//img.uscri.be/pth/72d3d1c5db1c8861a19709ef7937ce3292a3b6ea
La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

Circulaire n° COL 2003 du Collège des Procureurs généraux près les Cours d’appel

De
24 pages
COLLEGE COLLEGE VAN DES PROCUREURS-GENERAAL PROCUREURS GENERAUX Brussel, 29 september 2010. Bruxelles, le 29 septembre 2010 TEKST HERZIEN OP 29.09.2010 TEXTE REVU LE 29.09.2010 CIRCULAIRE N° COL 9/2006 DU OMZENDBRIEF NR. COL 9/2006 COLLÈGE DES PROCUREURS VAN HET COLLEGE VAN GÉNÉRAUX PRÈS LES COURS PROCUREURS-GENERAAL BIJ DE D’APPEL HOVEN VAN BEROEP Mijnheer/Mevrouw de Procureur-generaal, Monsieur/Madame le Procureur général, Mijnheer de Federale Procureur, Monsieur le Procureur fédéral, Mijnheer/Procureur des Konings, Monsieur/Madame le Procureur du Roi, Mevrouw de Arbeidsauditeur, r/Madame l’Auditeur du travail, BETREFT: GEMEENSCHAPPELIJKE OMZENDBRIEF OBJET : CIRCULAIRE COMMUNE DU MINISTRE VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN HET DE LA JUSTICE ET DU COLLÈGE DES COLLEGE VAN PROCUREURS-GENERAAL PROCUREURS GÉNÉRAUX CONTENANT UNE HOUDENDE EEN EENVORMIG STRAFRECHTELIJK POLITIQUE CRIMINELLE UNIFORME EN MATIÈRE BELEID INZAKE ONMIDDELLIJKE INTREKKING DE RETRAIT IMMÉDIAT DE PERMIS DE VAN HET RIJBEWIJS CONDUIRE COL 9/2006 – versie – version 2010 2 BELANGRIJKE INFORMATIE BETREFFENDE INFORMATIONS IMPORTANTES DEZE TEKSTVERSIE CONCERNANT CETTE VERSION DU TEXTE erGelet op de wet van 31 juli 2009 tot invoering L’entrée en vigueur le 1 octobre 2010 de la loi van speekseltesten op drugs in het verkeer, die du 31 juillet 2009 relative à l'introduction des in werking treedt op 1 oktober 2010 dient ...
Voir plus Voir moins


COLLEGE COLLEGE
VAN DES
PROCUREURS-GENERAAL PROCUREURS GENERAUX


Brussel, 29 september 2010. Bruxelles, le 29 septembre 2010

TEKST HERZIEN OP 29.09.2010 TEXTE REVU LE 29.09.2010

CIRCULAIRE N° COL 9/2006 DU OMZENDBRIEF NR. COL 9/2006
COLLÈGE DES PROCUREURS
VAN HET COLLEGE VAN
GÉNÉRAUX PRÈS LES COURS PROCUREURS-GENERAAL BIJ DE
D’APPEL HOVEN VAN BEROEP


Mijnheer/Mevrouw de Procureur-generaal, Monsieur/Madame le Procureur général,
Mijnheer de Federale Procureur, Monsieur le Procureur fédéral,
Mijnheer/Procureur des Konings, Monsieur/Madame le Procureur du Roi, Mevrouw de Arbeidsauditeur, r/Madame l’Auditeur du travail,

BETREFT: GEMEENSCHAPPELIJKE OMZENDBRIEF OBJET : CIRCULAIRE COMMUNE DU MINISTRE
VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN HET DE LA JUSTICE ET DU COLLÈGE DES
COLLEGE VAN PROCUREURS-GENERAAL PROCUREURS GÉNÉRAUX CONTENANT UNE
HOUDENDE EEN EENVORMIG STRAFRECHTELIJK POLITIQUE CRIMINELLE UNIFORME EN MATIÈRE
BELEID INZAKE ONMIDDELLIJKE INTREKKING DE RETRAIT IMMÉDIAT DE PERMIS DE
VAN HET RIJBEWIJS CONDUIRE


COL 9/2006 – versie – version 2010 2BELANGRIJKE INFORMATIE BETREFFENDE INFORMATIONS IMPORTANTES
DEZE TEKSTVERSIE CONCERNANT CETTE VERSION DU TEXTE

erGelet op de wet van 31 juli 2009 tot invoering L’entrée en vigueur le 1 octobre 2010 de la loi
van speekseltesten op drugs in het verkeer, die du 31 juillet 2009 relative à l'introduction des
in werking treedt op 1 oktober 2010 dient de tests salivaires en matière de drogues dans la cir-
omzendbrief COL 9/2006 en de gemeenschap- culation rend nécessaire l’adaptation de la circu-
pelijke omzendbrief van de minister van Justitie laire COL 9/2006 et de la circulaire commune de
en het College van Procureurs-generaal, die la ministre de la Justice et du Collège des procu-
daarbij verspreid werd, te worden aangepast. reurs généraux, qui a été diffusée par celle-ci.

De wijzigingen zullen in geel aangegeven wor- Les modifications seront indiquées en jaune.
den COL 9/2006 – versie – version 2010 3


INHOUDSTAFELTABLE DES MATIÈRES
I. ALGEMEEN 1 I. GÉNÉRALITÉS
A. Draagwijdte 1 A. Portée
B. Wettelijke grondslag 2 B. Fondement légal
C. Doelstelling 3 C. Objectif

II. ONDERRICHTINGEN VOOR DE 3 II. INSTRUCTIONS DESTINÉES AUX
POLITIEDIENSTEN SERVICES DE POLICE

A. Bevoegdheid 3 A. Compétence
B. Criteria met betrekking tot de kennisgeving 3 B. Critères concernant l’avis à fournir
C. Feiten die aan de procureur des konings moe- 4 C. Faits qui doivent être communiqués au procu-
ten meegedeeld worden en die aanleiding kun- reur du Roi et pouvant donner lieu au retrait im-
nen geven tot onmiddellijke intrekking van het médiat de permis de conduire ou du titre qui en
rijbewijs of het daarmee gelijkgesteld bewijs tient lieu
1. Rijden onder invloed van alcohol of van ande- 4 1. Conduite sous l’influence de l’alcool ou d’autres
re stoffen substances
2. Vluchtmisdrijf 5 2. Délit de fuite
3. Verkeersongeval te wijten aan zware fout 5 3. Accident de la circulation imputable à une faute
grave
4. Rijden spijts verval van het recht tot sturen 6 4. Conduite en dépit d’une déchéance du droit de
conduire
5. Overtredingen vermeld in de uitvoeringsbe- 6 5. Infractions mentionnées dans les arrêtées
sluiten d’exécution
6. Tegenwerking van de opsporing en van de 8 6. Entrave à la recherche et à la constatation des
vaststelling van overtredingen infractions
D. Procedure 8 D. Procédure
1. Intrekking van het rijbewijs 8 1. Le retrait du permis de conduire
2. Opstelling van het proces-verbaal 9 2. La rédaction du procès-verbal
3. Verlenging van de intrekking van het rijbewijs 10 3. Prolongation du retrait de permis de conduire
door middel van een proces-verbaal tot oproe- par procès-verbal
ping

III. ONDERRICHTINGEN BESTEMD VOOR 10 III. INSTRUCTIONS DESTINÉES AUX
DE PARKETTEN PARQUETS

A.Bevoegdheid 10 A. Compétence
B. Criteria met betrekking tot de beslissing 10 B. Critères qui guident la décision
C. Duur van de intrekking 11 C. Durée du retrait
D. Evaluatie 17 D. Évaluation

IV. INWERKINGTREDING 17 IV. ENTRÉE EN VIGUEUR


bijllage: 1 annexe: 1
COL 9/2006 – versie – version 2010 4

Ik heb de eer U, in bijlage, de gemeenschappelijke J’ai l’honneur de vous transmettre en annexe la circu-
omzendbrief van de minister van Justitie en het Colle- laire commune du ministre de la Justice et du Collège
ge van Procureurs-generaal houdende een eenvormig des procureurs généraux contenant une politique
strafrechtelijk beleid inzake onmiddellijke intrekking criminelle uniforme en matière de retrait immédiat de
van het rijbewijs over te maken. permis de conduire.

