TERMINOLOGICAL INFORMATION. ?° 25/1983

-

Documents
174 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

PARLEMENT EUROPEEN Direction de la traduction et de la terminologie INFORMATIONS TERMINOLOGIQUES Bureau de terminologie PARLAMENTO EUROPEO Direzione della traduzione e della terminologia INFORMAZIONI TERMINOLOGICHE Ufficio terminologia EUROPEAN PARLIAMENT Directorate for Translation and Terminology Services TERMINOLOGICAL INFORMATION Terminology Office EUROPÄISCHES PARLAMENT Direktion Übersetzung und Terminologie TERMINOLOGISCHE BERICHTE Terminologiebüro EUROPEES PARLEMENT Directoraat vertalingen en terminologie TERMINOLOGISCHE MEDEDELINGEN Terminologiebureau EUROPA-PARLAMENTET Direktoratet for oversættelse og terminologi TERMINOLOGISKE MEDDELELSER Terminologicentralen ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Διεύθυνση Μεταφράσεως και 'Ορολογίας ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Γραφείο 'Ορολογίας Ν" 25/1983 - ^ Χ ~2Α' Hl'Olï-ytt ΡΕ 80.962 I. TABLE DES MATIERES Page I. Table des matières 1 II. Introduction 2 III. Composition du Bureau de terminologieIV. Judiciaire 3 V. Développement 53 VI. Le P.D.G. s'exporte-t-il? 70 VII. A noter - Pro memoria - Please note - Zur Erinnerung - Niet te vergeten - Bemærk ...6 VIII. Organisation administrative des pays de la Communauté: DANEMARK 78 IX. "Thermal springs" but "heat engines": some consequences of the "schizophrenic nature of English linguistic history" 87 X. "Fuel" and its equivalents in French, German and Italian .... 93 XI.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 35
Langue English
Signaler un problème

PARLEMENT EUROPEEN
Direction de la traduction
et de la terminologie INFORMATIONS TERMINOLOGIQUES
Bureau de terminologie
PARLAMENTO EUROPEO
Direzione della traduzione
e della terminologia
INFORMAZIONI TERMINOLOGICHE
Ufficio terminologia
EUROPEAN PARLIAMENT
Directorate for Translation
and Terminology Services
TERMINOLOGICAL INFORMATION
Terminology Office
EUROPÄISCHES PARLAMENT
Direktion Übersetzung
und Terminologie
TERMINOLOGISCHE BERICHTE
Terminologiebüro
EUROPEES PARLEMENT
Directoraat vertalingen
en terminologie
TERMINOLOGISCHE MEDEDELINGEN
Terminologiebureau
EUROPA-PARLAMENTET
Direktoratet for oversættelse
og terminologi
TERMINOLOGISKE MEDDELELSER
Terminologicentralen
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
Διεύθυνση Μεταφράσεως
και 'Ορολογίας
ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Γραφείο 'Ορολογίας
Ν" 25/1983 - ^ Χ ~2Α' Hl'Olï-ytt ΡΕ 80.962 I. TABLE DES MATIERES
Page
I. Table des matières 1
II. Introduction 2
III. Composition du Bureau de terminologie
IV. Judiciaire 3
V. Développement 53
VI. Le P.D.G. s'exporte-t-il? 70
VII. A noter - Pro memoria - Please note - Zur Erinnerung - Niet
te vergeten - Bemærk ...6
VIII. Organisation administrative des pays de la Communauté:
DANEMARK 78
IX. "Thermal springs" but "heat engines": some consequences of the
"schizophrenic nature of English linguistic history" 87
X. "Fuel" and its equivalents in French, German and Italian .... 93
XI. Orders, Decorations and Medals of the EC Member States:
Part II : The Benelux Countries 100
XII. Informatique, télématique, bureautique, robotique et les
autres m
XIII. Abbreviations, acronyms and short titles 1982 12
XIV. Démocraties et consultations populaires (plébiscite,
référendum, etc.) 136
XV. "Energy" and "Power" in the "renewable" sector 142
XVI. Nous vous signalons 14
XVII. Critiques de dictionnaires 155
Annexe I: Index des "Informations terminologiques" nos. 1 à 25 ... I59
Annexe II : Liste des publications du Bureau de terminologie Io9
- 1 - PE 80.962 II. INTRODUCTION
Dans ce numéro, vous retrouverez d'abord les rubriques tradi­
tionnelles. Nous y traitons des sujets déjà entamés dans les numéros
précédents: l'étude de l'adjectif "judiciaire"; les ordres, décorations
et médailles; l'organisation administrative des Etats membres; les
organes de la société commerciale, etc. ... Enfin nous y publions des
articles qui sont le fruit de nos recherches entreprises dans le cadre
de notre glossaire sur les énergies nouvelles, une monographie sur
"développement" et une étude sur "informatique, télématique, bureautique,
robotique, etc."
En annexe, vous trouverez l'index cumulatif de tous les numéros
parus, un outil indispensable pour l'accès à la documentation riche
et variée qui y est contenue.
III. COMPOSITION DU BUREAU DE TERMINOLOGIE (*)
tél. bur.
Chef du Bureau de terminologie: M. A. ROHAERT 1212 3090
1217 3091 Terminologues de langue allemande: M. H. REIMER
anglaise : M. K. MACGRATH 1215 3316
Mme S. BALL 2128 3895
danoise: Mme I. SALTEN 1201 3317
M. E.D. FREDERIKSEN 2126 3975
française: M. R. EHRHARDT 1216 3135
M. A. SIMONETTI 1216B 3093
grecque : I. RENTZOS 2127 3894 M.
italienne : M. S. PICCININI 2129 3375
Mme 0. WALPOOTT 2130 3978
néerlandaise: M. R. MINNAERT 1202 3318
Secretariat
Mme G. CIMAGLIA 1213 3321 glossaires, documentation
fichiers, revues Mlle V. PETERSEN 1214 3323
Mlle M. WENY 1214 3322
Mme ML. CLAES 1214 3322
bibliothèque, commande de dic­ Mlle H. SOUVAGE 2131 3653
tionnaires Mlle R. PIVETTA2132 3979
(*) Adresse: Bureau de terminologie du Parlement européen
Centre européen du Kirchberg
Β.P. 1601
L ­ 2920 LUXEMBOURG
tél. 4300­3090 ­ télex: 3494
EUPARL LU
2894
PE 80.962 2 ­IV. Judiciaire
Vous trouverez ci-après la deuxième partie d'une série
d'études que nous avons commencées dans "Informations terminologiques"
n° 24, p. 3. Il s'agit,en 1'occurence,d*une cinquantaine de fiches
consacrées à l'adjectif "judiciaire".
Dansk:
Politikens Forlag, 9. udgave, 1976 Hvad siger loven
Ordbog over det
danske sprog Gyldendals Forlag, 2. oplag, 1966
S. Hurwitz & B. Gomard, 6. oplag, 1970 Tvistemål
Dansk Statsforfat­
ningsret 1 & 2 Alf Ross, 3. udgave, 1980
Skifteret Bernhard Gomard, 2. udgave, 1969
English:
CCL : The Oxford Companion of Law. David Walker. 1980
Français :
L XX : Larousse du XXême Siècle
NRD : Nouveau Répertoire Dalloz. Lois et décrets.
- 3 - PE 80.962 acte judiciaire: Pr. gén. - Acte lié au déroulement d'une procédure contentieuse
ou gracieuse, ou tendant à une exécution forcée, effectuée par les parties ou
par certains auxiliaires de justice ( ): ainsi une assignation, la convocation
d'un témoin, la rédaction et la signification de conclusions.
L'acte de procédure est un acte judiciaire au sens étroit . (LD 8)
atto giudiziario: atti giudiziari sono tali le citazioni, i ricorsi, le
domande, le comparse, che si presentano alla autorità giudiziaria, nonché gli
atti istruttori compiuti davanti ad essa, nonché i provvedimenti della medesima
emessi sotto forma di sentenza, ordinanza o decreto. A nostro avviso non possono
esservi compresi i documenti prodotti dalle parti. La legge sul bollo
fornisce l'elenco di quelli soggetti alla relativa tassa (DTG 35)
judicial writ: Writ. The Queen's precept, whereby anything is commanded to be
done touching a suit or action. Writs were distinguished into original and
judicial writs í^4iÇ,iã.lJÜüLtÈS. were those that were sent out by order of the
court where the cause depended (MWLD 359)
Prozeßhandlung : ist jede prozeßgestaltende Betätigung, sowohl eine solche des
Gerichts als auch der Parteien, Beteiligten oder Dritter ... (Cr 910)
processuele handeling: Procureur ... het is iemand die bevoegd is om de formele
EïSÇËËËyËlÊ-L^ÊC^liriSËri te stellen zoals het aanhangig maken van een zaak bij
een rechtbank of gerechtshof ... (F 482)
processuelle skridt: er de forholdsregler i forbindelse med sagens behandling,
der træffes af parterne eller af retten. (Tvistemål)
- 4 - PE 80.962 action judiciaire
1. sens large: ester en justice: Pr. civ. - participer comme demandeur,
défendeur ou intervenant à l'exercice d'une §Çtion_judiciaire, à
un procès (LD 166)
2. sens étroit:action en justice: Pr. gên. - pouvoir reconnu aux sujets de droit
de s'adresser à la justice pour obtenir le respect de leurs droits
ou de leurs intérêts légitimes (LD 12)
azione giudiziaria
1. norma giuridica: Dir.priv. - Potere di reazione attuabile mediante l'esercizio
di una âzione_giudiziaria (DTG 197)
obbligazioni naturali: sono le obbligazioni per il cui adempimento la legge
non accorda azione giudiziaria (DTG 205)
2. Azione: è il diritto soggettivo o potere di provocare l'attività dell'organo
giurisdizionale (dello Stato) ossia del giudice contro una violazione o
contestazione o denegazione di un (altro) diritto (NDTG 44).
Azione: è il mezzo dato dalla legge per rivolgersi al giudice onde ottenere
la tutela dei diritti (DTG 38)
judicial action
1. an adjudication upon rights of parties, who in general appear or are
brought before tribunal by notice or process and upon whose claims some decision
or judgment is rendered (BLD 760)
2. legal proceedings: Term includes all proceedings authorized or sanctioned
by law and brought or instituted in a court or legal tribunal for the
acquiring of a right or the enforcement of remedy (BLD 807).
Judicial proceeding: any proceeding wherein judicial_action is invoked
and taken (BLD 762)
gerichtliche Handlung
1. G.V.G. Gerichtliçhe_Handlungen gegen Exterritoriale sind unzulässig und un­
wirksam (Br 148 Gerichtsbarkeit)
2. Gerichtsverfahren: das vor und von Gerichten durchgeführte Verfahren (K. 109)
rechtsgeding
1. de behandeling van een zaak door en voor de rechter, het gerecht ... (F 506)
2. in engere zin, in het bijzonder ter terechtzitting en het geen daarop, volgt,
met uitsluiting dus, in strafzaken, van het vooronderzoek (W.v. Sv, art. 258,
lid 1) (F 506)
søgsmål: mellemværende, som indbringes for en domstol til retslig afgørelse,
proces, retssag (Ordbog over det danske sprog)
PE 80.962 administrateur judiciaire. Proc. Cem.Civ. - Mandataire de justice désigné par
le tribunal de commerce, pour assurer la gestion d'une société, lorsque les
organes normalement compétents ne peuvent eu ne veulent plus exercer leurs
pouvoirs (LD 15)
amministratore giudiziario. C.Civ.art. 2409, 2636 - è quel soggetto che, nei casi
previsti dalla legge e, preposto dall'autorità giudiziaria all'amministrazione
del patrimonio o di singoli beni appartenenti ad un altro soggetto che non
possa o non debba provvedervi da se medesimo, o di patrimoni o beni
dei quali si ignora od è controverso chi sia l'effettivo titolare (ad es. il
curatore del fallimento)(NDTG 25)
receiver. A person appointed by a court to manage property in litigation or
the affairs of a bankrupt. In bankruptcy or state court proceeding, one
who is empowered to take charge of the assets of an insolvent person or
business and preserve them for sale and distribution to creditors (BLD 1140)
- Sachwalter ... Der Sachwalter wird im Vergleichsverfahren vom Vergleichs­
gericht ernannt. Seine Rechte und Pflichten entsprechen weitgehend denen
des Vergleichsverwalters (Cr 985)
-, seine Aufgabe ist es,die wirtschaftliche Lage des
Schuldners zu prüfen,e Geschäftsführung und Lebenshaltung zu überwachen.
Er steht seinerseits unter Aufsicht des Vergleichsgerichts (Cr 1249)
- Vermögensverwalter. Wer vertraglich, kraft Gesetzes oder behördlicher An­
ordnung das Vermögen eines anderen verwaltet, z.B. der Testamentsvollstrecker,
der Konkurs- u. Zwangsvollstrecker (BRC 19)
gerechtelijk bewindvoerder, provisionele bewindvoerder: tot het voeren van
bewind aangewezen: over de goederen van de verpleegde krankzinnige, in
afwachting der curatele (F 95)
ontzetting van bepaalde rechten ... Die rechten kunnen zijn: ambten of een
bepaald ambt te bekleden, om bij de gewapende macht te dienen, actief en
passief kiesrecht uit te oefenen, raadsman of 22£Ë2l}ÉËliiïS_2Êwindvoerder_te zijn
... (F 428) " ' "" " "' "
bobestyrer. Skifteretten kan antage en midlertidig bestyrer, der skal
tage sig af boet i tiden indtil første skiftesamling (Skifteret, kap. 8)
- 6 - PE 80.962 administrateur au règlement judiciaire. Dr.com. v. syndic. (LD 15)
syndic: auxiliaire de justice désigné par le tribunal lorsqu'un débiteur est
l'objet d'un règlement judiciaire ou d'une liquidation des biens (LD 370)
curatore al fallimento: è l'assistente dell'ufficio esecutivo il quale, agli
ordini del giudice delegato, deve attendere a una somma di atti e provve­
dimenti di preparazione e di esecuzione della espropriazione concorsuale
(art. 27 ss. L.F) (NDTG 106)
official receiver: under s. 8 of the Bankruptcy Act 1914, the Official
Receiver may be appointed to act as interim receiver of the debtor's property
(MWLD 271)
Vergleichsverwalter (§§ 39 Verglo) über seine Bestellung und den vorläufigen r s. Vergleichsverfahren (Cr 1249)
Konkursverwalter : das wichtigste Organ zur Durchführung des Konkurses wird
bei Konkurseröffnung vom Konkursgericht ernannt (§ 110 KO). I.d.R. ist es
ein Rechtsanwalt, seine Aufgabe ist es die Konkursmasse zu verwalten
und über sie zu verfügen (Cr. 679)
curator in een faillissement. Curator ... curator in een faillissement, door
de rechtbank aangewezen teneinde daarin het beheer te voeren en de
vereffening te verrichten, onder leiding en toezicht van de rechter-commis-
saris (F 160)
kurator. Person, der som kreditorernes fuldmægtig bestyrer et konkursbos
midler. Kurator beskikkes af skifteretten (Hvad siger loven, Konkursloven § 66)
7 - PE 80.962 aide judiciaire (remplace:assistance judiciaire). - Pr. civ. Institution
remplaçant l'assistance judiciaire, grâce à laquelle le plaideur dont les
ressources sont inférieures à des plafonds variables selon la situation de
famille, bénéficie ... du concours gratuit des avocats et officiers
publics et ministériels ... (LD 20)
patrocinio gratuito . - E un mezzo con cui il povero può provvedere alla difesa
dei suoi diritti . Vedi la voce gratuito patrocinio (DTG 225)
legal aid. - Countrywide system administered locally by which legal services
are rendered to those in financial need and who cannot afford private
counsel (BLD 803)
Prozeßkostenhilfe. Armenrecht war die frühere Bezeichnung für die Prozeß­
kostenhilfe (Gesetz vem 13.6.1980). Hierunter versteht man die vollständige
oder teilweise Befreiung einer minderbemittelten Partei (eines Beteiligten)
von den Prozeßkosten (Cr 83)
kosteloze rechtsbijstand, sedert de wet van 4 juli 1957 (S.233) tot regeling
van de rechtsbijstand aan on- en minvermogenden is er een mogelijkheid voor
on- of minvermogenden om kosteloos of tegen verminderd tarief in
burgerlijke zaken te procederen (F. 339)
fri proces. Fritagelse af en økonomisk dårligt stillet part i en
retssag for at betale de offentlige afgifter og visse andre udgifter, som
processen medfører (herunder advokatsalær), derimod ikke for evt. at erstatte
modpartens omkostninger (Jur. ordb. - beneficerede sager)
8 - PE 80.962