Vandaag de toekomst voorbereiden
4 pages
Nederlandse
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Vandaag de toekomst voorbereiden

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
4 pages
Nederlandse

Description

NA63756NISSN 102226815 16NA AB 04 001 NL C954450_Looking_NL 23-03-2005 08:33 Pagina 28Europa in bewegingVandaag de toekomst

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 9
Langue Nederlandse

Exrait

954450_Looking_NL 23032005 08:33 Pagina28
Europa in beweging
Vandaag de toekomst voorbereiden Wetenschappelijk onderzoek in de Europese Unie
EuropeseUnie
954450_Looking_NL 23032005 08:32 Pagina25
Dezebrochureenanderekorte,duidelijkeinformatieoverdeEUvindtuopdewebsite europa.eu.int/comm/publications/
EuropeseCommissie Directoraat-generaalPersencommunicatie Publicaties B-1049Brussel
Manuscriptvoltooidinaugustus2004
Omslagillustratie:Bilderbox.com
Bibliografischedatabevindenzichaanheteindevandezepublicatie.
Luxemburg:BureauvoorofficiëlepublicatiesderEuropeseGemeenschappen,2005
ISBN92-894-8076-9
©EuropeseGemeenschappen,2005 Overnemingtoegestaan
Printed in Belgium
GEDRUKTOPCHLOORVRIJGEBLEEKTPAPIER
954450_Looking_NL 23032005 08:32 Pagina26
DeEuropeseUnie
LidstatenvandeEuropeseUnie
Kandidaat-lidstaten
954450_Looking_NL 23032005 08:32 Pagina27
NL
Onderzoekiseeninvesteringinonstoekomstig welzijn.Devruchtenvanonzeinspanningenvan vandaagrijpenwellichtpasoverenkelejaren, maarhetstaatvastdatalswenunalatenomin onderzoekteinvesterenditdetoekomstige generatiesduurtestaanzalkomen.
DeEUiszichbewustvandeinzetenstreeft ernaaromtegen2010demeestdynamische kenniseconomieterwereldteworden.Deconcurrentieisechterhevig; opditmomentgevendeVerenigdeStatenenJapanmeeruitaan onderzoekdandeEUenhaarlidstaten.
DeEUbeschiktovereenstrategieomdezeuitdagingaantegaan.Die iseropgerichthetbestetehalenuitdenationale onderzoeksinspanningenendieinspanningentebundelenwanneerhet onderzoekanderstekleinschaligenteversnipperdzougebeuren. DaaromwordtereenEuropeseonderzoeksruimtezonderbinnengrenzen opgebouwdwaarbinnendeonderzoeksinstellingenbinnendeEUnauw samenwerkeninhunstrevennaartopniveauopwereldvlak.
ISBN 9289480769 ,!7IJ2I9eiahgf! >