Vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid voor iedereen
4 pages
Nederlandse

Vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid voor iedereen

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
4 pages
Nederlandse
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

NA6356L-C ISSN 1022268616954065_freedom_NL 16-06-2004 13:11 Pagina 28Europa in bewegingVrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid voor iedereenJustitie en binnenlandse zaken in de Europese

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 8
EAN13 928946707
Langue Nederlandse

Exrait

954065_freedom_NL 16062004 13:11 Pagina28
Europa in beweging
Vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid voor iedereen Justitie en binnenlandse zaken in de Europese Unie
EuropeseUnie
954065_freedom_NL 16062004 13:10 Pagina25
DezepublicatiewordtuitgegeveninalleofficiëletalenvandeEuropeseUnie:Deens,Duits, Engels,Fins,Frans,Grieks,Italiaans,Nederlands,Portugees,SpaansenZweedsalsookin hetEsts,Hongaars,Lets,Litouws,Maltees,Pools,Sloveens,SlowaaksenTsjechisch.
Dezebrochureenanderekorte,duidelijkeuitlegoverdeEUvindtuonlineop: europa.eu.int/comm/publications
EuropeseCommissie Directoraat-generaalPersencommunicatie Publicaties B-1049Brussel
Manuscriptvoltooidinjanuari2004
Illustratieomslag:Bilderbox.com
Bibliografischedatabevindenzichaanheteindevandezepublicatie.
Luxemburg:BureauvoorofficiëlepublicatiesderEuropeseGemeenschappen,2004
ISBN92-894-6707-X
©EuropeseGemeenschappen,2004 Overnemingtoegestaan.
Printed in Belgium
GEIRJGEBLEECKHTLOPOARPVIRURTKOPDE
954065_freedom_NL 16062004 13:11 Pagina26
DeEuropeseUnie
LidstatenvandeEuropeseUnie
Kandidaat-lidstaten
954065_freedom_NL 16062004 13:11 Pagina27
NL
EenvandesuccessenvandeEuropeseUnieishet totstandbrengenvaneengroteruimtezonder grenzenwaarinmensenkunnenreizenzonderdatzij doorgrenscontroleswordengehinderd.Ookstaat hetEU-burgersvrijtekiezeninwelkEU-landzij willenwonenenwerken.
Maaromtenvollevandezevrijhedentegenieten, dientdeEUhaarbuitengrenzeneffectiefte bewaken.Ookdienenhaarnationalejustitiëleautoriteitenen politiekorpsennauwsamentewerkenomervoortezorgendatmensen overalindeEUopgelijkewijzewordenbeschermdtegencriminaliteit, gelijketoegangtotderechterhebbenenhunrechtenvolledigkunnen uitoefenen.
DeEuropeseUnieiseenmeergecoördineerdasiel-enimmigratiebeleid aanhetontwikkelenzodatasielaanvragerseerlijkwordenbehandelden delegaleimmigrantendiedeEUnodigheeftindeEuropese samenlevingenwordengeïntegreerd.Erwordtookactieondernomen ommisbruiktevoorkomenenillegaleimmigratieaantepakken.
Daarnaastishet,ineengeglobaliseerdewereld,vanwezenlijkbelang datEU-landeneffectiefsamenwerkenterbestrijdingvaninternationale criminaliteitenterrorisme.
MetditalleswordtgegarandeerddatdeEuropeseUnieinderdaadéén ruimtevanvrijheid,veiligheidenrechtvaardigheidvoor iedereenis.
ISBN 928946707X ,!7IJ2I9eghaha!
  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents