EMAS easy maziem un vidējiem uzņēmumiem

-

Documents
36 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Vienkāršākais veids vides un biznesa izpildījuma uzlabošanaiEMAS easy maziem un vidējiem uzņēmumiem10 dienas10 cilvēki10 lapas30 soļieasyIzpildījums, Uzticamība, Caurspīdīgumsversion 1Kas ir EMAS?Tas nozīmē, ka: EMAS ir kā tirdzniecības zīme • mēs izpildām pr asības , k as pārsniedz normatīv ajos akt osnot eiktās; • mēs aktīvi iesaistām darbiniekus; • m ūsu saziņa ir go dīga un atk lāta;1 • m ūsu mērķ is ir labs vides izpildījums . Kopienas vides vadības un audita sistēma (no angļu val. - Eco-management and Audit Scheme, EMAS) ir vadī-bas instruments uzņēmumiem un citām organizācijām, lai izvērtētu, ziņotu un uzlabotu to vides izpildījumu. EMAS ir atvērta visām ekonomikas nozarēm, ieskaitot publiskas un privātas organizācijas, kas nodarbojas ar pakalpojumu sniegšanu.2001.gadā EMAS pozīcija tika nostiprināta, integrējot EN ISO 14001 kā vides vadības sistēmu, ko pieprasa EMAS; izmantojot atraktīvu EMAS logo, kas paziņotu ārpasaulei par EMAS reģistrāciju; daudz vairāk rēķinoties ar netiešām ietekmēm – tādām, kas saistītas ar finanšu pakalpojumiem vai administratīviem un plānošanas lēmumiem.Līdzdalība sistēmā ir brīvprātīga un aptver publiskas un privātas organizācijas, kas darbojas Eiropas Savienībā (ES) un Eiropas Ekonomiskajā zonā (EEZ) – Islandē, Lihtenšteinā un Norvēģijā. Galvenie EMAS soļi4 soļi līdz reģistrācijaiLai saņemtu EMAS reģistrāciju, organizācijai: 1.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 165
Langue Latvian
Signaler un problème

