Rapport om osteoporose i Det Europæiske Fællesskab

-

Documents
116 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Rapport om Osteoporose i Det Europæiske Fællesskab En forebyggelsesindsats Det vigtigste er at tage et an­svar. (FIN) eg indså, at eg måtte gøre íoget, hvis jeg kke ville lade I esten af mit iv gå hen. (UK) Jeg er sikker Når jeg tænker på, at den på, at min mor behandling, Jeg er bekym­døde af et jeg får, vil ret for fremti­hoftebrud, bli­forhindre, at k den. (NL) ver jeg virkelig ι jeg ender som bekymret. (P) ^krøbling. (EL) Jeg savner vir­ Lægerne love­kelig mit nor­ de mig et male liv. (S) mirakel. (L) Lad være med Jeg ville øns Fisketure er at bekymre jeg havde få Jeg følte mig god terapi, selv dig, og tag en knoglescan­ ubrugelig ogom det somme ansvar for dit ning tidligere. deprimeret. (F) tider gør ondt liv. (B) (IRL) (DK) Osteoporosen Den lokale får ikke læn­osteoporo­ Pas på Bedste! gere min sestøtteg ruppe Hun kan gå i tilværelse til a1 hjalp mig stykker. (I) bryde sam­meget. (D) men. (E) Beskæftigelse &. sociale anliggender Europa-Kommissionen Rapport om Osteoporose i Det Europæiske Fællesskab En forebyggelsesindsats Beskæftigelse asociale anliggender Sundhed Europa-Kommissionen Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Arbejdsmarkedsrelationer og Sociale Anliggender Kontor V/F.3 Manuskript afsluttet i 1998 Indholdet af denne publikation afspejler ikke nødvendigvis holdningen i Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Arbejdsmarkedsrelationer og Sociale Anliggender i Europa-Kommissionen.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 61
Langue Norwegian
Signaler un problème

Rapport om Osteoporose i
Det Europæiske Fællesskab
En forebyggelsesindsats
Det vigtigste er
at tage et an­
svar. (FIN)
eg indså, at
eg måtte gøre
íoget, hvis jeg
kke ville lade I
esten af mit
iv gå hen.
(UK)
Jeg er sikker
Når jeg tænker
på, at den
på, at min mor
behandling, Jeg er bekym­døde af et
jeg får, vil ret for fremti­hoftebrud, bli­
forhindre, at k den. (NL) ver jeg virkelig
ι jeg ender som
bekymret. (P)
^krøbling. (EL)
Jeg savner vir­ Lægerne love­
kelig mit nor­ de mig et
male liv. (S) mirakel. (L)
Lad være med Jeg ville øns Fisketure er
at bekymre jeg havde få Jeg følte mig god terapi, selv
dig, og tag en knoglescan­ ubrugelig ogom det somme
ansvar for dit ning tidligere. deprimeret. (F) tider gør ondt
liv. (B) (IRL) (DK)
Osteoporosen
Den lokale
får ikke læn­
osteoporo­ Pas på Bedste! gere min
sestøtteg ruppe Hun kan gå i tilværelse til a1
hjalp mig stykker. (I) bryde sam­
meget. (D) men. (E)
Beskæftigelse &. sociale anliggender
Europa-Kommissionen Rapport om Osteoporose i
Det Europæiske Fællesskab
En forebyggelsesindsats
Beskæftigelse asociale anliggender
Sundhed
Europa-Kommissionen
Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Arbejdsmarkedsrelationer
og Sociale Anliggender
Kontor V/F.3
Manuskript afsluttet i 1998 Indholdet af denne publikation afspejler ikke nødvendigvis holdningen i Generaldirektoratet for Beskæftigelse,
Arbejdsmarkedsrelationer og Sociale Anliggender i Europa-Kommissionen.
Tak til osteoporosepatienter og personer med stor risiko for at udvikle osteoporose for fotografierne til denne rap­
ports forside.
Yderligere oplysninger om EU fås på Internet via Europa-serveren (http://europa.eu.int)
Bibliografiske data findes bagest i denne publikation
Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 1999
ISBN 92-828-5330-6
© De Europæiske Fællesskaber, 1999
Eftertryk tilladt med kildeangivelse
Printed in Belgium
TRYKT PÅ IKKE-KLORBLEGET PAPIR Forord
Den voldsomme stigning i antallet af forekomster af osteoporose nødvendiggør, at der
iværksættes en strategi for at etablere et samarbejde mellem alle interesserede
grupper. Med Rapport om osteoporose i Det Europæiske Fællesskab - en
forebyggelsesindsats, der inddrager nationale retningslinjer og samstemmende
udtalelser (bilag), er der skabt et fælles grundlag for iværksættelse af aktioner, idet
den indeholder anbefalinger og detaljerede oplysninger om alle relevante områder:
Epidemiologi og demografi, ernæring, fysisk træning, diagnose, terapi og bedre
kommunikation vedrørende osteoporose. I dette kapitel anføres handlingsstrategier og
forslag til særlige aktioner, der kan iværksættes for at rapporten kan føre til resultater,
idet der tages udgangspunkt i klare målsætninger og en afgrænset målgruppe.
