Επικοινωνίες

-

Documents
15 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 1990 ΚΑΙ ΤΟ 1989 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1990 1989 (εκατομ. Ecu) 13393,4 12246,1 Συνολικό ύφος χορηγήσεων 13 325,9 12 041,8 Από ιδίους πόρους 67,5 204,3 Από άλλουςς Στο εσωτερικό της Κοινότητας 11 634,2 12 680,5 Στα κράτη ΑΚΕ και τις ΥΧΕ 153,4 269,1 342,8 Στις μεσογειακές χώρες 344,5 215,0 Στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης Αντληϋέντες με δανεισμό πόροι 10 995,6 9034,5 Σε κοινοτικά νομίσματα 7 954,3 7 833,0 Σε μη κοινοτικάα 3 162,6 1 080,2 Εκταμιεύσεις 7 7 951,7 11361,3 11 810,7 Από ιδίους πόρους 11 015,0 141,0 346,3 Από άλλουςς Υπόλοιπο Χορηγήσεων από ιδίους πόρους 61 944,8 53 630,3 Χορηγήσεων από άλλους πόρους 7 058,8 8 053,4 48 858,3 42 329,8 Δανεισμού Αναληφϋέν κεφάλαιο 57600,00 28 800,0 από το οποίο καταβεβλημένο και προς καταβολή 4 321,00 2 595,9 Αποθεματικά, προβλέψεις και αποτελέσματα χρήσης 6 860,4 5 966,3 Σύνολο ενεργητικού 63456,5 55 010,0 (αριϋμός) Απασχολούμενο στην Τράπεζα προσωπικό 724 718 (') στις 1. 1. 1991 Το έντυπο αυτό και οι υπόλοιπες εκδόσεις της Τραττεζος διατίθενται με απλή αίτηση στις εξής γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά δανικά, ελληνικά, ισπανικά, ιταλικά, ολλανδικά και πορτογαλικά Φωτογραφία εξωφύλλου: J. Klees ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ και κοινωνικής συνοχής της Κοι­Λ φότου δημιουργήθηκε με τη λη και ο εκσυγχρονισμός της ευ­νότητας και για την ολοκλήρωση **συνθήκη περί ιδρύσεως της ρωπαϊκής οικονομίας. της ενιαίας αγοράς.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 22
Langue Россию
Signaler un problème