Vienkāršākais veids
vides un biznesa
izpildījuma uzlabošanai
EMAS easy maziem un
vidējiem uzņēmumiem
10 dienas
10 cilvēki
10 lapas
30 soļi
easy
Izpildījums, Uzticamība, Caurspīdīgums
version 1Kas ir EMAS?
Tas nozīmē, ka: EMAS ir kā tirdzniecības zīme • mēs izpildām pr asības , k as pārsniedz normatīv ajos akt os
not eiktās;
• mēs aktīvi iesaistām darbiniekus;
• m ūsu saziņa ir go dīga un atk lāta;
1 • m ūsu mērķ is ir labs vides izpildījums .
Kopienas vides vadības un audita sistēma (no angļu val. - Eco-management and Audit Scheme, EMAS) ir vadī-
bas instruments uzņēmumiem un citām organizācijām, lai izvērtētu, ziņotu un uzlabotu to vides izpildījumu.
EMAS ir atvērta visām ekonomikas nozarēm, ieskaitot publiskas un privātas organizācijas, kas nodarbojas ar
pakalpojumu sniegšanu.
2001.gadā EMAS pozīcija tika nostiprināta, integrējot EN ISO 14001 kā vides vadības sistēmu, ko pieprasa
EMAS; izmantojot atraktīvu EMAS logo, kas paziņotu ārpasaulei par EMAS reģistrāciju; daudz vairāk rēķinoties
ar netiešām ietekmēm – tādām, kas saistītas ar finanšu pakalpojumiem vai administratīviem un plānošanas
lēmumiem.
Līdzdalība sistēmā ir brīvprātīga un aptver publiskas un privātas organizācijas, kas darbojas Eiropas Savienībā
(ES) un Eiropas Ekonomiskajā zonā (EEZ) – Islandē, Lihtenšteinā un Norvēģijā.
Galvenie EMAS soļi
4 soļi līdz reģistrācijai
Lai saņemtu EMAS reģistrāciju, organizācijai:
1. jāveic vides pārskats, ņemot vērā visus organizācijas darbību, produktu un pakalpojumu vides aspek-
tus, to novērtēšanas metodes, likumdošanas un reglamentēto ietvaru un pastāvošo vides vadības
praksi un procedūras.
2. ņemot vērā pārskata rezultātus, izveidot efektīvu vides vadības sistēmu, kuras mērķis ir sasniegt
organizācijas vides politiku, ko nosaka augstākā vadība. Vsistēmai jānosaka atbildības, mērķi,
līdzekļi, darbības procedūras, apmācības vajadzības, monitoringa un saziņas sistēmas.
3. jā veic vides audits, īpaši novērtējot vadības sistēmu un atbilstību organizācijas politikai un program-
mai, kā arī atbilstību saistošajām vides normatīvajām prasībām.
4. jāpublisko ziņojums par organizācijas vides sniegumu, kas norāda sasniegtos rezultātus attiecībā
pret vides mērķiem un nākamajiem soļiem, kas jāveic, lai nepārtraukti uzlabotu organizācijas vides
sniegumu.
Šī rokasgrāmata vienkāršā veidā iepazīstinās ar katru soli ceļā uz EMAS.
PIEZĪME
EMAS easy maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) izstrādāja Heinz Werner Engel sadarbībā ar
Eiropas Komisijas Vispārējās apkārtējās vides direktorātu. Kopēšana un izplatīšana atļauta, izņe-
mot komerciālos nolūkos, uzrādot minēto autoru un organizāciju.
2
easy
1 V ides izpildījums (no angļu v al . – en vir onmental p er formanc e) tiek tulk ots arī k ā izpildījums vides jomā, vides sniegums , vides v eikums u .c .
version 1EMAS easy maziem uzņēmumiem
EMAS ir piemērots mazajam biznesam!
Mazie un vidējie uzņēmumi (MVU), kā arī mikro uzņēmumi ir ekonomikas mugurkauls vairumā Eiropas valstu tautsaimniecību. Tie ir
atbildīgi par 90% rūpnieciskās produkcijas apjoma un lielā mērā veicina ekonomikas izaugsmi, sabiedrības saliedētību, nodarbinātību,
reģionālo un vietējo attīstību. Lielākā daļa šo uzņēmumu nodarbina mazāk kā piecus cilvēkus. Viena no mūsdienu nozīmīgākajām ten-
dencēm ir globālās pasaules ekonomikas virzība uz strauji pieaugošu produktu, procesu, vadības un informācijas standartizāciju. Globāla
preču un pakalpojumu tirgus nosaka obligātu tirdzniecības marku, standartu, vadības instrumentu un kontroles sistēmu izmantošanu.
Turklāt šo tendenci pastiprina vides jautājumu ietveršana valdības programmās un korporatīvās „zaļā” iepirkuma shēmas. Videi draudzīgi
iepirkumi un ilgtspējīga apgāde pārveidos tirgu.
Šādā veidā Eiropas un globālajā tirgū un pasaules piegādes ķēdēs tiks tieši ietekmēta mazo un vidējo uzņēmumu ikdienas realitāte.
Mazo uzņēmumu skaita pieaugumam jau šodien vai tuvākajā nākotnē jāparāda atzīti rezultāti regulārā pozitīvā vides vadības jomā pat
tajos reģionos, kur ekonomika vēl tikai attīstās. Turklāt veselības, drošības, darba apstākļi un sociālie aspekti ir pieaugošās patērētāju
uzmanības lokā visā pasaulē.
Tādēļ rītdienas biznesam jābalstās ne tikai uz produktiem vai procesiem, bet arī uz veidu, kā bizness tiek veikts. Arī tā ir EMAS būtība!
Standarti un instrumenti 90% gadījumu ir piemēroti rūpniecības uzņēmumiem, lielākajiem no MVU un milzīgām organizācijām.
Bet tradicionālie kvalitātes un vides vadības instrumentu veidi neatbilst mikro- vai mazo uzņēmumu (<10 darbinieki) realitātei. Tie neat-
bilst pat lielai daļai MVU.
Bet ne jau šo standartu īpašības ir pārāk augstas – tās drīzāk ir pieejamības iekšējie un/vai ārējie šķēršļi, kas ir pārāk augsti un prasīgi.
Izmaksas, darbs ar dokumentiem, resursi, zināšanas...
EMAS easy būtība ir šāda:
tā samazina birokrātiju, zināšanu barjeras, kā arī konsultāciju un sertificēšanās izmaksas.
Ievads Kas ir EMAS? 2
Kas ir ekokartēšana, kas ir ISO/EMAS easy? 4
Ekokartēšana – sākam 5Neformāli
1.solis: Pilsētas situācijas karte 8
2.solis: Materiālu plūsmas un resursu izmantošana 9
3.solis: Darbinieku aptauja – „Vides laikapstākļu karte” 10
4.solis: Ekokarte – ūdens 12
5.solis: Ekokarte – augsne un uzglabāšana 13
6.solis: Ekokarte – gaiss, smakas, troksnis un putekļi 14
7.solis: Ekokarte – enerģija 15
8.solis: Ekokarte – atkritumi 16
9.solis: Ekokarte – riski 17
10.solis: Jūsu vides informācijas sistēma 18
Formāli Virzoties no ekokartēšanas uz EMAS 19
11.solis: Pilnveidojiet ekokartes atbilstoši EMAS 20
12.-16.solis: Vides vadības sistēmas plānošana 21
12.solis: Jūsu vides politika 22
13.solis: Vides aspektu identificēšana 23
13. un 14.solis: FLIPO 24
15. un 16.solis: Mērķi un uzdevumi 25
17.-23.solis: Ieviešana un ikdienas vadība 26
17.solis: Darbu un uzdevumu piešķiršana EMAS ietvaros 27
18.solis : Train your staff
19.solis: Jūsu vides rokasgrāmata 28
24.-28.solis: Vides vadības sistēmas kontrole 30
24. un 25.solis: Iekšējā kontrole – ātrā pārbaude 31
26.solis: Notikumu un dokumentu reģistrs – uzskaites žurnāls 32
27.solis :
28.solis: Vadības pārskate – vadības panelis 33 3
29.solis: Vides deklarācija 34
30.solis: EMAS verifikācija un EMAS logo izmantošana 35
Internetā pieejamais EMAS instrumentu kopums maziem un vidējiem uzņēmumiem 36
easy
version 1
*[TUSTETUWJEFTV[WFEkCBTJOEJLBUPSVTJTU`NV
(#%
"QNTDkCBTQBSWJEFTVOESP?kCBTSJTLJFN

