Frenkel exciton model of excitation and recombination processes in crystalline {α-PTCDA [Alpha-PTCDA] [Elektronische Ressource] / vorgelegt von Igor Vragović
96 pages

Frenkel exciton model of excitation and recombination processes in crystalline {α-PTCDA [Alpha-PTCDA] [Elektronische Ressource] / vorgelegt von Igor Vragović

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

qEG[]A_‡wF#?BS)~rvFG~!rW[]E¢OsF#[š_a`6£0~8f3~”¤Iy`A $f¡h !"#q}—–$%zlL/OUIK_a`|OaEGFGŸŠ‡wF2?KS)~!rFG~Š˜t[š_a`bIyE^N&'(!")[]EGN]N]?BA[xIyA¦hA[P>jEeF#\'[POˆ§¡FXIKJK?ŒY*$%++,+`jO2OXƒ-Ÿ¬«B«yIBF2_a`$[P>­~®OaL™…¯_a`$EenoA[POXpB~°C8E±«RƒL$Ž«B“yžBž|›'q-/.0+$1'2'3EGŽ?|F2E^AIKn46587:9q;EeF#EG[š_a`|OIKn<_a`F#E^[]Ž1EGFe f¡h=‡wF#?BS)~rvFG~‡[]?yOaF%‡-E¥OXE^N]EGApB Kœ|I>@?BADC$EGFH$IKJMLNPORQqIROTSUQqLFVWIROXLFZY[]\'\XE^A\X_a`bIcSdOXEGAOg>j?|A‚rW[]ƒN„~†…)‡`jˆ8\~Š‰C8EeFgfEe_X`A[]\X_a`$EGAihgA$[P>jEeF#\X[PORQ?jFŠ‹ŠF'IIROlkm`EenoA$[POap?Œ>8[UqqEGA$EG`no[e‘$~!V?>jEenŽEeF3G‘j’|“[]A{” F#EGAc•2IKA$[]AqEGF2Ž$[]EGADLAC{˜t?|A|OaE^AEOXE(rW[]\'\XEGF)OsIROX[]?BAtp^LFvuwF#NxIyAF#?™€qqLAG›$~œKL$A[,“yžBžB›q–C$E^\WIBJcIKC$Eeno[]\X_a`E^A{zlFXIKC8EG\km`$EenoA[POXpC$?/_UOa?|FF#EGF2Lnkm`EGnoA[POXpAbIROXLF'IyN][]Lnq}fIrFG~wF#EeFG~AbIRO~€C8EeFm‹!EGFZOaE^[šC$[>j?|FLAqŸm“B“/~©¨ªJjOa?BŽEeFW“yžBžB›E^N]Eqüa÷@ÂBÃdÄÅ)ÆÈÇXÉËÊÌöüÌZÍsÎúóôé÷ÅZÆ)ÄÏoÐ1ѱÒ2ÓÔeÕ1ÖG×eدÒ2Ù±Ú¥Ò2ÛMÒ#ÜÝ)ÞàßÈá¢ÙªÓáeâ±Ò2ÛMá¢ã8Ò2ÜŒÝ)ެߗÔaßÈÞ¬á¢ÙªÔsÙcâvدÒ'Ý)á¢ÓäcÞ¬Ù±ÔaßÈÞ¬á¢ÙªåRدáŒÝ)Ò'æ—æ„Ò'æÞ¬ÙzÝZØèçæéßÈÔaÛÛ¬Þ¬Ù±Ò!

Sujets

Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 2003
Nombre de lectures 12
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Exrait

LA


q

q

!"#
km`EGnoA[POXp

?jF???F'I
$%
EGF2?$[]EGADLAC{?t?|A|OaE^AE
&'(!")
?
*$%++,+
fI
'
Og>j?|A?rW[]?N?~??)?`j?8\~??
-/.0+$1
'
2'3
??>8[U?
46587:9
?e?$~!V?>jEen??EeF3?G?j?|?[]A{? F#EGAc?2IKA$[]A
;
F#???
<
?G?$~??KL$A[,?y?B?B?
=
km`$EenoA[POXp
>@?BADC$EGFH$IKJMLNPORQ
q
IROTSUQ
C8EeFm?!EGFZOaE^[?C$[
LFVWIROXLFZY[]\'\XE^A\X_a`bIcSdOXEGA
?m?B?/~???JjOa?B??EeFW?y?B?B?
C8EeFgfEe_X`A[]\X_a`$EGAihgA$[P>jEeF#\X[PORQ
q
IROlkm`EenoA$[POap
q
q
_
EGA$EG`no[
EG???|F2E^AIKn
q
}??
OXE(rW[]\'\XEGF)OsIROX[]?BAtp^LFvuwF#NxIyA
q
q
EG[]A
LA
EeF#EG[?_a`|OIKn
q
zlL/OUIK_a`|OaEGFG???wF2?KS)~!rFG~??t[?_a`bIyE^N
C$E^\WIBJcIKC$Eeno[]\X_a`E^A{zlFXIKC8EG\
_a`F#E^[]?1EGFe?f?h
C$?/_UOa?|FF#EGF2Ln
?wF#?BS)~?rvFG~!rW[]E?OsF#[?_a`6?0~8f3~??Iy`A?$f?h
AbIROXLF'IyN][]Ln
?wF#?BS)~rvFG~?[]?yOaF%?-E?OXE^N]EGApB?K?|I
}
[]EGN]N]?BA[xIyA?hA[P>jEeF#\'[PO???FXIKJK??Y
rFG~wF#EeFG~AbIRO~??
q
>j?|F
q
q
q
E^N]E
`jO2OX?-???B?yIBF2_a`$[P>?~?OaL???_a`$EenoA[POXpB~?C8E??R?L$???B?y?B?|?
q?
?W???"?????|?j?U?K?"?b?x?a????3?T??a????U?????"?b??
'
?B?d??)???X???
??????R?
?Z?s?
?
?Z?)???
'%
?1???2??e?1?G?e???2?????2?M?#??)??????????e???2?M???8?2???)?????a?????????s?c?v???'?)?????c?????a?????????R?????)?'?????'????
s?
?Z????????a?????????!???? ??? ?,??
???)?
????????????????d???Z??????????s?)?????
&'
???
???
???8?X?s???
U?
???
$???
???

?
a???


?
<gic3

???
?
?s???
s???s??d???)?
???
?
?
/{%

s?a?????????
8?s???Z?????????
?????

%v
??
U

?
?
]
?
???

???
-?s?
?!
?
s?

a?????????


??


?Z???????
s???
g

?8???
??
(

I

????
s?
s?????

U%
$??
??Z?s???

j???
s?
???

????
/?????????a?
n
???

?


Qc3

??????
???
?
U4

"?b?Z?
?
s?a?
?
+#

?
%?s?
???
?
)(
$?
?X?????d???
W
?
r
'
"!#$#
'%d%
s???
G?)?s?
&%'
/

s?s?)???
%????????
?
s?

/?
?
#
#
'%
^?????????

)(
?
*
s???????#?
?2?
???
?#???a?

+
Jz

?Z???)?
s????s?)???)?Z?s???
a?M?????
???
a?
?
-???#???????????
-,
)(
b?????x???Z?????
~gic3

.
-???
@???
%?R???
/%
?)???d?Z?????)?
s???
???
0%

s???
???
???
c???
?
^?????????????

'%
-???
%
???

???
d%
21
a???
@???
o%
$%'
'%
s?s?)???
E
2%$
Jwo
s?
?%
???
???T?????a?

?
Z????Z?????2????
???
3%
-???s???s???????Z?)?!?)???
s???????
??
4
???s?????)???d???
?s???
-?)???
???
s
?

51
rs
@?????d?
r1
6
?%
?Z?)?
}
7%
?U?????#?
s?


:
%???s???????
?
6(

?
a???)???a?d???)?

-???s???
8
??
b???)???s?d??
/
/
9%
ts
s?
q1


34
?????
????
?
`'
???3?)???#?Z?s???
'
e#
???
?
?
a?????????#?d?????
;:
U?Z???
??Z???
s?
<
??Z???

Z?
s?

&
v%
'?????x???Z?????
'%'

?
`#
???
P!
%
d
s???s??????
s???
2=
U????
??
-?
%

s?
I#

?
%
rs
s???
#
>:
'%y%
??)???
3
?
W

-???a???
a????x???Z?
U?Z?
@
%???
Z?
????X?
A
-???
????Z?????#?d?
X?^?????
B1
B???)?
j???
'#
'%'
?:
a?s?)????Z?)?
%
?
?d?)?a???#?d???Z?s?
???????
l?B?)?
???
,??????????Z?
???
c???
?
a???
C

?
%?????s?????
?
a???
?????
U?
'%D%
%
s???
'%
:
"g
??)???

?
s?a?s???

%?
s???
?????
7
B?
a?2???????????s?Z?
%
'%
???
s???
?
?
K

I:
s?w??????????????
???
???
`

???
M?
@'
???
2?????
?
#
FE
eg
?

???
0%
?????
???
&
$?
/???
5%
/
@
s?s?
/
G

-nl
??????)???
$%
)(
wo
?b?
r
?
a?s???
???w?????
?
'%H%
@?Z?????????????????????s?s?????
s???
s?d?
?B???
%???d?????
6
8?Z?
?Z?
s???s?
'%
s?
s???
???
/
a???
s?a?)???
s????????
I

5%
/???
'%
???
???
???
]
J%
?

s???,?X???
4


#?d?????

I
#'
??????????
???
K:
h
??)???
?
?
???????

???#??s???
s???
??)???

?
a?
O!
'%J%
?
s???%???#?d???a???
2?????x???Z?????
???

???
`
'%
'
s???
?
-,
????????????????)?
"?????x???Z???????
?Z?d?Z?

????
j???????#?d???
qgic3

???
?d?)?
?)???????a?)???|?Z???
????????????????Z?s?
K%
-???s?
a???
o?


8?Z?
/???
a???
???
@?????????
????????s?
s???
L
n
??????????
(
I!
-W
M???
?Z???)?
M
-???a???
s?
????
'%
^???8?????
%?????s?
????


?Z?a?)???#??s???

???
?
???
u%
J,

"?????x???Z???
d%$
N(
???
?
`
?,?????s?
s


?)???)?Z?s???
#
???
?
???
@?
I,
^???
b????????????
s???
$
B?
??Z?a?%?????s?/?)?a?????
s???d?Z?
???
??????s?1?'?
???
a???)?s???
/

?
??
?s?????

s?a?
s?Z???$?????
%?

'%
#?????)?s???
???
???
xwo
?
a4
O!

?a?????
'

?
s?s?
?Z???
P
Q
?????
/???
??????
R4
?a???d??x?d???
???
?????
?????Z?????
s?
???
/?
???
?
%
s???U??????)?s???d????
s???a???
a?
":
s???
??Z???
????a?????
<
??)?

s???
s????????d?Z?s?
?

`'
??????????x?
/

<
'
#
@???
'%
/%
`.
s???
%
)(S+
#


s?
S
T%
|%
U?Z?
}c
?:
`
??
g
U%
#
s???????
;
V
??????????
'???d?
?b?Z?
XW
??

s?????
M?
s???
!
??
0?
@
Y
`
?
`'
[Z
$
s?
j

$$
?
&
&\
'%
]4
???
W
?
c???
?
@V

'?????#?d?????d?
?
?
/%
?Z?
?
/#
o%
??)?s?

6
???
?
s???B?)???

?Z?
s???
a???????????)?X?d???
%
???
s???Z?
B???)???s?
?
?
VU%
??????
s???

&%
v
^?
&
^
#
s?
???
/%
&#
a???
)(
_%
o
s?????????
???

s???/???
#?d???)?s???
s???
???
?
???
e?
_
?
s?
s???
'%
-?)???
v?'?
a???Z?????
`#
??)?s?)???Z?)???%???,?????s?
a???)?s???
o???)?
???
???
????X???
c???
4
:???x?
?d???????Z?U?Z?
U?????s?????)???d???
aV
?m?X???
X?????????
#?d?
O
%
s?
/
'%b%
?
s?????
j?

????
s?
s???
O%
B???
s?


s???????
?d??s?
s???
@
s????
????
????d?Z?s???
+%
???
s???
m?????????
+!
a?
$?s?????
#?d???Z?s???T???#?????Z?s?

s???
s?s?%?????
U??2???????????
/
s?s?)?????
s?
?
?d?????????
s?s?m?Z?
'%
s???
s???
s?x?
Qc3

?Z?
??
s?
?d?)?s???

???
U?Z?
?
?d???#?d???Z?
P1
%?
M?Z?
+
'%U4
'%
?????
???!?
/'
?
#?
;1
/
)(
s?
onl
d
.
s?#?d?????

@
???
???
s
?
'%'#
6(
%
(????w?)?a?d???

???
e
?
'%
e!#
???
s???)???a?????)?v???
z
/

I%
??
P


s???????

_