Etude de la résolution en profondeur lors de l analyse par spectrométrie de masse des ions secondaires.
29 pages
Serbian

Etude de la résolution en profondeur lors de l'analyse par spectrométrie de masse des ions secondaires.

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
29 pages
Serbian
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

0RPHQWV+$3,75(&)LWWDJH$GH)21&7,21'('(5e62/87,21UpVROXWLRQ0(685(&RPSRUWHPHQW(735235,(7(61752'8&7,21DQDO\WLTXH5(62/87,21SRVLWLRQQHPHQW'((685()21&7,21(;3e5,0(17$8;(/$5e3216(ILWWDJH,038/6,211(//(GH$5HODWLRQ/'5)$GHV)21&7,21OD'(5e62/87,21&DXVDOLWp$OD+$3,75(21&/86,21/$'LVFXVVLRQSKpQRPqQHV&RQWH[WHGHJpQpUDOODGRQQpHVSDUDPqWUHV(TXDWLRQJpQpUDOHHQHWHQK ...

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 43
Langue Serbian

Exrait

/
&
/
6RPPDLUH GpWDLOOp GH FH FKDSLWUH
,

(WDEOLVVHPHQW GH O•pTXDWLRQ GH FRQYROXWLRQ
3URSULpWpV HW GHVFULSWLRQ GH OD UpSRQVH LPSXOVLRQQHOOH0
)LWWDJH G•XQ d GRSDJH
)LWWDJH G•XQ FUpQHDX GH FRQFHQWUDWLRQ
’LVFXVVLRQ VXU OD YDOLGLWp GH OD ’5)
0HVXUH GH OD ’5) j SDUWLU G•XQH PDUFKH GH FRQFHQWUDWLRQ
&
SDUDPqWUHV(6SpFLILFLWpSLFVGHODODIRQFWLRQSURIRQGHXUGHUpVROXWLRQ)21&7,21SURIRQGHXUH[SpULPHQWDOHVGH'HVFULSWLRQPDWLqUHDQDO\WLTXHGHOHVODVXU'5)VKLIW,038/6,211(//(21&/86,216WDELOLWpDYHFVLPSOLILFDWULFHV3RXUTXRLGHVXQILWWDJHGHVSDUXQH3HUIRUPDQFHVIRUPHUpVROXWLRQDQDO\WLTXH"HQWUHILWWDJHSK\VLTXHVK\SRWKqVHVSRVLWLRQHWO&KRL[G?XQH/IRUPH$DQDO\WLTXH(;3(5,0(17$/(SRXU'(ILWWHUODGH'5)UpVROXWLRQODJpQpUDOH)LWWDJH(TXDWLRQGRQQpHV0RPHQWVGHOD&RPSRUWHPHQWIRUPHSDUDPqWUHVDQDO\WLTXHILWWDJHFKRLVLHHQGHHQ&DXVDOLWpHWSRVLWLRQQHPHQW5HODWLRQOHV$GH+$3,75(HW$SKpQRPqQHV'('LVFXVVLRQ(685(OD'(GHV/$)21&7,21H'(GLIIpUHQWLHO5e62/87,21$5e68/7$76$(;3e5,0(17$8;5e3216(/JpQpUDO1752'8&7,21&RQWH[WH5e62/87,21'(5e62/87,21GH+$3,75(OD&)21&7,21)21&7,2135235,(7(65(62/87,210(685('5)(7
/
,
/D IRQFWLRQ GH UpVROXWLRQ HVW OD FOp GH YR WH GH OD PLVH HQ RHXYUH G•XQH WHFKQLTXH GH
GpFRQYROXWLRQ 6D GpWHUPLQDWLRQ H[SpULPHQWDOH DLQVL TXH O•pWXGH GH VHV SURSULpWpV FRQGLWLRQQHQW
WRXV OHV UpVXOWDWV REWHQXV SDU OD VXLWH
’DQV FH FKDSLWUH QRXV DOORQV GDQV XQ SUHPLHU WHPSV GpFULUH OHV SURSULpWpV TXL GpWHUPLQHQW
OH GRPDLQH GH YDOLGLWp GH OD IRQFWLRQ GH UpVROXWLRQ 1RXVYHUURQVSDUWLFXOLqUHPHQW TX•LO HVW
SULPRUGLDO GH UpXQLU FHUWDLQHV K\SRWKqVHV DYDQW GH SRXYRLU VLWXHU OH SUREOqPH GH O•DQDO\VH 6,06
GDQV OH FKDPS G•DFWLRQ GH OD GpFRQYROXWLRQ 1RXV SDVVHURQV HQVXLWH jOD PHVXUH H[SpULPHQWDOH
GH FHWWH IRQFWLRQ GH UpVROXWLRQ HW GH VRQ FRPSRUWHPHQW HQ IRQFWLRQ GHV FRQGLWLRQV
H[SpULPHQWDOHV &HV PHVXUHV VHUYLURQW GH EDVH SRXU OH WUDYDLO HIIHFWXp GDQV OHV FKDSLWUHV HW

