//img.uscri.be/pth/36fecb60c9ab0d4b74571432a6394513cbce964f
La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

Vedtægten. Ordninger og forordninger for tjenestemænd og øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, December 1993

De
212 pages
VEDTÆGTEN Ordninger og forordninger for tjenestemænd og øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber December 1993 VEDTÆGTEN Ordninger og forordninger for tjenestemænd og øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber December 1993 Bibliografiske data findes bagest i denne publikation. Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 1995 ISBN 92-826-6803-7 © EKSF-EF-EAEF, Bruxelles · Luxembourg, 1994 Printed in The Netherlands VEDTÆGTEN BEMÆRKNING vedrørende del I og II til denne samling Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og vilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne1), der gælder fra den 5.3.1968 som fastsat i artik­lerne 2 og 3 i Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/682) af 29.2.1968 (De Europæiske Fællesskabers Tidende L 56 af 4.3.1968), samt forordningerne ved­rørende ændring af denne forordning er koordineret i denne udgave. Denne koordi­nation er ikke juridisk bindende3). Tallene i parentes ved siden af visse artikler i første og anden del af denne samling svarer til nedenstående nummerering og hen­viser til de forordninger, hvorved de pågældende artikler er ændret. (1) Forordning (Euratom. EKSF, EØF) nr. 2278/69 (16) Forordning (Euratom, EKSF, EØF) nr. 1601/75 (EFT L 289 af 17.11.1969, s. 1) (EFT L 164 af 27.6.1975, s. 1) (2) Forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 95/70 (17) Forordning (Euratom, EKSF, EØF) nr. 2577/75 (EFT L 15 af 21.1.1970, s. 1) (EFT L 263 af 11.10.1975, s.
Voir plus Voir moins

VEDTÆGTEN
Ordninger og
forordninger for tjenestemænd
og øvrige ansatte i
De Europæiske Fællesskaber
December 1993 VEDTÆGTEN
Ordninger og
forordninger for tjenestemænd
og øvrige ansatte i
De Europæiske Fællesskaber
December 1993 Bibliografiske data findes bagest i denne publikation.
Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 1995
ISBN 92-826-6803-7
© EKSF-EF-EAEF, Bruxelles · Luxembourg, 1994
Printed in The Netherlands VEDTÆGTEN
BEMÆRKNING
vedrørende del I og II til denne samling
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og vilkårene for de
øvrige ansatte i Fællesskaberne1), der gælder fra den 5.3.1968 som fastsat i artik­
lerne 2 og 3 i Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/682) af 29.2.1968
(De Europæiske Fællesskabers Tidende L 56 af 4.3.1968), samt forordningerne ved­
rørende ændring af denne forordning er koordineret i denne udgave. Denne koordi­
nation er ikke juridisk bindende3). Tallene i parentes ved siden af visse artikler i
første og anden del af denne samling svarer til nedenstående nummerering og hen­
viser til de forordninger, hvorved de pågældende artikler er ændret.
(1) Forordning (Euratom. EKSF, EØF) nr. 2278/69 (16) Forordning (Euratom, EKSF, EØF) nr. 1601/75
(EFT L 289 af 17.11.1969, s. 1) (EFT L 164 af 27.6.1975, s. 1)
(2) Forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 95/70 (17) Forordning (Euratom, EKSF, EØF) nr. 2577/75
(EFT L 15 af 21.1.1970, s. 1) (EFT L 263 af 11.10.1975, s. 1)
(3) Forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 96/70 (18) Forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 2615/76
(EFT L 15 af 21.1.1970, s. 1) (EFT L 299 af 29.10.1976, s. 1)
(4) Forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 16/71 (19) Forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 3177/76
(EFT L 5 af 7.1.1971, s. 1) (EFT L 359 af 30.12.1976, s. 1)
(5) Forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 2635/71
(20) Forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 3178/76
(EFT L 276 af 16.12.1971, s. 1)
(EFT L 359 af 30.12.1976, s. 9)
(6) Forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 2654/71
(21) Forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 1376/77
(EFT L 276 af 16.12.1971, s. 6)
(EFT L 157 af 28.6.1977, s. 1)
(7) Forordning (Euratom, EKSF, EØF) nr. 1369/72
(22) Forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 2687/77
og nr. 1370/72 (EFT L 149 af 1.7.1972, s. 1
(EFT L 314 af 8.12.1977, s. 1)
og 3)
(23) Forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 2859/77
(8) Forordning (Euratom, EKSF, EØF) nr. 1473/72
(EFT L 330 af 23.12.1977, s. 1)
(EFT L 160 af 16.7.1972, s. 1)
(24) Forordning (Euratom, EKSF, EØF) nr. 912/78
