Europeiska unionens råd & miljö

-

Documents
27 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

UROPEISKA UNIONENS ψ Α INNEHÅLL Ι Ι Förord4 Deområden där de flesta insaterna görs 6LUFTKVALITETEN 8 VATTENKVALITETEN12AVFALLSHANTERING 16 RISKHANTERING20f ·'β · · · β i "vCt.?NATURSKYDD 24 Finansieringen av miljöpolitiken28Miljöskyddets internationella dimension .... 28 Rådets arbetsmetoder 30 Praktiska upplysningar32Denna broschyr har utarbetats av rådets gene­ralsekretariat i informationssyfte. Europeiska unionens råd, medlemsstaternas regeringar och gemenskapens övriga institutioner tar inget ansvar för dess innehåll. Miljöpolitiken är fortfarande relativt ny jämfört med övriga politikområden inom Europeiska unionen (EU). Gemenskapsrätten om miljöskydd går tillbaka till början av sjuttiotalet. Trots detta bar rådet, som är EU:s huvudsakliga beslutande organ och som består av företrädare för samtliga medlemsstaters regeringar"' sedan dess antagit nästan 300 rättsakter (förordningar som tillämpas direkt och direktiv som måste överföras till nationell lagstiftning). Till detta kommer talrika resolutioner, slutsatser och förhandlingsmandat genom vilka rådet uttrycker sin politiska vilja, anger sina prioriteringar eller ger en inriktning åt förhandlingar med andra parter. Miljöskyddet är således ett av de politikområden inom gemenskapen där rådet är mest aktivt och därigenom reagerar på medborgarnas oro.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 23
Langue Norwegian
Signaler un problème