Med blikket mod fremtiden
4 pages
Nederlandse
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Med blikket mod fremtiden

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
4 pages
Nederlandse

Description

NA63756NISSN 102225X15 16NA AB 04 001 DA C954443_Looking_DA 24-03-2005 15:41 Pagina 28EuropaevelseMed blikket mod fremtidenForskning

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 9
Langue Nederlandse

Exrait

954443_Looking_DA 24032005 15:41 Pagina28
Europaibevægelse
Med blikket mod fremtiden Forskning og videnskab i EU
DenEuropæiskeUnion
954443_Looking_DA 24032005 15:41 Pagina25
Dukanfindedennebrochureogandrepublikationermedkorteogpræciseoplysningerom EUpåinternettet:europa.eu.int/comm/publications
Europa-Kommissionen GeneraldirektoratetforPresseogKommunikation Publikationer B-1049Bruxelles
Manuskriptafsluttetiaugust2004
Omslagsillustration:Bilderbox.com
Bibliografiskedatafindesbagestidennepublikation
Luxembourg:KontoretforDeEuropæiskeFællesskabersOfficiellePublikationer,2005
ISBN92-894-8070-X
©DeEuropæiskeFællesskaber,2005 Eftertryktilladt
PrintedinBelgium
TRYKTPÅIKKE-KLORBLEGETPAPIR
954443_Looking_DA 24032005 15:41 Pagina26
DenEuropæiskeUnion
EU-medlemsstater
Kandidatlande
954443_Looking_DA 24032005 15:41 Pagina27
DA
Forskningereninvesteringifremtidensvelfærd. Resultatetafdetarbejde,derudføresidag,bliver måskeførstsynligtommangeår.Menhvisviikke investerernu,såvildetkostedekommende generationerdyrt.
DenEuropæiskeUnionved,hvadderstårpåspil, nårdenbestræbersigpåatbliveverdensmest dynamiske,videnbaseredeøkonomiinden2010. Konkurrencenerhård:IøjeblikketbrugerbådeUSAogJapanmerepå forskningogudviklingendEUogdetsmedlemsstater.
ForattackledenneudfordringharEUlagtenstrategi.Måleteratfå mestmuligtudafdenationaleforskningsaktiviteterogatkombinere ressourcernepåområder,hvorforskningsindsatsenellersvilleværefor lilleogopsplittet.Derskalskabeseteuropæiskforskningsrumuden grænser,somgiverforskereiheleEUmulighedforatforenederes kræfterogopnådebedsteresultater.
ISBN 928948070X ,!7IJ2I9eiahad! >