Handleiding gelijke behandeling van vrouwen en mannen in de Europese Unie

-

Documents
372 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Handleiding gelijke behandeling van vrouwen en mannen in de Europese Unie Tweede uitgave Werkgelegenheid & sociale zaken Handleiding gelijke behandeling van vrouwen en mannen in de Europese Unie Tweede uitgave Werkgelegenheid & sociale zaken Gelijkheid van vrouwen en mannen Europese Commissie Directoraat-generaal Werkgelegenheid, industriële betrekkingen en sociale zaken Eenheid V/D.5 Manuscript voltooid op 15 juli 1998 De inhoud van deze publicatie stemt niet noodzakelijk overeen met de mening of het standpunt van het directoraat-generaal Werkgelegenheid, arbeidsverhoudingen en sociale zaken (DG V) van de Europese Commissie. Meer gegevens over de Europese Unie vindt u op Internet via de Europaserver (http://europa.eu.int). Bibliografische gegevens bevinden zich aan het einde van deze publicatie. Luxemburg: Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen, 1999 ISBN 92-828-6665-3 © Europese Gemeenschappen, 1999 Overneming met bronvermelding toegestaan. Printed in Belgium GEDRUKT OP CHLOORVRIJ GEBLEEKT PAPIER Voorwoord Tussen januari 1993 en juni 1998 heeft het Hof van dentie op basis van de richtlijnen worden geconsoli­Justitie 60 arresten geveld inzake de gelijke behande­ deerd (met betrekking tot beroepsregelingen voor ling van vrouwen en mannen, meer dan alle arresten op sociale zekerheid en de bewijslast), en kon een extra dit gebied in de hele periode 1970-1992.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 35
Langue Nederlandse
Signaler un problème

Handleiding gelijke behandeling
van vrouwen en mannen in
de Europese Unie
Tweede uitgave
Werkgelegenheid & sociale zaken Handleiding gelijke behandeling
van vrouwen en mannen
in de Europese Unie
Tweede uitgave
Werkgelegenheid & sociale zaken
Gelijkheid van vrouwen en mannen
Europese Commissie
Directoraat-generaal Werkgelegenheid, industriële betrekkingen
en sociale zaken
Eenheid V/D.5
Manuscript voltooid op 15 juli 1998 De inhoud van deze publicatie stemt niet noodzakelijk overeen met de mening of het standpunt van
het directoraat-generaal Werkgelegenheid, arbeidsverhoudingen en sociale zaken (DG V) van de
Europese Commissie.
Meer gegevens over de Europese Unie vindt u op Internet via de Europaserver (http://europa.eu.int).
Bibliografische gegevens bevinden zich aan het einde van deze publicatie.
Luxemburg: Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen, 1999
ISBN 92-828-6665-3
© Europese Gemeenschappen, 1999
Overneming met bronvermelding toegestaan.
Printed in Belgium
GEDRUKT OP CHLOORVRIJ GEBLEEKT PAPIER Voorwoord
Tussen januari 1993 en juni 1998 heeft het Hof van dentie op basis van de richtlijnen worden geconsoli­
Justitie 60 arresten geveld inzake de gelijke behande­ deerd (met betrekking tot beroepsregelingen voor
ling van vrouwen en mannen, meer dan alle arresten op sociale zekerheid en de bewijslast), en kon een extra
dit gebied in de hele periode 1970-1992. Dit geeft al stap worden gezet in de richting van gelijke kansen
aan hoe belangrijk dit aspect van het Gemeenschaps­ door een betere combinatie van werk en gezin
recht is, maar het bewijst ook dat er steeds weer (ouderschapsverlof).
nieuwe problemen op dit gebied ontstaan. Het is dan
ook belangrijk om geduldig te blijven streven naar
De structuur van de handleiding is behouden, maar
gelijke kansen voor vrouwen en mannen aangezien dit
door het grote aantal arresten dat moest worden
doel nog niet in alle sectoren van het economisch leven
opgenomen, is het commentaar op de arresten nood­
verwezenlijkt is.
gedwongen komen te vervallen. Ook zijn in het
wetgevingsgedeelte geen niet-bindende teksten meer
De genoemde ontwikkelingen in de rechtspraak recht­ opgenomen; wel zijn de nieuwe artikelen 13 en 141
vaardigen een herziening van de eerste uitgave van van het Verdrag toegevoegd.
deze handleiding. In de periode 1993-1998 zijn met
name enkele uiterst belangrijke arresten geveld die niet De nieuwe uitgave van de handleiding moet een
alleen gevolgen hebben voor de gelijkheid van vrouwen betrouwbaar en overzichtelijk hulpmiddel zijn waarin de
en mannen. Zo is door het arrest-Kalanke en het arrest- gebruiker snel alle gewenste informatie kan vinden over
Marschall (positieve actie), door de zaak P. (trans­ de communautaire wetgeving en jurisprudentie. Daar­
seksualitet) en door de zaak Grant (seksuele voorkeur) om wordt nu naast iedere zaak ook aangegeven welke
de vraag gerezen wat de precieze reikwijdte van het wetteksten het Hof van Justitie bij haar arrest heeft
non-discriminatiebeginsel is, waarbij ook is gebleken geïnterpreteerd.
hoe moeilijk het is de wetgeving juist te interpreteren.
O. QUINTIN
In de periode 1993-1998 is ook artikel 119 van het Wnd. adjunct-directeur-generaal DG V
Verdrag gewijzigd bij het Verdrag van Amsterdam.
Onder het nieuwe nummer 141 biedt dit artikel de
Gemeenschap eindelijk een passende rechtsgrond op
het gebied van de gelijke kansen voor vrouwen en
mannen. Bovendien is de rechtsgrond aangevuld met
een nieuw artikel 13 uit hoofde waarvan maatregelen
kunnen worden goedgekeurd ter bestrijding van
discriminatie op grond van geslacht inzake werkgele­
genheid. Ten slotte is in het nieuwe Verdrag de
gelijkheid van vrouwen en mannen bij de uitvoering van
de activiteiten van de Gemeenschap formeel vastgelegd
in artikel 2.
Ofschoon ¡n de betrokken periode niet veel richtlijnen
zijn goedgekeurd, kon het acquis f1) van de jurispru-
(') Acquis communautaire: een Franse term die betrekking heeft op de
basisbeginselen van het Europese recht. Inhoud
Jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen 11
Zaak 80/70 — Gabrielle Defrenne tegen Belgische staat (Defrenne I) (art. 119) 11
Zaak 43/75ee tegen De Belgische Luchtvaartmaatschappij NV
Sabena (Defrenne II) (art. 119)3
Zaak 149/77 — Gabrielle Defrenne tegen De Belgischej NV
Sabena (Defrenne III) (art. 119) 15
Zaak 129/79 Macarthys Ltd tegen Wendy Smith (art. 119; Richtlijn 75/117) 17
Zaak 69/80 — Susan Jane Worringham en Margaret Humphreys tegen Lloyds Bank
Limited (art. 119; Richtlijn 75/117)9
Zaak 96/80 J.P. Jenkins tegen Kingsgate (Clothing Productions) Ltd (art. 119;
Richtlijn 75/117) 22
Zaak 12/81 — Eileen Garland tegen British Rail Engineering Limited (art. 119;
Richtlijn 75/117)4
Zaak 19/81 Arthur Burton tegen British Railways Board (art. 119; Richtlijn 75/
117; Richtlijn 76/207; Richtlijn 79/7)6
Zaak 58/81 — Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen
Groothertogdom Luxemburg (Richtlijn 75/117) 28
Zaak 61/81 Commissie van de Europesen tegen Verenigd
Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-lerland (art. 119; Richtlijn
75/117) 30
Zaak 163/82 — Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Italiaanse
Republiek (Richtlijn 76/207)2
Zaak 165/82 Commissie van de Europesen tegen Verenigd
Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-lerland (Richtlijn 76/207) 34
Zaak 14/83 — Sabine von Colson en Elisabeth Kamann tegen Land Nordrhein-
Westfalen (Richtlijn 76/207)6
Zaak 79/83 Dorit Harz tegen Deutsche Tradax GmbH (Richtlijn 76/207) 39
Zaak 184/83 — Ulrich Hofmann tegen Barmer Ersatzkassen) 41
Zaak 23/83 W.G.M. Liefting e.a. tegen Directie van het Academisch Ziekenhuis bij
de Universiteit van Amsterdam (art. 119) 43
Zaak 143/83 — Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Koninkrijk
Denemarken (Richtlijn 75/117)6
Zaak 248/83 Commissie van de Europesen tegen Bondsrepubliek
Duitsland (Richtlijn 76/207; Richtlijn 75/117)8
Zaak 151/84 — Joan Roberts tegen Tate & Lyle Industries Ltd (Richtlijn 76/207;
Richtlijn 79/7) 52
Zaak 152/84 H. Marshall tegen Southampton and South-West Hampshire Area
Health Authority (Teaching) (Richtlijn 76/207; Richtlijn 79/7) 55
Zaak 262/84 — Vera Mia Beets-Proper tegen F. van Lanschot Bankiers NV (Richtlijn
76/207; Richtlijn 79/7)7
Zaak 170/84 Bilka-Kaufhaus GmbH tegen Karin Weber von Hartz (art. 119) 59
5 Handleiding gelijke behandeling van vrouwen en mannen in de Europese Unie
Marguerite Johnston tegen Chief Constable of The Royal Ulster Zaak 222/84
Constabulary (Richtlijn 76/207) 62
Zaak 150/85 JacquelineDraketegenChiefAdjudication Officer (Richtlijn 79/7) 67
Zaak 237/85 Gisela RummiertegenDato­Druck GmbH (Richtlijn 75/117) 69
Staat der NederlandentegenFederatie Nederlandse VakbewegingZaak 71/85
(Richtlijn 79/7)72
Zaak 286/85 Norah McDerrnottenAnnCotter tegen Minister van Sociale
Voorzorg en Attorney General(McDerrnott en Cotter I) (Richtlijn 79/7) 75
Zaak 30/85 J. W. Teuling tegen Bedrijfsvereniging voor de Chemische Industrie
(Richtlijn 79/7) 77
Zaak 384/85 JeanBorrieClarke tegen Chief Adjudication Officer (Richtlijn 79/7) 80
GeorgeNoelNewstead tegen Department of Transport en Her Zaak 192/85
Majesty'sTreasury(art. 119; Richtlijn 75/117; Richtlijn 76/207;
Richtlijn86/378)82
Zaak 157/86 Mary Murphy e.a. tegen Bord Telecom Eireann (art. 119; Richtlijn 75/117) 85
A. Dik, A. Menkutos­Demirci en H.G.W. Laar­Vreeman tegen College Zaak 80/87
van Burgemeester en Wethouders te Arnhem en Winterswijk
(Richtlijn 79/7) 87
Zaak 318/86 Commissievande Europese Gemeenschappen tegen Franse
Republiek(Richtlijn 76/207)89
Zaak 312/86 Commissievande Europese n tegen Franse
Republiek(Richtlijn 76/207)92
Gevoegde zaken 48/88,
J.E.G.Achterberg­Te Riele e.a. tegen Sociale Verzekeringsbank te 106/88 en 107/88
Amsterdam(Richtlijn 79/7)94
Zaak 171/88 Ingrid Rinner­Kühn tegen FWW Spezial­Gebaudereinigung GmbH &
Co. KG (art. 119; Richtlijn 75/117) 97
Zaak 109/88 Handels­ Og KontorfunktionærernesForbundi Danmark tegen Dansk
Arbejdsgiverforening,optredendvoorDanfoss (art. 119; Richtlijn 75/117) 99
Zaak C­102/88 M. L. Ruzius­WilbrinktegenBestuurvandeBedrijfsvereniging voor
Overheidsdiensten (Richtlijn79/7)102
Zaak C­262/88 Douglas Harvey Barber tegen Guardian Royal Exchange Assurance
Group (art. 119; Richtlijn 75/117) 104
Zaak C­33/89 Maria Kowalska tegenFreieundHansestadtHamburg (art. 119;
Richtlijn 75/117)108
Zaak C­188/89 Α. Foster e.a. tegenBritishGasPLC(Richtlijn76/207) 110
Zaak C­177/88 Elisabeth Johanna Pacifica Dekker tegen StichtingVormingscentrum
voor Jong Volwassenen (VJV­Centrum) Plus (Richtlijn76/207)112
Zaak C­179/88 Handels­ Og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark tegen Dansk
Arbejdsgiverforening (Hertz tegen Aldi) (Richtlijn 76/207) 115
Zaak C­373/89 Sociale Verzekeringskas voor Zelfstandigen „Integrity"tegen Nadine
Rouvroy (Richtlijn 79/7) 117
Zaak C­184/89 Η. NimztegenFreieundHansestadt Hamburg (art. 119; Richtlijn 75/
117)119
Zaak C­377/89 A. CotterenΝ.McDerrnotttegen Minister For Social Welfare en
AttorneyGeneral(CotterandMcDerrnott II) (Richtlijn 79/7) 122 Inhoud
Zaak C­229/89 Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Koninkrijk
België (Richtlijn 79/7) 125
Gevoegde zaken
C­87/90, C­88/90 en
C­89/90 A. Verholen,T.H.M.vanWetten­van Uden en G. H. Heiderijk tegen
SocialeVerzekeringsbankAmsterdam (Richtlijn 79/7) 127
Elsie RitaJohnsontegenChiefAdjudicationOfficer(Richtlijn79/7) 130 Zaak C­31/90
Zaak C­345/89 StrafzaaktegenAlfredStoeckel(Richtlijn 76/207)133
Zaak C­208/90 T. EmmotttegenMinisterForSocial Welfare en Attorney General
(Richtlijn 79/7) 135
Zaak C­243/90 TheQueentegenSecretary of State For Social Security (ex parte:
FlorenceRoseSmithson) (Richtlijn 79/7) 137
Zaak C­360/90 Arbeiterwohlfahrtder StadtBerlineVtegenMonika Botel (art. 119;
Richtlijn75/117)139
Zaak C­9/91 TheQueentegenSecretaryofStateForSocial Security (ex parte: The
Equal Opportunities Commission)(Richtlijn79/7)142
Gevoegde zaken
C­63/91 en C­64/91 Sonia Jackson en Patricia Cresswell tegen Chief Adjudication Officer
(Richtlijn 79/7; Richtlijn 76/207) 144
Zaak C­226/91 J. MolenbroektegenBestuurvan de Sociale Verzekeringsbank
(Richtlijn 79/7)147
Zaak C­322/88 Salvatore GrimalditegenFondsvoor Beroepsziekten 150
Zaak C­106/89 Marleasing SA tegenLaComercial InternacionaldeAlimentación SA 152
Gevoegde zaken C­6/90
Andrea Francovich en DanilaBonifaci tegen ItaliaanseRepubliek 154 en C­9/90
Zaak C­173/91 Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Koninkrijk
België (art. 119) 157
Zaak C­328/91 SecretaryofStateFor Social Security tegen Evelyn Thomas en
Anderen(Richtlijn79/7)159
Zaak C­154/92 RemivanCanttegen Rijksdienst voor Pensioenen (Richtlijn 79/7) 162
Zaak C­158/91 MinistèrePublicen Direction du Travail et de l'Emploi tegen Jean­
ClaudeLevy(Richtlijn 76/207; art. 234) 165
Helen Marshall tegen SouthamptonandSouth­West Hampshire Area Zaak C­271/91
Health Authority (Richtlijn76/207)167
Zaak C­109/91 Gerardus Cornelis ten oevertegenStichtingBedrijfspensioenfonds
voor het Glazenwassers­ en Schoonmaakbedrijf (art. 119) 170
Zaak C­337/91 A.M. van Gemert­Derks tegen NieuweIndustriële Bedrijfsvereniging
(Richtlijn 79/7) 172
Zaak C­338/91 •H.Steenhorst­Neerings tegen Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor
Detailhandel,Ambachten en Huisvrouwen (Richtlijn 79/7) 175
Zaak C­127/92 ■DrPamelaEnderby tegen Frenchay Health AuthorityenSecretary of
StateForHealth(art. 119)179
Zaak C­132/92 BirdsEyeWallsLtd tegen Friedel M. Roberts (art. 119) 182
Zaak C­189/91 • Petra Kirsammer­Hack tegen Nurhan Sidal (Richtlijn76/207)185
Zaak C­110/91 ■ Michael Moroni tegen Collo GmbH (art. 119; Richtlijn86/378) 187
Zaak C­152/91 ■ David Neath tegen Hugh Steeper Ltd (art. 119) 190
Zaak C­13/93 Office National de l'Emploi tegen Madeleine Minne (Richtlijn 76/207) 193
7 Handleiding gelijke behandeling van vrouwen en mannen in de Europese Unie
Zaak C-343/92 M.A. Roks, echtgenote de Weerd en anderen tegen Bestuur van de
Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid, Geestelijke en
Maatschappelijke Belangen en anderen (Richtlijn 79/7) 195
Gabriele Habermann-Beltermann tegen Arbeitewohlfahrt,Zaak C-421/92
Bezirksverband Ndb./Opf. e.V. (Richtlijn 76/207)199
Zaak C-420/92 Elizabeth Bramhill tegen Chief Adjudication Officer (Richtlijn 79/7) 202
Zaak C-32/93 Carole Louise Webb tegen EMO Air Cargo (UK) Ltd (Richtlijn 76/207).... 204
Colorali Pension Trustees Ltd tegen James Richard Russell, Daniel Zaak C-200/91
Mangham, Gerald Robert Parker, Robert Sharp, Joan Fuller, Judith
Ann Broughton en Colorali Group Pic (art. 119) 206
Zaak C-408/92 Constance Christina Ellen Smith en anderentegenAvdelSystems Ltd
(art. 119) 214
BestuurvanhetAlgemeen Burgerlijk Pensioenfondstegen G.Α. Zaak C-7/93
Beune(art.119;Richtlijn 79/7; protocol nr. 2) 217
Zaak C-28/93 MariaNellekeGerda van den AkkerenanderentegenStichting Shell
Pensioenfonds(art. 119)221
Zaak C-57/93 AnnaAdriaantjeVroege tegen NCIV InstituutvoorVolkshuisvesting
BVenStichtingPensioenfonds NCIV (art. 119; protocol nr. 2) 223
Zaak C-128/93 GeertruidaCa:herina Fisscher tegen Voorhuis Hengelo BVen
StichtingBedrijfspensioenfonds voor de Detailhandel (art. 119;
protocol nr. 2)226
Simon J.M. van Munster tegen Rijksdienst voor Pensioenen (Richtlijn Zaak C-165/91
79/7) 229
Zaak C-410/92 ElsieRitaJohnsontegen Chief Adjudication (Richtlijn 79/7) 231
Zaak C-297/93 RitaGrau-Hupkategen Stadtgemeinde Bremen (art.119;Richtlijn
75/117)234
Gevoegde zaken
C-399/92, C-409/92,
C-425/92, C-34/93,
C-50/93 en C-78/93StadtLengerichtegen Angelika Helmig (art. 119; Richtlijn 75/117) 236
Zaak C-400/93 Specialarbjderforbundet i Danmark tegen Dansk Industri, Voorheen
Industriens Arbejdsgivere, optredend voor Royal Copenhagen A/S
(art. 119; Richtlijn 75/117) 240
Zaak C-116/94 JenniferMeyerstegenAdjudication Officer (Richtlijn 76/207) 245
Zaak C-92/94 SecretaryofStateForSocialSecurity en Chief AdjudicationOfficer
tegenRoseGraham,MaryConnell en Margaret Nicholas (Richtlijn 79/7) 247
Zaak C-450/93 Eckhard Kalanke tegen Freie Hansestadt Bremen (Richtlijn 76/207) 250
Zaak C-137/94 The Queen tegen Secretary of State For Health (ex parte Cyril
Richardson) (Richtlijn 79/7) 252
Zaak C-317/93 Inge Nolte tegen Landesversicherungsanstalt Hannover (Richtlijn 79/7).... 255
Zaak C-444/93 UrsulaMegnerenHildegardScheffel tegen Innungskrankenkasse
Vorderpfalz,ThansInnungskrankenkasse Rheinhessen-Pfalz (Richtlijn
79/7) 258
Zaak C-280/94 Ym.Posthuma-VanDammetegen Bestuur van de Bedrijfsvereniging
voorDetailhandel,Ambachtenen Huisvrouwen en N. Oztürk tegen
BestuurvandeNieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (Richtlijn 79/7) 259