Audiovisuele produktie in de grote interne markt
224 pages
Nederlandse
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Audiovisuele produktie in de grote interne markt

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
224 pages
Nederlandse

Description

Commissie van de Europese Gemeenschappen Matteo Maggiore AUDIOVISUELE PRODUKTE IN DE GROTE INTERNE MARKT COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Audiovisuele produktie in de grote interne markt Matteo Maggiore DOCUMENT OPMERKING Deze publikatie is bedoeld om een bijdrage te leveren aan de publieke discussie over de Europese integratie en werd opgesteld buiten de Commissie van de Europese Gemeenschappen. De standpunten die erin verwoord worden, zijn die van de auteur zelf en komen niet noodzakelij­kerwijs overeen met die van de Commissie. Deze publikatie wordt eveneens in de volgende talen uitgegeven : ES ISBN 92-826-0264-8 DA ISBN 92-826-0265-6 DEN 92-826-0266-4 EN ISBN 92-826-0268-0 FRN 92-826-0269-9 Catalogusgegevens bevinden zich aan het eind van deze publikatie. Luxemburg: Bureau voor officiële publikaties der Europese Gemeenschappen, 1990 ISBN 92-826-0271-0 Catalogusnummer : CB-58-90-481 -N L-C © EGKS-EEG-EGA, Brussel · Luxemburg, 1990 Printed in Belgium Woord van dank Mijn bijzondere dank gaat uit naar Mary Rose Byrne, die onder andere verantwoorde­lijk was voor de praktische gang van zaken bij de totstandkoming van dit boek. Nicola Bellieni en Johanna Maas, van de Commissie van de Europese Gemeenschappen, bedank ik voor hun geduld en voor hun bijstand. Verder dank ik Carlo Ripa di Meana, lid van de Commissie van de Europese Gemeenschappen, voor zijn hulp.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 12
Langue Nederlandse
Poids de l'ouvrage 4 Mo

Exrait

Commissie van de Europese Gemeenschappen
Matteo Maggiore
AUDIOVISUELE PRODUKTE
IN DE
GROTE INTERNE MARKT COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
Audiovisuele produktie
in de grote interne markt
Matteo Maggiore
DOCUMENT OPMERKING
Deze publikatie is bedoeld om een bijdrage te leveren aan de publieke discussie over de Europese
integratie en werd opgesteld buiten de Commissie van de Europese Gemeenschappen. De
standpunten die erin verwoord worden, zijn die van de auteur zelf en komen niet noodzakelij­
kerwijs overeen met die van de Commissie.
Deze publikatie wordt eveneens in de volgende talen uitgegeven :
ES ISBN 92-826-0264-8
DA ISBN 92-826-0265-6
DEN 92-826-0266-4
EN ISBN 92-826-0268-0
FRN 92-826-0269-9
Catalogusgegevens bevinden zich aan het eind van deze publikatie.
Luxemburg: Bureau voor officiële publikaties der Europese Gemeenschappen, 1990
ISBN 92-826-0271-0
Catalogusnummer : CB-58-90-481 -N L-C
© EGKS-EEG-EGA, Brussel · Luxemburg, 1990
Printed in Belgium Woord van dank
Mijn bijzondere dank gaat uit naar Mary Rose Byrne, die onder andere verantwoorde­
lijk was voor de praktische gang van zaken bij de totstandkoming van dit boek.
Nicola Bellieni en Johanna Maas, van de Commissie van de Europese Gemeenschappen,
bedank ik voor hun geduld en voor hun bijstand.
Verder dank ik Carlo Ripa di Meana, lid van de Commissie van de Europese
Gemeenschappen, voor zijn hulp. Bijzondere dank ben ik verschuldigd aan alle leden,
zonder enige uitzondering, van de afdeling Audiovisuele produktie en audiovisueel
beleid van DG X van de Commissie van de Europese Gemeenschappen.
Van alle personen die ik wil bedanken, zou ik de volgende met name willen noemen :
Roberto Barzanti, Lid van het Europees Parlement; Mariella Braccialini, Sintesi;
Antonino Cascino, RAI; Jacopo Gioia, Fininvest; Renée Goddard, Europees Script­
fonds; Ekkehard von Koch, Deutsche Condor Film; Dieter Kosslick, EFDO; Carlos
Alberto Martins, vroeger adviseur van de Commissie van de Europese Gemeenschap­
pen; Frank Naef, ERU; Alberto Pasquale, Anica; Raymond Ravar, EA VE; Roberto
Santaniello, Europees Parlement; Alessandro Silj, CISS; Gaetano Stucchi, RAI;
Alastair Tempest en Joan Vandersande, EAT; Frederic Young.
Veel dank ben ik verschuldigd aan Frederic Cobau van Edimedia, Antonio D'Angelo,
vroeger verantwoordelijk voor de documentatie in het Media-programma, en Sergio
Diana van Cesemaan, voor dee die zij mij ter beschikking stelden.
En „last, but certainly not least" dank ik Diederik Bangert voor zijn vriendschappelijke
steun.
Brussel, 15 oktober 1989 Inhoudsopgave
Woord van dank 3
Inleiding 11
Hoofdstuk I — De dragers5
1. Satellieten
De Europese situatie
Rentabiliteit 22
Een situatieschets op het gebied van financiering : het Britse strijdtoneel en het Japanse
voorbeeld3
a) Het Verenigd Koninkrijk
b) Japan
Vooruitzichten
2. Kabel7
3. Televisieomroep over land 31
4. Internationalisatie en deregulering
Prioriteit voor de EG : een wettelijk raamwerk3
De EG-richtlijn inzake omroepactiviteiten
a) Historische achtergronden
b) Beginselen van de richtlijn4
i) Vrij verkeer
ii) Culturele doelstellingen5
iii) Auteursrecht
De overeenkomst van de Raad van Europa 38
Conclusie : regelgeving en de Europese identiteit
Hoofdstuk II — De programma's 41
A- De problemen op het gebied van de fictieproduktie
1. Bioscoop en televisie 5
2. De benadering van Media 92 63
De proefprojecten4
Een voorlopige balans
3. Overige initiatieven6
4. De particuliere videomarkt
Β - Nieuws 7
1. Europa TV1
2. Eureka en de opleiding van Europese journalisten 72
3. Euronews3
C - Andere onderwerpen voor de Europese televisie5
1. Eurosport
2. Educatieve omroepHoofdstuk III — De hoofdrolspelers 77
1. Algemene kenmerken
2. De mediagroepen9
Europese acteurs
Verbonden en concentraties 81
De groepen2
3. De openbare omroep6
Dienstverlening of business?
a) Een nieuwe rol
b) Nationale strategieën8
c) De Europese veldslag
4. Reclame
5. Internationale organisaties 107
De Europese Gemeenschap
Dee Radio-Unie9
De Raad van Europa
Eutelsat 110
De Vereniging van commerciële televisieomroepen in Europa (ACT) 11
Andere internationale organisaties1
Hoofdstuk IV — De technologische uitdaging3
Hoge-defmitietelevisie (HDTV)
Historische achtergronden6
De werkgroep SG II (Study Group 11) 12
Evolutie versus revolutie
De internationale toestand en de mogelijke afloop2
a) De Verenigde Staten
b) Andere landen4
Het Europese beleid5
a) Diplomatieke actie
b) Beleid 12
De vier doelstellingen van de EG op het gebied van HDTV 127
Tot besluit9
Besluit — Elementen voor een audiovisueel beleid 131
Bijlage I : Reclame-uitgaven in de EG-landen, de Verenigde Staten en Japan 13
Bijlage II: De EG-richtlijn inzake televisie-omroepactiviteiten 163
Bijlage III: De overeenkomst van de Raad van Europa inzake grensoverschrijdende
televisie 177
Bijlage IV: Leden van de Europese Radio-Unie 19
Bijlage V: Gezamenlijke verklaring inzake audiovisueel Eureka
Bijlage VI : Toespraak van de heer Jacques Delors, voorzitter van de Europese Commissie,
op het Audiovisueel Congres te Parijs op 2 oktober 1989 201
Bijlage VII: Handvest van de Vereniging van commerciële televisieomroepen in Europa 205
Selectieve bibliografìe 209 Lijst der tabellen
Inleiding
0.1. Penetratie van basisvoorzieningen in huishoudens 12
0.2. Statistische basisgegevens over het aantal TV-toestellen in Europa 13
0.3. Bevolking en het aantal TV's in Europa4
Hoofdstuk I — De dragers
1.1.1. Televisieprogramma's die door telecommunicatiesatellieten in Europa verspreid wor­
den 16
1.1.2. Systeemdetails van de Eutelsat-satellieten8
1.1.3. Vergelijking van low-, medium- en high-power satellieten 19
1.1.4. Europese DBS-satellieten 20
1.1.5. Belangrijkste eigenschappen van Europese DBS-satellieten 21
1.1.6. Satellietontvangst tot einde 1994: geïnstalleerde TVRO's2
1.1.7. Penetratie van satellietschotels (schatting)3
1.2.1. Groei van kabeltelevisienetten in de Verenigde Staten, 1975-1985
1.2.2. Verwachte aantallen kabelaansluitingen in Europa
1.2.3.e penetratiegraadn in Europa 3
Hoofdstuk II — De programma's
II.A.l. Produktie van speelfilms, 1970-1987 42
II.A.2. Het percentage fictie op televisie van het totaal aantal zenduren (1987) .... 43
II.A.3. Programmastructuur: een vergelijking tussen openbare en privé-omroepen ...
II.A.4. Aantal uren fictie per omroep (1987)4
H.A.5. Waarde van de audiovisuele export van de EG-landen in 1985 45
II.A.6. Oorsprong van fictieprogramma's uitgezonden door Europese omroepen in 1985 46
II.A.7. g van films uitgezonden door de Europese omroepen in 1985 .... 47
II.A.8. Land van oorsprong, per programmasoort8
II.A.9. Import van fictie per land in uren (1987)
H.A.10 t van fictie per omroep (1987) 49
II.A.l 1 Import van fictie per oorsprong (1987) 50
II.1.1. Trends in bioscoopbezoek, 1987 vergeleken met 19801
II.1.2. Ontwikkeling van het bioscoopbezoek op de belangrijkste wereldmarkten ... 52
II.1.3. Ontwikkelingen in de leeftijdsverdeling van Europese bevolkingen (aantallen) .3
II.1.4. n in deg vanen (% van de totale
bevolking) 54
II. 1.5. Marktaandeel van in de bioscoop vertoonde speelfilms volgens land van oorsprong
in de EG-Lid-Staten5
II. 1.6. Financiering van speelfilms in de VS6
II. 1.7. Ontwikkeling van de inkomsten bij Amerikaanse speelfilms 5
II. 1.8. Aantal door Europese televisiestations uitgezonden films in 19857
II.1.9.l uren speelfilm per televisiestation (1987)8 11.1.10. Oorsprong van de in de diverse Europese landen verdeelde films in 1985 ... 60
11.1.11. Gesproken talen in Europese landen 61
II. 1.12. Aandeel van „low budget "-films in de totale produktie in de Lid-Staten van de
Gemeenschap2
11.4.1. De verschillende inkomstenbronnen van de audiovisuele industrie: ontwikkeling
1985-1990 67
11.4.2. Penetratiegraad van videoapparatuur in de huishoudens 6
11.4.3. Omzet van speelfilms via video en bioscoop, 1980-19848
11.4.4. Ontwikkeling van het aantal videorecorders in de EG, de VS en Japan .... 68
11.4.5. Omvang van videopiraterij in de Gemeenschap 70
Hoofdstuk III — De hoofdrolspelers
III.2.1. Mediagroepen die in 1987 bij Europese commerciële televisiestations betrokken of
mogelijk betrokken waren 8
111.4.1. Procentuele groei van reclame, vergeleken met het BBP, 1987/1980 89
111.4.2. Reclame-uitgaven uitgedrukt in huidige prijzen en koersen 9
111.4.3. Rangschikking volgens reclame-uitgaven in 1988 uitgedrukt in huidige prijzen en
koersen 91
111.4.4. Bruto binnenlands produkt (BBP) uitgedrukt in huidige prijzen en koersen . . 92
111.4.5. Reclame als percentage van het BBP (uitgedrukt in marktprijzen)3
111.4.6. Reclame-index als percentage van het BBP 94
111.4.7. Reclame als percentage van het BBPt in, gerangschikt
volgens de cijfers van 1988)
111.4.8. Reclame-uitgaven per hoofd van de bevolking uitgedrukt in huidige prijzen en
koersen5
111.4.9. Rangschikking volgens reclame-uitgaven per hoofd van de bevolking in 1988
uitgedrukt in huidige prijzen en koersen6
IH.4.10. Uitgaven aan televisiereclame uitgedrukt in huidige prijzen en koersen (in min
ecu) 97
111.4.11. Uitgaven aane uitgedrukt in huidige prijzen en koersen (in min
dollar)8
111.4.12. Inkomsten uit televisiereclame (percentage van het BBP) 99
111.4.13. Reclame-inkomsten als percentage van de totale inkomsten van de Europese
televisie-industrie (1987) 100
111.4.14. Uitgaven per medium in Europa, de Verenigde Staten en Japan samen, uitgedrukt
in huidige prijzen en koersen (in min ecu)
111.4.15. Uitgaven per medium in Europa, de Verenigde Staten en Japan samen, uitgedrukt
in huidige prijzen en koersen (in min dollar)1
111.4.16. Uitgaven per medium in Europa, de Verenigde Staten en Japan samen, uitgedrukt
in procenten
111.4.17. Uitgaven per medium in Europa (EG) uitgedrukt in huidige prijzen en koersen (in
min ecu) 102
111.4.18. Uitgaven per medium in Europa (EG) uitgedrukt in huidige prijzen en koersen (in
min dollar)
111.4.19. Uitgaven per medium in Europa (EG) uitgedrukt in procenten 103
111.4.20. Internationale reclame-uitgaven door de media in 1987 (%) (gerangschikt volgens
het aandeel van TV)
111.4.21. Vooruitzichten reclame-investeringen (Europese Gemeenschap)4
111.4.22. Vooruitzichtenn (Europese Vrijhandelsassociatie) 104
111.4.23. Reclame-investeringen per hoofd van de bevolking in de Europese Gemeenschap 105
111.4.24. Rangschikking volgens reclame-uitgaven per hoofd van de bevolking in 1987
uitgedrukt in huidige prijzen en koersen 105
111.4.25. Vigerende wetgeving inzake televisiereclame in Europa6