Målsætninger
De overordnede målsætninger, som alle aktioner og initiativer skal ses i forhold til,
går ud på:
a) at opnå en betydelig reduktion i forekomsten af osteoporose og i de deraf følgende
frakturer og
b) at sikre en acceptabel livskvalitet for patienter med osteoporose.
I tilknytning til disse målsætninger kan der opstilles særlige operationelle
målsætninger, der går ud på:
• at politikere samt administratorer i sundhedssektoren gennemfører passende
foranstaltninger for at øge de ressourcer, der kan anvendes til forebyggelse af
osteoporose, og til tidlig opdagelse og behandling af sygdommen
• at læger og andre fagfolk på sundhedsområdet får kendskab til rapporten og
opfatter den som en værdifuld kilde i deres kontakt med patienter og kolleger
• at nationale osteoporoseforeninger skaber og udvikler effektive netværk, der
omfatter alle målgrupper
• at rapporten bidrager til at kommunikationen mellem målgrupperne lettes, og at
den herudover øger erkendelsen af, at de har fælles interesser
• at rapporten med tilknyttet kommunikationsmateriale gøres tilgængelig for alle
interesserede parter og for offentligheden (f.eks. via Internet) for således også
direkte at øge befolkningens bevidsthed om osteoporose, risikofaktorer og
forebyggende foranstaltninger
• at der anvendes en fælles fremgangsmåde i forbindelse med en omfattende
mediekampagne, og at man således øger "støjniveauet" for osteoporose og
osteoporoserelaterede forhold betragteligt. Målgrupper
For at gennemføre disse målsætninger er et aktivt samarbejde mellem flere
målgrupper af afgørende betydning:
• politikere samt administratorer i sundhedssektoren på regionalt, nationalt og
europæisk plan
• praktiserende læger, læger på klinikker/sygehuse og repræsentanter for andre
medicinske professioner, f.eks. fysioterapeuter, ergoterapeuter og farmaceuter
• nationale osteoporoseforeninger og regionale selvhjælpsgrupper, som støtter
osteoporosepatienter og underviser offentligheden i forebyggelse af osteoporose
• journalister på dagblade og i radio og TV
• alle aldersgrupper af befolkningen
Målgruppernes særlige såvel som deres fælles interesser skal tilgodeses. For at kunne
øge opmærksomheden om osteoporose og for at skabe interesse for rapporten hos så
mange som muligt, er det nødvendigt at definere og gennemføre en nøje plan og et
detaljeret handlingsforløb for hver enkelt gruppe. Man bør, hvor det er muligt, styrke
motivationen for at der etableres et samarbejde både inden for de enkelte målgrupper
og mellem de forskellige målgrupper.
Populærpressen og offentligheden vil være interesseret i at modtage alle oplysninger
på en klart struktureret måde og i et letforståeligt sprog, der i jævne vendinger
beskriver forholdet mellem aktioner og konsekvenser. Læger vil også være
interesseret i praktiske anbefalinger samt i effektive værktøjer, der kan lette deres
daglige kontakt med patienterne. Fagfolk på sundhedsområdet, ansatte i
sundhedsvæsenet og politikere må alle formodes at have en videnskabelig og social
interesse i emnet. Personer, der deltager aktivt i en national osteoporoseorganisation
eller -støttegruppe, er ofte motiverede, fordi de har osteoporose eller tilhører en
højrisikogruppe, eller fordi de har et familiemedlem, der har sygdommen.
Aktioner - Hvordan sikres, at rapporten giver resultater?
Første skridt
En videnskabelig rapports værdi måles ikke udelukkende på grundlag af indholdet,
men også ud fra den måde rapporten præsenteres på, om der sker en effektiv
udbredelse og i hvilket omfang den accepteres af publikum. Kun i det omfang
"Rapport om osteoporose i Det Europæiske Fællesskab - en forebyggelsesindsats" når
ud til alle relevante grupper og dens anbefalinger efterleves, vil der være en chance
for at realisere målsætningen om at reducere forekomsten af osteoporose. Man har
følgelig taget de første skridt til at sikre, at rapporten introduceres effektivt:
• Europa-Parlamentet i Bruxelles den 10. juni 1998 under tilstedeværelsen af
europæiske og nationale repræsentanter for målgrupperne.
• Den Europæiske kongres om osteoporose i Berlin, den 11.-15. september 1998,
hvilket var en ideel anledning til at præsentere og uddele rapporten blandt
faggrupper. Præsentation
"Rapport om osteoporose i Det Europæiske Fællesskab - en forebyggelsesindsats" og
adskillige kommunikationsværktøjer i tilknytning hertil er tilgængelige på de 11
officielle sprog (dansk, nederlandsk, engelsk, finsk, fransk, tysk, græsk, italiensk,
portugisisk, spansk og svensk) for de 15 EU medlemsstater samt på arabisk. Hertil
kommer, at materialet i pressemappen findes på kinesisk og russisk.
Kommunikationsværktøj erne består af:
• den fuldstændige videnskabelige rapport
• et resumé af rapporten, der giver et hurtigt overblik
• en folder til offentligheden
• en præsentation i PowerPoint, som fagfolk på sundhedsområdet kan downloade
fra websiden for The European Foundation For Osteoporosis
• en omfattende pressemappe, herunder en fælles pressemeddelelse, udsendt af
Europa-Kommissionen, Verdenssundhedsorganisationen og The European
Foundation For Osteoporosis, et resumé af rapporten, en folder, et faktablad, en
konkret historie om en osteoporosepatient eller en person med stor risiko for at få
osteoporose fra hver enkelt af EUs medlemsstater og oplysninger om
kontaktadresser på nationale osteoporose nisationer o.l.
Udbredelse
Rapportens udbredelse afhænger af en holdindsats, der involverer Europa-
Kommissionen, The European Foundation For Osteoporosis, det tyske "Grüne
Kreuz", nationale osteoporoseforeninger, faglige organisationer og støtte-
/selvhjælpsgrupper for osteoporosepatienter. De væsentligste aktiviteter for 1998
udført af nationale osteoporoseorganisationer har været centreret omkring Den
Internationale Osteoporosedag, den 24. juni 1998.
En yderligere udbredelse foregår ved :
• at Verdenssundhedsorganisationen uddeler pressepakken til Verdenssundheds
organitionens regionale og nationale kontorer i anledning af den årlige
Internationale Osteoporosedag, idet rapporten i andre lande kan anvendes til at
øge opmærksomheden omkring osteoporose og behovet for tildeling af større
ressourcer i forbindelse med denne sygdom
• at institutioner organiserer uddannelsesprogrammer for praktiserende læger,
hospitalslæger og repræsentanter for medicinske specialområder
• at det nævnte materiale gøres tilgængeligt på alle sprog via internetsiderne for The
European Foundation For Osteoporosis (http://www.effo.org).
Øvrige aktioner, der anbefales
For at opnå den størst mulige effektivitet og under hensyntagen til de begrænsede
ressourcer bør aktiviteterne fokusere på resultatorienterede, tilbagevendende
begivenheder, på uddannelse og styrkelse af relevante organisationer for
målgrupperne (f.eks. selvhjælpsgruppper), på læger, på at lette interaktionen og
kommunikationen mellem alle grupper og på en mobilisering af pressen. I forbindelse med den enkelte aktion bør man altid overveje muligheden for en «sneboldeffekt».
Eksempler på sådanne aktioner er :
• koordinerede aktiviteter organiseret af The European Foundation For Osteoporosis
i samarbejde med Verdenssundhedsorganisationen og nationale organisationer i
anledning af den årlige Internationale Osteoporosedag for at uddanne
offentligheden i forebyggelse af osteoporose
• årlige kampagner om osteoporose af en uges eller en måneds varighed iværksat og
organiseret af de nationale osteoporoseforeninger o.l. Hovedemnerne bør variere :
f.eks. forøget opmærksomhed (f.eks. mulighed for at tale med eksperter), ernæring
(f.eks. menuer med "knoglesund mad" i restauranter og i kantiner på
arbejdspladser, uddeling af opskrifter), gode fysiske aktiviteter og konsultation
(f.eks. rådgivningstjeneste for osteoporosepatienter og andre interesserede)
• uddannelse af nye støttegrupper og en stadig udvikling af et effektivt netværk af
støttegrupper ved at tilskynde til dannelse af passende partnerskaber (f.eks.
mellem nye og allerede etablerede grupper).
Næste skridt
Et passende næste skridt vil være udviklingen af en videnskabelig
evalueringsprocedure til måling af ændringer i parametre såsom viden om
osteoporose, relevante holdninger og adfærd. En vedvarende og kritisk evaluering
skal være en integreret del af det ovenfor nævnte aktionsprogram med henblik på at
opfylde de angivne målsætninger med hensyn til at reducere forekomsten af
osteoporosis og at sikre en acceptabel livskvalitet for osteoporose patienter. INDHOLDSFORTEGNELSE
INDLEDNING 9
1. EPIDEMIOLOGI 11
1.1. Indledning
1.2. Incidens/prævalenstal for osteoporotiske frakturer i Europa 12
1.2.1 Honefraktur
1.2.2. Vertebrale frakturer3
1.3. Demografiske og socioøkonomiske prognoser for Europa
1.4. Fremtidsprognoser for osteoporotiske frakturer4
1.5. Finansielle betragtninger5
1.6. Landespecifikke prognoser6
1.6.1. Lande med et hurtigt voksende forhold pensionist/forsørger 17
1.6.2.e med et langsomte forholdr8
1.6.3. Lande, hvor forholdet pensionist/forsørger vokser med middelhastighed9
2. KNOGLEFYSIOLOGI OG OSTEOPOROSES PATOGENESE 2
2.1. Knoglestruktur 2
2.2. D-vitamin9
2.3. Parathyreoideahormon
2.4. Knogleremodellering
2.5. Osteoporoses patofysiologi -30
2.5.1. Forandringer i knogleremodellering og knoglestruktur 3
2.5.2. Determinanter af knoglestyrke 3
2.6. Aldersrelaterede forandringer i knoglemassen
2.6.1. Den maksimale knoglemasse
2.7. Aldersrelateret knogletab 31_
2.7.1.t knogletabs patogenese2
2.8. Osteoporoses patogenese
3. ERNÆRINGSMÆSSIGE FAKTORER AF BETYDNING FOR KNOG-LESUNDHED 37
3.1. Calcium 3
3.1.1. Calciumbehov og gældende anbefalinger vedrørende tilførsel via kosten 37
3.1.2. Calciumindtag via kosten8
3.2. D-vitamin
3.2.1. Gældende anbefalinger vedrørende D-vitamintilførsel via kosten 39
3.2.2. D-vitamin i kosten
3.3. Andre ernæringsmæssige faktorer
3.3.1. Protein
3.3.2. Fosfat
3.3.3. Magnesium9
3.3.4. Natrium
3.3.5. Fluorid 40
3.3.6. C-vitamin
3.3.7. K-vitamin
3.4. Effekten af alkohol, kaffe og rygning på knoglemineraltæthed og frakturrisiko 4
3.4.1. Alkohol
3.4.2. Koffein
3.4.3. Rygning
3.5. Anbefalinger vedrørende indtag af næringsstoffer via kosten og bestemmelse af
højrisikogrupper1
3.5.1. Calciumindtag 4
3.5.2. D-vitaminindtag
3.5.3. Andre anbefalinger vedrørende ernæring
4. DIAGNOSE OG RISIKOVURDERING9
4.1. Kliniske tegn på osteoporose
4.2. Diagnostiske prøver
4.3. Risikovurdering
4.3.1 Kliniske risikofaktorer 44.3.2. Knogledensitetsmåling 50
4.3.3 Forholdet mellem knoglemasse og frakturrisiko 51
4.3.4. Densitometriske kriterier for diagnosticering af osteoporose
4.3.5. Biokemiske markører af knogleomsætning2
4.4. Røntgen
4.5. Morfometrisk røntgenanalyse (MXA)3
4.6. Kliniske indikationer for knogledensitetsmåling
5. FOREBYGGELSE AF OSTEOPOROTISKE FRAKTURER 59
5.1. Ikke-medikamentelle interventioner
5.1.1 Ernæringsmæssige faktorer 5
5.1.2. Forebyggelse af og beskyttelse mod fald
5.1.3. Motion 6
5.2. Medikamentelle interventioner5
5.2.1. Forsøgsdesign og effektmål
5.2.2.e midler anvendt til behandling af osteoporose 66
5.3. Forebyggelse af osteoporose: økonomi 71
5.3.1. Osteoporoses omkostninger2
5.3.2. Forebyggelsesomkostninger3
5.3.4. Forholdet mellem forebyggelsesomkostninger og risiko 7
5.3.4. Livskvalitet
5.3.5. Økonomiske vurderinger4
5.3.6. Omkostningseffektiviteten af frakturforebyggelse ved manifest osteoporose 75
5.3.7. Konklusioner 7
6. HJÆLP TIL OSTEOPOROSEPATIENTEN: REHABILITERING OG
SELVHJÆLPSGRUPPER 81
6.1. Generelle foranstaltninger
6.2. Rehabilitering
6.2.1. Fysisk træning
6.2.2. Holdningsanomali2
6.2.3. Patienter med hoftefraktur
6.2.4. Psykosociale aspekter
6.2.5. Daglige aktiviteter
6.3. Selvhjælpsgrupper3
6.3.1. Selvhjælpsgruppers funktion
6.3.2.r i Den Europæiske Union 84
6.3.3. Fremtidige strategier for selvhjælpsgrupper i Den Europæiske Union 8
6.3.4. Konklusioner5
7. EN FOREBYGGELSESINDSATS: HVAD DER ANBEFALES7
Referencer 89