Prehľad o životnom prostredí

-

Documents
4 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Skutočnosť 1: Morské prostredie je životne dôležité2016 a 2021Morské prostredie zahŕňa vody morí a ústí, morské dno a jeho podložia a všetok morský život a jeho morské a pobrežné prirodzené prostredia. Najvyšším cieľom námornej politi-Je to vzácny majetok; dedičstvo, ktoré sa musí chrániť, zachovávať a primerane ky EÚ je dosiahnuť dobrý environ-ceniť. Najvyšším cieľom je udržať biologickú rôznorodosť a dynamickosť našich mentálny stav morského prostre-oceánov a morí, ako aj ich bezpečnosť, čistotu, zdravie a produktívnosť. dia do roku 2021. Prvé programy Morské prostredie je veľmi dôležitým zdrojom života na Zemi. Morské ekosys-opatrení budú pripravené najne-témy vykonávajú mnoho kľúčových environmentálnych funkcií – regulujú pod-skôr do roku 2016 a každé opatre-nebie, zabraňujú erózii, akumulujú a distribuujú slnečnú energiu, absorbujú oxid nie sa začne uplatňovať do dvoch uhličitý a zachovávajú biologickú kontrolu. rokov. Moria a oceány sú naším najväčším zdrojom biodiverzity. Pokrývajú 71 % zem-Tento cieľ je v súlade s rámcovou ského povrchu a zahŕňajú 90 % biosféry. smernicou o vode z roku 2000, Morské prostredie výrazne prispieva aj k hospodárskej prosperite, sociálnemu v ktorej sa vyžaduje, aby sa do roku blahobytu a kvalite života.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 46
Langue Slovak
Signaler un problème