Ik verzoek U de procureur-generaal onmiddellijk in te Je vous prie d’informer sans délai le procureur géné-
lichten over elke moeilijkheid die zich bij de toepassing ral de toute difficulté d’application de cette circulaire
van deze gemeenschappelijke omzendbrief zou voor- commune.
doen.__________ __________


Voor het College van Procureurs-generaal (F. SCHINS, Pour le Collège des procureurs généraux (F. SCHINS,
procureur-generaal te Gent; C. VISART DE BOCARMÉ, procureur général à Gand; C. VISART DE BOCARMÉ,
procureur-generaal te Luik; C. MICHAUX, procureur- procureur général à Liège; C. MICHAUX, procureur
generaal te Bergen; Y. LIÉGEOIS, procureur-generaal général à Mons; Y. LIÉGEOIS, procureur général à
te Antwerpen; M. DE LE COURT, procureur-generaal Anvers; M. DE LE COURT, procureur général à
te Brussel;) Bruxelles;)


F. SCHINS, F. SCHINS,
Procureur-generaal te Gent, Procureur général à Gand,
Voorzitter van het College. Président du Collège.
COL 9/2006 – versie – version 2010 1

GEMEENSCHAPPELIJKE OMZENDBRIEF VAN DE CIRCULAIRE COMMUNE DU MINISTRE DE LA
MINISTER VAN JUSTITIE EN HET COLLEGE VAN JUSTICE ET DU COLLÈGE DES PROCUREURS
PROCUREURS-GENERAAL HOUDENDE EEN GÉNÉRAUX CONTENANT UNE POLITIQUE
EENVORMIG STRAFRECHTELIJK BELEID INZAKE CRIMINELLE UNIFORME EN MATIÈRE DE
ONMIDDELLIJKE INTREKKING VAN HET RETRAIT IMMÉDIAT DE PERMIS DE CONDUIRE
RIJBEWIJS

Onderhavige richtlijnen hernemen die van 31 maart Les présentes directives reprennent – en les adap-
2006 en passen ze aan, rekening houdende met de tant – celles du 31 mars 2006, afin de tenir compte
wet van 31 juli 2009 tot invoering van speekseltesten de la loi du 31 juillet 2009 relative à l'introduction
1op drugs in het verkeer en de uitvoeringsbesluiten, des tests salivaires en matière de drogues dans la
1inzonderheid het koninklijk besluit van 30 september circulation et des arrêtés d’exécution, en particulier
2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad l’arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les
van de algemene reglementen genomen ter uitvoe- infractions par degré aux règlements généraux pris
ring van de wet betreffende de politie over het weg- en exécution de la loi relative à la police de la circu-
2 2verkeer zoals gewijzigd door de koninklijke besluiten lation routière, tel que modifié par les arrêtés
3 4 3 4van 28 december 2006 , 29 januari 2007 en 7 april royaux des 28 décembre 2006 , 29 janvier 2007 et
5 52007 . 7 avril 2007 .I. ALGEMEEN I. GÉNÉRALITÉS


A. Portée A. Draagwijdte

De huidige gemeenschappelijke omzendbrief beoogt La présente circulaire commune a pour objectif d'uni-
voor de politiediensten eenvormigheid te brengen formiser, pour les services de police, les cas dans
voor de gevallen waarin de procureur des konings lesquels le procureur du Roi doit être consulté en vue
moet geraadpleegd worden met het oog op een d’un retrait immédiat éventuel de permis de conduire
eventuele onmiddellijke intrekking van het rijbewijs ou du titre qui en tient lieu.
of van het daarmee gelijkgesteld document.

Hij heeft tot doel de werkwijzen voor de magistra- Elle vise à uniformiser les pratiques des magistrats
ten van de parketten inzake de beslissing van in- des parquets dans le cadre des décisions de retrait
trekking van het rijbewijs of van het daarmee gelijk- de permis de conduire ou du titre qui en tient lieu,
gesteld document, en de duur ervan meer eenvormig ainsi que la durée de celui-ci.
te maken.

Derhalve heeft hij geen betrekking op de ambtshalve Elle ne concerne dès lors pas la retenue d’office du
inhouding van het rijbewijs met het oog op een tijde- permis de conduire en vue d’une interdiction de
lijk verbod tot sturen overeenkomstig de artikelen 59, conduire temporaire en application des articles 59,
60 en 61 van wet betreffende de politie over het 60 et 61 de la loi relative à la police de la circulation
wegverkeer. routière.
1 1 Belgisch Staatsblad van 15 september 2009 – erratum BS Moniteur belge du 15 septembre 2009 – erratum MB 18.2.2010
218.2.2010 ege du 9 novembre 2005 – errata 21 novembre 2005
2 3 Belgisch Staatsblad van 9 november 2005 – errata 21 november Moniteur belge du 10 janvier 2007
42005 ege du 9 févrie
3 5 Belgisch Saatsblad 10 januari 2007 Moniteur belge du 7 mai 2007
4 Belgisch Staatsblad van 9 februari 2007
5 Belgisch Staatsblad van 7 mei 2007

COL 9/2006 – versie – version 2010 2


B. Wettelijke grondslag B. Fondement légal

De materie wordt geregeld door de artikelen 55, La matière est réglée par les articles 55, 55bis et 56
55bis en 56 van de wet betreffende de politie over de la loi relative à la police de la circulation routière
het wegverkeer gecoördineerd door het koninklijk be- coordonnée par l’arrêté royal du 16 mars 1968.
sluit van 16 maart 1968.

Hoewel die artikelen niet gewijzigd werden door de Bien que ces articles n’aient pas été modifiés par la
voormelde wet van 31 juli 2009, zijn – enerzijds - de loi du 31 juillet 2009 précitée, les circonstances dans
omstandigheden waarin een onmiddellijke intrekking lesquelles un retrait immédiat du permis de conduire
van een rijbewijs mogelijk isaangepast aan de nieuwe est possible ont été adaptées aux nouveaux tests
testen om indicaties van tekenen van recent gebruik consistant en la constatation des indications de si-
van één van de stoffen bedoeld in artikel 37bis, §1,1° gnes d'usage récent d'une des substances visées à
ervast te stellen en zijn anderzijds de mogelijkheden l'article 37bis, §1 , 1°. Par ailleurs, les possibilités de
om het rijbewijs onmiddellijk in te trekken verruimd. retirer immédiatement le permis de conduire ont été
Artikel 55, 1° van de wet betreffende de politie over élargies. L’article 55, 1°, de la loi relative à la police
het wegverkeer bepaalt dat het rijbewijs of het als de la circulation routière dispose que le permis de
zodanig geldend bewijs kan ingetrokken worden ‘in conduire ou le titre qui en tient lieu peut être retiré
de gevallen bedoeld in de artikelen 60, §§3 en 4 en « dans les cas visés aux articles 60, §§ 3 et 4 et
er61ter, §1. Laatstgenoemde artikelen werden gewij- 61ter, §1 ». Ces derniers ont été modifiés afin de
zigd – enerzijds – om tegemoet te komen aan de satisfaire aux nouveaux tests salivaires, d’une part,
nieuwe speekseltesten en - anderzijds - om ook een et de pouvoir infliger une interdiction administrative
bestuurlijk rijverbod te kunnen opleggen aan perso- de rouler à des personnes étant sur le point
nen die op het punt staan een bestuurder te begelei- d’accompagner un conducteur en vue de
den met het oog op scholing. l’apprentissage, d’autre part.

Overeenkomstig het door artikel 17 van de wet van Conformément à l’article 56 de la loi relative à la po-
20 juli 2005 gewijzigde artikel 56 van de wet betref- lice de la circulation routière, modifié par l’article 17
fende de politie over het wegverkeer moet het on- de la loi du 20 juillet 2005, le permis immédiatement
middellijk ingetrokken rijbewijs teruggegeven worden retiré doit être restitué

- na vijftien dagen, behalve indien de politie- - après quinze jours, sauf si le tribunal de po-
rechtbank de termijn heeft verlengd; lice a prolongé le délai;
- na het verstrijken van de door de politie- - après expiration du délai prolongé par le tri-
rechtbank verlengde termijn; bunal de police;
- indien de rechter geen verval van het recht - lorsque le juge ne prononce aucune dé-
tot sturen uitspreekt; chéance du droit de conduire;
- indien de houder van een buitenlands rijbe- - lorsque le titulaire d'un permis de conduire
wijs die niet voldoet aan de door de Koning étranger, qui ne répond pas aux conditions
bepaalde voorwaarden om een Belgisch rij- fixées par le Roi pour pouvoir obtenir un
bewijs te kunnen verkrijgen, het grondgebied permis de conduire belge, quitte le territoire.
verlaat.

Door artikel 16 van voornoemde wet van 20 juli 2005 L’article 16 de la loi précitée du 20 juillet 2005 a in-
werd een artikel 55bis ingevoegd waardoor de procu- séré un article 55bis de sorte que le procureur du Roi
reur des konings een beschikking tot verlenging met peut requérir devant le tribunal de police une ordon-
ten hoogste drie maanden en een hernieuwing van nance de prolongation de trois mois maximum, ainsi
die verlenging kan vorderen bij de politierechtbank. qu’un renouvellement de cette prolongation.COL 9/2006 – versie – version 2010 3

C. Doelstelling C. Objectif

Gelet op het gelijkheids- en proportionaliteitsbeginsel Une politique uniforme est souhaitable, en vertu des
is een eenvormig beleid wenselijk. Hierdoor wordt principes d’égalité et de proportionnalité. Elle exclut
willekeur uitgesloten en de geloofwaardigheid van de ainsi l’arbitraire et renforce la crédibilité de l’action
werking van de parketten versterkt. des parquets.

Dergelijke richtlijnen garanderen een eenvormige De telles directives garantissent un traitement juridi-
rechtsbehandeling voor de weggebruikers en schep- que uniforme pour les usagers de la route et créent
pen duidelijkheid voor de politiediensten. une situation claire pour les services de police.

Er mag evenwel niet uit het oog worden verloren dat Il ne faut cependant pas perdre de vue que l’égalité
de gelijkheid voor de wet aan de parketmagistraten devant la loi permet et impose même aux magistrats
de mogelijkheid biedt en hen er zelfs toe verplicht bij du parquet de tenir compte dans leurs décisions de
hun beslissingen rekening te houden met alle om- toutes les circonstances du cas d’espèce ainsi que
standigheden van de zaak, alsook met de eventuele des antécédents éventuels de l’intéressé.
antecedenten van betrokkene.

Afwijkingen op deze omzendbrief kunnen dus toege- Des dérogations à la présente circulaire peuvent
past worden op grond van dergelijke elementen en, donc être appliquées en fonction de tels éléments et,
in beginsel, onder de voorwaarden omschreven onder en principe, dans les conditions précisées sous le
punt III. Zij moeten evenwel met redenen worden point III. Elles doivent cependant être motivées.
omkleed.

Er moet aan worden herinnerd dat de onmiddellijke Il convient de rappeler que le retrait immédiat de
intrekking van het rijbewijs, a fortiori de verlenging permis de conduire, a fortiori sa prolongation et le
ervan en de hernieuwing van die verlenging, per de- renouvellement de cette prolongation, constitue une
finitie een uitzonderingsmaatregel vormt en dat het mesure par définition exceptionnelle et que le fait
gegeven dat daar in een aantal gevallen niet in wordt qu’elle ne soit pas prévue dans un certain nombre de
voorzien, niet als enige vorm van straffeloosheid mag cas ne saurait être interprété comme signe d’une
worden beschouwd. quelconque impunité.


II. ONDERRICHTINGEN VOOR DE POLITIE- II. INSTRUCTIONS DESTINÉES AUX SERVICES
DIENSTEN DE POLICE


A. Bevoegdheid A. Compétence

De politieambtenaar moet de procureur des konings, Le fonctionnaire de police doit obligatoirement aver-
gewoonlijk de magistraat met dag- of nachtdienst, tir le procureur du Roi, en pratique le magistrat de
verwittigen met het oog op de onmiddellijke intrek- garde ou de service de nuit, en vue de procéder au
king van het rijbewijs. retrait immédiat du permis de conduire.


B. Criteria met betrekking tot de kennisgeving B. Critères concernant l’avis à fournir

De kennisgeving betreffende het vastgestelde mis- L’avis au parquet relatif à l’infraction constatée, aux
drijf, de omstandigheden, evenals de eventuele ge- circonstances dans lesquelles elle a été commise et à
volgen ervan, moet objectief en zo volledig mogelijk ses conséquences éventuelles doit être objectif et
zijn. Hetzelfde geldt in verband met de professionele aussi complet que possible. Il en est de même en ce
of familiale omstandigheden die de overtreder inroept qui concerne les circonstances professionnelles ou
om de gepleegde feiten te verklaren of die de over- familiales que le contrevenant invoque pour expli-
treder inroept met betrekking tot de gevolgen van quer les faits commis ou qu’il invoque à propos des
een beslissing tot intrekking. conséquences d’une décision de retrait de permis de
conduire.


Wanneer een politiedienst een grootschalige contro- Lorsqu’un service de police prépare une opération de
leactie plant, moet zij voormelde magistraten hiervan contrôle de grande envergure, il convient qu’il en
tijdig in kennis stellen. avertisse à temps les magistrats mentionnés ci-
dessus.

COL 9/2006 – versie – version 2010 4

C. Feiten die aan de procureur des konings C. Faits qui doivent être communiqués au pro-
moeten meegdeeld worden en die aanleiding cureur du Roi et pouvant donner lieu au retrait
kunnen geven tot onmiddellijke intrekking van immédiat de permis de conduire ou du titre
het rijbewijs of van het daarmee gelijkgesteld qui en tient lieu
bewijs


1. Rijden onder invloed van alcohol of van an- 1. Conduite sous l’influence de l’alcool ou
6 6dere stoffen d’autres substances

1.a. Indien de bestuurder of de persoon die hem 1.a. Si le conducteur ou la personne qui
begeleidt met het oog op scholing, zich blijkbaar be- l’accompagne en vue de l’apprentissage se trouve
vindt in de toestand in artikel 34, §2 van de wet be- apparemment dans la situation mentionnée à l’article
treffende de politie over het wegverkeer, nl. indien 34, §2 de la loi relative à la police de la circulation
hij een alcoholopname van ten minste 0,35 mg/l in routière, à savoir s’il présente des signes
uitgeademde alveolaire lucht vertoont, met de bijko- d’imprégnation alcoolique d’au moins 0,35 mg/l d’air
mende omstandigheid van verkeersonveilig gedrag; alvéolaire expiré, avec la circonstance particulière
d’une conduite compromettant la sécurité routière;

1.b. Indien de bestuurder of de persoon die hem 1.b. Si le conducteur ou la personne qui
begeleidt met het oog op scholing l’accompagne en vue de l’apprentissage
− ofwel in staat van dronkenschap verkeert; − soit est en état d’ivresse;
− ofwel, na ademanalyse, een alcoholopname − soit présente, après analyse de l’haleine, un
van ten minste 0,65 mg/l in uitgeademde al- taux d’imprégnation alcoolique d’au moins
veolaire lucht vertoont; 0,65 mg/l d’air alvéolaire expiré;
− ofwel een speekseltest afleverde die een − soit a remis un test salivaire qui révèle la
aanwezigheid van een van de stoffen, ver- présence d’une des substances mentionnées
meld in artikel 61bis, §2 van de wet betref- à l’article 61bis, §2, de la loi relative à la po-
7fende de politie over het wegverkeer, aan- lice de la circulation routière .
7wijst ;

1.c. Indien de bestuurder of de persoon die hem 1.c. Si le conducteur ou la personne qui
begeleidt met het oog op scholing, zonder wettige l’accompagne en vue de l’apprentissage refuse, sans
reden, een ademtest, een ademanalyse of een bloed- motif légitime, de subir un test d’haleine, une ana-
afname weigert; lyse d’haleine ou un prélèvement sanguin;

1.d. Indien de bestuurder of de persoon die hem 1.d. Si le conducteur ou la personne qui
begeleidt met het oog op scholing, zonder wettige l’accompagne en vue de l’apprentissage refuse, sans
reden, weigert motif légitime, de subir

er− zich te onderwerpen aan de test bedoeld in − le test prévu à l'article 61bis, §1 de la loi
artikel 61bis, §1 van de wet betreffende de relative à la police de la circulation routière;
politie over het wegverkeer; − le prélèvement sanguin prévu à l’article 63,
er− de bloedproef bedoeld in artikel 63, §1, 3° en §1 , 3° et 4°, de la loi relative à la police de
4° van de wet betreffende de politie over het la circulation routière.
wegverkeer te laten nemen.


6 6 Al dan niet in samenhang met onopzettelijke doding of onopzet- En connexité ou non avec homicide ou lésions involontaires.
telijke verwonding.
7 7 Zie de gemeenschappelijke richtlijn van de minister van Justitie Voir la Circulaire commune du de la Justice et du Collège des
en het College van Procureurs-generaal houdende een eenvormig procureurs généraux contenant une politique uniforme de
toezichts-, vaststellings-, opsporings- en vervolgignsbeleid betref- contrôle, de constatation, de recherche et de poursuite relative à
fende de aanwezigheid van andere stoffen dan alcohol die de rij- la présence dans l’organisme de substances autres que l’alcool qui
vaardigheid beïnvloeden,, verspreid bij omzendbrief COL 19/2010 influencent la capacité de conduite – conduite sous l’influence de
van 29.09.2010. drogues, diffusée par la circulaire 19/2010 du 29.09.2010.
COL 9/2006 – versie – version 2010 5


2. Vluchtmisdrijf 2. Délit de fuite

Indien de bestuurder de vlucht neemt om zich aan de Si le conducteur prend la fuite pour échapper aux
dienstige vaststellingen te onttrekken: constatations utiles:

- ofwel bij een verkeersongeval met voor anderen - soit en cas d’accident de circulation ayant entraî-
verwondingen of de dood tot gevolg; né pour autrui des blessures ou la mort;

- ofwel bij het sturen in staat van dronkenschap - soit en cas de conduite en état d’ivresse à la
door het gebruik van alcohol, drugs of genees- suite de l’usage d’alcool, de drogues ou de médi-
middelen; caments;

- ofwel indien de bestuurder of de persoon die - soit si le conducteur ou la personne qui
hem begeleidt met het oog op scholing zich be- l’accompagne en vue de l’apprentissage se
vindt in de toestand bedoeld in artikel 34, §2 van trouve dans la situation mentionnée à l’article
de wet betreffende de politie over het wegver- 34, §2 de la loi relative à la police de la circula-
keer, nl. indien hij een alcoholopname van ten tion routière, à savoir s’il présente une impré-
minste 0,35 mg/l in uitgeademde alveolaire lucht gnation alcoolique d’au moins 0,35 mg/l d’air al-
vertoont; véolaire expiré;


3. Verkeersongeval te wijten aan een zware 3. Accident de la circulation imputable à une
fout faute grave

Indien het verkeersongeval, dat klaarblijkelijk aan Si l’accident de la circulation, apparemment imputa-
een zware fout van de bestuurder te wijten is, aan ble à une faute grave du conducteur, a entraîné pour
anderen ernstige verwondingen of de dood heeft autrui des blessures graves ou la mort.
veroorzaakt.

"Zware fouten" die voortvloeien uit verkeersonveilig Les "fautes graves" résultant d’une conduite com-
gedrag, worden beoordeeld op grond van de feitelijke promettant la sécurité routière s’apprécient sur base
omstandigheden, inzonderheid van de elementen die de circonstances de fait et plus particulièrement en
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met fonction des critères intrinsèques ou extrinsèques à
het ongeval: l’accident:

- Voorbeelden van elementen die rechtstreeks ver- - Exemples de critères intrinsèques à l’accident:
band houden met het ongeval:

a) elementen eigen aan de omstandigheden van het a) éléments propres aux circonstances de l’accident:
ongeval:

- aard en ernst van het misdrijf; - nature et gravité de l’infraction;
- plaats: type weg, kruispunt, bebouwde - lieu : type de voirie, carrefour, agglomé-
kom, omgeving school; ration, abords d’écoles;
- tijd: weekdag, weekend, dag, nacht; - moment : jour de semaine, week-end,
jour, nuit;
- verkeersdichtheid: geen, druk verkeer, - densité de circulation : néant, circulation
spitsuur; dense, heure de pointe;
- weersomstandigheden: hevige regen, - conditions atmosphériques : pluie vio-
mist, sneeuw, ijzel, hevige wind. lente, brouillard, neige, verglas, vent vio-
lent.
COL 9/2006 – versie – version 2010 6

b) elementen eigen aan de bestuurder: b) éléments propres au conducteur:

- rijstijl, meer bepaald het kennelijk in ge- - style de conduite, plus précisément la
vaar brengen van zichzelf of van andere mise en danger manifeste de soi-même
weggebruikers; ou d’autres usagers de la route;
- fysieke of psychische toestand. - état physique ou psychique.

c) elementen eigen aan het voertuig: c) éléments propres au véhicule:

- technische toestand. - état technique.

- Voorbeelden van elementen die onrechtstreeks ver- - Exemples de critères extrinsèques à l’accident, mais
band houden met het ongeval, doch belang kunnen qui peuvent être importants pour l’appréciation du
hebben bij de beoordeling door de magistraat: magistrat:

a) elementen eigen aan de bestuurder: a) éléments propres au conducteur:

- leeftijd, rijvaardigheid; - âge, conduite;
- staat van recidive, voor zover de verbali- - état de récidive, dans la mesure où le
sant hiervan kennis kan hebben. verbalisant peut en avoir connaissance.

b) elementen eigen aan het voertuig: b) éléments propres au véhicule:

- geen verzekering; - défaut d’assurance;
- geen inschrijving; - défaut d’immatriculation;
- gestolen voertuig; - véhicule volé;
- niet in orde met technische controle. - non-conformité à la réglementation rela-
tive au contrôle technique.


4. Rijden spijts een verval van het recht tot 4. Conduite en dépit d’une déchéance du droit
sturen de conduire

Indien de bestuurder of de persoon die hem bege- Si le conducteur ou la personne qui l’accompagne en
leidt met het oog op de scholing vervallen is ver- vue de l’apprentissage est déchu du droit de
klaard van het recht tot het sturen van een motor- conduire un véhicule à moteur de la catégorie du vé-
voertuig van de categorie van het voertuig dat hij hicule qu’il utilise, pour autant que cette personne
gebruikt, voor zover deze persoon nog in het bezit is soit encore en possession du permis de conduire ou
van het rijbewijs of het als zodanig geldend bewijs en du titre qui en tient lieu et a omis de le remettre au
nagelaten heeft dit bij de griffie in te leveren. greffe.


5. Overtredingen vermeld in de uitvoeringsbe- 5. Infractions mentionnées dans les arrêtés
sluiten d’exécution

Indien de bestuurder één van de hierna omschreven Si le conducteur a commis une des infractions aux
overtredingen heeft begaan tegen de regelgeving règlements pris en exécution de la loi relative à la
uitgevaardigd op grond van de wet betreffende de police de la circulation routière, décrites ci-après:
politie over het wegverkeer: