Boj proti diskriminácii v Európskej únii

-

Documents
16 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Iniciatíva Európskej únieBoj protidiskrimináciivurópskejúniiPríhovorkomisára VladimírapidluVladimirpidla, Európsky komisárreamestnanosť, aždý deňa uďomelejurópskejnii sociálneáležitosti Kbránichlnejčasti,odľachchopnos-aoavnaké príležitostití,a prácipoločnosti, kvôliredsudkom aiskriminácii.retoaaviedlaegislatíva, kto-ráyoskytla uďomovnakérávaomohla im pridolávaníariér,torým elia.Európska legislatíva považujea nezákonnú diskrimináciu vamestnaní adbornejríprave naákladeáboženstva a viery, zdravotného postihnutia,ekuexuálnejrientácie.aka-zuje ajiskrimináciuaáklade rasovéhole-bo etnickéhoôvodu v zamestnaní a odbornej prípravenýchblastiachaždodenného života,ývania a starostlivostidravie. 2Pravidláôžuhrániť udírediskrimináciou Pretoolok007azvanýurópskymokom aexuálnymbťažovaním.možňujú uďom, rovnakýchríležitostí prešetkých.ieľom roka ktoríú diskriminovaní, abyali prístupa súdy, bude informovaťudí o ichrávach,byacho-tribunály alebo k iným administratívnymros- vávali rôznorodosťodporovali rovnakéríle-triedkom,byredložili svoju sťažnosť.imo- žitostireaždéhonii,i už v hospodárskom, vládna organizácia,druženielebodborová sociálnom,ultúrnomleboolitickomivote. organizáciaôžeiež konaťchene.aždý Priiešeníiskriminácie,riodporeoctivého členskýtát musí menovaťrgánreovnopráv- aovnakéhoaobchádzaniazískavamešetci nosť,byodporovaludí,toríeliaiskriminá- vurópskejnii.ciibyresadzovalovnakéaobchádzanie.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 21
Langue Slovak
Signaler un problème
Iniciatíva Európskej únie
v Európs
kej
únii
d
i
s
Boj proti kriminácii