Käsikirja naisten ja miesten tasa-arvoisesta kohtelusta Euroopan unionissa

-

Documents
364 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Käsikirja naisten ja miesten tasa-arvoisesta kohtelusta Euroopan unionissa Työllisyys Se sosiaaliasiat Käsikirja naisten ja miesten tasa-arvoisesta kohtelusta Euroopan unionissa Työllisyys & sosiaaliasiat Naisten ja miesten yhtäläiset mahdollisuudet Euroopan komissio Työllisyys-, työmarkkinasuhde-ja sosiaaliasiain pääosasto Yksikkö V/D.5 Käsikirjoitus valmistunut 15. heinäkuuta 1998 Julkaisun sisältö ei välttämättä kuvasta työllisyydestä, työmarkkinasuhteista ja sosiaaliasioista vastaavan Euroopan komission pääosaston näkemystä tai kantaa. Suuri määrä muuta tietoa Euroopan unionista on käytettävissä Internetissä Europa-palvelimen kautta (http://europa.eu.int). Luettelointitiedot ovat teoksen lopussa. Luxemburg: Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto, 1999 ISBN 92-828-6667-X © Euroopan yhteisöt, 1999 Tekstin jäljentäminen on sallittua, kunhan lähde mainitaan. Printed in Belgium PAINETTU KLOORIVALKAISEMATTOMALLE PAPERILLE Esipuhe Euroopan yhteisöjen tuomioistuin antoi tammikuun miseksi muillakin kuin työllisyyttä koskevilla aloilla. 1993 ja kesäkuun 1998 välillä 60 tuomiota miesten ja Lisäksi Amsterdamin sopimuksella uudistetussa 2 artik­naisten tasa-arvoista kohtelua koskevissa asioissa. Tämä lassa mainitaan miesten ja naisten tasa-arvo yhtenä määrä on enemmän kuin kaikki kyseiseltä alalta vuosina yhteisön päämääristä. 1970-1992 annetut tuomiot yhteensä, ja se ilmentää jo itsessään kyseisen yhteisön oikeuden alan painoarvoa.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 73
EAN13 928286667
Langue English
Signaler un problème

Käsikirja naisten ja miesten
tasa-arvoisesta kohtelusta
Euroopan unionissa
Työllisyys Se sosiaaliasiat Käsikirja naisten ja miesten
tasa-arvoisesta kohtelusta
Euroopan unionissa
Työllisyys & sosiaaliasiat
Naisten ja miesten yhtäläiset mahdollisuudet
Euroopan komissio
Työllisyys-, työmarkkinasuhde-
ja sosiaaliasiain pääosasto
Yksikkö V/D.5
Käsikirjoitus valmistunut 15. heinäkuuta 1998 Julkaisun sisältö ei välttämättä kuvasta työllisyydestä, työmarkkinasuhteista ja sosiaaliasioista
vastaavan Euroopan komission pääosaston näkemystä tai kantaa.
Suuri määrä muuta tietoa Euroopan unionista on käytettävissä Internetissä Europa-palvelimen
kautta (http://europa.eu.int).
Luettelointitiedot ovat teoksen lopussa.
Luxemburg: Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto, 1999
ISBN 92-828-6667-X
© Euroopan yhteisöt, 1999
Tekstin jäljentäminen on sallittua, kunhan lähde mainitaan.
Printed in Belgium
PAINETTU KLOORIVALKAISEMATTOMALLE PAPERILLE Esipuhe
Euroopan yhteisöjen tuomioistuin antoi tammikuun miseksi muillakin kuin työllisyyttä koskevilla aloilla.
1993 ja kesäkuun 1998 välillä 60 tuomiota miesten ja Lisäksi Amsterdamin sopimuksella uudistetussa 2 artik­
naisten tasa-arvoista kohtelua koskevissa asioissa. Tämä lassa mainitaan miesten ja naisten tasa-arvo yhtenä
määrä on enemmän kuin kaikki kyseiseltä alalta vuosina yhteisön päämääristä.
1970-1992 annetut tuomiot yhteensä, ja se ilmentää jo
itsessään kyseisen yhteisön oikeuden alan painoarvoa.
Vaikka tarkasteltuna ajanjaksona ei annettu paljon
Toisaalta tuomioiden huomattava määrä on myös
uusia direktiivejä, oikeuskäytäntö on kuitenkin vahvis­
osoitus alalla edelleen ilmenevistä ongelmista. Miesten
tunut (ammatilliset sosiaaliturvajärjestelmät ja todistus-
ja naisten tasa-arvoisen kohtelun tavoitetta ei vielä ole
taakkasäännöt), ja tasa-arvoa on parannettu edistä­
täysin saavutettu kaikilla talouselämän aloilla, vaan sitä
mällä työn ja perhe-elämän yhteensovittamista (van­
kohden on jatkuvasti ponnisteltava.
hempainloma).
