Håndbog om ligebehandling af kvinder og mænd i Den Europæiske Union

-

Documents
356 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Håndbog om ligebehandling af kvinder og mænd i Den Europæiske Union Beskæftigelse & sociale anliggender Europa-Kommissionen Håndbog om ligebehandling af kvinder og mænd i Den Europæiske Union 2. udgave Beskæftigelse & sociale anliggender Ligestilling af kvinder og mænd Europa-Kommissionen Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Arbejdsmarkedsrelationer og Sociale Anliggender Kontor V/D.5 Manuskript afsluttet 15. juli 1998 Indholdet af denne publikation afspejler ikke nødvendigvis holdningen i Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Arbejdsmarkedsrelationer og Sociale Anliggender i Europa-Kommissionen Yderligere oplysninger om EU fås på Internet via Europa-serveren (http://europa.eu.int) Bibliografiske data findes bagest i denne publikation Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 1999 ISBN 92-828-6659-9 © De Europæiske Fællesskaber, 1999 Eftertryk tilladt med kildeangivelse Printed in Belgium TRYKT PÅ IKKE-KLORBLEGET PAPIR Forord Fra januar 1993 til juni 1998 afsagde Domstolen 60 derne for at kombinere arbejde og familieliv (foræl­domme vedrørende ligebehandling af kvinder og dreorlov). mænd, hvilket var flere end i perioden 1970-1992. Tallet alene viser områdets betydning i EU-retten. Men Denne samling har samme opbygning som den fore­det viser også, at der fortsat er problemer.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 79
Langue Norwegian
Signaler un problème

Håndbog om ligebehandling
af kvinder og mænd
i Den Europæiske Union
Beskæftigelse & sociale anliggender
Europa-Kommissionen Håndbog om ligebehandling
af kvinder og mænd
i Den Europæiske Union
2. udgave
Beskæftigelse & sociale anliggender
Ligestilling af kvinder og mænd
Europa-Kommissionen
Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Arbejdsmarkedsrelationer
og Sociale Anliggender
Kontor V/D.5
Manuskript afsluttet 15. juli 1998 Indholdet af denne publikation afspejler ikke nødvendigvis holdningen i Generaldirektoratet for
Beskæftigelse, Arbejdsmarkedsrelationer og Sociale Anliggender i Europa-Kommissionen
Yderligere oplysninger om EU fås på Internet via Europa-serveren (http://europa.eu.int)
Bibliografiske data findes bagest i denne publikation
Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 1999
ISBN 92-828-6659-9
© De Europæiske Fællesskaber, 1999
Eftertryk tilladt med kildeangivelse
Printed in Belgium
TRYKT PÅ IKKE-KLORBLEGET PAPIR Forord
Fra januar 1993 til juni 1998 afsagde Domstolen 60 derne for at kombinere arbejde og familieliv (foræl­
domme vedrørende ligebehandling af kvinder og dreorlov).
mænd, hvilket var flere end i perioden 1970-1992.
Tallet alene viser områdets betydning i EU-retten. Men
Denne samling har samme opbygning som den fore­
det viser også, at der fortsat er problemer. Ligestilling
gående, men antallet af domme har gjort det nød­
mellem kvinder og mænd er et mål, der endnu ikke er vendigt at udelade kommentarerne til dommene.
nået, men som man tålmodigt fortsat skal søge at nå, Afsnittet om lovgivning omfatter således heller ikke
idet det endnu ikke fuldt ud er en realitet inden for alle
længere ikke-bindende bestemmelser. Til gengæld
områder af det økonomiske liv.
gengives traktatens nye artikel 13 og 141.
Det er meningen, at denne nye udgave af samlingen
Disse tiltag inden for retspraksis gjorde det rimeligt at
skal være et pålideligt arbejdsredskab, hvor man hurtigt
foretage en ajourføring af den første udgave af denne
kan finde de ønskede oplysninger om retspraksis og EU-
samling. Perioden 1993-1998 har bl.a. været præget af
forskrifterne. Ud for hver dom er der således en
nogle særdeles vigtige domme, der har vakt genklang
henvisning til de bestemmelser, Domstolen fortolker.
og har haft betydning langt ud over ligestillingsom­
rådet. På grund af f.eks. dommene i sagerne Kalanke
og Marschall (positive foranstaltninger) og sagerne P.
(kønsskifte) og Grant (seksuel orientering) bliver man Odile Quintin
nødt til at reflektere over udformningen af og Fung, vicegeneraldirektør, GD V
grænserne for princippet om ikke-forskelsbehandling,
og de viser, hvor vanskeligt det er at fortolke
retsreglerne korrekt.
Perioden 1993-1998 har også været præget af
ændringen af traktatens artikel 119 ved Amsterdam­
traktaten. Bestemmelsen, der nu kommer til at hedde
artikel 141, giver langt om længe Fællesskabet et
særskilt retsgrundlag for spørgsmålet om ligestilling
mellem kvinder og mænd. Den suppleres samtidig med
den nye artikel 13, der indsættes i traktaten, og som
giver mulighed for at træffe foranstaltninger til at
bekæmpe forskelsbehandling på grund af køn på andre
områder end beskæftigelsesområdet. Endelig hedder
det nu direkte i artikel 2, at ligestilling mellem mænd og
kvinder er blandt Fællesskabets opgaver.
Derimod er der ikke blevet vedtaget mange direktiver i
perioden, men det har givet mulighed for en kon­
solidering af gældende retspraksis (erhvervstilknyttede
sociale sikringsordninger og bevisbyrde) og for at
udvikle ligestillingsområdet ved at forbedre mulighe-Indholdsfortegnelse
EF-Domstolens afgørelser 11
Sag 80/70 — Gabrielle Defrenne mod Den Belgiske Stat (Defrenne I) (art. 119) 11
Sag 43/75ee mod Société Anonyme Belge de Navigation
Aérienne Sabena (Defrenne II) (art. 119) 13
Sag 149/77 — Gabrielle Defrenne mod Société Anonyme Belge de Navigation
Aérienne Sabena (Defrenne III) (art. 119)5
Sag 129/79 Macarthys Ltd. mod Wendy Smith (art. 119; direktiv 75/117) 17
Sag 69/80 — Susan Jane Worringham og Margaret Humphreys mod Lloyds Bank
Limited (art. 119; direktiv 75/117) 19
Sag 96/80 J.P. Jenkins mod Kingsgate (Clothing Productions) Ltd
(art. 119; direktiv 75/117) 22
Sag 12/81 — Eileen Garland mod British Rail Engineering Limited
(art. 119; direktiv 75/117)4
Sag 19/81 Arthur Burton mod British Railways Board (art. 119; direktiv 75/117;
direktiv 76/207; direktiv 79/7)6
Sag 58/81 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod
Storhertugdømmet Luxembourg (direktiv 75/117) 28
Sag 61/81n for De Europæiske Fællesskaber mod Det Forenede
Kongerige Storbritannien og Nordirland (art. 119; direktiv 75/117) 30
Sag 163/82 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Italienske
Republik (direktiv 76/207) ! 32
Sag 165/82n for De Europæiske Fællesskaber mod Det Forenede
Kongerige Storbritannien og Nordirland (direktiv 76/207) 34
Sag 14/83 — Sabine von Colson og Elisabeth Kamann mod Land Nordrhein-
Westfalen (direktiv 76/207) 36
Sag 79/83 Dorit Harz mod Deutsche Tradax GmbH (direktiv 76/207) 39
Sag 184/83 — Ulrich Hofmann mod Barmer Ersatzkassev) 41
Sag 23/83 W.G.M. Liefting mfl. mod Directie van het Academisch Ziekenhuis bij
de Universiteit van Amsterdam (art. 119) 43
Sag 143/83 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Kongeriget
Danmark (direktiv 75/117)6
Sag 248/83n for De Europæiske Fællesskaber mod
Forbundsrepublikken Tyskland (direktiv 76/207; direktiv 75/117) 48
Sag 151/84 — Joan Roberts mod Tate & Lyle Industries Ltd (direktiv 76/207;
direktiv 79/7) 51
Sag 152/84 H. Marshall mod Southampton and South-West Hampshire Area
Health Authority (Teaching) (direktiv 76/207; direktiv 79/7) 53
Sag 262/84 — Vera Mia Beets-Proper mod F. van Lanschot Bankiers NV
(direktiv 76/207; direktiv 79/7)5
Sag 170/84 Bilka-Kaufhaus GmbH mod Karin Weber von Hartz (art. 119) 57
Sag 222/84 — Marguerite Johnston mod Chief Constable of The Royal Ulster
Constabulary (direktiv 76/207) 59
5 Håndbog om ligebehandling af kvinder og mænd i Den Europæiske Union
Sag 150/85 Jacqueline Drake mod Chief Adjudication Officer (direktiv 79/7) 64
Sag 237/85 Gisela Rummier mod Dato­Druck GmbH (direktiv 75/117) 66
Sag 71/85 Den Nederlandske Stat mod Federatie NederlandseVakbeweging
(direktiv 79/7) 69
Sag 286/85 NorahMcDermottog Ann Cotter mod Minister forSocialWelfareog
Attorney­General(McDermott og Cotter I) (direktiv79/7)72
Sag 30/85 J.W.TeulingmodBedrijfsvereniging voor de ChemischeIndustrie
(direktiv79/7)74
Sag 384/85 JeanBorrieClarkemod Chief Adjudication Officer (direktiv79/7)77
Sag 192/85 George Noel Newstead mod Department of Transport og Her
Majesty's Treasury (art. 119; direktiv 75/117; direktiv 76/207; direktiv
86/378) 79
Sag 157/86 MaryMurphymfl.mod Bord Telecom Eireann (art.119;direktiv75/117).81
Sag 80/87 A.Dik,A.Menkutos­Demirci og H.G. Laar­VreemanmodCollegevan
BurgemeesterenWethouders, Arnhem og Winterswijk(direktiv79/7)83
Sag 318/86 KommissionenforDe Europæiske Fællesskaber modDenFranske
Republik(direktiv76/207)85
Sag 312/86 KommissionenforDe Europæiske Fællesskaber modDenFranske
Republik(direktiv76/207)88
Forenede sager 48, 106J.E.G.Achterberg­TeRiele mfl. mod Sociale Verzekeringsbank,
Amsterdam (direktiv 79/7) 90og 107/88
Sag 171/88 Ingrid Rinner­KühnmodFWWSpezialgebåudereinigung GmbH &
Co.KG.(art.119;direktiv75/117)93
Sag 109/88 Handels­ogKontorfunktionærernes Forbund i Danmark modDansk
Arbejdsgiverforening(Danfoss)(art.119; direktiv 75/117) 95
Sag C­102/88 M.L. Ruzius­WilbrinkmodBestuurvan de Bedrijsverenigingvoor
Overheidsdiensten (direktiv 79/7)98
Sag C­262/88 Douglas Harvey Barber mod Guardian Royal Exchange Assurance
Group (art. 119; direktiv 75/117) 100
Sag C­33/89 Maria KowalskamodFreieundHansestadt Hamburg
(art. 119; direktiv75/117)104
Sag C­188/89 A. Foster mfl. modBritishGaspie(direktiv 76/207) 106
Sag C­177/88 Elisabeth Johanna PacificaDekkermod StichtingVormingscentrum
voor Jong Volwassenen(VJV­Centrum) Plus(direktiv76/207) 108
Sag C­179/88 Handels­ og Kontorfunktionærernes Forbund i DanmarkmodDarsk
Arbejdsgiverforening (Hertz mod Aldi) (direktiv 76/207) 111
Sag C­373/89 Caisse dAssurances Sociales pour Travailleurs Indépendants
»Integrity« mod Nadine Rouvroy (direktiv 79/7) 113
Sag C­184/89 H. Nimz mod Freie und HansestadtHamburg(art.119; direktiv 75/117) 115
Sag C­377/89 A. Cotter og Ν. McDermott mod MinisterforSocial Welfare mfl.
(Cotter og McDermott II) (direktiv 79/7)118
Sag C­229/89 Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Kongeriget
Belgien (direktiv 79/7) 121
Forenede sager C­87/90, A. VerholenmodSocialeVerzekeringsbank Amsterdam, T.H.M. van
C­88/90 og C­89/90 Wetten­vanUdenmodSocialek Amsterdam og G.H.
HeiderijkmodSocialek Amsterdam (direktiv 79/7) 123 Indholdsfortegnelse
■ Elsie Rita Johnson mod Chief Adjudication Officer (direktiv 79/7) 126 Sag C­31/90
Sag C­345/89 ■ Ministère Public mod Alfred Stoeckel (direktiv 76/207) 129
Sag C­208/90 • T. Emmott mod Minister for Social Welfare ogAttorneyGeneral
(direktiv 79/7) 131
■TheQueenmod Secretary of State for Social Security Sag C­243/90
(exparteFlorence Rose Smithson) (direktiv 79/7) 133
Sag C­360/90 •Arbeiterwohlfahrt der Stadt Berlin e.V. mod Monika Botel
(art.119;direktiv 75/117)135
Sag C­9/91 •TheQueenmodSecretary of State for SocialSecurity(ex parte The
Equal Opportunities Commission) (direktiv 79/7) 137
Forenede sager C­63/91 Sonia Jackson og Patricia Cresswell modChiefAdjudicationOfficer
(direktiv 79/7; direktiv 76/207) 139 og C­64/91
Sag C­226/91 J. MolenbroekmodBestuurvan de SocialeVerzekeringsbank
(direktiv 79/7)142
Sag C­322/88 Salvatore GrimaldimodFondsdes maladies professionnelles 144
Sag C­106/89 Marleasing SAmodLaComercial Internacional de AlimentaciónSA 146
Forenede sager C­6/90
Andrea Francovich og Danila Bonifaci mod Den Italienske Republik 148 og C­9/90
Sag C­173/91 Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Kongeriget
Belgien (art. 119) 151
Sag C­328/91 SecretaryofStateforSocialSecurity mod Evelyn Thomas mfl.
(direktiv79/7)153
Sag C­154/92 RemivanCantmodRijksdienstvoor Pensioenen (direktiv 79/7) 156
Sag C­158/91 Ministèrepublicogdirectiondu travail et de l'emploi mod Jean­
ClaudeLevy(direktiv76/207;art. 234)158
Sag C­271/91 HelenMarshallmodSouthampton and South­West Hampshire Area
Health Authority (direktiv 76/207) 160
Sag C­109/91 Gerardus CornellsTenOevermodStichtingBedrijfspensioenfonds
voor het Glazenwassers­enSchoonmaakbedrijf (art. 119) 163
A.M. van Gemert­DerksmodNieuweIndustriële Bedrijfsvereniging Sag C­337/91
(direktiv 79/7) 165
Sag C­338/91 H.Steenhorst­Neerings modBestuurvande Bedrijfsvereniging voor
Detailhandel,Ambachten en Huisvrouwen (oirektiv 79/7) 168
Sag C­127/92 Dr.PamelaEnderby mod Frenchay Health AuthorityogSecretary of
StateforHealth(art. 119)171
BirdsEyeWallsLtd mod Friedel M. Roberts (art. 119) 174 Sag C­132/92
Sag C­189/91 PetraKirsammer­Hack mod Nurhan Sidal (direktiv76/207)177
Sag C­110/91 MichaelMoronimod Collo GmbH (art. 119; direktiv86/378) 179
Sag C­152/91 David Neath mod Hugh Steeper Ltd (art. 119) 182
Sag C­13/93 Office national de l'emploi mod MadeleineMinne(direktiv76/207) 185
Sag C­343/92 M.A. Roks, Gift de Weerd mfl. modBestuurvandeBedrijfsvereniging
voor de Gezondheid, Geestelijke en MaatschappelijkeBelangen mfl.
(direktiv 79/7) 187
GabrieleHabermann­Beltermann mod Arbeiterwohlfahrt, Sag C­421/92
BezirksverbandNdb./Opf. e.V. (direktiv 76/207) 191
Sag C ^120/92 ElizabethBramhill mod Chief AdjudicationOfficer(direktiv79/7) 193
Sag C­32/93 CaroleLouiseWebb mod EMO Air Cargo(LK)Ltd(direktiv 76/207)195
7 Håndbog om ligebehandling af kvinder og mænd i Den Europæiske Union
Sag C-200/91 Colorali Pension Trustees Ltd mod James Richard Russell, Daniel
Mangham, Gerald Robert Parker, Robert Sharp, Joan Fuller, Judith
Ann Broughton og Colorali Group pie (art. 119) 197
Sag C-408/92 Constance Christina Ellen Smith mfl. mod Avdel Systems Ltd (art. 119).. 205
Sag C-7/93 Bestuur van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds mod G.A. Beune
(art. 119; direktiv 79/7; protokol nr. 2) 208
Sag C-28/93 Maria Nelleke Gerda van den Akker mfl. mod Stichting Shell
Pensioenfonds (art. 119) 212
Sag C-57/93 Anna Adhaantje Vroege mod NCIV Instituut voor Volkshuisvesting BV
og Stichting Pensioenfonds NCIV (art. 119; protokol nr. 2) 214
Sag C-128/93 Geertruida Catherina Fisscher mod Voorhuis Hengelo BV og Stichting
Bedrijfspensioenfonds voor de Detailhandel (art. 119; protokol nr. 2) 217
Sag C-165/91 Simon J.M. van Munster mod Rijksdienst voor Pensioenen (direktiv
79/7) 220
Sag C-410/92 Elsie Rita Johnson mod Chief Adjudication Officer (direktiv 79/7) 222
Sag C-297/93 Rita Grau-Hupka mod Stadtgemeinde Bremen (art. 119; direktiv 75/117) 224
Forenede sager
C-399/92, C-409/92,
C-425/92, C-34/95,
C-50/93 og C-78/93 Stadt Lengerich mod Angelika Helmig (art. 119; direktiv 75/117) 226
Sag C-400/93 Specialarbejderforbundet i Danmark mod Dansk Industri, tidligere
Industriens Arbejdsgivere, for Royal Copenhagen A/S
(art. 119; direktiv 75/117) 230
Sag C-116/94 Jennifer Meyers mod Adjudication Officer (direktiv 76/207) 234
Sag C-92/94 Secretary of State for Social Security og Chief Adjudication Officer
mod Rose Graham, Mary Connell og Margaret Nicholas (direktiv 79/7)... 236
Sag C-450/93 Eckhard Kalanke mod Freie Hansestadt Bremen (direktiv 76/207) 238
Sag C-137/94 The Queen mod Secretary of State for Health (ex parte Cyril
Richardson) (direktiv 79/7) 24
Sag C-317/93 Inge Nolte mod Landesversicherungsanstalt Hannover (direktiv 79/7) 243
Sag C-444/93 Ursula Megner og Hildegaard Scheffel mod Innungskrankenkasse
Vorderpfalz, nu Innungskrankenkasse Rheinhessen-Pfalz (direktiv 79/7)... 246
Y.M. Posthuma-van Damme mod Bestuur van de Bedrijfsvereniging Sag C-280/94
voor Detailhandel, Ambachten en Huisvoruwen og N. Oztürk moe
Bestuur van de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (direktiv 79/7) 247
Sag C-457/93 Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantation e.V. mod Johanna
Lewark (art. 119; direktiv 75/117) 250
Sag C-8/94 C.B. Laperre mod Bestuurscommissie Beroepszaken in de Provincie
Zuid-Holland,(direktiv 79/7)3
Sag C-342/93 Joan Gillespie mfl. mod Northern Health and Social Services Board,
Department of Health and Social Services, Eastern Health and Social
Services Board og Southern Health and Social Services Board (art.
119; direktiv 75/117; direktiv 92/85; direktiv 76/207) 255
Sag C-278/93 Edith Freers og Hannelore Speckmann mod Deutsche Bundespost
(art. 119; direktiv 75/117) 257
Sag C-13/94 P. mod S. og Cornwall County Council (direktiv 76/207)9