Elements of Successful Crowdfunding
15 pages
English

Elements of Successful Crowdfunding

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
15 pages
English
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

Elements of Successful Crowdfunding

Sujets

Informations

Publié par
Publié le 10 juillet 2013
Nombre de lectures 108
Langue English
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Exrait

lements of Successful CrowdfundingE
education
projects
matter
Words to the Wise
S
;OPZN\PKLPZHSSHIV\[NP]PUN`V\[OLILZ[JOHUJLH[M\UKYHPZPUNZ\JJLZZ;OH[?MVY[)\[`V\HSZVZ[HY[^P[OHUHJHTWHPNU[OH[^PSSPTWYLJ[S`ZTHRLZWLVWSLMLLSNVVK?NY^OH[TH[[LYZ[V`V\HUKP[TH[[LYZ[VHSSVM\ZH[0UJP[,+V\?SSULLK[VILY[VV>OLU[OLLSLTLU[ZV\?SSHSZVULLK[VZLL`V\YJHTWHPNU[OYVMHZ[YLHJOVUNJY:VPM`V\?YV^KM\UKPUNJHTWHPNUHYOHYLJVTIPULKVSLVMM\UKYHPZLYPU[OLYPNO[^H`ZHNYZUV[[OLLHZPLZ[LH[LK\JH[PVUWYVTILNPUUPUN[VVQLJ[JHUNL[VQLJ[ZTH[[LYHSV[VMH[[LU[PVUHWWY^VY[O^OPSLWYLJPH[PVUHUK[OL?UHUJPHSV\?YIHJRPUNP[ULLKZ[VILJVTLHYZNL[I\Z`^P[O[OLKL[HPSZMVYJYLHSP[`VQLJ[6\YNVHSPZK^VYR@[VTHRL[OVZLIHZPJLSLTLU[ZVMZ\JJLZZJSLHYLHK`[VHJJLW[[OLY[V`V\ZV[OH[`V\JHUVW[PTPaL`V\YLMKPYMVY[ZHZRPUNHZTHU`WLVWSLHZ`V\JHUMVYZ\WWVY[HUK[OH[?HUKY[OPUN[VKV@LZV\YV\NOMYJLZ,]LY`JHTWHPNUPZ\UPX\LHUKLUK;OH[JV\SKILHML^TVU[OZVMZ[LHK`LM[OLV\[JVTLVM`V\YZ^VU?PTWVY[HU[HK]HU[HNL,K\JH[PVUWY[ILRUV^U\U[PS`V\4HU`VM[OLWLVWSL`V\YYV\[[V^PSS^HU[[VZ\WWVY[`V\YNVVK^VYR*VU[YPI\[PUN[VHLHJO[OLLUKVM[OLM\UKPUNWLYPVKI\[^P[OV\YN\PKHUJLHUK`V\YLULYN`^LVQLJ[[OPUR`V\?SSOH]L[OLILZ[ZOV[WVZZPISLH[YLH[PUMHJ[@LHJOPUNVYL_JLLKPUN`V\YNVHSZLTHRPUN[OH[MLLSPUNWVZZPISL62-PYZ[[OPUNZ?YZ[L\WMVY[OLJOHSSLUNLSL[?LH[PUN@LZZHUKH[[YHJ[Z\WWVY[LYZ[V`V\YWYV\OH]LPTWVY[HU[^VYRHOLHK/LSSV-YPLUKZVM,K\JH[PVUPUJP[LKVY\JJLZZM\SJY^^^V^KM\UKPUN[HRLZJV\YHNLKL[LYTPUH[PVUHUKHMHPYHTV\U[VMNThe Basic Crowdfunding Equation
A MEANINGFUL PROJECT
+ A SUPPORTIVE NETWORK
+ A MOTIVATED TEAM
= Your Best Chance at Success!
be honest with
yourself about
the size and
strength of
your network
Pre-launch Planningputting together
a campaign
team
is one of the best
strategies you
can have
LYZLWHYPUN[OL*Y[LZ\NNLZ[`V\I\KNL[HM\SSUVJLZZH`V\JHUOLSWP[UKQV`VWLYS`HUKWYVV\VUS`OH]LVULJOHUJL[V\;OLWYY)\PSKPUN[OL*HTWHPNUJVTST\\V\YZLSMLUV\NO[PTLULMVYSH\UJOPL[VJYHM[`V\YJHTWHPNU[LZZPVU^P[O`V\YWV[LU[PHSZ\WWVY[LYZZVKVU?`ZZ[HY[W\[[PUN[OLWSHU[VNL[OLYJHTWHPNUWSHUOHZLX\HSS`PTWVY[HU[WHY[Z?0HUKMVV`?*YLV^KM\UKPUNPZHSSHIV\[;OL*YJV^KY@VV\Y*YHV^KY)LOVULZ[^P[O`V\YZLSMHIV\[[OLZPaLHUKZ[YV\?SSILTPSLZHOLHKPM`V\UHPS[OPZZ[HNLVM[OLWYLUN[OVM`V\YL_[LUKLKZVJPHSHUKWY.L[`V\YJHTWHPNUZ[HY[LKPU[OLILZ[WVZZPISL^H`I`NP]PUN`VMLZZPVUHS[VI\PSKP[WYUL[^VYRZ+VLUV\NOWLVWSLILSPL]LPU`V\HUKHWWYLWHYLJPH[L[OL]HS\LVM^OH[>`V\?Y^LLRZVYTVYLKVPUN&(UL[^VYRVMWLVWSLTPNO[TLHUKVUH[PVUZMVYVUL@JHTWHPNU^OPSLVUS`MVYHUV[OLYTHRL[OLYPNO[?YZ[PTWY0[ZOV\SKIL[OLNVHSVML]LY`JHTWHPNU[ILPUHY\ZOPM[VY4HRLZZLUZLYPNO[&623L[?LHJOIL`VUK[OLWLVWSL`V\HSYLHK`RUV^MVYZ\WWVY[I\[P[Z[HY[Z^P[OL`V\YL_PZ[PUNUL[^VYR2LLW[OPZPUTPUK^OLUZL[[PUN`V\YM\UK7YPUNNVHSV^K`MLJ[P]LULZZ7\[[PUN[VNL[OLYH[LHTVMJV[VYNHUPaLYZLZWLJPHSS`[VULZ^OVHYSLV\[NVPUNHUK^LSSUL[^VYRLKPZVULVM[OLILZ[JHTWHPNUZ[YH[LNPLZH`V\JHUOH]L>ZP[O[^VVY[OYHLL[LHTTLTILYZ`V\JHUYTLHJOHZPNUP?JHU[S`[SHYNLYUL[^VYRZLLHIV]LHUKKP]PKLJHTWHPNUWYLVTV[PVUK\[PLZ[VVVW0M`V\UUPHY\LLY\^P[OOH]PUNHNVVKWSHUHUK^OH[^LSLHY`U^OLU^LTHRLHUKVJHUNL[WLVWSL[V^VYR^P[O`V\VU[OLJHTWHPNUKVP[VJ1K\Z[SPRLZVTHU`V[OLY[OPUNZ^LKVZ\JJLZZPUJYV^KM\UKPUNOHZHSV[[VKV\L_LJ\[L[OH[WSHU@?4\S[PWS``V\YLM
`V\?Y LT\JOTVY LSPRLS`[VILHISL[VPUZWPY LV[OLYZ[VWP[JOPUPreparing the Crowd
(Z`V\RUV^^OH[`V\?Y[OL*YV^KPZ[OLL_[LUKLKJVTT\UP[`JHWHISLVMNP]PUN`V\[OL?UHUJPHSZ\WWVY[`V\ULLK[VIYPUN`V\YNYLH[WY-VYPUZ[HUJLVU`V\Y-HJLIVVRWHNL`V\JV\SK!VQLJ[[VSPML:V[OLIPNNLYX\LZ[PVUZ\Y]L`HIV\[JY[OH[JVTT\UP[`PZHUK[OLTVYJOV[OLY]PY[\HSJVTT\UP[PLZ^OLYL[Y\Z[HUKJYVQLJ["[OH[^H``V\?SSOH]LZVTLJYLKPIPSP[``V\I\PSK[OLY`V\?YL[OLHUUV\UJPUN`V\Y\WJVTPUNJHTWHPNUIL[[LY^P[[LY,]LUPM`V\?]LHSYVQLJ[Z[OH[`V\[OPURHYLHK`NV[HNYVQLJ[?*VTPUN:VVU?LH[JYLPU[LYV^KILOPUK`V\`V\?SSILUL?[HSV[HSYL`V\L]LYMYLZ[HISPZOLKILMVYVTVMLZZPVUHSISVN[VZWYNL[[PUNP[YLH[LHK`MVY[OLJHTWHPNU^LSSHOLHKVM`V\YHJ[\HSSH\UJOVMLZZPVUHSVYNHUPaH[PVU?/LYLLHYLZVTL^H`Z[VKVP[!L[J;?7VZ[HIV\[V[OLYJYHSR[VHZTHU`WLVWSLHIV\[[OLWYVQLJ[HZ`V\JHUNY:\YJYLJY?+VHV^KM\UKPUNV[OLYZHYOHWWLUZWYPTHYPS`VUSPULI\[`V\JHUZ[PSSNLULYH[LHSV[VMLLZ[ZPUJVTTVU^P[O_JP[LTLU[HUKZ\WWVY[LKVPUN[OLVSKMHZOPVULK^H`I`NL[[PUN[VNL[OLY^P[OWLVWSLMHJL[VM?9LZLHYHJLHUK[LSSPUN[OLTL`V\YH\KPLUJLPZHIV\[[OLNYLHK`HJ[P]LHUKNL[PU]VS]LK`V\YZLSMLH[WY?:[HY[WVZ[PUNHUKJVU[YPI\[PUNPU[OLZLWSHJLZILMVYVQLJ[`V\OH]LPU[OL^VYRZTLU[PVU`V\YWYLKPIPSP[`?;LHZRPUNMVYZ\WWVY[Y`[VKL]LSVWHZOVY[HUKZPTWSLL_WSHUH[PVUVM^OH[`V\?Y?<ZL`V\YWLYZVUHSVYWYLLHK[OLUL^Z[OH[WSHUUPUN[VKV0[?L^VYRPUNVUZVTL[OPUNNYZUV[HS^H`ZLHZ`*OHSSLUNL`V\YZLSM[VIVPS`V\YWY?(KKHUV[LPU`V\YWYVQLJ[KV^U[VQ\Z[[^VVY[OYZUL^ZSL[[LYLLZLU[LUJLZ+VZVTLWYJHTWHPNUTHYRL[PUN[OYV\NO`V\YV^U-)WHNL?(ZRWLVWSL^OH[[OL`[OPUR3PURLK0U7LVWSLSV]L[VNP]LHK]PJL;HUK[OL`?SSILTVYLWLYZVUHSS`PU]LZ[LKPU`V\YWYVQLJ[[OPZ^H`V^KM\UKPUNWY6WLU\WUL^JOHUULSZ[VYLHJOV\[[VWLVWSL^OV^PSSILPU[LYLZL[LKPULH[`V\YWYVQLJ[?*OHUNL`V\YZ[H[\Z[VZOV^[OH[`V\?]LNV[HUL_JP[PUNV^KM\UKPUNWY?1VPU-HJLIVVRNYV^KM\UKPUNVY^VY[O`JH\ZLZV\WZ[OH[ZOHYLZ\WWVY[PUN
get 15 people to
commit ahead
of time to
contributing in
your campaign
LTVUL`*HTWHPNUZ[OH[OH]LHJV\WSLVMV\[ZPKLSPURZKVIL[[LY[OHU[OVZL[OH[YLHK`[VJVU[HJ[[OLZLWLVWSLVU[OL?YZ[KH`VM[OLPNUHUK[VSLH]LZ\WWVY[P]LOHUKLKS`KV\ISLLS`VUS`VUHJY0[PZUV[HZ\YWYPZLPM`V\HSYV^KM\UKPUN4V]LYZHUK:OHRLYZOVTLWHNL*VUZPKLYHJV\WSLVM[OLMVSSV^PUNJOHUULSZ[VIVVZ[[OLTOV^[OLPYPU?\LUJLJV\SKKVZVT\JONVVK`V\YJOHUJLZVMLYZ\JJLZZ?.P]L[OLZLWLVWSL[OLSV]LHUKH[[LU[PVU[OL`KLZLY]LL]LUH?(JHTWHPNU-HJLIVVRWHNLL\UP]LYZHSS`SV]LKHUKHKTPY.V?4HRLHWLYZVUHSHWWLHS[V[OLZL(SOLYPUHUKZOV^`V\YWHZZPVU0[^PSSTHRLP[LHZPLYMVY[OLZLLZHUKJSPJR*H\ZLVY*VTT\UP[`LHSS`PUJY[WNVTWLVWSL^OV^PSSIL^PSSPUN[VTHRLSH[MVYTZ?(JHTWHPNU;JHTWHPNUPZV]LY^P[[LYHJJV\U[[OVZLWLVWSL^OVOH]L/LY^OH[V[OLYWLVWSLKV;OLZLWLVWSLOH]L[OLWV[LU[PHS[VZPUNSL?LZOV^[VZL[[OH[\W:[HYZHUKPTWY?.VHS?3PUR-);NLHUK[OLWY^P[[LY[VNL[OLY&;OPZPZOV^P[^VYRZPTWVY[HU[HUL^WHNLKLKPJH[LK[V[OPZWY\PM?Z`?(@?(PT[VNL[JVTTP[TLU[ZMYV\;HJVU[YPI\[PVUPU[OL?YZ[OV\YZVM`V\YJHTWH\IL*OHUULSJVTTLU[ZVU`V\YJHTWHPNUWHNLHUKV[OLYTLKPHW*SPJROLYL[VSLHYM[LY[OLUOV^0KLU[PM`[OLPU`V\YUL[^VYR[OLILZ[JVUULJ[PVUZ^OVHY?(7PU[LYLKHUK^OVPU?\LUJLLZ[7HNLL1VPUOLY`V\YZ\JJLZZVYTVYLSLZZ\WVU?(;\TISY)SVNS1VPUOLYWLVWSL[VZH``LZL?)LYJHTWHPNU^P[OHSPUR[V`V\Y0UJP[,+JHTWHPNUWH0KLU[PM`HUKJVU[HJ[`V\YVQLJ[?*VYL:\WWVY[LYZ-HJLIVVRWHNLUV^?)L^PSSPUN[VHZR[^PJL;OL4V]LYZHUK:OHRLYZHYLHSS`[OH[WV[LU[PHSZ\WWVY[LYZHUK\S[PTH[LS`YHPZLTVYLHZL`V\YJYLKPIPSP[`^P[OVQLJ[`V\JHUYL[OLWLVWSLLHK`OH]LHWLYZVUHS-HJLIVVRWHNLI\[I`THRPUN^OV?SV]L`V\UVTH[[LY^OH[?HUK^PSSILWVPZLKHUKYLHK`[VNP]L`V\YJHTWHPNU[\PW]ZPTTLKPH[LTVTLU[\THUKL_JP[LTLU[HZZVVUHZP[NVLZSP]LVU+H*YLH[LV[OLYTLKPHWSH[MVYTZQ\Z[MVY`V\YJHTWHPNUHUKWYVQLJ[;OLZLHY
be realistic
about how much
you can raise
considering the
size and strength
of your network Building a White Hot Campaign
Funding Goal, Funding Type, & the Set Funding Levels
: it may be better
to set a lower
goal and exceed
it than to set a
higher goal and
not reach it
ZZ[HY[I`[HSRPUNHIV\[TVUL`;OH[?M\UKPUNUL_[`LHYJHTWHPNUWLYPVKLHJOP[ZZVY[VM^O`^L?YJVZ[ZHUKJYLOLYVQLJ[Z[OH[HYLHM[LYHSS-PYZ[`V\ULLK[VYHPZL`V\TPNO[JVUZPKLYKVPUN`V\YL^HYKZWLYRZSH[LYLKVPUNHUKI`JVUULJ[PUN[VHZTHU`VM[OLTZL[HSV^LYNVHSHUKL_JLLKP[[OHU[VZL[HO`V\OH]L[OY?+LWLUKPUNVU[OLZPaLVM`V\YWYLL[OPUNZ[VKLJPKLHIV\[-\UKPUN-VYPUZ[HUJLVULJHTWHPNU[OPZ`LHYHUKHUV[OLY3-\UKPUN.VHSLVMM\UKPUN[PTLLVUY/V^T\JOTVUL`KV`V\ULLK[VTHRL`V\YWYHZWVZZPISL`V\?SSILYVQLJ[HYPU[OLWYLHSP[`&LHSS`SPRL[V:[HY[I`THRPUNHI\KNL[I`?UKPUNHJV\WSLVMV[OLYPNOLYNVHSHUKUV[Y?0[LTPaLL]LY`[OPUN`V\?YVQLJ[HUK[OL[V[HSHTV\U[`V\MLLSLNVPUN[VULLKHUKYM\UKPUNPUZ[HNLZLZLHYVUL[VJVTWSL[L[OLJO[OLJVZ[Z;OPZPZVI]PV\ZS`NVVKMVYOLSWPUN`V\JOVVZL`?-HJ[VYPU[OLJVZ[VMHU`YV\YM\UKPUNKZWLYRZ`V\?YZMLYPUNWVZZPISLTHPSPUNM[VHMHZ[Z[HY[^OLUP[?V^KM\UKPUNMLLZTVYL[?L^HYV^KPZVULVM[OLTVZ[PTWVY[HU[WHY[ZVMHU`LHK`[VNL[VMWY]HS\HISLWHY[VM`V\YUL^HUKL_WHUKLKUL[^VYRLHUKYILZVVUHUKTHRPUNHJVU[YPI\[PVU@Z\WWVY[^OH[`V\?YLU[S`PU[OLM\UKPUNWOHZL^OLYLHSV[VMWLVWSLV\[[OLYL^OV^V\SKYLHYZ\WWVY[LYZHUKTHRLP[JSLHYOV^[OLPYKVUH[PVUZZ\JJLZZM\SJHTWHPNU;OLY^PSSIL\ZLKLWHYPUN[OLJY9LTLTILY?LHJOV\[[V[OLVYNHUPaLYZI`LTHPSVYZVJPHSTLKPH;OL`?SSSPRLS`ILJVTLH)LYV\ZOV\SKHSZVSLH]LZ\WWVY[P]LJVTTLU[ZLHSPZ[PJHIV\[OV^T\JO`V\JHUYHPZLJVUZPKLYPUNL`V\^PSS[OLZPaLHUKZ[YLJ\YYLUN[OVM`V\YUL[^VYRH^LZVTLLK\JH[PVUWY0[TH`ILIL[[LY[VNVHSI\[^PSSHSZVOLSW`V\JVTT\UPJH[L^P[OWV[L)\PSK`V\YJYV^KHUKJYV^KM\UKPUNRHYTHU[PHS:
make the
process of
contributing as
easy as possible
with 6 or 8 set
funding levels
$15
$25
$50
:
$75
$100
$250
$500
$1000
PVUZ^PSSUV[ILJVSSLJ[LKLZVTLJVU]LU[PVUZY?0M`V\JOVVZLH7V^KY*OVVZL[OLILZ[JHTWHPNUM\UKPUN[`WLMVY`V\YULLKZ0UJP[,+VN?M\UKPUNSL]LSZHYY?:WHJL[OLM\UKPUNZ[LWZZ[YH[LNPJHSS`!0M`V\OH]LHVWLZZP]L-\UKPUN*HTWHPNUJVU?KLU[*VUZPKLYH?TVKLZ[?JHWVM[OLZL[M\UKPUN`V\?SSJVSSLJ[HU`KZWLYRZ;OPZW\[ZHM\UKZ[OH[OH]LILLUWSLKNLKL]LUPM`V\KVU?LZ`V\[VY[YVUN^H`[VKV[OPZI\[[OLYLHJO`V\YVYPNPUHSL[[`^LSS[HYNL[VIHIS`LUV\NOMLYPUNVULZL[JOVPJLILSV^PZNVVKMVYT?0M`V\YJOVPJLTPNO[UV[THRLZLUZLHZ[OLUL_[Z[LW\WLHSS`JHU?LHSS`IPNZL[M\UKPUNSL]LSZVU`V\YJHTWHPNUWHNLTPNO[ZLLT[PTWSLTLU[`V\YWYV\^PSSRUV^ILZ[MVY`V\YWYVQLJ[\USLZZ`V\YHPZLHSSVM[OL?3PURM\UKPUNSL]LSZ[VJSL]LYHUKTLHUPUNM\SYM\UKZILZ\YLM\UPU[V[OLJOVPJLMVY`V\YZ\WWVY[LYZTVYL[VJOVVZLHU(SSVYKZWLYRZSH[LY5V[OPUNJHTWHPNU0UTHU`JHZLZY[OV\NO`V\JHUKVHZPNUP?JHU[HTV\U[VM^OH[`;V\ULLK[VKV^P[OLHYVUS`HWVY[PVUVM`V\YVYPNPUHSM\UKPUN[HYNL["[OL[OH[ZLLT[V^VYRWYUJOVVZL7YVNYLWYLZZP]L-\UKPUN(UK`V\JHUL]LUJVUZPKLYH?7HY[?JH?6MTWHPNUMVYSH[LY[VM\UK[OLKPM[PVUHMLY)\[OV^HIV\[&LUJL?7\[[PUNY:L[-\UKPUN3L]LSZHSP[[SLV]LYKLY[VJVSSLJ[[OLM\UKZSL]LSZ@:\WWVY[LYZJHUJVU[YPI\[LHU`HTV\U[[OL`JOVVZLMYVQLJ[HUK`V\YJYVTHZPUNSLKVSSHY\W[V>L^HYV^/V^L]LYSP[[SLTVYVYLVUNVHS`V\ZL[H[[OLV\[ZL[VM`V\YJHTWHPNUPUL^HY0M`V\OHWWLU[VMHSSZOVY[[OLWSLKNLKKVUH[LHJOVYL_JLLK[OLM\UKPUN?LX\PYMLYZ`V\VW[PVUZVY5V[OPUN-\UKPUNS[VKPZWSH`VU`V\YJHTWHPNUWHNL[VTHRL[OLWY(SVJLZZVMJVU[YPI\[PUNHZLHZ`HZWVZZPISL;OLYVML?`WLZUVYPNO[VY^Y`V\JHUJY-\UKPUNLH[LHZLYPLZVMZL[M\UKPUNSL]LSZ:
your campaign
can run from 10
to 90 days
both shorter
and longer
campaigns
have certain
advantages
The Campaign Message & Media
T

Rockwell High Robotics Rocks
the California Invitational!
By Martin Toller
Our team is going places - all the way
to San Diego to compete for $50,000
in scholarship money!
STEM Education
$2,500 16 days
collected to go
??9VJR^LSS/PNO9VIV[PJZ9VJRZ[OL*HSPMVYL`V\W\[[VNL[OLYZ\JOHNVVKSVVRPUNWYVM[OV\NO[OHZP[[OH[ZOVY[LYJHTWHPNUZHYLHJO`V\YNVHS6\YZ\NNLZ[PVUPZ[VNP]L`V\YZLSMHM\SSUPH0U]P[H[PVUHS?LMLYHSVUNLYJHTWHPNUILJH\ZLP[HSSV^ZL]PL^;;OL*HTWHPNU7LYPVKLL[7VL[Y`6\[YVIHIS`[VVSVUN[VRLLW\W[OLOHYJHTWHPNUJY??(SIPUH*VTT\UP[`.HYLMYKLU7YMVY`V\YJVYVQLJ[!.YKH[L0M`V\YJHTWHPNUSVVRZSLZZ[OHUZ[LSSHYVU[OL?YZ[KH`LLU0[3PRL@JVTWLSSPUNTLZZHNLZHUKTLKPH[OH[Z\WWVY[LYZ^PSSILWYV\4LHU0[?NVVKJHTWHPNUPUNVUNL[PTL[VNL[[OLTLZZHNLV\[;OLH]LYHNLMVYHJHTWHPNUPZHIV\[KH`ZLYZL?Z\WWVY[LYZ[VTHRLHX\PJRKLJPZPVU[VJVU[YPI\[LKH`ZHY*HTWHPNU7YKH`Z;OLYL;/V^SVUN^PSS`V\YJHTWHPNUY\U&0UJP[,+HSSV^Z`V\V\JO[OL-\[\Y[OL?YZ[KH`LLMYLHSS`O\Y[[OL6\Y*SHZZYNP]L`V\YZLSMLUV\NO[PTL[VNL[HSSVM`V\YK\JRZPUHYVVTP7HK7YV\K[VZH`[OL`VQLJ[?VQLJ[WHNL^P[OZ\JO7YL]PL^0THNLOPZPZ^OLY!K^VYRVM7PJRHUH[[YHJ[P]LPTHNL[VYHUKHU`[OPUNSVUNLY[OHU