De Oversøiske Landes og Territoriers Associering

-

Documents
252 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

DE OVERSØISKE LANDES OG TERRITORIERS ASSOCIERING SAMLING AF RETSAKTER - V-1. januar 1981 - 31. december 1981 DE OVERSØISKE LANDES OG TERRITORIERS ASSOCIERING SAMLING AF RETSAKTER V 1. januar 1981 - 31. december 1981 - I -FORTEGNELSE Side I - GRUNDTEKSTER Rådets afgørelse 80/11 86/EØF af 16. december I98O 3 om de oversøiske landes associering med EØF 1) Afgørelse 80/11 87/EKSF truffet af repræsentanterne 111 for regeringerne for Det europæiske Kul- og Stål-fællesskabs medlemsstater forsamlet i Rådet den 16. december 1980 om åbning af toldpræferencer for varer henhørende under dette Fællesskab og med oprindelse i de oversøiske lande og territo­rier, der er associeret EØF 1 ) Intern aftale om finansiering og forvaltning 113 af EØF's bistand 1) - vedrørende erklæringer 12Intern aftale om ændring af den interne aftale 131 af 20. november 1979 om finansiering og for-valtning af Fællesskabets bistand (dateret den 16. december I98O) (Zimbabwes tiltrædelse) 2) Rådets afgørelse 81/559/EØF af 13. juli I98I 139 om ændring af afgørelse 80/11 86/EØF om de over-søiske landes og territoriers associering med Det europæiske økonomiske Fællesskab (tiltrædelse af St. Vincent, Grenadinerne og Vanuatu) 3) ../. 1) Denne retsakt trådte i kraft 1. .januar 1981 samtidig med anden AVS/EøF-konvention. 2) Denne aftale trådte i kraft 30. juni 1982 med virkning fra 1. marts 1982; aftalen om Zimbabwes tiltrædelse af anden AVS/EØF-konvention trådte i kraft 1.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 25
Langue Norwegian
Signaler un problème

DE OVERSØISKE LANDES OG TERRITORIERS
ASSOCIERING
SAMLING AF RETSAKTER
- V-
1. januar 1981 - 31. december 1981 DE OVERSØISKE LANDES OG TERRITORIERS
ASSOCIERING
SAMLING AF RETSAKTER
V
1. januar 1981 - 31. december 1981 - I -
FORTEGNELSE
Side
I - GRUNDTEKSTER
Rådets afgørelse 80/11 86/EØF af 16. december I98O 3
om de oversøiske landes associering med EØF 1)
Afgørelse 80/11 87/EKSF truffet af repræsentanterne 111
for regeringerne for Det europæiske Kul- og Stål-
fællesskabs medlemsstater forsamlet i Rådet
den 16. december 1980 om åbning af toldpræferencer
for varer henhørende under dette Fællesskab og
med oprindelse i de oversøiske lande og territo­
rier, der er associeret EØF 1 )
Intern aftale om finansiering og forvaltning 113
af EØF's bistand 1)
- vedrørende erklæringer 12
Intern aftale om ændring af den interne aftale 131
af 20. november 1979 om finansiering og for-
valtning af Fællesskabets bistand
(dateret den 16. december I98O) (Zimbabwes
tiltrædelse) 2)
Rådets afgørelse 81/559/EØF af 13. juli I98I 139
om ændring af afgørelse 80/11 86/EØF om de over-
søiske landes og territoriers associering med
Det europæiske økonomiske Fællesskab
(tiltrædelse af St. Vincent, Grenadinerne og
Vanuatu) 3)
../.
1) Denne retsakt trådte i kraft 1. .januar 1981 samtidig med
anden AVS/EøF-konvention.
2) Denne aftale trådte i kraft 30. juni 1982 med virkning fra
1. marts 1982; aftalen om Zimbabwes tiltrædelse af anden AVS/EØF-
konvention trådte i kraft 1. marts I982 (jf. samling af rets­
akter vedrørende AVS, bind VT, s. 205).
3) Jf. endvidere s. 143, 237 og 239 samt samling af retsakter ved­
rørende OLT, bind III. ­ II ­
Side
II ­ GENNEMFØRELSESRETSAKTER
Α. TILTRÆDELSER
Rådets afgørelse 81/23/EØF af 20. januar I98I 143
om midlertidig anvendelse, for så vidt angår
republikken Vanuatu (det tidligere fransk­
britiske kondominium Ny­Hebriderne), af deni
afgørelse 76/568/EØF om de oversøiske landes
og territoriers associering med Det europæiske
økonomiske Fællesskabs fastsatte ordning 1)
Rådets afgørelse 81/97O/E0F af 3. december I98I 144
om midlertidig anvendelse, for så vidt angår
Belize, af den i afgørelse 80/t186/EØF om de
oversøiske landes og territoriers associering
med Det europæiske økonomiske Fællesskabs
fastsatte ordning
Rådets afgørelse 82/32/EØF af 21. december 1981 145
om midlertidig anvendelse på staten Antiguaog
Barbuda af ordningen i afgørelse 80/11 Bb/EØF
om de oversøiske landes og territoriers asso­
ciering med Det europæiske økonomieke Fælles­
skab
1) Jf. endvidere s. 139, 237 og 239. III
Side
Β. SAMHANDEL
Rådets afgørelse 81/56/EØF af 20. januar 1981 om fastsæt­ 149
telse af ordningen for Grækenlands samhandel med de over­
søiske lande og territorier COLTJ
Afgørelse 81/58/EKSF truffet af repræsentanterne for re­ 173
geringerne for Det europæiske Kul­ og Stålfallesskabs
medlemsstater, forsamlet i Rådet, den 20. januar 19Ö1
om fastsættelse af den foreløbige ordning, der skal
gælde for Grækenlands samhandel med OLT for varer hen­
hørende under dette Fællesskab
a) Landbrugsprodukter
Rådets forordning (EØF) nr. 3019/81 af 19. oktober 1981 175
om ændring af forordning (EØF) nr. 435/80 om den ord­
ning, der skal gælde for landbrugsprodukter og visse
varer fremstillet af r med oprindelse
i staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet eller
i de oversøiske lande og territorier (fåre­ og gedekød)
b) Rom
Rådets forordning (EØF) nr. 1701/81 af 24. juni 1981 177
om åbning, fordeling og forvaltning af et fællesskabs­
toldkontingent for rom, arrale og tafia, henhørendeun­
der pos. 22.09 C I i den fælles toldtarif og med oprin­
delse i de oversøiske lande og territorier, der er as­
socieret Det europæiske økonomiske Fællesskab (1981/82)
(gyldig fra 1.7.1981 ­ 30.6.1982)
c) Oprindelse
Rådets afgørelse 81/880/EØF af 26. oktober 1981 om an­ 179
yendelse i Fællesskabet af reviderede beløb gældende i
forbindelse med dokumentationen i henhold til bilag II
vedrørende definitionen af begrebet "varer med oprin­
delsesstatus" og metoderne for administrativt samar­
bejde, knyttet til afgørelse 8O/II86/EØF om de oversø­
iske landes og territoriers associering med Det euro­
pæiske økonomiske Fællesskab
DK ­ IV
Side
C. SUKKER
Rådets forordning (EØF) nr. 999/82 af 26. april 1982 om 183
fastsættelse af garanterede priser for rørsukker medop­
rindelse i oversøiske lande og territorier for 1981/821)
D. FINANSIELT OG TEKNISK SAMARBEJDE
Finans forordning af 17. marts 1981 vedrørende Den 5. eu­ 187
ropæiske Udviklingsfond
­ vedrørende erklæringer 203
Rådets afgørelseaf27.januar1981 om fastsættelseaf207
forretningsordenenforUdvalgetfor Den europæiskeUd­
viklingsfond
­ vedrørende erklæringer219
Rådets afgørelse af 28. april 1981 om vedtagelse af for­225
retningsordenen for det ved Den europæiske Investerings­
bank nedsatte udvalg, benævnt Artikel 22­udvalget
­ vedrørende erklæringer 234
Rådets afgørelse81/558/EØFaf13. juli 1981 om tilpas­237
ning af de beløb,derstillestil rådighed for Deneuro­
pæiske Udviklingsfond(1979),dels med henblik päAVS­
staterne, delsmedhenblikpåde oversøiske landeog
territorier (St.VincentogGrenadinerne, republikken
Vanuatu)
­ vedrørende erklæringer239
1) Denne forordning blev vedtaget i 1982, men gælder for produk­
tionsåret 1981/1982 og anføres derfor i denne samling af rets
akter.
υ,: GRUNDTEKSTER - 2