Beretning om den Sociale Udvikling - Juli 1988
310 pages
Norwegian

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
310 pages
Norwegian
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

BERETNING OM DEN SOCIALE UDVIKLING ÅR 1987 Bruxelles - Luxembourg / Juli 1988 (Beretning udgivet i tilslutning til »Enogtyvende Almindelige Beretning om De europæiske Fællesskabers Virksomhed 1987« i medfør af artikel 122 i EØF-traktaten) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Hk TTTITTII ΗΤίΒΊΒ ntilffl MiTITi ÆBI 9ΗΞ9ΚΒ Denne publikation udgives også på følgende sprog: ES ISBN 92­825­8790­8 DE ISBN 92­825­8792­4 GR ISBN 92­825­8793­2 EN ISBN 92­825­8794­0 FR ISBN 92­825­8795­9 IT ISBN 92­825­8796­7 NL ISBN 92­825­8797­5 PT ISBN 92­825­8798­3 Bibliografiske data findes bagest i denne publikation Luxembourg : Kontoret for De europæiske Fællesskabers officielle Publikationer, 1988 ISBN 92­825­8791­6 Katalognummer: CB­54­88­231­DA­C © EKSF­EØF­Euratom, Bruxelles ■ Luxembourg, 1988 Eftertryk tilladt med kildeangivelse, dog ikke til kommercielle formål. Printed in Belgium Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber BERETNING OM DEN SOCIALE UDVIKLING - ÃR 1987 -Bruxelles - Luxembourg / Juli 1988 (Beretning udgivet i tilslutning til "Enogtyvende Almindelige Beretning om De europæiske Fællesskabers Virksomhed 1987" i medfør af artikel 122 i EØF-traktaten) Dokument Copyright by EKS F-EØ i'-Euratom, Bruxelles - Luxembourg, 1988 Eftertryk tilladt med kildeangivelse, dog ikke til kommercielle formål. ALMINDELIG INDHOLDFORTEGNELSE Α. Indledning Β. Den sociale udvikling i Fællesskabet i 1987 C.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 28
Langue Norwegian
Poids de l'ouvrage 5 Mo

Extrait

BERETNING
OM DEN SOCIALE UDVIKLING
ÅR 1987
Bruxelles - Luxembourg / Juli 1988
(Beretning udgivet i tilslutning til »Enogtyvende Almindelige Beretning om
De europæiske Fællesskabers Virksomhed 1987« i medfør af artikel 122 i
EØF-traktaten)
KOMMISSIONEN
FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER
Hk TTTITTII ΗΤίΒΊΒ ntilffl MiTITi ÆBI 9ΗΞ9ΚΒ Denne publikation udgives også på følgende sprog:
ES ISBN 92­825­8790­8
DE ISBN 92­825­8792­4
GR ISBN 92­825­8793­2
EN ISBN 92­825­8794­0
FR ISBN 92­825­8795­9
IT ISBN 92­825­8796­7
NL ISBN 92­825­8797­5
PT ISBN 92­825­8798­3
Bibliografiske data findes bagest i denne publikation
Luxembourg : Kontoret for De europæiske Fællesskabers officielle Publikationer,
1988
ISBN 92­825­8791­6
Katalognummer: CB­54­88­231­DA­C
© EKSF­EØF­Euratom, Bruxelles ■ Luxembourg, 1988
Eftertryk tilladt med kildeangivelse, dog ikke til kommercielle formål.
Printed in Belgium Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber
BERETNING
OM DEN SOCIALE UDVIKLING
- ÃR 1987 -
Bruxelles - Luxembourg / Juli 1988
(Beretning udgivet i tilslutning til "Enogtyvende Almindelige
Beretning om De europæiske Fællesskabers Virksomhed 1987"
i medfør af artikel 122 i EØF-traktaten)
Dokument Copyright by EKS F-EØ i'-Euratom, Bruxelles - Luxembourg, 1988
Eftertryk tilladt med kildeangivelse, dog ikke til kommercielle formål. ALMINDELIG INDHOLDFORTEGNELSE
Α. Indledning
Β. Den sociale udvikling i Fællesskabet i 1987
C. Statistisk oversigt V/1005/87-DA
INDLEDNING
1. Fællesskabet havde i 1987 en beskeden økonomisk vækst på omkring 2,7%
(1986: 2,6%), hvilket hovedsagelig skyldtes en kraftig ekspansion i Spanien,
Det Forenede Kongerige, Irland og Portugal. Den økonomiske vækst blev båret af
en stærk vækst i den interne efterspørgsel (1987: 3,8%, 1986: 3,9%), og sam­
tidig hermed indtraf der en yderligere nedgang i inflationsraten (1987: 3,3%,
1986: 3,6%); denne udvikling blev fremmet i kraft af endnu en betydningsfuld
forbedring af bytteforholdet.
Parallelt med den øgede økonomiske vækst steg den samlede beskæftigelse
i 1987 med "i, ø% (1986: ø,8%) i gennemsnit i Fællesskabet. En lige så stor
vækst i arbejdsstyrken bevirkede imidlertid, at arbejdsløsheden kun faldt
marginalt og forblev på et uacceptabelt højt niveau på 11,7% af arbejdsstyrken
(1986: 11,9%). I 1987 var således ca. 16 millioner personer i Fællesskabet
stadigvæk registreret som arbejdsløse.
2. Arbejdsløsheden og bekæmpelsen af den er noget af det, der optager
Kommissionen mest. I denne forbindelse fremhævede Det Stående Udvalg for
Beskæftigelse på sit møde den 25. juni betydningen af en større fleksibilitet
på arbejdsmarkedet og af virksomhedernes interne og eksterne tilpasning i
lyset af beskæftigelsessituationen. Kommissionen oversendte senere Rådet en
meddelelse (1) om virksomhedernes interne og eksterne tilpasning set i lyset
af, og denne meddelelses hovedelementer indgår i
Rådets resolution af 22. december 1986 (2) om et handlingsprogram for øget
beskæftigelse og i den række beslutninger, Europa-Parlamentet vedtog i novem­
ber 1986 om omstrukturering af arbejdsmarkedet (3). I meddelelsen fremhæves
det. at dar i stadig flere forhandlinger og overenskomster på nationalt plan
og på fællesskabsplan lægges vægt på tilpasningsevne og fleksibilitet under
skyldig hensyntagen til de principper, der ligger til grund for samarbejds­
strategien for vækst og beskæftigelse. Endvidere fremlægges der i meddelelsens
(1) KOM(87) 229 endelig udg.
(2) EFT C 340 af 31.12.1986 og EF-Bull. 12-1986, punkt 2.1.138.
(3) EFT C 322 af 15.12.1986. V/1005/87 - DA
konklusioner en række idéer og overvejelser, der primært vedrører arbejdets
tilrettelæggelse og indhold, tilpasning af arbejdstiden, de mange forskellige
typer arbejdskontrakter, løntilpasningen og de forskellige bestemmelser for
afskedigelse og ansættelse.
I 1987 har arbejdsmarkedsparternes repræsentanter i arbejdsgruppen
vedrørende makroøkonomi godkendt en fælles udtalelse, hvori de bekræfter deres
