//img.uscri.be/pth/412cdaeb0731996dca0cd92f7b7e42f75db728e8
Cet ouvrage fait partie de la bibliothèque YouScribe
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le lire en ligne
En savoir plus

Associatie van de landen en gebieden overzee

De
252 pages
ASSOCIATIE VAN DE LANDEN EN GEBIEDEN OVERZEE VERZAMELING VAN TEKSTEN - V-1 januari 1981 - 31 december 1981 ASSOCIATIE VAN DE LANDEN EN GEBIEDEN OVERZEE VERZAMELING VAN TEKSTEN V-1 januari 1981 - 31 december 1981 I -INHOUDSOPGAVE Biz. I - BASISTEKSTEN Besluit 80/1186/EEG van de Raad van 16 december 1980 betreffen­de de associatie van de LGO met de EEG (1) 3 Besluit 80/1187/EGKS van de Vertegenwoordigers van de Regering der Lid-Staten van de EGKS, in het kader van de Raad bijeen, van 16 december 1980, houdende opening van tariefpreferenties voor de produkten die onder de bevoegdheid van deze Gemeen­schap vallen en van oorsprong zijn uit de met de EEG geasso­cieerde LGO (1) 111 Intern akkoord betreffende de financiering en het beheer van de steun van de EEG (1)3 - desbetreffende verklaringen 12Intern akkoord houdende wijziging van het Intern akkoord betreffende de financiering en het beheer van de steun van de EEG van 20 november 1979 (d.d. 16 december 1980) (toetreding van Zimbabwe) (2) 131 Besluit 81/559 EEG van de Raad van 13 juli 1981 tot wijziging van Besluit 80/1186/EEG betreffende de associatie van de LGO met de EEG (toetreding van St.-Vincent en de Grenadinen en van Vanuatu) (3)9 (1) Deze tekst is tegelijk met de tweede ACS-EEG-Overeenkomst in werking getreden, en wel op 1 januari 1981.
Voir plus Voir moins

ASSOCIATIE
VAN DE LANDEN EN GEBIEDEN OVERZEE
VERZAMELING VAN TEKSTEN
- V-
1 januari 1981 - 31 december 1981 ASSOCIATIE
VAN DE LANDEN EN GEBIEDEN OVERZEE
VERZAMELING VAN TEKSTEN
V-
1 januari 1981 - 31 december 1981 I -
INHOUDSOPGAVE
Biz.
I - BASISTEKSTEN
Besluit 80/1186/EEG van de Raad van 16 december 1980 betreffen­
de de associatie van de LGO met de EEG (1) 3
Besluit 80/1187/EGKS van de Vertegenwoordigers van de Regering
der Lid-Staten van de EGKS, in het kader van de Raad bijeen,
van 16 december 1980, houdende opening van tariefpreferenties
voor de produkten die onder de bevoegdheid van deze Gemeen­
schap vallen en van oorsprong zijn uit de met de EEG geasso­
cieerde LGO (1) 111
Intern akkoord betreffende de financiering en het beheer van
de steun van de EEG (1)3
- desbetreffende verklaringen 12
Intern akkoord houdende wijziging van het Intern akkoord
betreffende de financiering en het beheer van de steun van de
EEG van 20 november 1979 (d.d. 16 december 1980) (toetreding
van Zimbabwe) (2) 131
Besluit 81/559 EEG van de Raad van 13 juli 1981 tot wijziging
van Besluit 80/1186/EEG betreffende de associatie van de LGO
met de EEG (toetreding van St.-Vincent en de Grenadinen en van
Vanuatu) (3)9
(1) Deze tekst is tegelijk met de tweede ACS-EEG-Overeenkomst in
werking getreden, en wel op 1 januari 1981.
(2) Dit akkoord is op 30 juni 1982 in werking getreden met terug­
werkende kracht vanaf 1 maart 1982 ; het akkoord betreffende
de toetreding van Zimbabwe tot de tweedet
is op 1 maart 1982 in werking getreden (zie Verz. ACS, Deel VI,
bladzijde 205).
(3) Zie ook bladzijden 143, 237 en 239 alsmede Verz. LGO, Deel III. - II -
Biz.
¥
II - TOEPASSINGSTEKSTEN
TOETREDINGEN
Besluit 81/23/EEG van de Raad van 20 januari 1981 inzake de
voorlopige toepassing op de Republiek Vanuatu (het voormalige
Frans-Britse condominium der Nieuwe Hebriden) van de bij
Besluit 76/568/EEG betreffende de associatie van de LGO
met de EEG ingestelde regeling (1) 143
Besluit 81/970/EEG van de Raad van 3 december 1981
inzake de voorlopige toepassing op Belize van de bij
Besluit 80/1186/EEG betreffende de associatie van de
LGO met de EEG ingestelde regeling4
Besluit 82/32/EEG van de Raad van 21 december 1981
inzake de voorlopige toepassing van de bij
Besluit 80/1186/EEG betreffende de associatie van de LGO
met de EEG ingestelde regeling op Antigua en Barbuda 145
(1) Zie ook blz. 139, 237 en 239. III
Biz.
Β. HANDELSVERKEER
Besluit 81/56/EEG van de Raad van 20 januari 1981 tot 149
vaststelling van de regeling van toepassing op het
handelsverkeer van de Helleense Republiek met de LGO
Besluit 81/58/EGKS van de Vertegenwoordigers van de 173
Regeringen der Lid-Staten van de EGKS, in het kader
van de Raad bijeen, van 20 januari 1981 tot vaststel­
ling van de regeling welke van toepassing is op het
handelsverkeer van de Helleense Republiek met de LGO
ten opzichte van de onder de bevoegdheid van deze
Gemeenschap vallende produkten
a) Landbouwprodukten
Verordening (EEG) nr. 3019/81 van de Raad van 175
19 oktober 1981 tot wijziging van Verordening (EEG)
nr. 435/80 inzake de regeling voor landbouw­
produkten en bepaalde door verwerking van
landbouwprodukten verkregen goederen, van oorsprong
uit de ACS-Staten of uit de LGO (schape- en geite-
vlees)
b) Rum
Verordening (EEG) nr. 1701/81 van de Raad van 177
24 juni 1981 betreffende de opening, de verdeling
en de wijze van beheer van een communautair tarief­
contingent voor rum, arak en tafia van post 22.09 C I
van het gemeenschappelijk douanetarief, van oorsprong
uit de met de EEG geassocieerde LGO (1981/1982)
(Geldigheidsduur : 1.7.1981 - 30.6.1982)
c) Oorsprong
Besluit 81/880/EEG van de Raad van 26 oktober 1981 179
betreffende de toepassing in de Gemeenschap van de
herziene bedragen voor de schriftelijke bewijs­
stukken als bedoeld in bijlage II betreffende de
definitie van het begrip "produkten van oorsprong"
en de methoden van administratieve samenwerking van
Besluit 80/1186/EEG betreffende de associatie van
de LGO met de EEG IV -
Biz.
C. SUIKER
Verordening (EEG) nr. 999/82 van de Raad van 183
26 april 1982 houdende vaststelling voor 1981/1982
van de gegarandeerde prijzen voor rietsuiker van
oorsprong uit de LGO (1)
FINANCIËLE EN TECHNISCHE SAMENWERKING
Financieel Reglement van 17 maart 1981 van toepassing 187
op het vijfde Europees Ontwikkelingsfonds
- desbetreffende verklaringen 203
Besluit van de Raad van 27 januari 1981 tot vaststel- 207
ling van het reglement van orde van het Comité van
het EOF
- desbetreffende verklaringen 219
Besluit van de Raad van 28 april 1981 tot vaststel- 225
ling van het reglement van orde van het bij de EIB
ingestelde Comité, te noemen "Comité van artikel 22"
- desbetreffende verklaringen 234
Besluit 81/558/EEG van de Raad van 13 juli 1981 tot 237
wijziging van de bedragen die ter beschikking van
het EOF (1979) zijn gesteld, ten behoeve van de
ACS-Staten enerzijds en de LGO anderzijds
(St.-Vincent en de Grenadinen, Republiek Vanuatu)
desbetreffende verklaringen9
(1) Hoewel deze verordening in 1982 is aangenomen, is zij van
toepassing op het verkoopseizoen 1981/1982 ; daarom is zij
in deze verzameling opgenomen. - 1
BASISTEKSTEN