2 pages
Azerbaijani

Newsletter

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
Europese Commissie Directoraat-generaal Landbouw
Nr. 61 › Februari 2004[NL]
Newsletter ISSN 1560-1897
Openbaar debat over een actieplan ter bevordering van de biologische landbouw In de juiste omstandigheden kan de biologische landbouwvraag-aanbodverhouding. Zijns inziens moeten er maatre-een groot aantal landbouwers aan een beter inkomengelen worden getroffen omhet inzicht in de vraag van de helpen. De Europese Unie (EU) kan deze omstandighedenconsument en in andere factoren te verbeteren (onder meer via betere gegevens over de biologische productie), om de mee creëren. Op 22 januari 2004 hebben in Brussel meer dan consument van betere informatie en garanties te voorzien en 100 belanghebbende organisaties en vertegenwoordigers om het gebruik van de nieuwe mogelijkheden te bevorderen uit de lidstaten hun ideeën in dit verband te berde gebracht die de GLB-hervorming van 2003 biedt, onder meer in het tijdens de „Europese hoorzitting over biologische voeding en kader van het beleid voor plattelandsontwikkeling. biologische landbouw — Naar een Europees actieplan”. De bedoeling is dat nu de laatste hand aan het actieplan wordt Tijdens de hoorzitting en de eerdere overlegrondes is onder gelegd, waarna de Raad en het Europees Parlement zich meer gedebatteerd over: erover zullen buigen.  vaststelling van de doelstellingen van de biologische land-Hoewel de vraag en het aanbod in het segment van de biolo-bouw, teneinde de openbaredienstverleningsfunctie van gische producten de afgelopen jaren zijn gestegen, blijft het deze sector expliciet weer te geven en de transparantie en gemiddelde marktaandeel voor deze producten klein (ca. 2 % het consumentenvertrouwen te vergroten; in de EU; het aandeel van de biologische groenten bedraagt evenwel 5-10 %). In sommige regio’s is nog steeds een stijgingbevordering van de distributie, met de nadruk op kanalen in het marktaandeel en de productie merkbaar, in andere isals plaatselijke markten en rechtstreekse verkoop (korte er net sprake van een vertraging van de groei. In vergelijkingketen); met de „conventionele” landbouw brengt de biologische  erkenning van de rol van de biologische landbouw in het manier van produceren extra kosten met zich mee. Aangezien GLB, met name wat betreft marktgerichtheid, milieube-een sterke vraag van de zijde van de consument voorlopig scherming en dierenwelzijn; achterwege blijft, is nog steeds niet duidelijk of de biologische landbouw in de EU in de toekomst meer dan een nichepositiewustmaking van d  betere bee consument met betrekking op de markt zal innemen. Wat wel buiten kijf staat is dat op tot het biologisch logo en andere biologische informatie; communautair niveau meer kan worden gedaan om een kader  vaststellingen handhaving van meer gestandaardiseerde voor de ontwikkeling van de sector tot stand te brengen. normen om het vertrouwen van de consument in biologi-De biologische landbouw is zowel bij het brede publiek alssche voeding te vergroten; in de landbouwsector zelf een heet hangijzer. De Commissie  bevordering van de biologische productie op internationale heeft deze hoorzitting dan ook georganiseerd om een zo juist schaal (bijv. via gelijkwaardige normen en controles); mogelijk overzicht te krijgen van de situatie, haar inzicht in de biologische sector te vergroten en mensen uit de branche  uitbreiding van het bestaande normenbestand met nieuwe (waaronder deskundigen in landbouw , milieuen consumen-normen over onder meer dierenwelzijn, zonder evenwel de tenzaken) de kans te bieden hun ervaringen en hun ideeën producenten te overbelasten; over de toekomst toe te lichten. De hoorzitting werd tevens  verrichten van onderzoek naar methoden om de biologi-aangegrepen om in te gaan op de resultaten van eerdere sche landbouw verder te ontwikkelen en te perfectioneren; overlegrondes. De volgende belangrijke onderwerpen werden behandeld:  verbetering van de coördinatie tussen de lidstaten waar het  maatregelen om de handel in en de consumptie van biolo-gaat om de aanpak van de coëxistentie van de biologische gische producten in de EU te bevorderen;en de conventionele landbouw en de productie van GGO’s in dat verband.  terugkoppelen van informatie over de vraag naar biologi-sche producten via de kleinhandel naar de producenten; De Commissie is in 2002 van start gegaan met de ontwik-keling van het actieplan. De Raad heeft in zijn conclusies  instrumenten ter bevordering van de productie en de ver-en tijdens conferenties herhaaldelijk beklemtoond dat de werking; biologische landbouw een belangrijke bijdrage kan leveren tot  garanties op het gebied van traceerbaarheid en biologische duurzame ontwikkeling. De Commissie zal op korte termijn authenticiteit, met het oog op het consumentenvertrou-de laatste hand leggen aan het actieplan en het vervolgens in wen; de vorm van een mededeling aan de Raad en het Europees Parlement toesturen. Voor meer informatie over de hoorzit- ondersteuningvan de coëxistentie van biologische land-ting: bouw en GGO’s. Commissaris Fischler vestigde de aandacht van de deelne-http://europa.eu.int/comm/agriculture/events/organic/ mers aan de hoorzitting op de risico’s van een onevenwichtigeindex_en.htm