;BrPJFQJSLVNVQJFBVHVNTQBS
*[Q?U?UMBC?LBTUSBOTQPSUBPSHBOJ[?DJKBTJFTQ?KBTBSBQBL?V[??N
%FHWJFMFrrBTQBU`SJvBTBNB[JOTKVNTQBS

1TSTUSTETUVLPLTLBJEVUPOOT?BTQJFBVHVNT
-JLVNEP?BOBTVODJUBTQSBT?CBT
6[J[HT[UVWJUSBOTQPSU`KBNTBQKPNBTBNB[JOTKVNTQBS

-BCVQSBL?VSPLBTHSTNBUBTJFWJF?BOB

"QNTDkCBT
`EOkDBBENJOJTUSTDJKB

;BrJFJFQJSLVNJ

&OFSeJKB
7FDVTQVME?VJ[NBOUP?BOBQ?SN?S?HTFMFLUS?CBTQBU?SJ??
"ULSJUVNJ

7JEFTN`SoJHBEBN
TUVOEBT
HBEBOPWFNCSk

4FSUJmLTDJKBTLPNJTJKBTQSF[JEFOUT
HEFDFNCSJT
JS10MJWJFS
7JEFTS?D?CBTQSPHSBNNBBUUJFD?HJN?S?JFNVOV[E

LBTJSC?UJTLJ?BJPSHBOJ[TDJKBJ
%FHWJFMFrrBUSBOTQPSUBMkE[

VOUJFBQUWFSWJTVTWJEFTKBVUTKVNVT
&OFSeJKB
WJEFTEFLMBSTDJKTNJO`UJFEBUJVOJOGPSNTDJKBJSUJDBNJ

VOBVEJUBTJTU`NT&."4


FTWBEkCBT

BSLPPSHBOJ[TDJKTNBUrBVKCSkWQSTUkHJQJFEBMkUJFT,PQJFOBTWJE
"UCJME?HBJT5FSNJ??
VO1BEPNFTHBEBNBSUB3FHVMB&,
/S

QSPDFE?SBLTBSkWJEFTEFLMBSTDJKBBUCJMTU&JSPQBT1BSMBNFOUB
?
BVEJUB

QPMJUJLBQSPHSBNNBWBEkCBTTJTU`NBWJEFTBOBMk[FVOWJEFT

v#FMDFSUwBS/S#&."4TFDJOBLB

PBLSFEJU`KJT
UBVQ??BOV
v"*#7*/$055&*OUFSOBUJPOBMwLTWJEFTTFSUJmLTDJKBTJFTUTEFL
$BSPMJOF1$1

KBTBOBMk[J

JOUFSWJKTNBSEBSCJOJFLJFNLTBSkEPLVNFOUVEBUVVOJOGPSNTDJ
1SPQ?OTLH
1BNBUPKPUJFTV[PSHBOJ[TDJKBTBVEJUVSB?PUOFTBQNFLM`KVNJFN
*[NBOUPUJFSFTVSTJ

