2 pages
中文

Newsletter

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

MDGWESTLNENTTECR*4G4N/JSLS&FV)S“PPQFBQQ.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 18
Langue 中文
Europa-Kommissionen Generaldirektoratet for Landbrug
Nr. 61 › Februar 2004[DA]
Newsletter ISSN 1560-1927
Offentlig debat om handlingsplan til fremme af økologisk landbrug Økologisk produktion vil kunne give mange landbrugerelem udbud og efterspørgsel og nævnte en række områder, en bedre indtjening, hvis de rette betingelser er til stede.hvor der er behov for forbedringer. Efter hans opfattelse bør man bl.a. bestræbe sig på at få bedre kendskab til EU kan være med til at skabe sådanne betingelser. Der blev efterspørgslen fra forbrugerside og andre faktorer (bl.a. fremsat mange forskellige idéer under den »EU-høring via bedre data om økologisk produktion), at give forbru-om økologiske fødevarer og økologisk landbrug — mod gerne bedre information og garantier og på at anspore en EU-handlingsplan«, der blev afholdt i Bruxelles dentil at udnytte de nye muligheder, som 2003-reformen af 22. januar 2004, og hvori over 100 interesseorganisationer og den fælles landbrugspolitik giver, bl.a. i forbindelse med repræsentanter fra medlemslandene deltog. Der vil nu blive politikken til udvikling af landdistrikterne. lagt sidste hånd på handlingsplanen, som derefter vil blive forelagt for Rådet og Europa-Parlamentet.Under denne høring og tidligere samråd er følgende foran-staltninger blevet drøftet: I de senere år har der været en stigning i både udbud af  fastlæggelse af målene for det økologiske landbrug for at og efterspørgsel efter økologiske produkter, men alligevel gøre dets public service-funktion helt klar og bidrage til tegner disse produkter sig i gennemsnit fortsat kun for en gennemsigtighed og forbrugertillid lille markedsandel (ca. 2 % i EU, dog 5-10 % for økologiske grøntsager). I nogle regioner vokser markedet og produk- fremmeaf distributionskanaler med vægt på lokale tionen stadig, men i andre går udviklingen langsommere markeder og direkte salg (korte kæder) end før. Der er flere omkostninger ved økologisk landbrug end ved konventionelt landbrug, og da der ikke er en vir-af det økologiske landbrugs betydning anerkendelse kelig markant efterspørgsel fra forbrugerside, er det stadigi den fælles landbrugspolitik, specielt med hensyn uklart, om økologisk landbrug fremover vil være andet ogtil dets markedsorientering og fællesgoder som miljø-mere end en nicheproduktion. Der er dog allerede enighedbeskyttelse og dyrevelfærd om, at der kan gøres mere på EU-niveau for at skabe en af forbrugernes kendskab til EU’s økologi- udvidelse ramme for udvikling af sektoren. mærke og anden information om økologisk produktion Økologisk landbrug drøftes meget både af den brede  fastlæggelse og håndhævelse af mere ensartede normer offentlighed og af erhvervet selv. Kommissionen afholdt for at øge forbrugernes tillid til økologiske produkter derfor også høringen for at få så korrekte oplysninger som muligt, øge sit kendskab til den økologiske sektor og give fremme af økologisk produktion på internationalt plan aktører på området (herunder eksperter inden for land-(fx gennem ligestillede normer og kontroller) brug, miljø og forbrugerspørgsmål) lejlighed til at videre- supplering af gældende normer med nye normer for bl.a. give deres praktiske erfaringer og opfattelse af, hvordan dyrevelfærd, uden dog at overbebyrde producenterne udviklingen skal forme sig fremover. Under høringen blev også resultaterne af tidligere høringer drøftet, og følgende  målretning af forskningen mod yderligere udvikling og vigtige spørgsmål blev behandlet: forbedring af det økologiske landbrug  Hvordanfremmer man handelen med og forbruget af  forbedret koordinationen mellem medlemslandene, når økologiske produkter i EU? det gælder sameksistens mellem økologisk og konven-tionelt landbrug og produktionen af GMO i den forbin- Hvordan sikrer man, at der via detailhandelen tilbage-delse. sendes information om efterspørgslen efter økologiske produkter til producenterne? Kommissionen begyndte at udarbejde handlingsplanen i 2002. Det er i flere konklusioner fra Rådet og på flere kon- Hvilke midler kan man bruge til at fremme produktion og forarbejdning?ferencer blevet understreget, at økologisk landbrug i høj grad kan bidrage til bæredygtig udvikling. Kommissionen kan man sikre, at økologiske produkter kan Hvordan vil nu hurtigt færdiggøre sit forslag til en handlingsplan og spores og er ægte, så forbrugerne er trygge? fremlægge det i form af en meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet. Det hermed forbundne spørgsmål om at støtte sameksi-stensen mellem økologiske afgrøder GMO-afgrøder. Yderligere oplysninger om høringen findes på: Kommissær Fischler gjorde under høringen deltagerneh t t p : // e u r o p a . e u . i n t / c o m m / a g r i c u l t u r e / e v e n t s / opmærksomme på risikoen for manglende ligevægt mel-organic/index_en.htm