//img.uscri.be/pth/79a21d6500ab9b53af6f930dfff67d6e26ef5db7
La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

Practical alcohol tables. Volume II

De
538 pages
Industrial research and development
Target audience: Scientific
Voir plus Voir moins

Praktiske alkoholtabeller
Practical alcohol tables
Tables alcoométriques pratiques
Tavole alcolometriche pratiche
Praktische alcoholtabellen
COMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER
KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES N DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
COMMISSIEVAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
volume 2 Praktiske alkoholtabeller
Gebrauchsalkoholtafeln
Practical alcohol tables
Tables alcoométriques pratiques
Tavole alcolometriche pratiche
Praktische alcoholtabellen
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER
KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
COMMISSION ¡OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
COMMISSIEVAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
volume 2 1978 Bibliografiske data er at finde bagest i denne publikation.
Bibliografische Daten befinden sich am Ende der Veröffentlichung.
A bibliographical slip can be found at the end of this volume.
Une fiche bibliographique figure à la fin de l'ouvrage.
Una scheda bibliografica figura alla fine del volume.
Bibliografische data bevinden zich aan het einde van deze publikatie.
© Copyright CECA — CEE — CEEA, Bruxelles-Luxembourg, 1978
Printed ¡n Luxembourg
De europæiske Fællesskaber kan ikke gøres ansvarlige for skader, som måtte følge af fejl i
denne publikation.
Die Europäischen Gemeinschaften haften nicht für Schäden, die aufgrund von in dieser
Veröffentlichung eventuell enthaltenen Fehlern entstehen können.
The European Communities cannot be held responsible for any damage resulting from
errors which may be found in this publication.
Les Communautés européennes ne peuvent être tenues pour responsables de dommages
qui résulteraient d'erreurs contenues dans la présente publication.
Le Comunità europee non possono essere ritenute responsabili dei danni che risulterebbero
a causa di errori contenuti nella presente pubblicazione.
De Europese Gemeenschappen kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor nadelen
veroorzaakt door eventuele fouten voorkomend in deze publikatie.
ISBN 92-825-0147-7 Kat./cat. : CB-24-77-302-6A-C Ill
PRAKTISKE ALKOHOLTABELLER
BIND I
Tabel : Alkoholometrisk volumenprocent som funktion af aflæst volumenprocent
og temperatur.
Tillæg : Volumen ved 20 °C af en 1 000 liters blanding af alkohol og vand ved
temperaturen t °C og en aflæst volumenprocent q*.
BIND II
Tabel : Alkoholometrisk volumenprocent som funktion af aflæst massefylde og
temperatur.
Tillæg : Volumen ved 20 °C af en 1 000 liters blanding af alkohol og vand ved
temperaturen t °C og en kendt volumenprocent q.
BIND III
Tabel : Volumen ved 20 °C af ethanol indeholdt i 100 dm3 af en blanding ved
t °C en volumenprocent q'.
Tillæg : Volumen ved 20 °C af en 100 kg blanding af alkohol og vand ved tempe­
raturen t°C ogen aflæst volumenprocent q*.
GEBRAUCHSALKOHOLTAFELN
BAND I
Volumenkonzentration bezogen auf die abgelesene Konzentration und Tafel :
die Temperatur.
Anhang : Volumen bei 20 °C von 1 000 Litern einer Äthanol-Wasser-Mischung bei
einer Temperatur von t °C und einer abgelesenen Volumenkonzentration q'.
BAND II
Tafel : Volumenkonzentration bezogen auf die abgelesene Dichte und die Tem­
peratur.
Anhang : Volumen bei 20 °C von 1 000 Litern einer Äthanol-Wasser-Mischung bei
einer Temperatur von t °C und einer bekannten Volumenkonzentration q.
BAND III
Volumen bei 20 °C von reinem Äthanol in einer Mischung von 100 dm3 Tafel :
bei einer Temperatur von t °C und mit einem Alkoholkonzentrationswert
von q*.
Anhang : Volumen bei 20 °C von 100 kg einer Äthanol-Wasser-Mischung bei einer
Temperatur von t °C und einer abgelesenen Volumenkonzentration q".
PRACTICAL ALCOHOL TABLES
VOLUME I
The alcoholic strength by volume as a function of the reading of volume Table :
strength and temperature.
Complement : The volume at 20 °C of 1 000 litres of an ethanol/water mixture at tem­
perature t °C and volume strength reading q".
VOLUME II
Table : The alcoholic strength as a function of the reading of density and tem­
perature.
Complement : The volume at 20 °C of 1 000 litres of an ethanol/water mixture at tem­
perature t °C and at a known volume strength q.
VOLUME III
Table : Volume at 20 °C of ethanol c contained in 100 dm3 of mixture at t tem­
perature t °C and volume strength q".
Complement : Volume at 20 °C of 100 kg of an ethanol/water mixture at temperature
t °C and a volume strength reading q". IV
TABLES ALCOOMÉTRIQUES PRATIQUES
TOME I
Titre alcoométrique volumique en fonction du titre volumique lu et de la Table :
température.
Complément : Volume à 20 °C d'un mélange hydro-alcoolique de 1 000 litres à la tempé­
rature t °C et de titre volumique lu q".
TOME II
Table : Titre alcoométrique volumique en fonction de la masse volumique lue et
de la température.
Complément : Volume à 20 °C d'un mélange hydro-alcoolique de 1 000 litres à la tempé­
rature t °C et de titre volumique connu q.
TOME III
Volume à 20 °C d'éthanol contenu dans 100 dm3 d'un mélange à t °C Table :
et de titre volumique q'.
Complément : Volume à 20 °C de 100 kg d'un mélange hydro-alcoolique à la tempéra­
ture t °C et de titre volumique lu q".
TAVOLE ALCOLOMETRICHE PRATICHE
VOLUME I
Tavola : Titolo alcolometrico volumico in funzione del titolo volumico letto e della
temperatura.
Complemento : Volume alla temperatura di 20 °C di una miscela idroalcolica di 1 000 litri
alla temperatura t °C e del titolo volumico letto q".
VOLUME II
Tavola : Titolo alcolometrico volumico in funzione della massa volumica letta e della
temperatura.
Complemento : Volume alla temperatura di 20 °C di una miscela ¡droalcolica di 1 000 litri
alla temperatura t °C e del titolo volumico q.
VOLUME III
Tavola : Volume alla temperatura di 20 °C di etanolo puro contenuto in una miscela
alla temperatura t °C e del titolo volumico letto q".
Complemento : Volume allaa di 20 °C di una miscela idroalcolica di 100 kg alla
temperatura t °C e del titolo volumico letto q".
PRAKTISCHE ALCOHOLTABELLEN
DEEL I
Alcohol-volumegehalte als functie van het afgelezen alcoholgehalte en van Tabel :
de temperatuur.
Bijlage : Volume bij 20 °C van een water-alcohol mengsel van 1 000 liter met een
temperatuur van t °C en een afgelezen alcoholgehalte q".
DEEL II
Tabel : Alcohol-volumegehalte als functie van de afgelezen volumieke massa en
van de temperatuur.
Bijlage : Volume bij 20 °C van een water-alcohol mengsel van 1 000 liter met een
temperatuur van t °C en een bekend alcoholgehalte q.
DEEL III
Tabel : Volume bij 20 °C van zuiver ethanol in een mengsel van 100 dm3 met een
temperatuur van t °C en met een alcohol-volumegehalte q".
Bijlage : Volume bij 20 °C van een water-alcohol mengsel van 100 kg met een r van t °C en een afgelezen alcoholgehalte q". INTRODUKTION
De praktiske alkoholtabeller er udarbejdet på grundlag af den generelle
formel angivet i Rådets direktiv af 27. juli 1976 om alkoholometriske
tabeller.
Disse praktiske tabeller supplerer de fundamentale internationale al­
koholometriske tabeller, der er offentliggjort af » l'Organisation Interna­
tionale de Métrologie Légale« (OIML). De har til formål at lette be­
stemmelsen af alkoholindhold eller rumfanget af ren ethanol inde­
holdt i en blanding af vand og alkohol på grundlag af målinger fore­
taget ved hjælp af alkolometre eller aréomètre til alkohol, inddelte ved
referencetemperaturen 20 °C.
Den foreliggende tabel modsvarer tabel IX b, der er angivet i den liste
over de praktiske tabeller, der er gengivet i bilag I til OlML's publi­
kation af internationale alkoholometriske tabeller. Den giver værdien
af alkoholindholdet udtrykt i volumenprocent q af en blanding af vand
og ethanol ved temperaturen t °C, på grundlag af aflæsningen af et
natriumcalciumglas areometer til alkohol.
Tabellen suppleres af et bilag, som giver volumen V| i liter, ved tempe­
raturen 20 °C, af 1 000 liter af en blanding af vand og ethanol ved
temperaturen t °C for et kendt alkoholindhold udtrykt i volumenpro­
cent (rumfanget af de 1 000 liter er målt ved hjælp af en beholder af
almindeligt stål, justeret ved 20 °C). VI
Tabel IX b : q = q (p\ t)
Alkoholindhold udtrykt i volumenprocent som funktion af aflæst vægt­
fylde og temperatur
skalatrin : 0,5 °C og 0,2 kg/m3
temperatur : fra — 20 °C til + 40 °C
Tillæg : V| = V| (q, t)
Volumen ved 20 °C af en 1 000 liters blanding af alkohol og vand
ved temperaturen t °C og en kendt styrke udtrykt i volumenprocent q
skalatrin : 1 °C og 1 % vol
temperatur : fra — 20 °C til + 40 °C
Symboler og enheder
temperatur : t, udtrykt i °C
aflæst massefylde : q*t i kg/m3
alkoholindhold udtrykt i volumenprocent : q, udtrykt i % vol
volumen af blanding : V|t i I VII
EINFÜHRUNG
Die Gebrauchsalkoholtafeln wurden auf der Grundlage der allgemei­
nen Formel erstellt, die in der Richtlinie des Rates der Europäischen
Gemeinschaften vom 27. Juli 1976 über Alkoholtafeln festgelegt ist.
Diesen sind eine Ergänzung zu den von der
„ Internationalen Organisation für gesetzliches Meßwesen (O.I.M.L.)
veröffentlichten „ Internationalen Alkoholtafeln ". Sie sollen die Be­
stimmung des Alkoholgehalts oder des Volumens an reinem Äthanol
in einer Äthanol-Wasser-Mischung durch Messungen mittels Alkoho­
lometer oder Aräometer mit auf eine Temperatur von 20 °C bezogenen
Skalenwerten erleichtern.
Diese Tafel entspricht der Tafel IX b, die in der Liste der Gebrauchs­
tafeln in Anhang I der Veröffentlichung der „ Internationalen Alkohol­
tafeln " der O.I.M.L. enthalten ist. Sie gibt den mittels eines Aräome­
ters für Alkohol aus Natrium-Calcium-Glas gemessenen Wert der
Volumenkonzentration q einer Äthanol-Wasser-Mischung bei einer
Temperatur t °C an.
Diese Tafel ist durch einen Anhang ergänzt, aus dem das Volumen V|
in Litern bei einer Temperatur von 20 °C für 1 000 Liter einer Äthanol-
Wasser-Mischung bei einer gegebenen Temperatur t °C und für einen
bekannten Volumenkonzentrationswert (wobei das Volumen von
1 000 Litern mit einem aus gewöhnlichem Stahl bestehenden und
bei 20 °C geeichten Maßgefäß gemessen wurde) abzulesen ist. VIII
Tafel IXb :q = q (ρ*, t)
Volumenkonzentration, bezogen auf die abgelesene Dichte und die
Temperatur
Tabellenunterteilung : jeweils 0,5 °C und 0,2 kg/m3
Temperatur : von — 20 °C bis + 40 °C
Ergänzung : V| = V| (q,t)
Volumen bei 20 °C von 1 000 Litern einer Äthanol­Wasser­Mischung
bei einer Temperatur t°C und einer bekannten Volumenkonzentra­
tion q
Tabellenunterteilung : jeweils 1 °C und 1 % vol
Temperatur : von — 20 °C bis + 40 °C
Symbole und Einheiten
Temperatur : t, ausgedrückt in °C
AbgeleseneDichte: p\ t in kg/m3
Volumenkonzentration : q, ausgedrückt in % vol
Volumen der Mischung : V|, t in I