4LTCFLMJTNFUTMVHSJF?BOB
N

MN
"UCBMTUTJMHUTQ`KkHBTBUUkTUkCBTJOJDJBUkWTN

%JBMPHTBSHBMWFOBKJFNLMJFOUJFN$BSTJE$PDLFSJMM4BNCSF


EBSUJFN

*FHTETUBLSBWBTBVUPNB?kOBLBTBQSkLPUBBUCJMTUP?J&630TUBO
7JEFTBTQFLUJ
MkE[IV[QJMOBMBJLBFLWJWBMFOUV
4MJLUBKVNUBJ[PM?DJKBFOFS?JKBT[VEVNT
'J[JTLBEBSCBTUSTEOJFLVVOEBSCJOJFLVBQNTDkCVMBJLTQJFBVE[JT
.POJUPSJOHTVON?S?KVNJ
DJKBBUCJMTUP?J"%3
&MFLUSJTL?T??EFTBUCJMTU?CVQ?SCBVE?KBi&MFDUSBMBCFMu
/FMJFMBFMFLUSJTLPFMFLUSPOJTLPBULSJUVNVTBWTL?BOBTTFSUJmLT
*MHVNT
OJTUSTDJKBTVOEBSCJOJFLVUFMQTT

*FL?`KPBULSJUVNVLPMFLUkWTT?oJSP?BOBTTJTU`NBTJFWJF?BOBBENJ
&OHFM
3B?PUOFTUFSJUPSJKBTTBLTSUP?BOBVOTBUkSk?BOB
9

BOBT

JOTUSVLDJK?NPSHBOJ[?$1

4USBU`eJTLTN`SoB/S-kE[EBMkCVQB?WBMEkCVEBSCTTLBJUT"SN?TVBLUJWJUTU`NBUCBMTUkUPTLPMVTLBJUT
6[TU?E?UFLPOPNJTL?TTQVME[FT


LNSTEJVTTSBEkUPEBSCBWJFUVTLBJUT
$BSPMJOF1$1


HEFDFNCSJT

FMFLUSJTLJFFMFLUSPOJTLJF

,BJNJvVT?E[kCBT
??JESBJTLVSJO?NBJTMJUSJ
-kE[EBMkCBWJFU`KTOPEBSCJOTUkCT

J[NBOUP?BOBTKPNT
%BM?COJFLVTLBJUT%BUVNT
%BSCBWJFUVTLBJUTPUSSFJ[`KTT
1SPQTOTNFUTMVHSJF?BOB
L

N

MM
3BEkUPEBSCBWJFUVTLBJUT


MN
%BSCBWJFUBT
?oJESBJTLVSJOTNBJT
S`KPWJEFTQTSTLBUVTLBJUT

*FL?`KPWJEFTQTSTLBUVTLBJUT

774BVEJUJWBM

"Q[JvBTWFJEP?BOBBQNTDkCBQBSWJEJWBM

WBMWBM

"QNTDkCBTEBSCJOJFLJFN

N_O

"QNTDkCBTQJSNTQJFvFN?BOBTEBSCTN_O

%BSCJOJFLVBQNTDkCBT
#JSPKBBQTJMEFQ?SN?S?HTLVSJO?N?QBU?SJ??

(BJTNBTOBWJ[M?HUBTFMFLUS?CBTQBU?SJ??
LPQ`KJFJFQJSLVNVJ[EFWVNJ
/?


;BrPJFQJSLVNVJ[NBLTVQSPQPSDJKB

QBTTLVNJOPUJLVNBWJFUT


.?S?JVOV[EFWVNJHBEBN


7JEFTTB[JvBLVSBJTFLPLPOLS`UJ


*[HT[UVW`OPHMBCTUJFBULSJUVNJ


7JEFTTB[JvBBSLMJFOUJFNVOQJFHTETUTKJFN
)8

]

9
7JEFTSkDkCVTLBJUT

4BQSTUkHBWJEFTWBEkCB
"Q[J?BTWFJEP?BOBTTFNJO?SJQBSNPCJMJU?UFTVOFOFS?JKBTUBVQ??
7JEFTEFLMBSTDJKB

EFHWJFMFrrBM=OPBQHSP[kKVNB

HBMBBULSJUVNJLH=OPBQHSP[kKVNB

QTSTUSTETUJFBULSJUVNJLH=OPBQHSP[kKVNB
"ULTSUPUJJ[NBOUPUJBULSJUVNJ


(BJTTQVUFLrJTNBLBTUSPLTOJTT?E[kCVTLBJUT


M

1BTUTWkHBJTEFHWJFMBTV[LSTKVNTUWFSUO`M7JEFTOFHBEkKVNVTLBJUT


4BHBUBWPUQMBL?UVTBSJOTUSVLDJK?NQBSNPCJMJU?UJVOFOFS?JKBT
#FUPOBHSkEVQMBUkCBV[HMBCT?BOBTUFMQTT"VHTOFVOV[HMBCT?BOB
?KJFN

4?LUKVNUBJ[PM?DJKBTV[TU?E??BOV
1BDFrVUSBOTQPSU`UJFBULSJUVNJ
'SBODPJT.'.


'SBODPJT.'.

"SWJMDJFOVUSBOTQPSU`UJFBULSJUVNJ
HEFDFNCSJT

HEFDFNCSJT
7JEFTWBEkCBTJOEJLBUPSJ
UU

1TSTUSTETUJBULSJUVNJOFCkTUBNJF

%FHWJFMBTQBU?SJ??MJUSJ
5SBOTQPSUT
4L?CFLMJTN

TBNB[JO?KVNTN?TVBVUPNB??OVSBE?UBKBNEFHWJFMBTQBU?SJ?BN
L8I

V[EBSCJOJFLV
,PNQFUFODFBQN?D?CBVOJOGPSN?U?CB
&MFLUSkCB`EOkDBBENJOJTUSTDJKB#
HLH
Ekokartēšana un EMAS easy
Kas ir ekokartēšana?
Ekokartēšana ir vienkāršs, praktisks, vizuāls instruments, kas paredzēts lietoša-
nai mazajiem uzņēmumiem, kas vēlas veicināt vides aizsardzību.
Ekokartēšana ir MVU vides ietekmju, problēmu un prakses izpēte, kurā iesaistīti
visi darbinieki, mācoties darot.
Tādējādi tiek nodrošināta vides informācijas sistemātiska apkopošana uz vietas,
balstoties uz reāliem datiem, nevis grāmatām.
Tā ir sistemātiska metode, kas parāda būtiskāko vides informāciju, ko, izmanto-
jot vienkāršus simbolus, var atspoguļot vienkāršā darba vietas kartē.
Vizuālā pieeja atvieglo izpratni un padara ekokartēšanu par noderīgu palīgrīku
darbinieku un iesaistīto pušu apziņas paaugstināšanai par organizācijas darbību ietekmēm uz vidi. Tā
palīdz arī iesaistīt vairāk cilvēku sākumposmā bez plašām speciālistu zināšanām.
Ekokartēšana izmanto vairākas ekokartes, lai identificētu un vizualizētu vides problēmas („karstos
punktus”) uzņēmumā. Dažādas kartes (ūdens, enerģija, gaiss, atkritumi) kopā veido noderīgu grafiskās
informācijas komplektu ar vairākiem slāņiem un rezultātā mēs nekavējoties nonākam pie vides rīcības
programmām.
Tā kā 80% vides informācijas ir saistīta ar noteiktu atrašanās vietu, ekokartes parāda, kas un kur ir noti-
cis.
Vides problēmu, materiālu plūsmu, darbinieku viedokļu un problēmu uztveres un darba procesu izpratne
10 soļos ir ideāls vides vadības sistēmas sākuma komplekts.
l
l
l
l
J
J JKas ir EMAS easy?
J
J
J
J
J
J J
J
J
J
J
J
l
EMAS easy ir vides vadības sistēma, kas atbilst mazā biznesa apjomam,
J
J
J
J
(BMWFOJFTBOJFHVNJVOHfinansiālajām iespējām un organizācijas kultūrai.
Šī sistēma ar vairāku jaunu paņēmienu palīdzību palīdz nodrošināt atbil-
stību ISO 14001 un EMAS prasībām, vienlaikus turpinot koncentrēties uz

galveno – vides aizsardzību darba vietā.
Ja uzņēmums jau veicis savas aktivitātes vides jomā, darbs ar ekokartēšanu, lai
nodrošinātu atbilstību EMAS vai ISO 14001, ir paveicams ne ilgāk kā nedēļas laikā.
Ārējos dokumentu auditus un vietas auditus var īstenot dienas laikā.
Koplietojami dokumenti un procedūras veicina grupas jeb klastera pieeju, samazinot izmaksas.
Vides deklarācija ir koncentrēta un sniedz pamatdatus un pašu nepieciešamāko informāciju.
Auditori veica auditu trijos uzņēmumos, kā rezultātā tika atzīts, ka uzņēmumos ieviestās sistēmas atbilst
EMAS Regulai un ISO 14001.
EMAS easy nodrošina EMAS desmit dienu laikā, iesaistot desmit cilvēkus un izveidojot dokumentāciju,
kas nepārsniedz desmit lapas. Darba process no sākuma līdz beigām veicams 30 soļos.
4
easy
version 1
IUQXSFUSJWBMCFNBTPSCZFNBJMBUSFUSJWBM!SFUSJWBMCF
7BJSTLJOGPSNTDJKBTQBSkDkCBTQSPHSBNVOJFWJFTUBKTNSkDkCTN
3?QOJFDJTLTTBUJFDkCBT
QBNUTBUTLBJUFTQVOLUT
4&/*40 &."
7BSJBOUT/S 7?SETV[W?SETQBSLTU %BUVNT
"QTUJQSJOT?BOTEFLMBSTDJKB &LPFGLUJWUTUFTJOEJLBUPSJ


IUQXSFUSJWBMCFNBT
7BJSTLJOGPSNTDJKBTQBSJ[QJMEkKVNBJOEJLBUPSJFN
QFSTUQFSTU
5FOEFOD 4PDJTMJFJOEJLBUPSJ *[NBOUPUPUSBOTQPSUBMkE[FLrVTLBJUT
L8I

N N FEFOTQBU`SJv?V[EBSCJOFLV
0USFJ[`KJQTSTUSTETUPBULSJUVNQM?TNVTLBJ
*LHBE?K?Q?STLBUF 4?LPUO?K?Q?STLBUF
FMLUSJTLJFFMLUSPOJTLJFN`CFMT

0USFJ[`KJQTSTUSTETUPBULSJUVNQM?TNBT
"ULSJUVNJ
5FOEFODFT 5FOEFODFT
"ULSJUVNJ &OFS?JKB
3JTLJ "VHTOF ?EFOT
(BJTTTNBLBTUSPLTOJTVOQVUFL?J 1JMT?UBTTJUV?DJKBSākam!
Standarta metodes nepastāv. Ieviešanas process atkarīgs no organizācijas lieluma, tās produktiem un
pakalpojumiem, kā arī no tās vadības kultūras līmeņa. Padomājiet!
1. Skaidri definējiet projekta galējo mērķi
Vai jums ir jāievieš vides vadības sistēma tādēļ, ka to pieprasa valsts institūcijas? Vai ISO sertifikācija vai
EMAS reģistrācija ir obligāta jaunu tirgu apgūšanai?
Vai vēlaties piedalīties vides izcilības programmā (piem., reģionālajās brīvprātīgajās vienošanās)? Vai
vēlaties ietaupīt vai gūt priekšroku tirgū? Vai esat pārliecināti, ka VVS ir likumsakarīgs jūsu pašreizējās
vadības turpinājums un ka tā parāda ieguldījumu nākotnē?
2. Analizējiet savas resursu vajadzības
EMAS nepieciešams laiks, zināšanas, cilvēkresursi, papildus informācija, ārējas konsultācijas, uzņēmuma
entuziasms un arī ekonomiskie resursi.
3. Nodrošiniet vadītāja atbalstu
Pārliecinieties, ka augstākā līmeņa vadība ir iesaistīta un atbalsta EMAS ieviešanas projektu.
4. Iesaistiet motivētus darbiniekus
Iesaistiet un saliedējiet kolēģus jau no paša sākuma. Izveidojiet kompetentu komandu. Izmantojiet
iekšējās prasmes un kompetenci, kā arī darbinieku pieredzi. Atvēliet pietiekami daudz laika darbam,
mācībām, kapacitātes celšanai un eksperimentiem.
5. Atrodiet līderi
Atrodiet un izvirziet dinamisku koordinatoru, kas var projektu īstenot, padarīt to efektīvu un veicināt to
uzņēmuma iekšienē.
6. Meklējiet un atrodiet nepieciešamo informāciju
Lielais skaits grāmatu, kas izdotas par vides aizsardzību dažādos sektoros, var būt informācijas avots un
palīdzēt saprast, kā uzsākt projektu. Meklējiet informāciju internetā. Jūs atradīsiet informāciju par nor-
matīvajām saistībām, izmantojamām tīrākām tehnoloģijām, kā arī darbības plānus, piemēru aprakstus,
ieteikumus utt.
7. Sazinieties ar vides konsultantiem un meklējiet finansiālu atbalstu un palīdzību
Ārēja palīdzība var būt noderīga, veicot dažādus vides vadības sistēmas soļus, tādus kā sākotnējais pār-
skats un uzņēmuma darbības būtiski vides aspektu identificēšana, normatīvo aktu prasības, procedūru
izstrāde utt. Daudzās valstīs piedāvā finansiālu atbalstu izmaksu segšanai, kas saistītas ar konsultācijām
MVU.
8. Nodrošiniet apmācības un kapacitātes celšanu
Vides vadība ir process, kurā var mācīties tikai darot. Vides izglītība ir ļoti svarīga. Pastāv ļoti specifiskas
atvērtas programmas kapacitātes celšanai.
5
easy
version 1Ekokartēšanas instruments
Ek ok ar t ēšana ir pak āp enisks pr o c ess , kur a gaitā tiek sav ākta no derīga informācija, k as izr aisa tūlīt ēju rīcību vides
jautājum u risināšanā. T ā k ā 80% vides informācijas ir saistīta ar k onk r ētu vietu , jūsu darba t elpas ek ok ar t es ir liet derīgas .
T ās nor āda uz neadek v ātu uz v edību , pr oblēmām ar aprīk o jum u , darba t elpām un par āda iet ek mes uz vidi.
Tās parāda, kas un kur, vides aizsardzības un uzvedības nozīmē, notiek.
Ekokartēšana ir instrumentu kopums, un tā desmit darbības soļi ved uz un papildina nākamo. Darbs
praktiski tiek veikts darba telpā, daļēji birojā...
Ekokartēšana ir vienkārša: tā palīdz jums saprast vides problēmas, materiālu plūsmu, uzskatus, faktus un
skaitļus.
1 Pilsētas karte un jūsu nozares identifikācija
2 Jūsu materiālu plūsmas un aptuvens novērtējums par
10. solis to, kas ienāk un iziet
3 Darbinieku uzskati un līdzdalība
4, 5, 6, 7, 8, 9 Ekokartēšana
10 Integrācija un mikroziņojumi
1.solis Vieta pilsētā: pilsētas situācija
Izgatavojiet ražotnes karti tā, kā tā saskatāma no augšas, ietverot automašīnu stāvvietas, piebraucamos
ceļus, ielas un apkārtni. Kāds ir kopskats? Padomājiet arī par uzņēmuma transportu, apakšuzņēmējiem,
iepirkumu politiku un jūsu produktu un pakalpojumu ietekmi!
2.solis Kas ienāk un iziet?
Apdomājiet materiālu plūsmas un to būtību. Tas jums turpmāk palīdzēs pievērst vairāk uzmanības
tādiem aspektiem kā uzglabāšana, veselības riski un resursu izmantošana. Tie noderēs arī saistīto izmak-
su noteikšanai.
3.solis Ko viņi domā un kā jūtas?
Darbinieki ir pieauguši cilvēki ar pieredzi, uzskatiem un domām. Iesaistiet viņus uzreiz un veiciet 120
sekunžu auditu. Tas palīdzēs veikt darba telpas novērtējumu un iesaistīt darbiniekus EMAS procesā.
4.,5.,6.,7.,8.,9.solis Sastādiet ražotnes karti – novērojiet un izvērtējiet uzvedību un
aprīkojumu
Ekokartēm jāataino reālā situācija – tām jābūt vienkāršām, saprotamām un proporcionālām. Tajās jāno-
rāda datums, nosaukums un atsauce. Jums būs jāiekļauj viens vai vairāki nozīmīgi objekti, kas jums ļaus
orientēties ražotnē (piemēram, iekārtas, katli u.tml.). Jūs varat izmantot dokumentus veidlapu paraugus.
10.solis Organizējiet, vadiet un sazinieties
Procesa laikā jūs atklāsiet informācijas trūkumu un pieņemsiet lēmumus par ieviešamajiem vides pasā-
kumu soļiem un darbībām. Ievietojiet šo informāciju attiecīgās dokumentu mapēs un reģistrā. Vides
indikatori un ziņojumi palīdzēs jums un jūsu darbiniekiem būt informētiem, kā arī ļaus veidot dialogu ar
citām ieinteresētajām pusēm, tādām kā tirgus dalībnieki un valsts pārvalde.
6
easy
version 1Kā sagatavot un lietot ekokartes?
Nepieciešamie materiāli
A4 papīra lapas un kopētājs.
Nepieciešamais laiks
Nepilna stunda katrai kartei.
Kad to darīt?
Pēc atskaites gada beigām.
Cik bieži tās jāatjauno?
Reizi gadā vai tad, kad atjaunojat ražotni, paplašiniet savu darbību, vai arī audita ciklos.
Dokumentu sistematizācija
Ar ISO 14001 un EMAS dokumentāciju, jūsu gada pārskatiem.
Kas tās drīkst lietot?
Kartes var izmantot dažādu soļu laikā: pamatnovērtējums, apmācības, saziņa un ziņojumi,
dokumentācija u.c.
Kā veikt ekokartēšanu?
1. Pilsētas situācijas karte – satelītattēls
Izgatavojiet vietas karti tā, kā tā saskatāma no augšas, ietverot automašīnu
stāvvietas, piebraucamos ceļus, ielas un apkārtni. Tas parādīs reālo situāci-
ju (2 eksemplāros).
2. Ražotnes karte
Uzzīmējiet vietas (telpas) kontūru mērogā, iekļaujot iekšējās telpas. Šī 1. Eco-map: urban situation
karte jānokopē (6 eksemplāros), un tā būs pamats turpmākajam darbam.
Kartēm jāparāda reālā situācija - tām jābūt vienkāršām, saprotamām un
proporcionālām. Tajās jānorāda datums, nosaukums un atsauce. Jums būs
jāiekļauj viens vai vairāki nozīmīgi objekti, kas jums ļaus orientēties vietā
(telpā) (piemēram, iekārtas, katli u.tml.).
3. Simboli
Izveidojiet savus simbolus, taču izmantojiet vismaz divus:
Svītru līnijas: neliela problēma (šī zona jānovēro, problēma jāizpēta).
Aplis: liela problēma (jāapstājas, jāveic korektīva darbība).
Jo problēma lielāka, jo apļa līnija biezāka.
2. E c o -map: sit e
Izmantojot vides vadības un ietekmes uz vidi terminus, šiem simboliem ir arī šāda nozīme:
Biežums Apjoms Kaitējums
notiek bieži ļoti neliels nenozīmīgs
notiek regulāri lokāls nozīmīgs (var mazināt)
7
notiek katru dienu ietekmē visus būtisks un neatgriezenisks
easy
version 1h

hda^
Direction of traffic
Ekokarte: pilsētas situācija
• K uras ir jūsu ražotnes un blakus esošo teritoriju saskarsmes
zonas?
• Kāds ir jūsu teritorijas zonējums (piemēram, komerciālais,
industriālais)?
• Kādu satiksmi rada jūsu darbība (automašīnas, vilcieni,
smagās automašīnas, lidmašīnas)?
• V ai tuvumā ir upes? Kāda kanalizācijas sistēma tiek izman-
tota?
• V ai apakšuzņēmēji respektē vidi?
6 floor • Kāda ir jūsu produktu un pakalpojumu ietekme uz vidi?
Entry
building
Problēmas vienmēr ir saistītas ar darbībām
• Autostāvvietas: naftas noplūdes
• Daiļdārzniecība: pesticīdu izmantošana
• Konflikti ar kaimiņiem
Šī k ar t e par āda jūsu r až otnes atr ašanās vietu
pilsētas plāno jumā.
Ziņas par uzņēmumu
Uzņēmuma nosaukums: ...................................................................................................................................................
Kontaktpersona: ..................................................................................................................................................................
Adrese: Iela ....................... Nr. ...... Pilsēta ........................................ Pasta indekss ....................
Tālrunis: .................................... Fakss: ............................... E-pasts: .......................................
NACE kods ......................................................... Reģistrācijas Nr. .................................................................................
S ekt ors: ❐ Amatniecība ❐ Rūpniecība ❐ Pakalpojumi
Ieviestāv adībassist ēma: ❐ HACCP ❐ ISO 9000 ❐ Citas :

Novērtējiet jūsu darbībās iesaistīto transporta līdzekļu skaitu un to kustību gadā (automašīnas, kravas automašīnas,
smagās automašīnas u.c.). Zemāk parādītā tabula palīdzēs aprēķināt radīto piesārņojumu.
Emisijas g/km Vieglās automašīnas, Vieglās automašīnas, Smagās automašīnas,
benzīns dīzeļdegviela dīzeļdegviela
CO (oglekļa dioksīds) 250 133 8372
NO (slāpekļa oksīds) 2,53 0,55 19,2x
SO (sēra dioksīds) 0,026 0,168 1,0522
Novērojiet & izvietojiet Savāciet informāciju Novērtējiet & aprēķiniet Rādītāji & ziņojumi
2• T uvējās (dzīvojamās, zaļās • K adastrālais novērtējums • Satiksmes nozīmīgumu • Platība m
zonas, ražošanas) teritori- (automašīnas, kravas • Nozarei specifiskās vides • Dibināšanas datums
jas izmantošanu automašīnas u.tml.)vadlīnijas • V idējais darbinieku skaits
• Ceļus un satiksmes vir- • P ieejamās un izmantotās • Darbības atļaujas un gadā
zienus autostāvvietu zonaslicences • Ēku vecums
• Problēmas ar kaimiņiem • Ienākošā un izejošā kustī-• Būv atļauja • Automašīnu kustībabu (piegādātāji, atkritumu • S abiedrisko transportu
izvešana, darbinieki, klien- • A pgrozījums (€)
ti u.c.) 8
easy
version 1
&#