Körkort inom europeiska unionen och europeiska ekonomiska samarbetsområdet
196 pages
Norwegian

Körkort inom europeiska unionen och europeiska ekonomiska samarbetsområdet

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

3 r-KORKORT \ INOM EUROPEISKA UNIONEN V 1,.= ^ *» och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ^ W-■*.■>'v ■ EUROPEISKA iA KOMMISSIONEN Beskrivningar/förklaringar av körkortsmodeller Utfärdandeperiod för körkortsmodellen Modellen utfärdades frän och med den 1 april 1986 till och med den "1.4.1986-31.12.1998": 31 december 1998. Modellen utfärdades till och med den 1 april 1957. ' > 1.4.1957": n utfärdas sedan den 1 januari 1999. '1.1.1999 >": Sista giltighetsdatum för det sista exemplaret av denna modell. ' 31.12.2005" B. Giltighetsperiod för varje kategori I de fall samma giltighetsperiod gäller för flera kategorier, är de indelade i grup­"A, B(F): ..." per. Nationella kategorier anges inom parentes. v En siffra anger innehavarens älder. "50" En begränsad giltighetsperiod i är, angiven med ett "y". "5y" Pilen "->" anger att körkortet är giltigt upp till en viss ålder. "C, CE: -* 50": Den här kategorin gäller pä livstid. "B:—" Dessa kategorier har en giltighetsperiod på fem är om innehavaren är yngre än "A, B: <50: 5y" 50 år gammal. Dessa kategorier har end pa tre år omn är äldre än "A, B: >50: 3y" 50 år. Inget förnyande av vissa kategorier om innehavaren är äldre än ... år. ">70 xxx" »*". Yrkesmässig användning av behörigheten (t.ex. bussar, taxi, etc). Den sista kategorin (kategori D) körkort av den här modellen har den "D: + 31.12.2001": 31 december 2001 som sista giltighetsdag.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 71
Langue Norwegian
Poids de l'ouvrage 30 Mo

3 r-
KORKORT
\ INOM EUROPEISKA UNIONEN
V
1,.=
^
*» och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ^
W-
■*.■>'v ■
EUROPEISKA iA KOMMISSIONEN Beskrivningar/förklaringar av körkortsmodeller
Utfärdandeperiod för körkortsmodellen
Modellen utfärdades frän och med den 1 april 1986 till och med den "1.4.1986-31.12.1998":
31 december 1998.
Modellen utfärdades till och med den 1 april 1957. ' > 1.4.1957": n utfärdas sedan den 1 januari 1999. '1.1.1999 >":
Sista giltighetsdatum för det sista exemplaret av denna modell. ' 31.12.2005"
B. Giltighetsperiod för varje kategori
I de fall samma giltighetsperiod gäller för flera kategorier, är de indelade i grup­"A, B(F): ..."
per. Nationella kategorier anges inom parentes. v
En siffra anger innehavarens älder. "50"
En begränsad giltighetsperiod i är, angiven med ett "y". "5y"
Pilen "->" anger att körkortet är giltigt upp till en viss ålder. "C, CE: -* 50":
Den här kategorin gäller pä livstid. "B:—"
Dessa kategorier har en giltighetsperiod på fem är om innehavaren är yngre än "A, B: <50: 5y"
50 år gammal.
Dessa kategorier har end pa tre år omn är äldre än "A, B: >50: 3y"
50 år.
Inget förnyande av vissa kategorier om innehavaren är äldre än ... år. ">70 xxx"
»*". Yrkesmässig användning av behörigheten (t.ex. bussar, taxi, etc).
Den sista kategorin (kategori D) körkort av den här modellen har den "D: + 31.12.2001":
31 december 2001 som sista giltighetsdag.
Giltigheten för modellen/kategorin är beroende av ytterligare villkor. "0":
Se punkt 5 i förklaringarna i den tillhörande texten för relevant land. "U 5."
C. Tabell över motsvarigheter till kategorier
91/439 F4 (1954-20.1.1975)
A1 A1, Bl £3 3.
A1, A, B1 A
B A1, B1, B
(H)
I tabellens vänstra kolumn anges de kategorier som förekommer pa aktuell modell. Rubriken pä den kolum­
nen innehåller körkortsmodellens nummer och en uppgift om perioden för utfärdande av modellen. I den
högra kolumnen anges motsvarande kategori(er) enligt artikel 3 i direktiv 91/439/EEG. Om en kategori står
inom parentes i den vänstra kolumnen och en linje (" —") infogats i den högra kolumnen, rör det sig om en
nationell kategori som saknar betydelse för övriga medlemsstater. Symbolen ;.:; hänvisar till en särskild punkt
i textförklaringen (om en behörighet är kursiverad, gäller förklaringarna endast den behörigheten).
D. Ytterligare information/begränsningar
Code
01 Sehhilfe/Brille öder Kontaktlinsen
Drehknopf am Lenkrad/Drehgabel am Lenkrad 40
Automatische Kupplung 78
Tabellens vänstra kolumn innehåller den ursprungliga lydelsen av relevant begränsning eller information så
som det anges på körkortet. I den högra kolumnen förklaras denna information/begränsning genom att
motsvarande gemenskapskod anges.
"= 91/439 " Anger att de angivna koderna överensstämmer med de harmoniserade gemenskapskoderna.
"—" I bägge kolumnerna betyder att antingen fanns ingen information eller också har inga
begränsningar angivits pä körkortet. EUROPEISKA
KOMMISSIONEN
KORKORT
INOM EUROPEISKA UNIONEN
och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet F-5
&+*
i
En stor mängd övrig information om Europeiska unionen är tillgänglig på Internet via Europa-servern ,
(http://europa.eu.int). BJ^lBi
Kataloguppgifter finns i slutet av publikationen. ,
Luxemburg: Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer, 2000
ISBN 92-828-9630-7 C!*** ^
© Europeiska gemenskaperna, 2000 i ^
Kopiering tillåten med angivande av källan. K*"*" 5
Printed in Belgium _- —,
e-3 FORORD
Rörligheten för medborgarna inom Europeiska unionen ökar för varje år. Många reser utomlands varje år
och ett stort antal människor flyttar från en medlemsstat till en annan. En av de grundläggande v
principerna för den inre marknaden är människors fria rörlighet. Kommissionen har i sin roll som väktare R av fördragen en viktig uppgift i denna process.
Frågan om körkort är ett betydelsefullt område när det gäller den fria rörligheten för personer. De flesta människor
som byter bostadsort är innehavare av ett giltigt körkort. Målet för den befintliga och kommande lagstiftningen på
området är ett fullständigt erkännande av körkort i andra medlemsstater och att avlägsna administrativa hinder för
körkortsinnehavare, samt harmonisering av vissa andra krav (t.ex. minimiålder, förarutbildning, krav vid
uppkörning).
Sedan den 1 juli 1996 måste administrativa myndigheter och tillsynsmyndigheter erkänna alla körkort som
utfärdats i något EES-land. Dessa körkort beskrivs i detta dokument. Informationen i dokumentet underlättar för
både administrativa myndigheter och tillsynsmyndigheter när de skall undersöka giltigheten hos och
behörigheterna för olika körkortstyper. Invånare i Europa kan dessutom råka ut för problem när de reser i andra
medlemsstater eller bosätter sig i ett annat land än hemlandet om de har en ovanlig körkortstyp.
Målet för detta dokument är att uppnå följande både för körkortsinnehavare och för kontrollerande myndigheter
och tillsynsmyndigheter: För det första skall ett förtydligande av situationen underlätta den fria rörligheten och
erkännandet av de rättigheter körkortsinnehavare har i andra medlemsstater. För det andra skall dokumentet
förklara den rättsliga situationen pä ett entydigt sätt.
Loyola de Palacio
Vice ordförande i Europeiska kommissionen *~3
I.
■Ja
I
e-3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Inledning 7
Kontaktadresser8
Adresserför att återlämna utbytta körkort 9
Förklaringav körkortsmodellerna11
Körkortsmodeller23
Belgique ­ Belgie25
Danmark 33
Deutschland41
Ελλαδα55
Espana61
France65
Ireland ­ Eire81
Italia87
Luxembourg 99
Nederland107
Österreich111
Portugal119
SuomiFinland129
Sverige143
UnitedKingdom147
Island169
Liechtenstein179
Norge183fr-3
I
fr>3
I
fr-3i
fr» 3
fr>3
fr Jl
»
fr! 3
fri 3
i» 3
frj3
i
fr* 3
fr>3
fr>3
fri-3
fr^r^ INLEDNING
Att bara offentliggöra en lista över regler för överens­en 29 juli 1991 antog Europeiska unionens
stämmelse skapar inte tillräcklig tydlighet även om råd (transport) direktiv 91/439/EEG om kör­
listan är rättsligt bindande. Kommissionen beslutade kort (i fortsättningen kallat direktivet) ('). D därför att offentliggöra detta dokument för att ge en Direktivet trädde i kraft i medlemsstaterna
tydlig överblick över alla körkortsmodeller som är gilti­den 1 juli 1996 och är ett viktigt steg i riktning mot full­
ga och i omlopp och som innehåller färgtryck av samt­ständig harmonisering på det komplexa körkortsområ­
liga modeller. Dokumentet är i första hand avsett för det. Samtidigt garanteras den fria rörligheten för perso­
myndigheter i medlemsstaterna och inte för medbor­ner genom att administrativa hinder för körkortsinne­
garna, eftersom grundsyftet är att underlätta utvärder­havare tagits bort.
ingen av olika modeller för de kontrollerande myndig­
heterna och tillsynsmyndigheterna. Men syftet är även I artikel 1.2 i direktivet fastställs principen om ömsesi­
att dokumentet skall bidra till att garantera och digt erkännande av körkort som utfärdats i medlemssta­
genomföra huvudsyftet med direktivet: principen om terna, vilket är en av nyckelbestämmelserna i direktivet.
ömsesidigt erkännande av alla körkort som utfärdats av Därigenom försvann kravet i det tidigare direktivet
medlemsstaterna och på så vis underlätta den fria rör­80/1263/EEG på att körkort skulle bytas ut inom ett år
ligheten för körkortsinnehavare. efter byte av bostadsort till en annan medlemsstat. I
bilagorna I och La till direktivet harmoniseras körkorts­
modellerna genom att det föreskrivs att körkortet skall Dokumentets uppbyggnad
vara tillverkat av antingen plast eller papper.
'-"*. Omslaget: Det består av två utvikbara sidor. På höger
sida förklaras numreringen på körkortsmodellerna, som Som framgår av ovanstående stycke så garanteras
genom principen om ömsesidigt erkännande fullstän­ finns på högersidorna i den del som innehåller model­
digt erkännande av alla körkort som är giltiga och i lerna. Den vänstra utvikbara sidanr en mall
omlopp inom EES-länderna. Detta omfattar även kör­ med en beskrivning av de symboler som finns i tabel­
kort som utfärdats innan direktivet trädde i kraft och lerna över överensstämmelse på vänstersidorna i delen
som därför inte överensstämmer med modellerna som som innehåller modellerna.
beskrivs i ovannämnda bilagor. För närvarande finns
över 80 olika körkortsmodeller som är giltiga och i ' Kontaktadresser: Före beskrivningen av modellerna
omlopp inom EES-området. Det stora antalet körkorts­ har två adresslistor infogats: en lista med kontakt­
modeller, som skiljer sig åt i fråga om storlek, layout, adresser i medlemsstaterna om det fortfarande skulle
färg och, inte minst viktigt, behörighet, definition och råda osäkerhet trots de förklaringar som ges i doku­
begränsningar av fordonsklasser, innebär problem mentet. Den andra listan innehåller en förteckning över
både för myndigheter och medborgare. de nationella myndigheter till vilka utbytta körkort skall
skickas tillbaka.