(9) Forordning (Euratom, EKSF, EØF) nr. 2647/72
(EFT L 119 af 3.5.1978, s. 1)
(EFT L 283 af 20.12.1972, s. 1)
(25) Forordning (Euratom, EKSF, EØF) nr. 914/78
(10) Forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 558/73
(EFT L 119 af 3.5.1978, s. 8)
(EFT L 55 af 28.2.1973, s. 1)
(26) Forordning (Euratom, EKSF, EØF) nr. 2711/78 (11) Forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 2188/73
(EFT L 328 af 23.11.1978, s. 1) (EFT L 223 af 11.8.1973, s. 1)
(27) Forordning (Euratom, EKSF, EØF) nr. 3084/78 (12) Forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 2/74 (EFT
(EFT L 369 af 29.11.1978, s. 1) L2af 3.1.1974, s. 1)
(28) Forordning (Euratom, EKSF, EØF) nr. 3085/78 (13 Forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 3191/74
(EFT L 369 af 29.12.1978, s. 6) (EFT L 341 af 20.12.1974, s. 1)
(29) Forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 2955/79 (14) Forordning (Euratom, EKSF, EØF) nr. 711/75
(EFT L 336 af 29.12.1979, s. 1) (EFT L 71 af 20.3.1975, s. 1 og 2)
(15) Forordning (Euratom, EKSF, EØF) nr. 1009/75 (30) Forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 160/80
(EFT L 98 af 19.4.1975, s. 1) (EFT L 20 af 26.1.1980, s. 1)
') Denne vedtægt og disse vilkår har erstattet vedtægten for tjenestemænd og vilkårene for de øvrige ansatte i Det Europæiske Økono­
miske Fællesskab og Det Europæiske Atomenergifællesskab, fastsat ved Rådenes forordning nr. 31 (EØF) og 11 (EKSF) af
18.12.1961 (EFT 45 af 14.6.1962) samt vedtægten ford og vilkårene for de øvrige ansatte i Dete Kul- og
Stålfællesskab, som senere ændret.
2) Overgangsbestemmelser gældende for tjenestemænd (se s. 74) og øvrige ansatte (se s. 95) i De Europæiske Fællesskaber ved ikraft­
trædelsen af bestemmelserne i forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68 og forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 2615/76 (se
s. 96).
) Opmærksomheden henledes på, at en samling af retsforskrifter kun er juridisk bindende, hvis den er udført af den lovgivende myn­
dighed selv, hvilket i dette tilfælde vil sige Rådet. Nærværende samling er udsendt af Kommissionens tjenestegrene og indeholder -
som omtalt i indledningen - de forskellige rådsforordninger, som er medtaget. Dersom en tvist indbringes for en domstol, bør man
derfor alene henholde sig til ordlyden af Rådets forordning, således som denne fremtræder i De Europæiske Fællesskabers Tidende
og ikke til ordlyden i den samling, som er udsendt af Kommissionen. Teksterne er dog gengivet med stor omhu, for at samlinger kan
være en nyttig informationskilde og et praktisk arbejdsredskab. VEDTÆGTEN
(31) Forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 161/80 (50) Forordning (Euratom, EKSF, EØF) nr. 793/87
(EFT L 20 af 26.1.1980, s. 5) (EFT L 79 af 21.3.1987, s. 1)
(51) Forordning (Euratom, EKSF, EØF) nr. 3019/87 (32) Forordning (Euratom, EKSF, EØF) nr. 187/81
(EFT L 286 af 9.10.1987, s. 3) (EFT L 21 af 24.1.1981. s. 18) og forordning
(Euratom, EKSF, EØF) nr. 397/81 (EFT L 46 af
(52) Forordning (Euratom, EKSF, EØF) nr. 3212/87
19.2.1981, s. 1) (EFT L 307 af 29.10.1987, s. 1)
(33) Forordning (Euratom, EKSF, EØF) nr. 2780/81 (53) Forordning (Euratom, EKSF, EØF) nr. 3784/87
(EFT L 271 af 26.9.1981, s. 1) (EFT L 356 af 18.12.1987, s. 1)
(34) Forordning (Euratom, EKSF, EØF) nr. 3821/81 (54) Forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 2338/88
(EFT L 386 af 31.12.1981, s. 1) (EFT L 204 af 29.7.1988, s. 1)
(55) Forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 2339/88 (35) Forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 371/82
(EFT L 204 af 29.7.1988, s. 5) (EFT L 47 af 19.2.1982, s. 8)
(56) Forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 3982/88 (36) Forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 372/82
(EFT L 354 af 22.12.1988, s. 1) (EFT L 47 af 19.2.1982, s. 13)
(57) Forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 2187/89
(37) Forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 3139/82
(EFT L 209 af 21.7.1989, s. 1)
(EFT L 331 af 26.11.1982, s. 1)
(58) Forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 3728/89
(38) Forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 440/83
(EFT L 364 af 14.12.1989, s. 1)
(EFT L 53 af 26.2.1983, s. 1)
(59) Forordning (Euratom, EKSF, EØF) nr. 2258/90
(39) Forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 1819/83
(EFT L 204 af 2.8.1990, s. 1)
(EFT L 180 af 5.7.1983, s. 1)
(60) Forordning (Euratom, EKSF, EØF) nr. 3736/90
