//img.uscri.be/pth/37e2003b613328911b768ae35090fedd5b6697df
Cet ouvrage fait partie de la bibliothèque YouScribe
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le lire en ligne
En savoir plus

Fællesskabsundersøgelse af landbrugsbedrifternes struktur 1979/80. Bind I Indledning og metodologisk grundlag

De
160 pages
FÆLLESSKABSUNDERSØGELSE AF LANDBRUGSBEDRIFTERNES STRUKTUR % 1979/1980 Bind I Indledning og metodologisk grundlag eurostat DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS STATISTISKE KONTOR STATISTISCHES AMT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITÀ EUROPEE BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN L­2920 Luxembourg — Tél. 43011 — Télex: Comeur Lu 3423 B­1049 Bruxelles, Bâtiment Berlaymont, Rue de la Loi 200 (Bureau de liaison) —Tél. 235.11.11 Denne publikation kan fås gennem de salgssteder, som er nævnt på omslagets tredje side i dette hæfte. Diese Veröffentlichung ist bei den auf der dritten Umschlagseite aufgeführten Vertriebsbüros erhältlich. Την έκδοση αυτή μπορείτε να την προμηθευτείτε από τα γραφεία πωλήσεων τα οποία 'αναφέρονται στην τρίτη σελίδα του εξωφύλλου. This publication is obtainable from the sales offices mentioned on the inside back cover. Pour obtenir cette publication, prière de s'adresser aux bureaux de vente dont les adresses sont indiquées à la page 3 de la couverture. Per ottenere questa pubblicazione, si prega di rivolgersi agli uffici di vendita i cui indirizzi sono indicati nella 3a pagina della copertina. Deze publikatie is verkrijgbaar bij de verkoopkantoren waarvan de adressen op blz. 3 van het omslag vermeld zijn.
Voir plus Voir moins

FÆLLESSKABSUNDERSØGELSE
AF LANDBRUGSBEDRIFTERNES
STRUKTUR %
1979/1980
Bind I
Indledning og metodologisk grundlag eurostat
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS STATISTISKE KONTOR
STATISTISCHES AMT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
L­2920 Luxembourg — Tél. 43011 — Télex: Comeur Lu 3423
B­1049 Bruxelles, Bâtiment Berlaymont, Rue de la Loi 200 (Bureau de liaison) —Tél. 235.11.11
Denne publikation kan fås gennem de salgssteder, som er nævnt på omslagets tredje side i dette hæfte.
Diese Veröffentlichung ist bei den auf der dritten Umschlagseite aufgeführten Vertriebsbüros erhältlich.
Την έκδοση αυτή μπορείτε να την προμηθευτείτε από τα γραφεία πωλήσεων τα οποία 'αναφέρονται
στην τρίτη σελίδα του εξωφύλλου.
This publication is obtainable from the sales offices mentioned on the inside back cover.
Pour obtenir cette publication, prière de s'adresser aux bureaux de vente dont les adresses sont indiquées à la
page 3 de la couverture.
Per ottenere questa pubblicazione, si prega di rivolgersi agli uffici di vendita i cui indirizzi sono indicati nella
3a pagina della copertina.
Deze publikatie is verkrijgbaar bij de verkoopkantoren waarvan de adressen op blz. 3 van het omslag vermeld zijn. FÆLLESSKABSUNDERSØGELSE
AF LANDBRUGSBEDRIFTERNES
STRUKTUR
1979/1980
Bind I
Indledning og metodologisk grundlag Denne publikation udgives også på følgende sprog:
DE ISBN 92-825-4094-4
GRN 92-825-4095-2
EN ISBN 92-825-4096-0
FR ISBN 92-825-4097-9
ITN 92-825-4098-7
NL ISBN 92-825-4099-5
Bibliografiske data er at finde bagest i denne publikation
Luxembourg: Kontoret for De europæiske Fællesskabers officielle Publikationer, 1984
ISBN 92-825-4093-6
Katalog nummer: CA-38-83-273-DA-C
Indholdsgengivelse kun tilladt med angivelse af kilde
Printed in the FR of Germany Indholdsfortegnelse
Side
Nødvendigheden af fællesskabsundersøgelser af landbrugsbedrifternes struktur 4 Kapitel I
Historisk tilbageblik 5 Kapitel II
Retsgrundlag , 7 Kapitel III
Kapitel IV Tidspunkt for undersøgelsen 8
Referencedatoer 9 Kapitel V
Undersøgelsesenhedog -område 10 Kapitel VI
Kapitel VII Undersøgelsens kendetegn og særlige forhold6
Kapitel VIII Konventionelle enheder 24
Kapitel IX Stikprøveplaner og pålidelighed5
Kapitel X Nationale publikationer9
Rådets forordning (EØF)218/78af 19.12.1977 33 Bilag I
Kommissionens beslutning 79/833/EØF af 7.9.1979 4Bilag II sg 80/722/EØF af 13.6.1980 75 Bilag III
Kommissionens beslutning 83/459/EØF af 4.7.1983 89 Bilag IV sg 78/592/EØF af 16. 6.1978 11Bilag V
Bilag VI Kommissionens beslutning 78/463/EØF af 7.4.1978KAPITEL I
Nødvendigheden af fællesskabsundersøgelser af landbrugsbedrifternes struktur
Kommissionens behov for at kunne disponere over objek­ foreligger derfor ikke altid oplysninger for det samme
tive og sammenlignelige oplysninger vedrørende land­ tidsrum.
brugsbedrifternes struktur fremgår af følgende betragt­
ninger. De statistiske tabeller, der indeholder landbrugsproduk­
tionens basisoplysninger, giver især oplysninger om et
lands landbrugsstruktur, uden at give et billede af land­
brugsbedrifternes indre struktur, og især ikke af bedrifter­Medlemsstaternes statistikker, der danner det grundlæg­
nes teknisk-økonomiske orientering. Der blev etableret en gende statistiske materiale, muliggør ikke altid en fyl­
fælles typologi, først forsøgsvis for undersøgelsen destgørende sammenligning staterne imellem, selv når
1966/1967, derefter på et nyt grundlag forn i man begrænser sig til visse af landbrugsstrukturens
1975 og 1977, for at muliggøre en omgruppering af land­grundfaktorer som f.eks. arbejdskraften, eller de gør det
brugsbedrifterne efter deres teknisk-økonomiske oriente­ikke muligt at danne sig et helhedsbillede af Fællesska­
ring, og for at kunne sammenligne et stort antal struk­bet. Dette skyldes forskellene mellem de nationale spør­
turelle forskelle inden for hver orientering. geskemaer med hensyn til undersøgelsens emner, de an­
vendte definitioner og undersøgelsesområderne.
Endelig kan den fælles landbrugspolitik gøre det nødven­
digt at der fremskaffes oplysninger om visse forhold i
Der er ligeledes stor forskel mellem hyppigheden, hvor­ landbruget, som ikke altid dækkes af de nationale land-
brugstællinger. med medlemsstaternes undersøgelser foretages, og der KAPITEL II
Historisk tilbageblik
EØF-undersøgelsen 1979/1980 vedrørende landbrugsbe­ blev ikke taget i betragtning, medmindre de havde en vis
drifternes struktur er den femte i rækken af fællesskabs­ produktion med salg for øje, eller hvis deres produktions­
undersøgelser og omfatter De Ni. enhed oversteg visse fysiske grænser1). Oplysningerne
blev for størstedelens vedkommende tilvejebragt ved en
totaltælling og resten ved en stikprøveundersøgelse. I ta­
1. Den første strukturundersøgelse 1966/67 omfattede en
belprogrammet blev der anmodet om oplysninger, som
stikprøve udtaget på grundlag af en undersøgelse af 1,2
delvis svarede til de i 1966/1967 stillede spørgsmål, lige­
millioner tilfældigt valgte landbrugsbedrifter. Undersøg­
som de anvendte definitioner var omtrent de samme. Der
elsens område omfattede alle, hvis
blev ikke ydet fællesskabstilskud. Eurostat offentliggjor­
udnyttede landbrugsareal var på 1 ha eller derover, samt
de undersøgelsesresultaterne på EØF-6-plan og for hvert
andre bedrifter, hvis årlige markedsførte produktion nor­
af de 6 oprindelige medlemslande.
malt nåede op på en værdi af mindst 250 regningsenhe­
der. Medlemslandene fremskaffede oplysningerne på
3.1975-undersøgelsen blev tilrettelagt med undersøgel­
grundlag af et spørgeskema, der byggede på fælles-
sen 1966/1967 som forbillede. Listen over kendetegn, defi­skabsdefinltioner. Emnerne havde forbindelse med ud­
nitionerne og undersøgelsesområdet var i det store og nyttelsen af jorden, driftsformen, kvægbestanden, maski­
hele den samme som i 1966/1967. For de 9 medlemsstater nerne samt andre spørgsmål vedrørende retslig status,
regnedes der med en stikprøve på 600 000 bedrifter samti­
skoleuddannelse, bogføring, forarbejdelse og emballe­
dig med, at de medlemsstater, der ønskede at gennemfø­
ring af landbrugsprodukterne, tilhørsforhold til land-
re en totaltælling, havde mulighed for at indgive alle de­brugsandelsselskaber, kontraktforpligtelser og salgspro-
res resultater. To, Nederlandene og Bel­duktion. Oplysningerne for hver bedrift overførtes på ma­
gien, gennemførte en totaltælling. Medlemsstaterne gnetbånd eller hulkort i ikke-identificerbar form, og med­
overførte oplysningerne for hver bedrift i ikke-identificer­
lemslandene indberettede oplysningerne til De europæis­
bar form på magnetbånd og indsendte disse til Eurostat
ke Fællesskabers statistiske Kontor (Eurostat) til bear­
til analyse og offentliggørelse af resultaterne i form af et bejdelse og publikation.
fælles tabelprogram. EUGFL ydede på ny et bidrag, den­
ne gang på 12 regningsenheder pr. bedrift.
Den europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbru­
get (EUGFL) ydede medlemsstaterne et bidrag på 6 reg­
Resultaterne af undersøgelsen, som omfatter mere end
ningsenheder pr. spørgeskema til afholdelse af undersø­
7 000 000 grunddata, er udarbejdet for EØF, de enkelte 9
gelsens omkostninger. Formålet var at indhente sam­
medlemsstater og regionerne. Hele undersøgelsen om­
menlignelige oplysninger om landbrugsbedrifternes
fatter 6 bind på i alt 1 396 sider og indeholder følgende:
struktursituation inden for hele Fællesskabet med det
formål at danne grundlag for formuleringen og udviklin­ — vigtigste resultater (EUR 9 — medlemslandene — re­
gen af den fælles landbrugspolitik. gionerne)
— resultaterne fordelt efter bedrifternes størrelse og ef­
Undersøgelsesresultaterne offentliggjordes på EØF-plan ter antallet af års-arbejdsenheder (ÅAE) (EUR 9 —
for de 6 medlemsstater for 52 områder og for 241 undersø- medlemslandene)
gelsesdistrikter. Hovedpublikationen omfatter 13 bind
— hyppighedsfordeling af udvalgte resultater (generel
med i alt 6 895 sider. Denne publikation gengiver spørge­
fordeling —bedriftsindehaverensarbejdstid—arbejds­
skemaernes indhold klassificeret efter det udnyttede
kraft — traktorer — driftsform — afgrøder og husdyr­
landbrugsareal. Et ikke publiceret internt dokument udar­
kategorier i relative og absolutte tal — størrelsen af
bejdet af Kommissionens tjenestegrene omfatter 8 bind
skovbevoksede arealer — størrelsen af arealer med fo­
og indeholder analyser af forhold vedrørende driftsleder,
derafgrøder (EUR 9 — medlemslandene)
økonomisk orientering, netto-standardværdi, produk­
Oversigtstabeller indeholdende resultaterne fra 1975
tionsmåder og -midler, arbejdskraft, værdierne for visse
med sammenlignelige tal fra landbrugstællingen i
produktionsfaktorer samt en kartografisk illustration af
1970/1971 er udgivet som internt dokument i Kommis­
oplysningerne på egnsplan.
sionen.
2.1 anledning af den af FAO anbefalede almindelige land-
4.1977-undersøgelsen blev foretaget efter samme ret­
brugstælling i 1970/1971 anmodede Eurostat medlems­
ningslinjer som den foregående, selv om undersøgelses-
staterne om en række kendetegn til brug ved opstillingen
af et tabelprogram, som medlemsstaterne skulle indsen­
') Faellesskabsdefinitionen for undersøgelsesområdets minimumsgræn­
de til Kommissionen I form af statistiske tabeller, hulkort
se er for 1970/1971 og for 1975 forblevet uændret, og det samme gælder
eller magnetbånd. Landbrugsbedrifter på mindre end 1 ha de nationale definitioner. området og tabelprogrammet blev indskrænket. Basisre­ udvikling, og sideløbende hermed er der blevet indført
sultaterne for hver medlemsstat og for EUR 9 blev udgivet nye begreber. Medlemsstaterne indsendte i starten oplys­
i form af en række interne dokumenter i Kommissionen. ninger for hver bedrift i henhold til fastsatte kendetegn,
Der blev ydet medlemsstaterne et bidrag til dækning af hvorefter man gradvist i 1979/1980 leverede resultater i
de ekstra omkostninger, som undersøgelsen medførte. form af et tabelprogram, der er opstillet i henhold til en
Dette bidrag blev finansieret over De europæiske fællesskabsmodel. Endvidere indeholder resultaterne en
Fællesskabers budget. opdeling i ugunstigt stillede landbrugsområder i overens­
stemmelse med art. 3 i direktiv 75/268/EØF, de er opstillet
5.1979/1980-undersøgelsen er foretaget efter samme ret­ i en række tabeller, som er baseret på klassificeringen af
ningslinjer som den foregående på nær ganske få afvigel­ bedrifterne i henhold til Fællesskabets klassifikation, der
ser med hensyn til samdyrkning af afgrøder og efterafgrø­ er omhandlet i Kommissionens belslutning 78/463/EØF
der samt landbrugets arbejdskraft, men medens den fore­ (EFT L 148 af 5. 6. 1978). Ved hjælp af sidstnævnte frem­
gående undersøgelse blev foretaget på nationalt niveau gangsmåde er det muligt at foretage en yderligere analy­
og i nogle få regioner er nærværende undersøgelse fore­ se af resultaterne. Der kan foretages en inddeling af be­
taget på nationalt og regionalt niveau samt i de enkelte drifterne i nogenlunde ensartede grupper ved hjælp af
distrikter. økonomiske kriterier baseret på to kendetegn: bedriftens
driftsform og dens størrelse udtrykt i standarddæknings­
bidrag. Den første analyse af denne art er offentliggjort i
6. Anmærkning en af Kommissionens interne publikationer (dok.
D/SB/304) og er foretaget på basis af oplysningerne fra Den fremgangsmåde, der er anvendt ved indsamlingen af
1975-undersøgelsen af landbrugsbedrifternes struktur. statistiske oplysninger har i årenes løb gennemgået en KAPITEL III
Retsgrundlag
De retsakter, som danner grundlag for EØF's undersøgel­ telse, med henblik på undersøgelsen af landbrugsbe­
drifternes struktur i 1979/1980 af fællesskabsmodeilen se af landbrugsbedrifternes struktur 1979/1980 er i deres
for et tabelprogram, standardkoden samt gennemfø­helhed gengivet i bilaget. Det drejer sig om følgende do­
relsesbestemmelserne for overførelsen til magnet­kumenter:
bånd af oplysningerne i disse tabeller.
— Rådets forordning 78/218/EØF af 19. december 1977 Kommissionens beslutning 83/.. ./EØF af 4. juli 1983
om tilrettelæggelse af en undersøgelse af landbrugs­ om supplement tilg 79/833/EØF af 7. septem­
bedrifternes struktur i 1979/1980 (EFT L 35 af 4. 2. ber 1979 og 80/722/EØF af 13. juni 1980 om fastsættel­
1978). se med henblik på undersøgelsen af landbrugsbedrif­
ternes struktur i 1979/1980 af fællesskabsmodeilen for — Kommissionens beslutning 79/833/EØF af 7. septem­
et tabelprogram, standardkoden samt gennemførel­ber 1979 om fastsættelse med henblik på undersøgel­
sesbestemmelserne for overførsel til magnetbånd af sen af landbrugsbedrifternes struktur i 1979/1980 af
oplysningerne i disse tabeller. fællesskabsmodeilen foret tabelprogram, standardko­
den og gennemførelsesbestemmelserne for overførel­ Kommissionens beslutning 78/592/EØF af 16. juni 1978
sen på magnetbånd af oplysninger i disse tabeller. om fastlæggelse af definitionerne i forbindelse med li­
sten over kendetegen med henblik på en undersøgelse — Kommissionens beslutning 80/722/EØF af 13. juni 1980
af landbrugsbedrifternes struktur i 1979/1980. om supplement tilg 79/833/EØF om fastsæt­KAPITEL IV
Tidspunkt for undersøgelsen
Rådets forordning (EØF) nr. 218/78 af 19. december 1977 tagelse af efterafgrøder), husdyrhold, traktorer, maski­
fastsatte, at medlemsstaterne I perioden mellem den 1. ner og anlæg, anlæg og kulturer under glas, arbejds­
januar 1979 og den 15. juni 1980 skulle foretage en under­ kraft, andet erhvervsarbejde og markvanding.
søgelse som led i den af FAO anbefalede internationale
landbrugstælling. 1. december 1979: efterafgrøder, traktorer, maskiner
og anlæg.
Undersøgelserne blev gennemført på følgende tidspunk­ LUXEMBOURG
ter:
15. maj 1980.
FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND
DET FORENEDE KONGERIGE
— Bestandtælling den 3.12. 1979.
England og Wales
— Arealer med undtagelse af væksthuse: undersøgelse
1. juni 1979: samtlige karakteristika med undtagelse af ar­
vedrørende gartneriafgrøder i juli 1978.
bejdskraft (1. juni 1980), maskiner (1. december 1979) og
markvanding (14. februar 1978).
— Alle andre oplysninger stammer fra landbrugsberet-
ningen/-tællingen fra sidste halvdel af maj måned Skotland
1979.
Juni 1979: driftsform og alle karakteristika vedrørende ud­
nyttelse af jorden og husdyrhold. Oktober 1979: bedrif­
tens retlige form, markvanding, maskiner, arbejdskraft og FRANKRIG
andet erhvervsarbejde.
1. januar-31. maj 1980.
Nordirland
1. juni 1979: driftsform, udnyttelse af jorden og husdyr­
ITALIEN hold. 31. januar 1980: traktorer, kultivatorer, maskiner og
udstyr. April 1980: arbejdskraft.
24. oktober - 30. november 1982.
IRLAND
NEDERLANDENE
1. juni 1979 for alle karateristika med undtagelse af ar­
9. april-15. juni 1979. bejdskraft (april 1980), maskiner og markvanding (31. ja­
nuar 1980).
BELGIEN
DANMARK
— 15. maj 1979: bedriftens retlige form, driftsform, bogfø­
ring, faglig uddannelse, udnyttelse af jorden (med und- 1. juni 1979.