I artikel 10 i direktiv 91/439/EEG föreskrivs en allmän
' "Körkortsmodeller": I den här delen finns en faksimil plikt för medlemsstaterna att fastställa regler för över­
ensstämmelsen mellan de kategorier av körkort som av körkortsmodellerna på vänster sida och förklaringar
utfärdats före genomförandet av detta direktiv, och de av modellen, med tabeller över överensstämmelse, på
körkort som anges i artikel 3. Enligt artikel 10 skall höger sida. Modellerna har utformats i enlighet med
kommissionen samtycka till de regler som fastställs. landsförkortningen och har nyligen omnumrerats för
Efter samrådsförfarande mellan medlemsstaterna och varje land (t.ex. D1 efter DK4).
kommissionen, beskrivs, på ett sätt som är rättsligt bin­
dande, i kommissionens beslut 2000/275/EG (•') '• Förklaringar ("'., '."):l de fall där alla detaljer av en
reglerna för överensstämmelsen för alla körkortsmo­ modell inte kan beskrivas med hjälp av symbolerna på
deller som fortfarande är giltiga och i omlopp i med­ höger sida, görs hänvisning till en text med komplette­
lemsstaterna. rande förklaring av modellen. Den texten innehåller
också en beskrivning av säkerhetsåtgärderna.
I11 EGT L 237, 24 8.1991.5. 1. Direktivet har andråts genom direktiv 96/47/EG (EGT L 235, 17.9.1996. s. 1) och direktiv 97/26/EG (EGT L 150,7.6.1997,5.41).
I21 EGT L 91. 1 2.4.2000. s. 1. ET3
KONTAKTADRESSER
fr 3
B
Bundesministerium fur Wissenschaft und Verkehr Ministére des Communications et de 1'infrastructure
Direction «Permis de conduire» Radetzkystrasse 2 fr,*
A-1030Wien Résidence Palace, bloc C
Ruede la Loi 155
B-1040Bruxelles
fe-3
Direccäo-Geral de Viacäo Ministerie van Verkeer en Infrastructuur
i Avenida da Republica, 16 Directie Rijbewijzen
P-1050Lisboa Wetstraat 155
B-1040Brussel
FIN
Ajoneuvohallintokeskus DK
Vehicle Administration Centre Færdselsstyrelsen
PL 120 fe-3 Trafikantafdelingen
FIN-00101 Helsinki Adelgade 13
DK-1304København K
Åland:
Fax (45) 33 93 22 92
Ålands landskapsstyrelse fe-E
Motorfordonsbyrån
Möckelö
Kraftfahrt-Bundesamt FIN-22100 Mariehamn
Referat 24 fe-3
Fördestraße 16 s
D-24932 Flensburg
Vägverket
Fax (49) 461 316 2835
Körkortsavdelningen fe-3
S-781 87 Borlänge
EL
Ministry of Transportation and Communication UK
Administration of Road Traffic
(a) Great Britain fe-3
Anastasseos and Tsigane str. Foreign Licence Section
GR-10191 Athens (Papagou)
D4
DVLA
Swansea SA6 7JL fe-3
Direcciön General deTräfico United Kingdom
Subdirecciön General de Investigaciön y Formaciön Vial
(b) Northern Ireland C/Josefa Valcarcel, 28
Driver Licensing Division
E-28027 Madrid fe-3
Driver and Vehicle Licensing Northern Ireland
Country Hall
ColeraineBT51 3TB
Ministére de l'équipement, des transports et du logement
United Kingdom fe- 3 Direction de la sécurité et de la circulation routiéres
Sous-direction de la formation du conducteur (c) Gibraltar
F-92055 Paris-la Défense Cedex 'I. Motor Vehicle Testing Centre
Ministry for Transport andTourism
fe- ^
IRL Eastern Beach Road
Gibraltar Driver Licensing Section
Department of the Environment and Local Government I
Ballina IS fe* 3
Co. Mayo Ministry of Justice
Ireland Arnarhvoll i
15-150 Reykjavik
fe* 3 I
Ministero dei Trasporti FL
Direzione generale MCTC Liechtensteinische Motorfahrzeugkontrolle e centrale IV, divisione 46 Gewerbeweg
Via G.Caraci,36 FL-9490Vaduz
1-00157 Roma
N 4*
Norwegian Public Roads Administration
Ministére des transports Road User Division
Service des permis de conduire Box 8142, Dep
21, boulevard Royal N-0033 Oslo
L-2938 Luxembourg
NL
Dienst Wegverkeer (RDW)
Bureau rijbewijzen
Postbus 9000
9640 HAVeendam
Nederland fe~3