(40) Forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 2074/83 (EFT L 360 af 22.12.1990, s. 1)
(EFT L 203 af 27.7.1983, s. 1)
(61) Forordning (EØF) nr. 2232/91 (EFT L 204 af
(41) Forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 3647/83 22.7.1991, s. 1)
(EFT L 361 af 24.12.1983, s. 1)
(62) Forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 3830/91
(EFT L 361 af 31.12.1991, s. 1) (42) Forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 419/85
(EFT L 51 af 21.2.1985, s. 1)
(63) Forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 3831/91
(EFT L 361 af 31.12.1991, s. 7) (43) Forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 420/85
(EFT L 51 af 21.2.1985, s. 6) (64) Forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 3832/91
(EFT L 361 af 31.12.1991, s. 9)
(44) Forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 1578/85
(EFT L 154 af 13.6.1985, s. 3) (65) Forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 3833/91
(EFT L 361 af 31.12.1991, s. 10)
(45) Forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 1915/85
(66) Forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 3834/91 (EFT L 180 af 12.7.1985, s. 3)
(EFT L 361 af 31.12.1991, s. 13)
(46) Forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 2799/85
(67) Forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 571/92
(EFT L 265 af 8.10.1985, s. 1)
(EFT L 62 af 7.3.1992, s. 1)
(47) Forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 3580/85
(68) Forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 3761/92
(EFT L 343 af 20.12.1985, s. 1)
(EFT L 383 af 29.12.1992, s. 1)
(48) Forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 3855/86 (69) Forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 3947/92
(EFT L 359 af 19.12.1986, s. 1) (EFT L 404 af 31.12.1992, s. 1)
(49) Forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 3856/86 (70) Forordning (Euratom, EKSF, EF) nr. 3608/93
(EFT L 359 af 19.12.1986, s. 5) (EFT L 328 af 29.12.1993, s. I)1)
') Denne forordning omhandler den seneste ændring af vederlagene til tjenestemænd og øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber i
henhold til særlig artikel 65 i vedtægten for tjenestemænd. INDHOLDSFORTEGNELSE
Side
I. Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber 7
II. Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne 77
III. Rådets (Rådenes) og Kommissionens andre forordninger for tjeneste­
mænd og øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber 9
IV. Ordninger vedtaget ved fælles aftale af De Europæiske Fællesskabers
institutioner og gældende for Fællesskabers tjenestemænd og øvrige
ansatte 167 Vedtægten for tjenestemænd
i De Europæiske Fællesskaber VEDTÆGTEN
INDHOLDSFORTEGNELSE
Art. Side
Afsnit I: Almindelige bestemmelser l-10a 10
Afsnit II: Tjenestemandens rettigheder og pligter 11-262
Afsnit III: Tj enestemandskarrieren
Kapitel 1: Ansættelse 27-34 14
Kapitel 2: Tjenesteretlig stilling 356
Afdeling 1: Aktiv tjeneste6 1g 2: Midlertidig tjeneste i anden stil­
ling 37-39
Afdeling 3: Tjenestefrihed af personlige årsa­
ger 40 17
Afdeling 4: Ventepenge1 18 g 5: Orlov til aftjening af værnepligt.. 429
Bedømmelse, avancement til et højere løntrin Kapitel 3
og forfremmelse 43-46 1
Kapitel 4: Udtræden af tjenesten7 20
Afdeling 1 : Afskedigelse efter ansøgning 48g 2:e udeng9
Afdeling 3: Fritagelse fra stillingen af tjenst­
ligegrunde 50 20
Afdeling 4: Afskedigelse på grund af util­
strækkelig faglig indsats 51
Afdeling 5: Pensionering 52-53 21 g 6: Ærestjenestemand4
Tjenestemandens arbejdsvilkår 21 Afsnit IV:
Arbejdstid 55-56b 21 Kapitel 1:
Kapitel 2: Ferie og orlov 57-602
Kapitel 3: Helligdage samt øvrige fridage 61 23
Afsnit V: Tjenestemandens indtægter og sociale sik­
ring
Kapitel 1: Vederlag og godtgørelse af udgifter
Afdeling 1: Vederlag 62-70a 23 g 2: Godtgørelse af udgifter 715
Social sikring 72-76 2Kapitel 2:
Kapitel 3: Pensioner 77-847
Kapitel 4: Tilbagesøgning af fejlagtigt udbetalte beløb... 85 30
Kapitel 5: Fællesskabernes indtræden i rettigheder 85a
Afsnit VI: Disciplinærordning 86-89 3
Afsnit VII: Klageadgang 90-91a1
Afsnit VIII: Særlige bestemmelser for videnskabelige og
tekniske tjenestemænd i Fællesskaberne .... 92-101 32
Særlige undtagelsesbestemmelser for tjene­Afsnit Villa
stemænd, der gør tjeneste i et tredjeland... 101a 34
Afsnit IX: Overgangs- og afsluttende bestemmelser
Kapitel 1: Overgangsbestemmelser 102-109 34
Kapitel 2: Afsluttende bestemmelser 110 35