&HWWH SUHPLqUH VHFWLRQ SDVVH HQ UHYXH OHV SURSULpWpV TXL G•XQ SRLQW GH YXH GX WUDLWHPHQW GX
VLJQDO DXWRULVHQW j SDUOHU GH GpFRQYROXWLRQ GDQV OH FDV GH O•DQDO\VH SDU 6,06
1RXVDYRQVYX GDQVOH FKDSLWUH SUpFpGHQW TXH OD UpSRQVH LPSXOVLRQQHOOH G•XQ V\VWqPH
GRQQp GHYDLW SRVVpGHU OHV SURSULpWpV GH OLQpDULWp HW GH VWDWLRQQDULWp WHPSRUHOOH RX VSDWLDOH GDQV
QRWUH FDV SRXU TXH OH SUREOqPH LQYHUVH SXLVVH rWUH UpVROX GH PDQLqUH VLPSOH 1RXV DOORQV GRQF
QRXVDWWDFKHU jGpFULUH OHVK\SRWKqVHVQpFHVVDLUHVSRXU TXH FH VRLW HIIHFWLYHPHQW OH FDVSRXU OD
UpSRQVH LPSXOVLRQQHOOH TXL FDUDFWpULVH O•DQDO\VH SDU 6,06
( •
&RQWH[WH JpQpUDO
&RQVLGpURQV XQ SURILO GH FRQFHQWUDWLRQ G•XQ pOpPHQW GRQQp GDQV XQH PDWULFH GRQQpH & ]
/•DFTXLVLWLRQ G•XQ SURILO GH FGH FHW pOpPHQW DERXWLW j OD GRQQpH G•XQH LQWHQVLWp
LRQLTXH VHFRQGDLUH HQ IRQFWLRQ GX WHPSV , W FRQVWLWXp G•XQ QRPEUH GRQQp GH FRXSV SDU
VHFRQGHV $SDUWLU GH FH VLJQDO QRXV FKHUFKRQV jFRQQDvWUH OH SURILO GH FRQFHQWUDWLRQ GH
O•pOpPHQW HQ IRQFWLRQ GH OD SURIRQGHXU VRXV OD VXUIDFH GH O•pFKDQWLOORQ & ] HQ DW FP
/•pTXDWLRQ JpQpUDOH TXH QRXV FKHUFKRQV GHYUD GRQF UHOLHU FHV GHX[ IRQFWLRQV
, W + ^ & ] ‘ Y W
2 + HVW XQ RSpUDWHXU SRXU O•LQVWDQW SDUIDLWHPHQW TXHOFRQTXH Y W UHSUpVHQWH OH EUXLW TXL
V•DMRXWH DOpDWRLUHPHQW DX VLJQDO HW GRQW O•RULJLQH HVW LQGpSHQGDQWH GHVSURFHVVXVGpFULWVSDU
O•RSpUDWHXU +&H YHFWHXU YSRXUUD SDU H[HPSOH FRQWHQLU OHV IOXFWXDWLRQV DOpDWRLUHV GH OD VRXUFH
G•LRQV SULPDLUHV RX XQ pYHQWXHO EUXLW SRLVVRQLHQ GX PXOWLSOLFDWHXU G•pOHFWURQV /•RSpUDWHXU +
LQFOXW SOXVLHXUVPpFDQLVPHV
’pIRUPDWLRQ GX SURILO LQWHUQH LQLWLDO SDU OHVSKpQRPqQHVGH PL[DJH FROOLVLRQQHO
DSSDULWLRQ RX H[LVWHQFH G•XQH UXJRVLWp GH VXUIDFH GpIDXW GH SODQpLWp GX FUDWqUH
GLIIXVLRQV DVVLVWpHV SDU OD FUpDWLRQ GH GpIDXWV ORUV GX ERPEDUGHPHQW SURIRQGHXU
G•pFKDSSHPHQW GHV DWRPHV

,QFRUSRUDWLRQ GHV LRQV SULPDLUHV GDQV OD FLEOH HW WRXV OHV SKpQRPqQHV
DVVRFLpV VpJUpJDWLRQV VZHOOLQJ HWF
&RQYHUVLRQ GH O•pFKHOOH GHV SURIRQGHXUV HQ pFKHOOH GHV WHPSV
($'(5e62/87,21'($7$%/,66(0(175(3216('(/)21&7,21/)21&7,21,038/6,211(//($2'8&7,21175$+$3,75(&&2192/87,215(62/87,21(48$7,21'(//

&RQYHUVLRQ G•XQ VLJQDO H[SULPp HQ FRXSV SDU VHFRQGHV HQ XQH FRQFHQWUDWLRQ H[SULPpH
HQ DWRPHVSDUFP &HWWH FRQYHUVLRQ TXL VH VLWXH GDQV OH FDGUH GH OD TXDQWLILFDWLRQ GHV
SURILOV IDLW LQWHUYHQLU OH FRPSRUWHPHQW GX V\VWqPH HQ PDWLqUH G•LRQLVDWLRQ GH
WUDQVPLVVLRQ HWF

(TXDWLRQJpQpUDOH HW K\SRWKqVHV VLPSOLILFDWULFHV
’DQVOH FDVGH OD PHVXUH G•XQH LPSXUHWp GDQVXQH PDWULFH F•HVWjGLUH GDQVOH FDV' GLOXp “
LO HVW UDLVRQQDEOH G•DGPHWWUH TXH OH SURFHVVXV GH PHVXUH SDU 6,06HVW OLQpDLUH F•HVW j GLUH TX•XQH
FRQFHQWUDWLRQ G•LPSXUHWp GRXEOH GRQQHUD OLHX j XQ VLJQDO 6,06 pJDOHPHQW GRXEOH 1RXV DYRQV
YX GDQVOH FKDSLWUH GH FH WUDYDLO TXH OH PL[DJH FROOLVLRQQHO SRXYDLW rWUH GpFULW SDU XQ IRUPDOLVPH
OLQpDLUHHQ UpJLPH GLOXp ’DQVOH FDVR FH SKpQRPqQH UHQWUH VHXO HQ FRPSWH OD OLQpDULWp GH OD
PHVXUH 6,06 HVW GRQF pWDEOLH
’DQVOH FDVGH O•DQDO\VHG•pOpPHQWVPDMHXUVOD OLQpDULWp SHXW rWUHSHUGXH jFDXVHGH OD
YDULDWLRQ GX WDX[ G•LRQLVDWLRQ DYHF OD FRQFHQWUDWLRQ GH O•pOpPHQW DQDO\Vp F•HVW OH IDPHX[ HIIHW GH
PDWULFH TXL FRPSOLTXH VLQJXOLqUHPHQW OD TXDQWLILFDWLRQ GHV SURILOV G•pOpPHQWV PDMHXUV
/HV SKpQRPqQHV TXL SDUWLFLSHQW j OD GpJUDGDWLRQ GH OD UpVROXWLRQ HQ SURIRQGHXU HW GRQF j
O•RSpUDWHXU +VRQW GRQF VXSSRVpV OLQpDLUHV HW LQGpSHQGDQWVOHVXQVGHVDXWUHV 3DUPL HX[ RQ FRPSWHUD
OH PL[DJH FROOLVLRQQHO FRQVLGpUp FRPPH OD VRXUFH SUpSRQGpUDQWH GH GpJUDGDWLRQ GH OD UpVROXWLRQ
HQ SURIRQGHXU OD SURIRQGHXU G•pFKDSSHPHQW GHV LRQV VHFRQGDLUHV OD UXJRVLWp LQLWLDOH GH OD
VXUIDFH GH O•pFKDQWLOORQ OH VZHOOLQJ HWF
/D OLQpDULWp GX SURFHVVXV DXWRULVH OD GHVFULSWLRQ GH O•DQDO\VH SDU XQH LQWpJUDOH GH
FRQYROXWLRQ GRQW O•H[SUHVVLRQ OD SOXV JpQpUDOH HVW
tt+D +¥
1
It()=-[ K ( H C( ,z 'z) ( z 'z) d z') Y W GW @? ?Dt
t z '=-¥
+ ] ]• HVWOD UpSRQVH LPSXOVLRQQHOOH SURSUHPHQW GLWH /H U{OH GH OD FRQVWDQWH .HVWGH
WUDQVIRUPHU OD FRQFHQWUDWLRQ HQ FRXSV SDU VHFRQGH (OOH UpVXPH GRQF OHV RSpUDWLRQV GH
SXOYpULVDWLRQ LRQLVDWLRQ WUDQVPLVVLRQ HW WUDQVIRUPDWLRQ GH O•pFKHOOH GHV WHPSV HQ pFKHOOH GHV
SURIRQGHXUV&H UDFFRXUFL SHXW SDUDvWUH XQ SHX DUELWUDLUH PDLVGpWDLOOHU OD FRQVWDQWH .UHYLHQGUDLW
j UpSpWHU OHV pWDSHV GH FRQYHUVLRQ GX VLJQDO TXH QRXV DYRQV GpMj GpFULWHV GDQV OH FKDSLWUH GH FH
WUDYDLO
6LJQDORQV TXH O•pFULWXUH GH O•pTXDWLRQ VXSSRVH TXH QRXV DYRQV IDLW OHV K\SRWKqVHV
VXLYDQWHV
/H GRVH SULPDLUH HQYR\pH HVW VWULFWHPHQW SURSRUWLRQQHOOH DX WHPSV - W

/•pFKHOOH GHV SURIRQGHXUV HVW pJDOHPHQW VWULFWHPHQW SURSRUWLRQQHOOH DX WHPSV ] 8W
&HWWH K\SRWKqVH QH VHUD YpULILpH TX•HQ UpJLPH SHUPDQHQW ORUVTXH OD FRPSRVLWLRQ GH OD
FRXFKH PL[pH VHUDVWDEOH (OOH QH VHUDSDVYpULILpH VLOD PDWULFH HVW KpWpURJqQH RX
FRPSRVpH GH FRXFKHV j O•LQWpULHXU GHVTXHOOHV OD YLWHVVH G•pURVLRQ YDULH
&HV K\SRWKqVHV VRQW UDLVRQQDEOHV GDQV OD SOXSDUW GHV FDV TXH QRXV DERUGHURQV F•HVW j GLUH
O•DQDO\VH G•XQ LPSXUHWp GDQV XQH PDWULFH KRPRJqQH
/•pTXDWLRQ LQGLTXH pJDOHPHQW TXH OH SURILO HVW PR\HQQp VXU XQ LQWHUYDOOH GH WHPSV ILQL
W TXL UHSUpVHQWH OH WHPSVGH FRPSWDJH GH O•DSSDUHLO &H WHPSVSRVVqGH XQH LQIOXHQFH QRQ
QpJOLJHDEOH VXU OH SURILO ILQDO HQ FH VHQVTX•LO OLVVHOH UpVXOWDW GH OD PHVXUH HW VH FRPSRUWH
'()21&7,215e62/87,21+$3,75(&$


D


S f
/
H[DFWHPHQW FRPPHXQ ILOWUHSDVVHEDV&KRLVLUOD YDOHXUGH W VLJQLILHUD GRQF IDLUH XQ FRPSURPLV
HQWUH XQ VLJQDO UHODWLYHPHQW OLVVH PDLV GRQW FHUWDLQHV SDUWLHV ULVTXHQW G•rWUH RFFXOWpHV SDU
OH PR\HQQDJH W pOHYp HW XQ VLJQDO pFKDQWLOORQQp SOXV UDSLGHPHQW W IDLEOH PDLV HQ
FRQWUHSDUWLH SOXV EUXLWp
’DQV WRXV OHV FDV FHWWH RSpUDWLRQ GH PR\HQQDJH SHXW GRQF rWUH LQFOXH GDQV OD UpSRQVH
LPSXOVLRQQHOOH JOREDOH + ] ]•
/D UpSRQVH LPSXOVLRQQHOOH FRQVLGpUpH GDQV O•pTXDWLRQ Q•D SDV HQFRUH pWp VXSSRVpH
LQYDULDQWH FH TXL MXVWLILH OD GpSHQGDQFH GH +DYHF ] HW]• (Q HIIHW VL QRXVQRXVSODoRQVGDQVOH
FDV OH SOXV JpQpUDO OD UpVROXWLRQ HQ SURIRQGHXU HVW VXVFHSWLEOH GH YDULHU DYHF OD SURIRQGHXU j
FDXVHGHVSKpQRPqQHVGH UXJRVLWp LQGXLWH SDU OH IDLVFHDX SULPDLUH ’DQVFH FDVOD UpSRQVH
LPSXOVLRQQHOOH Q•HVWSDVLQYDULDQWH GDQVO•HVSDFH FH TXL HQWUDvQH XQH VpULHXVH FRPSOLFDWLRQ GX
SUREOqPH GH OD UHVWDXUDWLRQ GX SURILO RULJLQDO
$XVVL IHURQV QRXV O•K\SRWKqVH TXH OD UpSRQVH LPSXOVLRQQHOOH HVW LQYDULDQWH F•HVW j GLUH TXH
OD UXJRVLWp GH OD VXUIDFH RX O•KpWpURJpQpLWp GX FUDWqUH Q•LQWHUYLHQW SDVGDQVOH GRPDLQH GH
SURIRQGHXU TXH QRXV pWXGLHURQV 1RXV DYRQV YX TX•HQ SUHQDQW OHVSUpFDXWLRQVQpFHVVDLUHVLO pWDLW
SRVVLEOH GH UHWDUGHU O•DSSDULWLRQ GH WRXWHV VRUWHV GH UXJRVLWpV MXVTX•j GHV SURIRQGHXUV
DSSUpFLDEOHV
$X PR\HQ GHV K\SRWKqVHV TXH QRXV YHQRQV GH IRUPXOHU OH SUREOqPH SHXW VH UDPHQHU DX
FDV VLPSOH GH OD GpFRQYROXWLRQ G•XQ VLJQDO PRGLILp SDU XQ SURFHVVXV OLQpDLUH HW LQYDULDQW F•HVW j
GLUH OD GpWHUPLQDWLRQ GX YHFWHXU [ WHO TXH \ +[ YSRXU UHSUHQGUH OHV QRWDWLRQV GX FKDSLWUH
,O VHUD GRQF SRVVLEOH GH UpVRXGUH OH SUREOqPH j SDUWLU GHV PpWKRGHV GpFULWHV GDQV OH FKDSLWUH
SUpFpGHQW j FRQGLWLRQ GH UHVSHFWHU OH GRPDLQH GH YDOLGLWp LPSRVp SDU OHV K\SRWKqVHV GH
VWDWLRQQDULWp HW GH OLQpDULWp
&HVFRQGLWLRQVVRQW UHVSHFWpHVGDQVOH FDVGX ERUH GDQVOH VLOLFLXP DQDO\VpSDU XQ IDLVFHDX
G•R[\JqQH j LQFLGHQFH REOLTXH /D UXJRVLWp Q•DSSDUDvW SDV DYDQW GHV SURIRQGHXUV SRXYDQW DOOHU
MXVTX•j c VHORQ GHV PDQLSXODWLRQV IDLWHV DX ODERUDWRLUH FHWWH SURIRQGHXU SHXW DOOHUP ’H SOXV OH ERUH HVW XQ pOpPHQW GRQW OH FRPSRUWHPHQW VHPEOH ' VDWLVIDLVDQW “ F•HVW
j GLUH TX•LO QH VXELW SDVj QRWUH FRQQDLVVDQFH GH VpJUpJDWLRQ GXH jOD SUpVHQFH G•R[\JqQH GDQVOD
FRXFKH PL[pH GDQV OHV FRQGLWLRQV GH O•DQDO\VH SDU 6,06
$ QRWHU TX•LO Q•HVW SDVFHUWDLQ TXH OH SKpQRPqQH GH VpJUpJDWLRQ TXL DERXWLW j GHVIRQFWLRQV
GH UpVROXWLRQ GH OD PrPH IRUPH TXH GDQV OH FDV GHV pOpPHQWV TXL VH FRPSRUWHQW GH PDQLqUH
'VLPSOH “H[FOXH WRWDOHPHQW OD SRVVLELOLWp GH WUDLWHU OHVSURILOVSDU OD GpFRQYROXWLRQ V•LO HVW
SRVVLEOH GH GpFULUH OD GpJUDGDWLRQ GHV SURILOV jFDXVH GH OD VpJUpJDWLRQ SDU XQH LQWpJUDOH GH
FRQYROXWLRQ &H SRLQW PpULWHUDLW XQH pWXGH j SDUW HQWLqUH
+$3,75(>@&5e62/87,21$'()21&7,21

m
D D
D /
3
8QH IRLVSRVpHVOHVK\SRWKqVHVGH OLQpDULWp HW G•LQYDULDQFH TXL SHUPHWWHQW GH QRXVUHSODFHU
GDQV OH FRQWH[WH GH OD GpFRQYROXWLRQ LO QRXV IDXW SUpFLVHU OHV FDUDFWpULVWLTXHV GH OD UpSRQVH
LPSXOVLRQQHOOH
1RXV DYRQV SDUOp XQLTXHPHQW MXVTX•j SUpVHQW GH UpSRQVH LPSXOVLRQQHOOHF•HVW j GLUH TXH QRXV
DYRQV FRQVLGpUp OD GpJUDGDWLRQ GX SURILO HQ WHUPHV GH WUDLWHPHQW GX VLJQDO ,O HVW pYLGHQW TXH OD
UpSRQVH LPSXOVLRQQHOOH GH O•DQDO\VH 6,06 HVW GLUHFWHPHQW OLpH j OD UpVROXWLRQ HQ SURIRQGHXU HQ FH
VHQVTXH VD ODUJHXU HVW GLUHFWHPHQW OLpH j OD UpVROXWLRQ DFFHVVLEOH SRXU XQH FRQILJXUDWLRQ G•DQDO\VH
GRQQpH ’•XQH PDQLqUH JpQpUDOH OD UpSRQVH LPSXOVLRQQHOOH HVW REWHQXH SDU O•DQDO\VH G•XQH
FRXFKH ' LQILQLPHQW “ ILQH GH O•pOpPHQW j PHVXUHU GDQV OD PDWULFH R LO VHUD HIIHFWLYHPHQW PHVXUp
6D ODUJHXU SRXUUD GRQF rWUH GpILQLH SDU GLIIpUHQWV PR\HQV TXH QRXV DYRQV SDVVp HQ UHYXH GDQV OH
&KDSLWUH &•HVW SRXU FHWWH UDLVRQ TXH QRXV SDUOHURQV GpVRUPDLV GH IRQFWLRQ GHUpVROXWLRQ RX ’5)
’HSWK 5HVROXWLRQ )XQFWLRQ
1RWRQV TXH OD ’5) HVW SDU GpILQLWLRQ XQH IRQFWLRQ QRUPpH

Hz() G] ?

6SpFLILFLWp GH OD IRQFWLRQ GH UpVROXWLRQ
/D ’5) HVW VSpFLILTXH jXQ pOpPHQW GRQQp j OD PDWULFH TXL OH FRQWLHQW DLQVL TX•DX[
FRQGLWLRQV H[SpULPHQWDOHV pQHUJLH GHV LRQV SULPDLUHV DQJOH G•LQFLGHQFH FRQGLWLRQ GH
IRFDOLVDWLRQ GX IDLVFHDX HWF (Q WRXWH ULJXHXU LO IDXW pJDOHPHQW DMRXWHU OD VSpFLILFLWp GH OD ’5) j
O•LQVWUXPHQW GDQVOHTXHO O•DQDO\VHHVWFRQGXLWH FDU QRXVDYRQVYX TXH GDQVOH SURFHVVXVGH
WUDQVIRUPDWLRQ GH OD FRQFHQWUDWLRQ HQ LQWHQVLWp UpVXPDQW OD PHVXUH LO IDOODLW pJDOHPHQW IDLUH
DSSDUDvWUH GHV SDUDPqWUHV SXUHPHQW H[SpULPHQWDX[
’DQVOHVIDLWVOH U{OH GH O•LQVWUXPHQWDWLRQ SHXW VHUpVXPHUjOD TXDOLWp GX IDLVFHDX SULPDLUH
IRFDOLVDWLRQ ' SXUHWp “GX IDLVFHDX TXL QH FRQWLHQW GRQF TXH OHVLRQVSULPDLUHVYRXOXVHW SDVGH
PDVVHVSDUDVLWHVEDOD\DJH HWF ,O Q•HVW GRQF SDVLPSRVVLEOH TXH FHVFRQGLWLRQVVRLHQW
UHSURGXFWLEOHVG•XQ LQVWUXPHQW j O•DXWUH SRXU SHX TX•RQ WUDYDLOOH jPrPH pQHUJLH HW PrPH DQJOH
G•LQFLGHQFH HW TXH OH PL[DJH FROOLVLRQQHO UHVWH OD VRXUFH SULQFLSDOH GH OD GpJUDGDWLRQ GH OD
UpVROXWLRQ HQ SURIRQGHXU 1pDQPRLQV OD WUDQVSRVLWLRQ GH OD IRQFWLRQ GH UpVROXWLRQ G•XQ DSSDUHLO
j VHFWHXU PDJQpWLTXH YHUV XQ DSSDUHLO j TXDGUXSROH HVW HQFRUH DVVH] K\SRWKpWLTXH
’HVFULSWLRQDQDO\WLTXH GH OD ’5)
/D PHVXUH OD SOXVGLUHFWH G•XQH UpSRQVH LPSXOVLRQQHOOH V•HIIHFWXH HQ SODoDQW j O•HQWUpH GX
V\VWqPH XQH IRQFWLRQ GH ’LUDF ’DQV OH FDV GH O•DQDO\VH 6,06 FHWWH IRQFWLRQ SHXW VH PDWpULDOLVHU
SDU XQ VHXO SODQ DWRPLTXH SOXV RX PRLQV UHPSOL G•XQ pOpPHQW GRQQp GDQV XQH PDWULFH 1RXV
DYRQV GpMj VXSSRVp O•H[LVWHQFH GH FHV GRSDJHV ORUV GH OD GpILQLWLRQ GH OD UpVROXWLRQ HQ
SURIRQGHXU /HV WHFKQLTXHV G•pSLWD[LH SDU MHW PROpFXODLUH RX GH &9’ SHUPHWWHQW GH FRQWU{OHU OHV
YLWHVVHV GH FURLVVDQFH DX SRLQW GH SHUPHWWUH OD IRUPDWLRQ GH WHOOHV VWUXFWXUHV
5235,(7(6+$3,75(5(3216()21&7,21'(&/$(7'(,038/6,211(//($5e62/87,21'(6&5,37,21

d


  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents