Europees systeem van geïntegreerde statistieken van de sociale bescherming (ESSOBS)

-

Documents
100 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

L eurostat EUROPEES SYSTEEM VAN GEÏNTEGREERDE STATISTIEKEN VAN DE SOCIALE BESCHERMING (ESSOBS) Methodologie — Deel I 1981 DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS STATISTISKE KONTOR STATISTISCHES AMT DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES eurostat ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITÀ EUROPEE BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Luxembourg-Kirchberg, Boîte postale 1907-Tél. 43011-Télex: Comeur Lu 3423 1049 Bruxelles, Bâtiment Berlaymont, Ruede la Loi 200 (Bureau de liaison)-Tél. 735 80 40 Denne publikation kan fås gennem de salgssteder, som er nævnt på omslagets tredje side i dette hæfte. Diese Veröffentlichung ist bei den auf der dritten Umschlagseite aufgeführten Vertriebsbüros erhältlich. This publication is obtainable from the sales offices mentioned on the inside back cover. Pour obtenir cette publication, prière de s'adresser aux bureaux de vente dont les adresses sont indiquées à la page 3 de la couverture. Per ottenere questa pubblicazione, si prega di rivolgersi agli uffici di vendita i cui indirizzi sono indicati nella 3a pagina della copertina. Deze publikatie is verkrijgbaar bij de verkoopkantoren waarvan de adressen op blz. 3 van het omslag vermeld zijn.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 33
Langue Nederlandse
Signaler un problème

L
eurostat
EUROPEES SYSTEEM
VAN GEÏNTEGREERDE STATISTIEKEN
VAN DE SOCIALE BESCHERMING (ESSOBS)
Methodologie — Deel I
1981 DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS STATISTISKE KONTOR
STATISTISCHES AMT DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
eurostat ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
Luxembourg-Kirchberg, Boîte postale 1907-Tél. 43011-Télex: Comeur Lu 3423
1049 Bruxelles, Bâtiment Berlaymont, Ruede la Loi 200 (Bureau de liaison)-Tél. 735 80 40
Denne publikation kan fås gennem de salgssteder, som er nævnt på omslagets tredje side i dette hæfte.
Diese Veröffentlichung ist bei den auf der dritten Umschlagseite aufgeführten Vertriebsbüros erhältlich.
This publication is obtainable from the sales offices mentioned on the inside back cover.
Pour obtenir cette publication, prière de s'adresser aux bureaux de vente dont les adresses sont indiquées
à la page 3 de la couverture.
Per ottenere questa pubblicazione, si prega di rivolgersi agli uffici di vendita i cui indirizzi sono indicati nella
3a pagina della copertina.
Deze publikatie is verkrijgbaar bij de verkoopkantoren waarvan de adressen op blz. 3 van het omslag
vermeld zijn. EUROPEES SYSTEEM VAN GEÏNTEGREERDE STATISTIEKEN
VAN DE SOCIALE BESCHERMING (ESSOBS)
Methodologie - Deel I
Manuscript ¡n april 1979 afgesloten Deze publikatie wordt eveneens in de volgende talen uitgegeven:
DA ISBN 92-825-2063-3
DE ISBN 92-825-2064-1
EN ISBN 92-825-2065-X
FR ISBN 92-825-2066-8
IT ISBN 92-825-2067-6
Bibliografische data bevinden zich aan het einde van deze publikatie
Luxemburg: Bureau voor officiële publikaties der Europese Gemeenschappen, 1981
ISBN 92-825-2068-4
Catalogusnummer: CA-82-80-001-NL-C
Het overnemen van gegevens is toegestaan mits met duidelijke bronvermelding
Printed in the FR of Germany Inhoud
Punten Biz.
Voorwoord 5
Inleiding: Historisch overzicht van de werkzaamheden
van het Bureau voor de Statistiek 1—21 7
Hoofdstuk 1 — Algemene indeling 101—107 13
Hoofdstuk 2 — Het waarnemingsgebied 201 —214 15
Hoofdstuk 3 — De waarnemingseenheden en hun indeling
A. Den 301 —307 19
B. De indeling van de waarnemingseenheden:
het stelsel van sociale bescherming 308—329 21
Hoofdstuk 4 — De aard van de uitgaven voor sociale bescherming
A. Algemeen 401 -403 29
B. De lopende uitgaven 404—427 29
C. De kapitaaluitgaven 428-439 34
Hoofdstuk 5 — De doelstellingen van de sociale bescherming: de functies
A. Algemeen 501 -510 37
B. De functies van de sociale bescherming; hun inhoud 511—538 40
C. De samenvoeging van functies 539 46
Hoofdstuk 6 — De vormen van de sociale bescherming: de typen prestaties
A. Algemeen 601 -604 47
B. De samenvoeging van typen prestaties; hun inhoud 605—621 47 Punten Biz.
Hoofdstuk 7 — Ontvangsten voor de financiering van de uitgaven voor
sociale bescherming
A. Algemeen 701 -702 51
B. De lopende ontvangsten 703—716 51
C. De ontvangsten uit kapitaaltransacties 717 54
D. De sector van herkomst van de ontvangsten 718—726 54
Hoofdstuk 8 — Diverse afspraken
A. Het saldo van de transacties 801 —803 57
B. Wijze van registratie van de transacties 804—810 57
BIJLAGEN
Bijlage I — Nomenclatuur van de beheerseenheden van de sociale bescherming 61
Bijlagell — Opmerkingen inzake het verband tussen het Europees systeem van de sta­
tistieken van de sociale bescherming en hets Stelsel van Econo­
mische Rekeningen (ESER) 79
Bijlage III — Tekst van de in hoofdstuk 8 genoemde gedeelten van het ESER 81
Bijlage IV — Lijst van de belangrijkste leden van de vorige Werkgroep
„Sociale Rekeningen" 85
Bijlage V — Lijst van de belangrijkste leden van de Werkgroep
„Statistieken van de sociale bescherming"7
Lijst van nomenclaturen8
Alfabetisch register9 Voorwoord
Deze publikatie vormt het eerste gedeelte van de complete methodologie van het Europese systeem van
geïntegreerde statistieken van de sociale bescherming (ESSOBS), die onder auspiciën van het Bureau
voor de Statistiek van de Europese Gemeenschappen is uitgewerkt. Het systeem omvat een geharmoni­
seerd kader dat zodanig is opgezet, dat de nationale gegevens betreffende de sociale bescherming, die
zelf op grond van uniforme en onderling overeengekomen criteria zijn vastgesteld, met elkaar kunnen
worden vergeleken. Het systeem bevat twee afzonderlijke secties: in het eerste worden de financiële of
soortgelijke operaties nauwkeurig omschreven, het tweede heeft betrekking op de categorieën bescherm­
de personen en zij die krachtens sociale regelingen uitkeringen genieten, evenals de verschillende uitke­
ringen.
De onderhavige publikatie bevat het deel van de methodologie dat op de eerste sectie betrekking heeft.
Het zal worden gevolgd door een tweede deel, dat gewijd is aan de methoden die worden gebruikt om
de persoonlijke aspecten van de sociale bescherming nauwkeurig te omschrijven.
De verwezenlijking van een gestandaardiseerde methodologie is het resultaat van verscheidene jaren
intensieve arbeid die niet zonder de medewerking van vele nationale deskundigen tot stand had kunnen
komen. Het Bureau voor de Statistiek is alle leden van de vroegere werkgroep „Sociale Rekeningen" bij­
zonder dankbaar, evenals de huidige werkgroep „Statistieken van de sociale bescherming".
Dit deel werd voorbereid door de heer Eyquem, onder de leiding van de heer J. Wedel, hoofd van de be­
trokken afdeling. 1-4
Inleiding
Historisch overzicht van de werkzaamheden van het
Bureau voor de Statistiek
Aan de behoefte aan een statistisch instrument dat is aangepast aan de communautaire
taken . . .
1. Daar de sociale uitgaven in verhouding tot een referentiewaarde als bijvoorbeeld het bruto binnen­
lands produkt steeds in omvang toenemen, wordt hieraan reeds lange tijd bijzonder veel aandacht
besteed. De concrete feiten zijn echter moeilijk waar te nemen en vast te stellen en de verschillende
wetenschappen die zich hiermee bezighouden bestuderen de ontwikkelingen steeds vanuit hun ei­
gen specifieke uitgangspunt: uitgaven voor sociale zekerheid, overheidsuitgaven, nationale rekenin­
gen. Welke eigenschappen en aanwendingsmogelijkheden de in deze vorm gepresenteerde gege­
vens ook hebben, het verkregen beeld kan bepaalde aspecten van steeds ingewikkelder geworden
betrekkingen niet weergeven, aangezien deze aspecten binnen ieder stelsel afzonderlijk nu juist niet
tot uitdrukking komen, niet in hun totaliteit en, uit de aard der zaak, evenmin op dezelfde wijze.
2. In sommige landen deed zich daardoor de behoefte gevoelen aan een specifiek waarnemingsinstru­
ment. Na Frankrijk besloot Duitsland al zeer spoedig tot de opstelling van een aan hun respectieve
behoeften aangepaste sociale begroting. Nederland en Italië maken vervolgens ieder op hun eigen
wijze gebruik van soortgelijke min of meer volledige systemen, waaruit echter in ieder geval een be­
paald bedrag aan sociale uitgaven kon werden afgeleid. Momenteel geven vrijwel alle landen van de
Europese Gemeenschap een publikatie met sociale gegevens uit, waarin een overzicht van de uitga­
ven een centrale plaats inneemt.
3. Sinds 1963 houdt het Bureau voor de Statistiek van de Europese Gemeenschappen zich op aan­
dringen van diverse zijden en met name op verzoek van het Directoraat-generaal Werkgelegenheid
en Sociale Zaken van de Commissie bezig met een soortgelijke taak op communautair niveau.
Voordien werd de discussie over de doelstellingen en de eventuele coördinatie van het sociale beleid
van de Lid-Staten vooral belemmerd door de ondoorzichtigheid van de sociale uitgaven.
. . . kan niet worden voldaan door de traditionele statistiek van de sociale zekerheid.
4. Als enige informatiebron waren immers de zogenaande statistieken „van sociale zekerheid" be­
schikbaar, die door ieder land worden opgesteld. Het ging hierbij om een boekhouding van de be­
trokken subjecten — in dit geval de overheidsinstellingen (al dan niet gegroepeerd naar gelang van
de mogelijkheden en de nationale behoeften) — wier taak het is de wetgeving betreffende de so­
ciale verzekeringen en de hiermee gelijkgestelde stelsels toe te passen of te doen toepassen.
Uiteraard is het waarnemingsgebied voor deze gegevens afhankelijk van de tijd waarin deze instel­
lingen zijn opgericht!1) (met andere woorden van het toenmalige sociaal-politieke klimaat), alsmede
van de taken die deze instellingen moeten vervullen, de administratieve en juridische structuur en
mechanismen waaraan de gegevens zijn gekoppeld en de ontwikkeling van al deze elementen in de
loop der tijd. Dat wil dus zeggen dat alleen de historische criteria ons in staat stellen om door te
dringen tot de kern van de huidige situatie, waarin de grote verscheidenheid van methoden en mid­
delen om door maatregelen op het gebied van de sociale bescherming de momenteel bereikte ni-
I11 De eerste „sociale verzekering" (ziekteverzekering-Duitsland) werd bijna een eeuw geleden in het leven geroepen. 5-8
veaus te verwezenlijken slechts wordt geëvenaard door de diversiteit van de instellingen die in ieder
land met de toepassing hiervan zijn belast.
5. Hoe het ook zij, de eerste poging van het BSEG bestond erin een statistisch overzicht op te stellen
van de nationale stelsels van sociale zekerheid. Dit was de eerste stap in de richting van een har­
monisatie: om in deze gemeenschappelijke tabel te kunnen worden opgenomen, werden de resulta­
ten van sommige stelsels vooraf hier en daar bijgewerkt, ingekort of aangevuld)1). Al te sterke af­
wijkingen konden hierdoor worden verzwakt, maar bij deze werkzaamheden, die zijn gebaseerd op
de gelijkheid van de benamingen voor de „takken" (ziekteverzekering, ouderdomsverzekering, enz.)
was de vergelijkbaarheid meer schijn dan werkelijkheid. Dit gebrek kwam aan het licht toen men
voor diepgaande studies en prognoses dezelfde grondslagen gebruikte.
Aanvankelijk had het onderzoek van het Bureau voor de Statistiek. . .
6. Zo ontstond het idee om voor alle Lid-Staten gezamenlijk een speciaal analysemodel op te stellen,
dat de sociale werkelijkheid als zodanig zou weergeven door, uitgaande van de reeds verrichte
werkzaamheden, nieuwe beslissingen te nemen ten aanzien van:
— een waarnemingsgebied, vastgesteld op grond van elders geconstateerde tekortkomingen,
— een passend statistisch kader en
— één of meer, bestaande of nog te creëren, bronnen voor cijfermateriaal.
Het in deze publikatie beschreven waarnemingssysteem is op methodologisch gebied het resultaat
van een langdurige studie: het duurde meer dan drie jaar voordat het ontwerp was uitgewerkt en
dit werd in de loop van de volgende jaren slechts zeer geleidelijk aangevuld. Het feit dat hier zoveel
tijd mee gemoeid was, bewijst tegelijkertijd hoe moeilijk de taak was die men op zich had genomen
en hoeveel belang de werkgroep aan de uitvoering van deze taak hechtte.
. . . betrekking op een nieuw waarnemingsgebied.. .
7. De kwestie van het waarnemingsgebied werd direct al van het allergrootste belang geacht. Het
meest gehoorde bezwaar tegen de reeds genoemde statistieken betrof immers het onvolledige ka­
rakterervan:
— de statistici op het gebied van de sociale zekerheid houden zich gewoonlijk niet bezig met de uit­
gaven voor sociale bijstand of de rechtstreekse prestaties van de werkgevers en ook niet altijd
met de particuliere sociale verzekeringsstelsels;
— de overheidsaccountants analyseren de sociale voorzieningen uitsluitend in hun hoedanigheid
van overheidsuitgaven en beschouwen de particuliere verzekerings- of bijstandsinstellingen uit­
sluitend in hun relatie met de overheid;
— de nationale rekenplichtigen registreren alle sociale prestaties en bestrijken het gehele terrein der
sociale uitgaven, maar hun institutionele gezichtspunt en hun economische indelingen maken
het hen onmogelijk afzonderlijk een overzicht van deze uitgaven te geven.
8. Toen de ILO zijn studie over „de kosten van de sociale zekerheid" uitvoerde kwamen deze tekort­
komingen aan het licht. Derhalve had iedere enquête van deze organisatie reeds betrekking op een
ruimer gebied dan het nationale stelsel van sociale zekerheid in enge zin. Gezien deze gecompli­
ceerde situatie, die niet volledig kon worden belicht door de verschillende beschrijvingen die men
vroeger al had pogen te geven, stelde het BSEG de landen van de Gemeenschap een nieuwe, mo­
derne oplossing voor. Deze hield in dat ernaar moest worden gestreefd de divergenties weg te wer­
ken. Aangezien de prioriteit die, met dit doel voor ogen, tot dusver aan de administratieve, juridi­
sche en institutionele criteria was toegekend, niet bevredigend was gebleken, was het beter deze
criteria op de tweede plaats te stellen en vanuit een ander gezichtspunt tewerk te gaan.
I1 ) Bij voorbeeld: schrappen van het betaald verlof, algemeen in acht nemen van de stelsels voor arbeidsongevallenverzekering, enz.