Newsletter

-

Documents
2 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

ISSN 1830-2130Nr. 78 > 2005. gada decembris – 2006. gada janvāris [LV]Eiropas KomisijaNewsletter Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorātsHonkonga: decembrī noritējušās PTO ministru tikšanās rezultātiDecembrī notikusī Pasaules Tirdzniecības organizācijas Ministru Honkongā arī tika panākta zināma virzība jautājumos konference Honkongā Eiropas Savienībai noslēdzās ar pieņemamu par attīstību un kokvilnu. Tam bija ārkārtīgi svarīga no-vienošanos lauksaimniecības jomā. Tika nolemts līdz 2013. gadam zīme, jo tās, pirmām kārtām, ir sarunas par attīstību. atcelt visas eksporta dotācijas. Diemžēl neizdevās pārliecināt valstis, it īpaši ASV un Japānu, sekot ES “Visu, izņemot ieročus” sistēmai, kura Pēc nedēļu ilgām un smagām diskusijām panāktā nodrošina vismazāk attīstītajām valstīm pilnīgu pie-vienošanās neapšaubāmi ir daudz lielāks panākums, kļuvi mūsu tirgum bez tarifu un kvotu piemērošanas nekā daudzi cerēja, dodoties uz Honkongas sanāksmi, jebkurām precēm, izņemot apbruņojumu. Visbeidzot, lai gan citu Dohas attīstības plāna jomu virzība izraisīja tika nolemts, sākot ar 2008. gadu, nodrošināt vismaz vilšanos. 97 % produktu, kuri nāk no vismazāk attīstītajām val-ES vēlme piekrist eksporta subsīdiju pakāpeniskai stīm, piekļuvi tirgum bez ievedmuitas un kvotu pie-atcelšanai līdz 2013. gadam bija tas, kas, vairāk nekā mērošanas. jebkas cits, paglāba sanāksmi no izgāšanās.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 35
Langue Esperanto
Signaler un problème
Nr. 78 > 2005. gada decembris – 2006. gada janvāris[LV]
Newsletter
ISSN 18302130
EIropas KomIsIja
Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāts
Honkonga: decembrī norItējušās PTO mInIstru tIkšanās rezultātI Decembrī notikusī Pasaules Tirdzniecības organizācijas MinistruHonkongā arī tIka panākta zInāma vIrzība jautājumos konference Honkongā Eiropas Savienībai noslēdzās ar pieņemamupar attīstību un kokvIlnu. Tam bIja ārkārtīgI svarīga no-vienošanos lauksaimniecības jomā. Tika nolemts līdz 2013. gadamzīme, jo tās, pIrmām kārtām, Ir sarunas par attīstību. atcelt visas eksporta dotācijas.DIemžēl neIzdevās pārlIecInāt valstIs, It īpašI ASV un Japānu, sekot ES “VIsu, Izņemot Ieročus” sIstēmaI, kura Pēc nedēļu Ilgām un smagām dIskusIjām panāktā nodrošIna vIsmazāk attīstītajām valstīm pIlnīgu pIe-vIenošanās neapšaubāmI Ir daudz lIelāks panākums, kļuvI mūsu tIrgum bez tarIfu un kvotu pIemērošanas nekā daudzI cerēja, dodotIes uz Honkongas sanāksmI, jebkurām precēm, Izņemot apbruņojumu. VIsbeIdzot, laI gan cItu Dohas attīstības plāna jomu vIrzība IzraIsīja tIka nolemts, sākot ar 2008. gadu, nodrošInāt vIsmaz vIlšanos. 97 % produktu, kurI nāk no vIsmazāk attīstītajām val-ES vēlme pIekrIst eksporta subsīdIju pakāpenIskaI stīm, pIekļuvI tIrgum bez IevedmuItas un kvotu pIe-atcelšanaI līdz 2013. gadam bIja tas, kas, vaIrāk nekā mērošanas. jebkas cIts, paglāba sanāksmI no Izgāšanās. DaudzI ES tIrdznIecības partnerI stIngrI uzstāja, ka gala termIņam Runājot par kokvIlnu, tIka nolemts, ka attīstītās valstIs jābūt 2010. gadā. Taču KomIsIjaI bIja svarīgI, laI pakā-līdz 2006. gadam pakāpenIskI atcels vIsas eksporta penIskā atcelšana sakrIstu ar aIzsākto reformu norIses subsīdIjas, Dohas īstenošanas perIodā tIks atļauta pIe-termIņIem. kļuve tIrgum ar sIstēmas, kurā netIek pIemērota Ieved-muIta un kvotas, palīdzību un tIrdznIecību kropļojošaIs ES pIekrIta IzvIrzīto stIngro nosacījumu termIņam, IekšējaIs atbalsts kokvIlnas nozareI jāsamazIna daudz kurā vIsas eksporta subsīdIju formas, sevIšķI eksporta vaIrāk nekā jebkuram cItam produktam. Tā Ir formula, kredītI, valsts tIrdznIecības uzņēmumu subsIdēšana kura nerada KomIsIjaI nekādas problēmas, pateIcotIes un pārtIkas palīdzības komercIalIzēšana Ir vaI nu pa-tās īstenotajaI kokvIlnas reformaI 2004. gadā. kāpenIskI jāatceļ līdz tam pašam datumam vaI arī jā-Izstrādā paņēmIenI to IzraIsīto, tIrdznIecību kropļojo-Savukārt runājot par banānIem, tIka atrasts rIsInājums, šo seku lIkvIdēšanaI. TIks arī IzstrādātI paņēmIenI, laI kurš ļauj ES turpInāt tarIfu sIstēmas IevIešanu šā gada vIsās valstīs panāktu efektīvu tIrdznIecību kropļojoša 1. janvārī ar tarIfu 176 EUR par tonnu. Iekšēja atbalsta samazInāšanu. VIenošanās neuzlIks ES pIenākumu samazInāt Iekšējo Kas būtu jādara turpmāk pēc Honkongas sarunu noslē-palīdzību vaIrāk, nekā tas jau Ir Iespējams, pateIcotIes guma? TeorētIskI līdz aprīļa beIgām Ir jāvIenojas par tā KLP reformaI, un taI vajadzētu atbalstīt ES centIenus saucamo lauksaImnIecības un rūpnIecības preču me-pIespIest ASV pārveIdot savu lauksaImnIecību, sevIšķI todIku. Tas Ir sasprIngts graiks. KomIsIja pIelIks vIsas tā saucamos neperIodIskos maksājumus. pūles, laI snIegtu savu Ieguldījumu procesa attīstībā. Turpmāk šā gada laIkā norIsInāsIes detalIzētas pārru-nas par tIrgus pIeejamību lauksaImnIecības produk-Taču mūsu tIrdznIecības partnerIem Ir ļotI skaIdrI jāIz-tIem, taču Honkongas vIenošanās ļauj KomIsIjaI arīprot mūsu nostāja. ES jau Ir IzrādījusI lIelu pretImnāk-turpmāk stIngrI aIzstāvēt tādus jautājumus kā ģeogrā-šanu. Tagad Ir pIenācIs laIks arī pārējIem Izrādīt tādu isko norāžu aIzsardzība.pašu pIekāpšanos.
BIoloģIskā pārtIka: jaunā regula padarīs noteIkumus saprotamākus kā patērētājIem, tā lauksaImnIekIem Eiropas Komisija ir pieņēmusi priekšlikumu par jaunu regulu partam varētu piešķirt šādu marķējumu. Produktus, kuru sastāvā būs bioloģisko ražošanu, kuras mērķis ir padarīt noteikumus saprota-ģenētiski modificēti organismi, nevarēs marķēt kā bioloģiskus pro-duktus, izņemot tos, kuru sastāvā ir līdz 0,9 procentiem ģenētiski mākus kā patērētājiem, tā lauksaimniekiem. Jaunie noteikumi būs modificētu organismu nejaušas saindēšanas rezultātā. Tiks atļauts vienkāršāki un daudz elastīgāki, lai varētu ņemt vērā klimata un bioloģisku produktu imports, ja tie atbilst ES standartiem vai tiem ir apstākļu reģionālās atšķirības. Bioloģiskās pārtikas ražotāji varēs piešķirtas līdzvērtīgas garantijas no izcelsmes valsts. izvēlēties, vai izmantot ES bioloģiskas pārtikas logo. Ja viņi izvēlas to neizmantot, viņu produktiem jābūt marķētiem kā ES bioloģis-LauksaImnIecības un lauku attīstības komIsāre MarIan-kajai pārtikai. Vismaz 95 % galīgā produkta jābūt bioloģiskam, laina FIšere Boela sacīja: “PašreIzējos noteIkumus aIzstās