tilslutning til de grundlæggende idéer i samarbejdsstrategien for vækst og
beskæftigelse samt til rapporten om den økonomiske situation i Fællesskabet i
1987.
Ved afslutningen af det møde, der den 26. november 1987 blev afholdt
under forsæde af Peter Schmidhuber, medlem af Kommissionen med ansvar for
økonomiske spørgsmål, bekræftede gruppen sin tilslutning til målene for
samarbejdsstrategien for vækst og beskæftigelse og for virkeliggørelsen af det
indre marked, og den understregede i den fælles udtalelse om den økonomiske
årsberetning 1987-1988 , at: "det indre marked bør virkeliggøres hurtigt under
skyldig hensyntagen til socialpolitikken, hvilket forudsætter, at traktatens
artikel 118, 118A og 11 SB og 130A til 13øE, der er indført ved Den Europæiske
Fælles Akt, anvendes fuldt ud. De tre organisationer har til hensigt at uddybe
deres udveksling af synspunkter om dette emne UNICE, EFS og CEEP
stotter Kommissionens grundlæggende principper for reformen af strukturfondene
i forbindelse med et afbalanceret fællesskabsbudget, som foreslået i
meddelelsen "Gennemførelsen af Den Fælles Akt: Fællesskabets Nye Grænser". De
betragter en betydelig forøgelse og forbedring af disse fondes effektivitet
som uomgængelige forudsætninger for en styrkelse af den økonomiske og sociale
samhørighed i Fællesskabet".
3- Herudover har Kommissionen i 1987 fortsat sin indsats mod langtids­
ledigheden. Ca. 8 millioner mennesker, hvilket vil sige næsten 5ø% af de
arbejdsløse, har været ledige i mindst 1 år. V/1005/87 - DA
- 3 -
Allerede i 1984 (4) vedtog Rådet en resolution om den alvorlige lang­
tidsledighed, og i forlængelse heraf har Kommissionen stillet forslag om en
række foranstaltninger, der sigter mod dels at forhindre en yderligere vækst i
langtidsledigheden, dels at muliggøre den erhvervsmæssige genindpasning af
især personer, der har været uden beskæftigelse i over tolv måneder.
Den 25. maj 1987 oversendte Kommissionen Rådet et memorandum om bekæm­
pelse af langtidsledigheden (5). Dette memorandum indeholder en vurdering af
regeringernes politik og forslag til, hvordan man kan styrke bekæmpelsen af
langtidsledigheden, samt til, hvordan man kan nå til konsensus om problemets
karakter, og om hvorledes det skal bekæmpes. Det henstilles, at Fællesskabet
sætter sig som mål at reducere langtidsledighedens andel af den samlede
ledighed fra de nuværende 5ø% til højst 3ø% i 1990.
Det Stående Udvalg for Beskæftigelse afsatte hele mødet den 5. november til en
drøftelse af langtidsledigheden. Blandt konklusionerne fra dette møde skal
fremhæves påpegningen af nødvendigheden af en samlet indsats til støtte for
væksten med henblik på bekæmpelse af langtidsledigheden og af nødvendigheden
af at udvikle alle elementerne i Fællesskabets samarbejdsstrategi.
*· Ud fra ønsket om at styrke sit bidrag til bekæmpelse af langtidsledig­
heden ændrede Kommissionen den 27. februar (6) sin afgørelse af 3ø. april 1986
(7) om retningslinjerne for forvaltninger af Den Europæiske Socialfond i regn­
skabsårene 1987-1989. Ændringen tager sigte på at hjælpe områder med høj og
langvarig arbejdsløshed og/eller under industriel og sektoriel strukturomlæg­
ning. I april vedtog Kommissionen, efter udtalelse fra Europa-Parlamentet (8),
retningslinjerne for forvaltningen af Socialfonden i regnskabsårene 1988-1990.
I forhold til året før er der sket en ændring af udvælgelseskriterierne; nu
(4) EFT C 2 af 4.1.1985 og EF-Bull. 12-1984, punkt 2.1.82.
(5) K0M(87) 231 endelig udg.
(6) EFT L 68 af 12.3.1987.
(7) EFT L 153 af 7.6.986 og EF-Bull. 4-1986, punkt 2.1.64.
(8) EFT C 99 af 13.4.1987 og. 3-1987, punkt 2.1.94.
(9) EFT L 153 af 7.6.1986 og EF-Bull. 4-1986, punkt 2.1.64. V/1005/87 - DA
kan også unge under 25 år komme i betragtning til den støtte, der er afsat til
erhvervsuddannelse for personer, der har været ledige i over tolv måneder.
Kommissionen har godkendt ansøgninger om støtte fra Den Europæiske
Socialfond for regnskabsåret 1987 til et samlet beløb på 3.150,4 mio ECU til
over

  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents