de voorrechten en
immuniteiten van het Gemeenschappelijk Hof
van Beroep 71
- Protocol betreffende het Statuut van het
Gemeenschappelijk Hof van Beroep 85
- Protocole de wijzigingen in het
Gemeenschapsoctrooiverdrag 99
- Verdrag betreffende het Europees octrooi voor
de gemeenschappelijke markt en Uitvoeringsreglement
zoals gewijzigd bij het Wijzigingsprotocol 113
PROTOCOL BETREFFENDE HET VERLENEN VAN BEVOEGD­
HEDEN INZAKE GEMEENSCHAPSOCTROOIEN AAN BEPAALDE
INSTELLINGEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 199
GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING 205
- Verklaring betreffende aanpassing van de
nationale octrooiwetgevingen9
- Verklaringe de werking van het
Gemeenschappelijk Hof van Beroep gedurende
een overgangsperiode 211
- Aanvullend besluit bij het besluit ter voor­
bereiding van de aanvang van de werkzaamheden
van de bijzondere organen van het Europees
Octrooibureau3