Oikeuskäytännön muutokset antoivat kimmokkeen Ennen Suomen EU-jäsenyyttä annetuista yhteisöjen
ajantasaistaa oikeustapauskoonnoksen ensimmäinen tuomioistuimen tuomioista ei ole julkaistu virallisia
painos, jota ei ole julkaistu suomeksi. Oikeustapaus­ suomenkielisiä käännöksiä Yhteisöjen tuomioistuimen
koonnoksen tarkoituksena on luoda kokonaiskuva oikeustapauskokoelmassa. Oikeustapauskoonnoksen
miesten ja naisten tasa-arvoisesta kohtelusta Euroopan ensimmäisen painoksen englanninkielinen versio onkin
yhteisössä. Ajantasaistettuun painokseen on sisällytetty sisällytetty nyt julkaistavaan painokseen, jotta lukijat
lyhennelmät kaikista tasa-arvoista kohtelua koskevista voisivat perehtyä oikeuskäytäntöön aina vuodesta 1970
yhteisöjen tuomioistuimen tuomioista vuosilta 1971- lähtien. Suomen viranomaiset ovat kääntäneet vuosina
1992. Lisäksi painokseen on liitetty kolme yhteisön 1993-1994 annetut tuomiot suomeksi, ja käännökset
oikeuden muita aloja koskevaa tuomiota, joiden vaiku­ on tarkastettu yhteisöjen tuomioistuimen suomen
tukset saattavat heijastua merkittävällä tavalla myös kielen käännösosastolla.
tasa-arvoisen kohtelun alalle.
Tarkoitus on, että oikeustapauskoonnoksen uusi versio
on luotettava ja selkeä työväline, josta löytää nopeasti Vuosina 1993-1998 annettiin joitakin erittäin ratkaise­
haluamansa tiedot yhteisön lainsäädännöstä ja oikeus­via tuomioita, joiden seuraukset ja vaikutukset ulottuvat
käytännöstä. Jokaiseen tuomioon onkin liitetty maininta paljon kauemmas kuin pelkästään miesten ja naisten
teksteistä, joita yhteisöjen tuomioistuin on asiassa tasa-arvoiseen kohteluun. Esimerkiksi asioissa Kalanke
tulkinnut. ja Marshall (positiiviset toimet) ja asioissa P. (transsek­
suaalit) ja Grant (seksuaalinen suuntautuneisuus) an­
netut tuomiot antavat aiheen tarkastella syrjimättö­
O. QUINTIN
myysperiaatteen ulottuvuutta ja rajoja sekä ilmentävät
Pääosasto V
oikeussääntöjen tulkinnan vaikeutta.
vt. varapääjohtaja
Vuosille 1993-1998 osui myös perustamissopimuksen
119 artiklan muutos. Amsterdamin sopimuksella muu­
tetussa nykyisessä 141 artiklassa annetaan vihdoin
yhteisölle oma oikeusperusta toimia miesten ja naisten
tasa-arvoisen kohtelun alalla. Tätä artiklaa täydentää
uusi 13 artikla, joka mahdollistaa toimenpiteiden
toteuttamisen sukupuoleen perustuvan syrjinnän torju-Sisä Iiysluettelo
Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntöä 11
Case 80/70 GabrielleDefrenneνBelgianState(Defrenne I) (119 artikla) 11
Case 43/75eeνSociétéAnonyme Belge de NavigationAérienne
Sabena (DefrenneII)(119artikla)13
Case 149/77 GabrielleDefrenneνSociétéAnonyme Belge de Navigation Aérienne
Sabena (DefrenneIII)(119artikla)15
Case 129/79 MacarthysLtd.νWendySmith(119artikla; direktiivi 75/117/ΕΤΎ) 17
Case 69/80 Susan Jane Worhngham and Margaret Humphreys ν Lloyds Bank Limited
(119 artikla; direktiivi 75/117/ΕΤΥ) 19
Case 96/80 J.P. Jenkins ν Kingsgate (Clothing Productions) Ltd (119 artikla;
direktiivi 75/117/ΕΤΎ) 22
Case 12/81 Eileen Garland ν British Rail Engineering Limited (119 artikla;
direktiivi 75/117/ΕΤΥ)4
Case 19/81 Arthur Burton ν British Railways Board (119 artikla; direktiivi