KH`ZPZWYLWYTVYLZLU[`V\YJHTWHPNUHUKWY6[OLYZWYVQLJ[LH[LZL_JP[LTLU[HUKTV[P]H[LZWV[LU[PHS;OPZJV\SKILHMYHTLMYLILZ[ILJH\ZL[OL\YNLUJ`VM[OLZOVY[LYVT`V\YJHTWHPNU]PKLVVYHUV[OLYPTHNLI\[P[^PSSVM[LUV\UKIL[OL?YZ[[OPUN[OH[HWV[LU[PHSZ\WWVY[LYSVVRZH[ZVWPJRLPZUVPKLHSU\TILYMVY[OPZ6ULZJOVVSZVTL[OPUN[OH[OLSWZVT[V WLVWSLTHRLHULTV[PVUHSJVUULJ[PVU[V[OLWY[VJOVVZL[OLSLUN[OVM`V\YJHTWHPNUM\UKPUNWLYPVKHU`^OLYVQLJ[HUKY!LTLTILYP[ZWLJP?JUV[NLULYPJWVZP[P]LHUKZ[YLZ\WWVY[LYZ[VJVU[YPI\[LYPNO[H^H`[VNP]L`V\YJHTWHPNUHIVVZ[VUVQLJ[4HRLP[ZVTL[OPUNVT[OL[PTL`V\Z[HY[WSHUUPUN[V[OLKH``V\NVSP]LHUKWSHU7PJRHJHTWHPNU[P[SL^VY[O`VM`V\YL_JP[PUNWY^LLRZVYTVY!JHTWHPNUI\aa`V\ULLK[VYV\NO=P[JV\SKYV\[O;OYV^HOLHKVM[OLSH\UJO@LHJO!,TWV^LYPUN@JVU[YPI\[LK/VULZ[S`P[SL;V\WPJR[OLKH``V\^HU[`V\YJHTWHPNU[VNVSP]L1\Z[??:[Y`V\JHUKVP[;OL3H\UJO+H[L??>PSL

Not sure how to
get started with
your video?
Have a look at
these online
tools-
Animoto
YouTube
Movie Maker
:
YouTube
Video Effects

Vimeo
Video School
LHULLKMVY`V\YWYVQLJ[&PTLV?SLZPaLZHUK[`WLZHPTPUN\IL?>O`HYL[Y`PUN[VZVS]L^OVL`V\WHZZPVUH[LHIV\[[OPZ^VYR&?;L?>OH[L_WLYPLUJLKV`V\OH]L[OH[THRLZ`V\X\HSP?LK[VIYPUNMLY[OPZWYV^KVUHULTV[PVUHSSL]LS;VQLJ[[VSPML&[OLK[OLLUKVM`V\Y]PKLV?>OVHYHUKZOHYL[OLSLHY*SPJROLYULYZ^OV^PSSILUL?[MY5LLKHML^WVPU[LYZ&VT`V\YJHTWHPNU&;OLUL_WSHPUOV^)L`V\YZLSM?/V^ZWLJP?JHSS`^PSS[OLTVUL`IL\ZLK&@HUK?/V^^PSS`V\YWY^PSSILZWLU[VQLJ[SLHK[VIL[[LYLK\JH[PVUMVY`V\YJVTT\UP[`&KZ7LYRZ!0M`V\?]LKLJPKLK[VPUJS\KL7LYRZPU`V\Y3H`[OLZ[VY`KL[HPSZV\[PUZOVY[JO\URZ7LVWSLOH]LHOHY@KLY[PTLWY=VJLZZPUNZL[\WSLUN[O`WHYHNYHWOZV\;;OLMVYZ\WWVY[LK=PKLV?>O`PZ[OLY^O`[OL`?SSMLLSHSS^HYTHUKM\aa`HM[LYNP]PUN[V`V\YWY*HTWHPNUZ[OH[PUJS\KL]PKLVZYHPZLTVY\[PVUZ^PSSTHRLHL[OHU[^PJL[OLHTV\U[VMVQLJ[`V\?Y[OVZL[OH[KVU?LHTHaPUN-VJ\Z?YZ[VU^OH[WY[7V[LU[PHSZ\WWVY[LYZ\ZL`V\Y]PKLV[VNL[[VRUV^HUKSV]L`V\[OL^VYSKHIV\[[OLPUZWPYH[PVUHS^VYR`V\?YHUK[OLYVIHIS`JVU[HPUHSV[VMMHJ[\HSPUMVYTH[PVUI\[[OLLHY`LHML^ZWLJP?J^H`Z[VKV[OPZ^LSS!MVYOV^?2LLWP[IYPLM!0[?TVUL`ZILZ[[V[LSS`V\Y]PKLVZ[VY`PUTPU\[LZVYSLZZHSRHIV\[9L^HY?2LLWP[ZPTWSL!@JHTWHPNUTLU[PVU^OH[KVUVYZ^PSSNL[[V^HYV\RUV^L]LY`WY<WSVHK`V\Y]PKLV[VVQLJ[KL[HPSI\[`V\YZ\WWVY[LYZVUS`V\;ULLK[VRUV^[OLIHZPJZVYPTLV?7\[HO\THUMHJLVUP[!:LLPUN[OLMHJLZVMLK\JH[VYZHUKVYL[OL]PKLVSPURK\YPUNJHTWHPNUSLHY*SPJROLYULYZMVYZ\WWVY[LK@OLSWZWLVWSLJVUULJ[LTV[PVUHSS`\IL?SLMVYTH[ZLVQLJ[&=?4HRLP[JY?>OH[PZ`V\Y\S[PTH[LVIQLJ[P]LMVY[OPZWYLKPISL!3L[WLVWSLRUV^^O``V\?Y:[HY[I`JVUZPKLYPUN[OLZLX\LZ[PVUZ!LX\HSP?LK[VTHRL[OPZWYVQLJ[VQLJ[LUJLZVNP]L[OLTHML^ZWLJP?JL_HTWSLZVMOV^`V\?SS\ZL[OLM\UKZHUKOHWWLUKPMKVUH[PVUZ^PSSOLSW:\WWVY[LYZ^HU[[VRUV^OV^[OLPYJVU[YPI?LJHTWHPNUPUNMVY)L^PSSILUL?[HUK^O`[OL`ULLK[OLWYZWLJP?J!VISLT`V\?Y;ILJH\ZL`V\?YHSRLKVPUNPUHWLYZVUHS^H`HIV\[LSS[OLTVZ[PTWVY[HU[[OPUN`V\JHUKVPZJVUULJ[[V[OLJYV\[JVTLZV\YJHTWHPNU^PSSWY`V\?Y!L;OL:[VY
supporters
will
appreciate

the
creativity
and
$15 Contribution Perk- Two Original Art Cards from a student
thoughtfulness
$25 Contribution Perk- Two Art Cards + a signed photo from
upcoming Community Art Event
that
$50 Contribution Perk- Come see us make art. Be our honored
in-class guest on a select day this yearyou
$75 Contribution Perk- Receive free-admission & Honored Patron
invest status at Community Art Event
$100 Contribution Perk- $75 Perk + Have your portrait painted by a in
student during Community Art Event
building $250 Contribution Perk- $100 Perk + Your portrait displayed in our
permanent Patrons Gallery
a
$500 Contribution Perk- $250 Perk + A beautifully framed work of art
of your choosing from our student portfolio
campaign
$1,000...
with
perks
?LMMLLKH[L^P[O`V\HUK[HRLHWYP]H[L[V\YY`[VJVUULJ[[VKVUVYZ:\WWVY[LYZ^PSSHS^H`ZILNP]LU[OLVWWVY[\UP[`[VKLJSPUL[OLLKVPUNZVILJH\ZL[OL`ILSPL]LPU`V\Y^VYRHUK[OLNVVKP[^PSSIYPUNLH[P]P[`HUK[OV\NO[M\SULZZ[OH[`V\PU]LZ[PU[OLT[VH[[LUKHZWLJPHSJLSLIYH[PVUVM`V\YWY?*VUZPKLYPUJS\KPUNSV^JVZ[VYUVJVZ[WLYRZMVYKPMVQLJ[/V^L]LY?I\[[OL`^PSSHSZVHWWY/LY?LKN\LZ[VYTH`IL?LH[P]LHUKPU[LYLU[ZL[M\UKPUNSL]LSZ[VIYPUNL^HYV^KM\UKPUNJHTWHPNUZ[OH[OHZWYVZZPISL[VZ\WWVY[PUN-VY[OLTVZ[WHY[[OLWLVWSL^OV^PSSZ\WWVY[`V\Y?LPZHUL_HTWSLVMOV^SV^WLYRHUKTHU`^PSSLJPH[L[OLJYI\PSKPUNHJHTWHPNU^P[O[OPZLSLTLU[PUJS\KLK[OH[KVUH[PVUSL]LSHSSV^Z[OLTOH]LHJVMVQLJ[HZHUOVUVY?LZ[PUN^H`Z4H`ILHKVUH[PVUHSSV^ZI`PU]VS]PUN[OLTPUJY?HUV[OLYLSLTLU[VMM\UHUKLUNHNLTLU[[V`V\YJHTWHPNU;MLYKZVYWLYRZMVYJVU[YPI\[VYZMLJ[P]LPZ[VI\PSKPUZVTLZVY[VMYPU]VS]PUNZ[\KLU[HY[!V]LUJVZ[WLYRZTPNO[ILPUJVYWVYH[LKPU[VHJHTWHPNUHUHZWLJ[VMJY[OLWY;OLPY^PZOPZ[VZLL[OLTVUL`[OL`JVU[YPI\[LNVHZMHYHZWJHTWHPNUHY;OL7V^LYVM7LYRZ!
Campaign Launch & The Funding Period
Promoting Your Project
VHJO`V\TPNO[JVUZPKLYPZ[VY\UHZ[YHPNO[MVY^HYKKVUH[PVUJHTWHPNUUV7LYRZ0U[OPZJHZL`V\JHUPUJYLHZL[OLVTILNPUUPUN[VLUK0M`V\YLU[O\ZPHZTHUKYPU[LYV\YNVHSHZHZ\JJLZZM\SLZ[MVYJVU[YPI\[VYZI`TH[JOPUNZL[M\UKPUNSL]LSZ[VZWLJP?J[OPUNZ`V\JHULJSVZLZ[I\`VYHJJVTWSPZO^P[O[OH[WHY[PJ\SHYHTV\U[VMTVUL`THPSPUN0UJS\KLSPURZ[V`V\Y0UJP[,+JHTWHPNUWHNLHUK`V\YJ;OPZPZH]LY`[HUNPISLHUKY[YHUZWHYWYLU[HWWYZ[HSSHUKSVZLTVTLU[\TVHJO^OPJOTHU`Z\WWVY[LYZ^PSSHWWYLJPH[LL[PTLP[??^PSSI\`HY[Z\WWSPLZMVYVULZ[\KLU[MLJ[PZHWOLUVTLUVUPUJYWLYPVKJY?HSSV^Z\Z[VI\PSKHUKWSHU[H?_?JVTT\UP[`NHY@KLULK[VWYV^KKVLZU??WH`ZMVYHY>LKLZPNUVMV\YHUPTHS[OLYHW`JLU[LYL:\WWVY[.YLHSY+VU?VWWVY[\UP[`[VJVU[YPI\[LYPNO[H^H`[MVYILZ[[VZLUK[OPZLTHPSV\[[VLHJOPUKP]PK\HSZLWHYH[LS`PUZ[LNL[[OLWV^LYVMZTHSSKVUH[PVUZ[OPZLHYS`ZWPRLPUHJ[P]P[`TH`UV[ZLLTSPRLT\JO;OL+PW,MMLJ[I\[^OLUVYWLVWSLHY;OLKPWLMLLUJV\YHNLK[VNP]LIPN[OPUNZJHUOHWWLUV^KM\UKPUN^OLUJHTWHPNUZ(UV[OLYHWWYLJLP]LHTHQVYP[`VM[OLPYJVU[YPI\[PVUZH[[OLILNPUUPUNHUKLUKVM[OLPYM\UKYHPZPUNV^KM\UKLYPZ[V[Y`[VH]VPK[OH[KPW)`MVSSV^PUN[OL[LJOUPX\LZILSV^HUKLH[PUNHKPWVYSV^WVPU[PU[OLTPKKSL@`V\?SSOH]L[OLILZ[JOHUJL[VH]VPKHKLLWKPWJY0[LUKPUN[V`V\YJHTWHPNUKHPS`5V7LYR*HTWHPNUZ!M`V\?]LILLUKPSPNLU[PU`V\YWYLJHTWHPNUWSHUUPUN[OLU`V\?SSILPUH]LY`NVVKV\RUV^OV^SVUN`V\YJHTWHPNUPZNVPUN[VY\UHUKUV^`V\?]LNV[[VILWVZP[PVUVU[OLKH``V\ZLSLJ[LKMVY`V\YJHTWHPNU[VNVSP]LLWHY9LTPUKLYVTV[L[OLOLJRV\[VMP[MYMHKLZHUK[OLJY;OL?YZ[KH`OV\YZ[OH[`V\YJHTWHPNUPZSP]LHUKVWLUMVYM[OLHYHIV\[[OLJHTWHPNUMVYWLYPVKZVM[PTLP[JV\SK\UKPUN:[HY[^P[OHWLYZVUHSLTHPSPZ[OL[PTL[VOH]L`V\YYP[LHIYPLMLTHPS[V[OLWLVWSL`V\?Y*VY[VVU`V\YTHPSPUNSPZ[V\[ZPKL[OL*VYL:\WWVY[.YV\WV\W^OVHY]PZP[[OLWYLHK`WVPZLKVQLJ[WHNLTHRLLHK`HUKZLUKP[V\[VU[OL?YZ[KH`VM`V\YJHTWHPNUZV[OL`OH]LHUJVU[YPI\[PVUZHUKSLH]LZ\WWVY[P]LJVTTLU[Z,]LY`VUL^OV],]LU[OV\NOP[^PSS[HRLHSP[[SLTVYPZP[Z`V\YJHTWHPNUZWHNLZ\IZLX\LU[S`^PSSILPU?\LUJLKI`[OLTVTLU[\T[OH[`V\KLHKVMPUVULTHZZTVUZ[YH[L^P[OHTWHPNU-HJLIVVR

  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents