//img.uscri.be/pth/aad4a39ea5d5e88538c6704bff52bf51627f88e6
La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

Die Europäische Gemeinschaft als Verleger 1987/88. Auszug aus den Veröffentlichungskatalogen 12. Ausgabe

De
91 pages
De Europese Gemeenschap als uitgever 1987/88 12e uitgave Uittreksel uit de catalogi der publikaties VOORLICHTINGSBUREAUS IN DE LIDSTATEN Ireland Belgjque/België Rue Archimede 73 ­1040 Bruxelles 30 Molesworth Street Dublin 2 Archimedesstraat ­ 1040 Brussel Tel. 235 26 15 Tel. 71 22 44 Telex 2 55 51 EUCO El Telex 26 657 COMINF Β Italia Danmark Via Poli, 29 Højbrohus 00 187 Roma Østergade 61 Tel. 67 89 722 Postbox 144 Telex 610 184 EUROMA 1 1004 København K Tel. 14 41 40 Telex 16 402COMEURDK Bijkantoor van het bureau in Rome Corso Magenta 61 20123 Milano Deutschland Tel. 80 15 05/6/7/8 Zitelmannstraße 22 5300 Bonn Tel. 23 80 41 Luxembourg Telex 886 648 EUROP D Bâtiment Jean Monnet Rue Alcide De Gasperi Luxembourg­Kirchberg Bijkantoren van het bureau in Bonn Tel. 4 3011 Télex 3423/3446 COMEUR LU Kurfürstendamm 102 1000 Berlin 31 Tel. 8 92 40 28 Telex 184 015 EUROP D Nederland Lange Voorhout 29 Den Haag Tel. 46 93 26 Erhardtstraße 27 Telex 31 094 EURCO NL 8000 München Tel. 23 99 29 00 Telex 52 18 135 Portugal Télécopie 4989/23 99 29 06 35, rua do Sacramento a Lapa 1200 Lisboa Tel. 66 75 96 Ellas Telex 18 810 COMEUR Ρ 2 Vassilissis Sofias Adresse postale, T.K. 1602 Athina 134 United Kingdom Tel. 7 24 39 82/7 24 39 83/7 24 39 84 8 Storey's Gate Telex 219 324 EC AT G R London SW1P3AT Tel. 01­2 22 81 22 Telex 23 208EURUKG España Calle de Serrano, 41 5A Planta Madrid 1 Bijkantoren van het bureau in Lonoe Tel.
Voir plus Voir moins

De Europese
Gemeenschap
als uitgever
1987/88
12e uitgave
Uittreksel uit de catalogi der publikaties VOORLICHTINGSBUREAUS IN DE LIDSTATEN
Ireland Belgjque/België
Rue Archimede 73 ­1040 Bruxelles 30 Molesworth Street
Dublin 2 Archimedesstraat ­ 1040 Brussel
Tel. 235 26 15 Tel. 71 22 44
Telex 2 55 51 EUCO El Telex 26 657 COMINF Β
Italia Danmark
Via Poli, 29
Højbrohus
00 187 Roma Østergade 61
Tel. 67 89 722
Postbox 144
Telex 610 184 EUROMA 1
1004 København K
Tel. 14 41 40
Telex 16 402COMEURDK
Bijkantoor van het bureau in Rome
Corso Magenta 61
20123 Milano
Deutschland
Tel. 80 15 05/6/7/8
Zitelmannstraße 22
5300 Bonn
Tel. 23 80 41
Luxembourg Telex 886 648 EUROP D
Bâtiment Jean Monnet
Rue Alcide De Gasperi
Luxembourg­Kirchberg
Bijkantoren van het bureau in Bonn Tel. 4 3011
Télex 3423/3446 COMEUR LU
Kurfürstendamm 102
1000 Berlin 31
Tel. 8 92 40 28
Telex 184 015 EUROP D Nederland
Lange Voorhout 29
Den Haag
Tel. 46 93 26
Erhardtstraße 27 Telex 31 094 EURCO NL
8000 München
Tel. 23 99 29 00
Telex 52 18 135
Portugal
Télécopie 4989/23 99 29 06
35, rua do Sacramento a Lapa
1200 Lisboa
Tel. 66 75 96
Ellas Telex 18 810 COMEUR Ρ
2 Vassilissis Sofias
Adresse postale, T.K. 1602
Athina 134 United Kingdom
Tel. 7 24 39 82/7 24 39 83/7 24 39 84 8 Storey's Gate
Telex 219 324 EC AT G R London SW1P3AT
Tel. 01­2 22 81 22
Telex 23 208EURUKG
España
Calle de Serrano, 41
5A Planta Madrid 1
Bijkantoren van het bureau in Lonoe
Tel. 4 35 17 00/4 35 15 28
Windsor House Telex 46 818 OIPE
9/15 Bedford Street
Belfast
Tel. 4 07 08
France Telex 74 117 CECBELG
61, rue des Belles­Feuilles
75 782 Paris Cedex 16
Tél. 45 01 58 85 4 Cathedral Road
Télex Paris 611 019 COMEUR
P.O. Box 15
Cardiff CF1 9SG
Tel. 37 16 31
Bijkantoor van het bureau in Parijs Telex 497 727 EUROPA G
C.M.C.I./Bureau 320
2, rue Henri­Barbusse
F­13241 Marseille Cedex 01 7 Alva Street
Tél. 91 91 46 00 Edinburgh EH 2 4PH
Télex 402 538 EURMA Tel. 2 25 20 58
Telex 727 420 EUEDING Télécopie 3391/90 98 07
Deze publikatie wordt eveneens in de volgende talen uitgegeven:
ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, PT.
Manuscript voltooid in juli 1987. VOORLICHTINGSBUREAUS IN DERDE LANDEN
Zwitserland Chill*
Genève Santiago de Chile
Case postale 195 Av. Américo Vespucio 1835
37—39, rue de Vermont Santiago 10
1211 Genève 20 Casilla postal 10093, Correo cen­
tral Tél. 349750
Télex 28261 et 28262 ECOM CH Tel. 2282484
Telex 340344 COMEUR CK
Verenigde Staten van Amerika
Washington
2100 M Street NW
(Suite n° 707)
Washington, DC 20037
Japan Tel. (202) 8629500
Tokyo Telex 24365 EURCOM
Kowa 25 Building
8—7 Sanbancho
New Vork Chiyoda-Ku
(Bijkantoor van het bureau in Washington) Tokyo 102
1 Dag Hammarskjöld Plaza Tel 2390441
245 East 47th Street Telex 28567 COMEUTOK J
New York, NY 10017
Tel.(212)3713804
Telex 012396 EURCOM NY
Venezuela*
Caracas Australië
Quinta Bienvenida Canberra
Calle Colibri Capitol centre
Valle Arriba Franklin Street
Distrito Sucre P.O. Box 609
Caracas Manuka ACT 2603
Tel. 925056/923967 Tel. (062) 955000
Telex 26336 COMEU VC Telex AA 62762 EURCOM
De voor Latijns-Amerika competente bureaus. Inhoud
Inleiding
Algemene, politieke en institutionele vraagstukken 8
Algemeen
Europese integratie, Europese Unie, Uitbreiding
Institutionele aspecten
Douane-unie 19
Landbouw 21
Algemeen
Veeteelt — Dierlijke produkten
Plantaardige produkten
Bosbouw
Visserij
Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de landbouw
Landbouwonderzoek
Recht4
Algemeen communautair recht
Verdragen, overeenkomsten
Handelsrecht — Recht van vestiging
Fiscaal recht
Sociaalt
Harmonisatie van de wetgevingen
Diversen
Sociale zaken 30
Algemeen
Sociaal Fonds
Levensomstandigheden en arbeidsvoorwaarden — Arbeidsrecht
Gezondheid — Zekerheid
Arbeidsmarkt — Tewerkstelling
Beroepsopleiding en voortgezette vorming
Sociale zekerheid
Tertiaire sector9
Verzekeringen en banken
Vrije beroepen
Handel en distributie
Diversen
Vervoer 42
Mededinging3
Algemeen
Concentratie van ondernemingen en kartels
Economische zaken5
Algemeen
Economisch beleid
Conjunctuur
Betalingsbalans, wisselkoers- en steunmechanismen
Geldwezen en krediet Buitenlandse betrekkingen 52
Algemeen
Multilateralen en internationale organisaties
Samenwerking en ontwikkeling
Buitenlandse handel
Energie 60
Algemeen
Energiebesparingen
Kolen en koolwaterstoffen — Elektriciteit en kernenergie
Andere energiebronnen
Onderzoek
Industrie2
Algemeen
Industriebeleid en sectoriële maatregelen
Industriële technologie
Regionaal beleid 64
Algemeen
Regionaal Fonds
Regionale ontwikkeling
Milieu en consumenten6
Milieu
Consumenten
Wetenschap en technologie 68
Energie
Geneeskunde en biologische wetenschappen
Scheikunde, fysica, kernwetenschappen
Zekerheid aan de arbeid
Industrieel technisch onderzoek
Landbouwonderzoek
Informatiebeheer
Diversen
Cultureel beleid en onderwijs 71
Onderwijs
Cultuur
Statistieken 75
Algemene statistieken
Nationale rekeningen, financiën en betalingsbalansen
Bevolking en sociale voorwaarden
Industrie en diensten
Landbouw, bosbouw, visserij
Buitenlandse handel
Diversen
Glossaria 81
Diversen4 Inleiding ■
De publikaties van de Instellingen en andere organen van de
Gemeenschappen zijn in een jaarlijkse catalogus opgenomen en
in driemaandelijkse bijwerkingen.
Deze catalogi zijn verkrijgbaar bij het Bureau voor Officiële
Publikaties in Luxemburg, welke u gaarne regelmatig elke
nieuwe uitgave, direct na verschijnen opstuurt.
Deze catalogus is een beknopte versie; hij omvat
— enerzijds de belangrijkste officiële publikaties van
1983—1987;
— anderzijds de publikaties op het gebied van algemene voor­
lichting.
De belangrijkste officiële publikaties worden bij het Bureau voor
Officiële Publikaties der Europese Gemeenschappen, L­2985
Luxembourg verkocht en eveneens bij de verkoopkantoren (zie
de adressen op de achterzijde). De algemene publikaties kunnen
bij het Directoraat­Generaal Voorlichting, Communicatie en Cul­
tuur van de Commissie der Europese Gemeenschappen, 200,
Wetstraat, B­1049 Brussel, en van de persbureaus, welke op
bladzijde 2 van de catalogus worden aangegeven. Klanten wor­
den verzocht de catalogusnummers van de publikaties in hun
bestellingen aan te geven.
De persbureaus beschikken overigens over nog meer publikaties
en documentatiemateriaal en staan voor alle inlichtingen inzake
de activiteiten van de Gemeenschap ter beschikking van het
publiek.
Algemene intormatie en voor een ruimer publiek bestemde
publikaties
Dit soort publikaties, dat onder de verschillende onderwerpen in
een afzonderlijke rubriek is gerangschikt, is vrijwel steeds op
aanvraag gratis verkrijgbaar. Ze kunnen grosso modo in de
volgende categorieën worden ingedeeld:
— „Europese documentatie": deze — geïllustreerde — serie
behandelt, afhankelijk van het onderwerp in een 30 à 90
bladzijden, de voornaamste takken van communautair
beleid: doelstellingen, oorsprong, ontwikkelingen, vooruit­
zichten.
— „Europa­Informatie": eenvoudige informatiebrochures over
communautaire onderwerpen. (Afhankelijk van het onderwerp
doorgaans 8 à 24 bladzijden).
— „Notities over Europa": in deze serie worden in ongeveer
12 bladzijden de grote lijnen van de takken van communautair
beleid en van actuele gebeurtenissen in de Gemeenschap
behandeld.
— Andere brochures die niet in een bepaalde serie zijn opgeno­
men.
Vanwege de enorme verhoging van de posttarieven en de budget­
taire restricties, moeten wij tot onze spijt de verzend­ en admini­
stratiekosten van de gratis periodieken ten laste van de ontvan­
ger in rekening brengen. Talen
Wanneer een uitgave in het Nederlands beschikbaar is, dan
wordt uitsluitend die versie vermeld. Is dit niet het geval, dan
wordt een andere taalversie opgenomen, in de volgorde van
voorkeur:
Engels,
Duits,
Frans,
Italiaans,
Deens,
Spaans,
Portugees,
Grieks,
andere talen.
De talen waarin de publikaties zijn gepubliceerd worden door de
volgende afkortingen aangeduid:
ES Spaans
DA Deens
DE Duits
GR Grieks
EN Engels
FR Frans
GA Iers
IT Italiaans
NL Nederlands
PT Portugees
Een opeenvolging van deze afkortingen, gescheiden door diago­
nale lijnen, heeft betrekking op een publikatie waarin verschillen­
de talen welke hetzelfde onderwerp behandelen, in één omslag
zijn samengevat.
De afkorting „multi" verwijst naar een publikatie welke in meer­
dere talen is afgedrukt.
Prijzen
De prijzen zijn, zonder BTW, in de verschillende valuta, volgens
onderstaande afkortingen, aangegeven:
BFR Belgische frank HFL Nederlandse gulden
DKR IRL Deense kroon lers pond
DM Duitse mark LIT Italiaanse lire
DR Griekse drachme PTA Spaanse peseta
ESC Portugese escudo UKL Engels pond
FF Franse frank USD US-dollar
De abonnementsprijzen zijn geldig tot 31.12. 1988.
Adressen van de verkoopkantoren bevinden zich achter op de
kaft. Algemene, politieke en institutionele vraagstukken I
Algemeen
Europese integratie, Europese Unie, Uitbreiding
Institutionele aspecten
Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen
Deel | _ Verdragen tot oprichting van de Europesen
Verdragen tot wijziging van deze Verdragen
Europese Akte
1987. 1 118 biz. FX-80-86-001-NL-C HFL 109 BFR 2000
Deel II — Documenten betreffende de toetreding
1987 FX-80-86-002-NL-C HFL 195 BFR 3 500
Deel I & II FX-80-86-000-NL-CL 250R 4 500
Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen
Verkorte uitgave
1987. 649 biz. CB-48-87-105-NL-C HFL 35 BFR 650
Verslag aan de Europese Raad
BX-43-85-725-NL-C
1985. 34 blz. HFL 6 BFR 100
Europese Akte en slotakte
1986. 76 blz. BY-46-86-153-NL-C HFL 8,50 BFR 150
Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen
Serie L: Wetgeving FX-AL-88-OOO-NL-C
Serie C: Mededelingen en bekendmakingen FX-AC-88-000-NL-C
dagelijks
Jaarabonnement Serie L + C: + repertorium op de geldende gemeen­
schapswetgeving, achtste editie
Abonnement HFL 785 BFR 14 600
Microvorm verkrijgbaarL 544R 10100
Supplement op het Publikatieblad van de Europese Gemeen­
schappen, serie S
Ontwikkelingsfonds — bijna dagelijks
Jaarabonnement FX-AS-88-OOO-NL-C HFL 395 BFR 7 300
Publikatie van de aankondigingen inzake overheidsopdrachten voor uit­
voering van werken en voor leveringen, en berichten van aanbestedingen
van het Europees Ontwikkelingsfonds
21e algemeen verslag over de werkzaamheden van de Europese
Gemeenschappen 1986
1988. 400 blz. CB-50-87-332-NL-C HFL 21 BFR 400
Overzicht van de activiteiten over het laatste jaar
Bulletin van de Europese Gemeenschappen
11 nummers + zaakregister + supplementen
Jaarabonnement CB-AA-88-OOO-NL-C HFL 216 BFR 4 000
Maandelijks overzicht over de activiteiten van de Gemeenschappen
8 DE WERKZAAMHEDEN VAN DE
COMMISSIE, HET PARLEMENT
EN HET ECONOMISCH EN
SOCIAAL COMITÉ
De invloed van de Europese Gemeenschap op het leven
van de burgers van de Lid-Staten neemt van jaar tot
jaar toe, voornamelijk door wat de Instellingen van de
Gemeenschap aan activiteit ontplooien; daarom raken
de documenten van de Instellingen rechtstreeks niet
alleen de Instellingen zelf, maar ook al degenen die
zich op de hoogte wensen te houden van de formulering
van het beleid van de Gemeenschap, of op het functio­
neren van de Instellingen invloed willen uitoefenen.
Ten einde de gebruiker beter en sneller toegang te
verschaffen tot de informatie op de gebieden waarin hij
belang stelt, bieden de Commissie, het Parlement en
het Economisch en Sociaal Comité hun officiële
documenten aan in een integraal selectief abonnement
per onderwerp.
De documenten in de jaarlijkse catalogus en in de
maandelijkse bijwerkingen zijn gegroepeerd volgens
onderwerp. Deze catalogi zijn met het abonnement of
ook apart verkrijgbaar.
• Voorstellen voor
nieuwe gemeen­COM COMMISSIE
schapswetgeving
• Nieuwe beleids­DOCUMENTEN
initiatieven
• Actviteitsrapporten
• Adviezen ESC
ADVIEZEN EN VERSLAGEN · Informatieve
rapporten
• Wijziging van de EP
wetgevende voor­
stellen VERSLAGEN
• Initiatiefverslagen
Verdere inlichtingen worden verstrekt door het voor
uw land competente verkoopbureau (zie laatste blz.
van de omslag), of door het Bureau voor officiële
publikaties der Europese Gemeenschappen.
L-2985 Luxembourg COM­Documenten — Commissie van de Europese Gemeen­
schappen — bijna dagelijks
Abonnement CB­CO­88­OOO­NL­C HFL 2 500 BFR 46 000
Editie op papier inclusief registers
Editie op microvorm CB­CO­88­OOO­NL­A HFL 544 BFR 10 000
Selectieve abonnementen op aanvraag
Toespraken en verklaringen ter gelegenheid van de onderteke­
ning van de Europese Akte
1986. 30 blz. BY­47­86­705­NL­C HFL 5,50 BFR 100
Voor het succes van deEuropese Akte: Een nieuwe grens voor
Europa — Werkprogramma van de Commissie voor 1987
Supp. 1/87 van het Bulletin EG
1987. 70 blz.
Mededeling van de Commissie (COM(87)100) aan de Raad; toelichting in
het Europese Parlement door voorzitter J. Delors, Straatsburg, 18 leb.
1987
CB­NF­87­001­NL­C HFL 5,50 BFR 100
Organisatieschema van de Commissie van de Europese Gemeen­
schappen.
1987. 124 blz.CB­48­87­242­NL­C HFL 8 BFR 130
Structuur van de diensten vandeCommissie van de Europese Gemeen­
schappen
Recente publikaties over de EG
(12 nummers + supplementen)
Abonnement CB­BJ­88­000­9A­C HFL 226 BFR 4 200
Corps diplomatique accréditéauprès des Communautés euro­
péennes (Avril 1987)
1987. 186 blz. (FR)
CB­48­87­492­FR­C HFL 11 BFR 200
Kiesrechtvoorburgers uit andere Lid­Staten van de Gemeen­
schap bijgemeenteraadsverkiezingen
Suppl. 7/86 vanhetBulletin EG
1987. 50 blz. CB­NF­86­007­NL­C HFL 8 BFR 150
University research on European integration (14­1987)
Centre d'Etudes européennes — Université catholique de Louvain
1987. 717 blz. (FR/ΕΝ) CC­47­86­785­2A­C HFL 47 BFR 850
Het audiovisuele beleid van de Gemeenschap — Voorstel voor
een richtlijn van de Raad inzake de uitoefening van omroepacti­
viteiten
Suppl. 5/86 van het Bulletin EG
1986. 33 blz. CB­NF­86­005­NL­C HFL 6 BFR 100
Euro­feiten — Het Europese Parlement en de werkzaamheden
van de Europese Gemeenschap
1987. 350 blz. AX­48­87­145­NL­C HFL 28 BFR 500
Openbare hoorzitting overhet veiligheidsbeleid in Europa —
Situatie en vooruitzichten
1987. 95 blz. AX­46­86­993­NL­C HFL 8,50 BFR 150
10