75/117/ΕΤΥ; direktiivi 76/207/ETY; direktiivi 79/7/ETY) 26
Case 58/81 Commission of the European Communities ν Grand Duchy of
Luxembourg (direktiivi 75/117/ΕΤΥ) 28
Case 61/81n of the European Communities ν United Kingdom of Great
Britain and Northern Ireland (119 artikla; direktiivi 75/117/ΕΤΥ) 30
Case 163/82 Commission of the European Communities ν Italian Republic (direktiivi
76/207/ETY) 32
Case 165/82n of the European Communities ν United Kingdom of Great
Britain and Northern Ireland (direktiivi 76/207/ETY) 34
Case 14/83 Sabine von Colson and Elisabeth Kamann ν Land Nordrhein-Westfalen
(direktiivi 76/207/ETY)6
Case 79/83 Dorit Harz ν Deutsche Tradax GmbH (direktiivi 76/207/ETY)9
Case 184/83 Ulrich Hofmann ν Barmer Ersatzkassei) 41
Case 23/83 W.G.M. Liefting and Others ν Directie van het Academisch Ziekenhuis bij
de Universiteit van Amsterdam (119 artikla) 43
Case 143/83 Commission of the European Communities ν Kingdom of Denmark
(direktiivi 75/117/ΕΤΥ) 4
Case 248/83n of the European Communities ν Federal Republic of
Germany (direktiivi 76/207/ETY; direktiivi 75/117/ΕΤΥ)8
Case 151/84 Joan Roberts ν Tate & Lyle Industries Ltd (direktiivi 76/207/ETY;
direktiivi 79/7/ETY) 51
Case 152/84 M.H. Marshall ν Southampton and South-West Hampshire Area Health
Authority (Teaching) (direktiivi 76/207/ETY; direktiivi 79/7/ETY) 53
Case 262/84 Vera Mia Beets-Proper ν F. Van Lanschot Bankiers NV
(direktiivi 76/207/ETY; direktiivi 79/7/ETY)5
Case 170/84 Bilka-Kaufhaus GmbH ν Karin Weber von Hartz (119 artikla) 57
Case 222/84 Marguerite Johnston ν Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary
(direktiivi 76/207/ETY) 59 Käsikirja naisten ja miesten tasa­arvoisesta kohtelusta Euroopan unionissa
Case 150/85 Jacqueline Drake ν Chief Adjudication Officer (direktiivi 79/7/ETY) 63
Case 237/85 Gisela Rummler ν Dato­Druck GmbH (direktiivi 75/117/ΕΤΥ) 65
Case 71/85 State of the Netherlands ν Federatie Nederlandse Vakbeweging
(direktiivi 79/7/ETY) 68
Case 286/85 NorahMcDermottand Ann Cotter ν Minister for Social Welfare and
Attorney­General(McDermott and Cotter I) (direktiivi 79/7/ETY) 71
Case 30/85 J.W.TeulingνBedrijfsvereniging voor de Chemische Industrie
(direktiivi79/7/ETY)73
Case 384/85 JeanBorrieClarkeνChief Adjudication Officer (direktiivi 79/7/ETY) 76
Case 192/85 George Noel Newstead ν Department of Transport and Her Majesty's
Treasury (119 artikla; direktiivi 75/117/ΕΤΥ; direktiivi 76/207/ETY;
direktiivi 86/378/ETY) 78
Case 157/86 MaryMurphyandOthers ν Bord Telecom Eireann (119 artikla;
direktiivi75/117/ETY)80
Case 80/87 A.Dik,A.Menkutos­Demirci and H.G. Laar­Vreeman ν College Van
BurgemeesterenWethouders Arnhen and Winterswijk
(direktiivi79/7/ETY)82
Case 318/86 CommissionoftheEuropean Communities ν French Republic
(direktiivi76/207/ETY)84
Case 312/86 Commission of theEuropean Communities ν French Republic
(direktiivi 76/207/ETY) 87
Joined Cases 48, 106,
and 107/88 J.E.G.Achterberg­teRiele and Others ν Sociale Verzekeringsbank
Amsterdam(direktiivi79/7/ETY)89
Case 171/88 IngridRinner­KühnνFww Speziai­ Gebäudereinigung GmbH & Co.KG.
(119artikla;direktiivi75/117/ETY)92
Case 109/88 Handels­og Kontorfunktionaerernes Forbund i Danmark ν Dansk
Arbejdsgiverforening (Danfoss) (119 artikla; direktiivi 75/117/ETY) 94
Case C­102/88 M.L. Ruzius­Wilbrink ν Bestuur van de Bedrijsvereniging voor
Overheidsdiensten (direktiivi 79/7/ETY) 97
Case C­262/88 Douglas Harvey BarberνGuardianRoyalExchangeAssurance Group
(119 artikla; direktiivi 75/117/ETY)99
Case C­33/89 Maria Kowalska ν FreieundHansestadtHamburg(119 artikla;
direktiivi 75/117/ΕΤΎ) 103
Case C­188/89 Α. Foster and Others ν British Gas pic (direktiivi 76/207/ETY) 105
Case C­177/88 Elisabeth Johanna Pacifica Dekker ν Stichting Vormingscentrum voor
Jong Volwassenen (VJV-Centrum) Plus (direktiivi 76/207/ΕΤΎ)7
Case C­179/88 Handels-og Kontorfunktionaerernes Forbund i Danmark v Dansk
Arbejdsgiverforening (Hertz ν Aldi) (direktiivi 76/207/ETY) 110
Case C­373/89 Caisse d Assurances Sociales pour Travailleurs Indépendants'lntegrity' ν
Nadine Rouvroy (direktiivi 79/7/ETY) 112
Case C­184/89 H. Nimz ν FreieundHansestadtHamburg (119 artikla;
direktiivi 75/117/ETY)114
Case C­377/89 A. Cotter and N. McDermottνMinister for Social Welfare and another
(Cotter and McDermottII)(direktiivi79/7/ETY)117
Case C­229/89 Commission of the EuropeanCommunities ν Kingdom of Belgium
(direktiivi 79/7/ETY) 120 Sisällysluettelo
Joined Cases C­87/90,
C­88/90 and C­89/90 A. Verholen ν Sociale Verzekeringsbank Amsterdam, T.H.M. Van Wetten­
Van Uden ν Sociale k Amsterdam and G.H. Heiderijk ν
Sociale Verzekeringsbank Amsterdam (direktiivi 79/7/ETY) 122
Case C­31/90 Elsie Rita Johnson ν Chief Adjudication Officer (direktiivi79/7/ETY)125
Ministère Public ν Alfred Stoeckel (direktiivi 76/207/ΕΤΎ) 128 Case C­345/89
Case C­208/90 T. Emmott ν Minister for Social Welfare and Attorney General
(direktiivi 79/7/ETY) 130
The Queen ν Secretary of State for Social Security (ex-parte: Florence Case C­243/90
Rose Smithson) (direktiivi 79/7/ETY)2
Case C­360/90 Arbeiterwohlfahrt der Stadt Berlin Ε. v Monika Botel (119 artikla;
direktiivi 75/117/ETY)4
Case C­9/91 The Queen v Secretary of State for Social Security (ex-parte: The Equal
Opportunities Commission) (direktiivi 79/7/ETY) 137
Joined Cases C­63/91
and C­64/91 Sonia Jackson and Patricia Cresswell v Chief Adjudication Officer
(direktiivi 79/7/ETY; direktiivi 76/207/ETY)9
Case C­226/91 J. Molenbroek v Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank
(direktiivi 79/7/ETY) 142
Case C­322/88 Salvatore Grimaldi v Fonds des Maladies Professionnelles 14
Case C­106/89 Marleasing SA v La Comercial Internacional de Alimentación SA 146
Joined Cases C­6/90
and C­9/90 Andrea Francovich and Danila Bonifaci v Italian Republic 148
Asia C­173/91 Euroopan yhteisöjen komissio vastaan Belgian kuningaskunta
(119 artikla) 151
Asia C­328/91 SecretaryofStateforSocial Security vastaar Evelyn Thomas ym.
(direktiivi79/7/ETY)153
RemiVanCantvastaan Rijkdiesnt voor pensioenen (direktiivi 79/7/ETY) 156 Asia C­154/92
Asia C­158/91 MinistèrepublicjaDirection du travail et de l'emploi vastaan Jean­
ClaudeLevy(direktiivi 76/207/ΕΤΎ; 234 artikla) 158
Helen Marshall vastaan Southampton and South-West Hampshire Area Asia C­271/91
Health Authority (direktiivi 76/207/ΕΤΎ) 160
Asia C­109/91 Gerardus Cornells Ten Oever vastaan Stichting Bedrijfspensioenfonds
voor het Glazenwassers-en Schoonmaakbedrijf (119 artikla) 163
Asia C­337/91 A.M. van Gemert-Derks vastaan Nieuwe Industriële Bedrijfsvereniging
(direktiivi 79/7/ETY) 165
Asia C­338/91 H.Steenhorst­Neeringsvastaan Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor
Detaihandel,Ambachten en Huisvrouwen (direktiivi 79/7/ETY) 168
Asia C­127/92 PamelaEnderbyvastaan Frenchay Health Authority ja SecretaryofState
forHealth(119artikla)171
Asia C­132/92 BirdsEyeWallsLtdvastaan Friedel M. Roberts (119 artikla) 174
Asia C­189/91 PetraKirsammer­Hackvastaan Nurhan Sidal (direktiivi76/207/ETY)177
Asia C­110/91 MichaelMoronivastaan Collo GmbH (119 artikla;
direktiivi 86/378/ETY)179
Asia C­152/91 David Neath vastaan Hugh Steeper Ltd (119 artikla) 182
Asia C­13/93 Office national de l'emploi vastaan MadeleineMinne
(direktiivi 76/207/ΕΤΎ) 185
7 Käsikirja naisten ja miesten tasa­arvoisesta kohtelusta Euroopan unionissa
Asia C­343/92 M.A. Roks, De Weerdin puoliso, ym. vastaan Bestuur van de
Bedrijfsveeniging voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke
Belangen ym. (direktiivi 79/7/ETY) 187
Asia C­421/92 Gabriele Habermann­Beltermannvastaan Arbeitewohlfahrt,
BezirksverbandNdb./Opf.e.V.(direktiivi 76/207/ETY) 191
Asia C­420/92 Elizabeth BramhillvastaanChiefAdjudicationOfficer
(direktiivi 79/7/ETY)193
Asia C­32/93 Carole Louise Webb vastaanEMOAir Cargo (UK)Ltd
(direktiivi 76/207/ETY) 195
Asia C­200/91 ColoraliPensionTrustees Ltd vastaan James Richard Russell, Daniel
Mangham,GeraldRobert Parker, Robert Sharp, Joan Fuller, Judith Ann
BroughtonjaColoraliGroup pic (119 artikla) 197
Asia C­408/92 ConstanceChristinaEllen Smithym.vastaanAvdelSystems Ltd
(119artikla)205
Asia C­7/93 BestuurvanhetAlgemeen burgerlijkpernsioenfonds vastaan G.A. Beune
(119 artikla; direktiivi 79/7/ETY; pöytäkirjaN:o2)208
Asia C­28/93 Maria Nelleke Gerda van den Akker ym. vastaan Stichting Shell
Pensioenfonds (119 artikla) 212
Asia C­57/93 Anna AdriaantjeVroegevastaanNCIV Instituut voor Volkshuisvesting BV
ja StichtingPensioenfondsNCIV(119 artikla; pöytäkirja N:o 2) 214
Asia C­128/93 GeertruidaCatherinaFisschervastaan Voorhuis HengeloBVjaStichting
BedrijfspensioenfondsvoordeDetailhandel (119 artikla; pöytäkirja N:o 2)... 217
Asia C­165/91 Simon J.M.vanMunstervastaanRijkdienst voor Pensioenen
(direktiivi 79/7/ETY)220
Asia C­410/92 Elsie Rita Johnson vastaan Chief Adjudication Officer (direktiivi 79/7/ETY).... 222
Asia C­297/93 Rita Grau­Hupka vastaan Stadtgemeinde Bremen (119 artikla;
direktiivi 75/117/ΕΤΎ) 225
Yhdistetyt asiat
C­399/92, C­409/92,
C­425/92, C­34/93,
C­50/93 ja C­78/93 Stadt Lengerich vastaan Angelika Helmig (119 artikla;
direktiivi 75/117/ETY)7
Asia C­400/93 Specialarbejderforbundet i Danmark vastaan Dansk Industri, aikaisemmin
Industriens Arbejdsgivere, joka edustaa yritystä Royal Copenhagen A/S
(119 artikla; direktiivi 75/117/ETY) 231
Asia C­116/94 Jennifer MeyersvastaanAdjudication Officer (direktiivi 76/207/ETY) 236
Asia C­92/94 Secretary of StateforSocialSecurityja Chief Adjudication Officer
vastaan Rose Graham,MaryConnellja Margaret Nicholas
(direktiivi 79/7/ΕΤΎ) 238
Asia C­450/93 Eckhard Kalanke vastaan Freie Hansestadt Bremen (direktiivi 76/207/ETY).... 240
The Queen vastaan Secretary of State for Health, ex parte Cyril Asia C­137/94
Richardson (direktiivi 79/7/ETY) 242
Asia C­317/93 Inge Nolte vastaan Landesversicherungsanstalt Hannover
(direktiivi 79/7/ETY)5
Asia C­444/93 Ursula Megner ja Hildegaard Scheffel vastaan Innungskrankenkasse
Vorderpfalz, nykyisin Rheinhessen-Pfalz (direktiivi 79/7/ΕΤΎ) 248