OMKOSTNINGER TIL ARBEJDSKRAFT
Bind 2: Resultater efter virksomhedernes størrelse og regioner
ARBEITSKOSTEN
Band 2: Ergebnisse nach Größenklassen und nach Regionen
LABOUR COSTS
Volume 2: Results by size classes and by regions
1978
COUT DE LA MAIN-D'ŒUVRE
Volume 2: Résultats par classe d'importance et par région
COSTO DELLA MANODOPERA
Volume 2: Risultati per classe di ampiezza e per regione
ARBEIDSKOSTEN
Deel 2: Resultaten naar grootteklassen en naar gebieden eurostat
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS STATISTISKE KONTOR
STATISTISCHES AMT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
L-2920 Luxembourg — Tél. 4 30 11, Télex: Comeur Lu 3423
B-1049 Bruxelles, Bâtiment Berlaymont, Rue de la Loi 200 (Bureau de liaison) — Tél. 2 35 11 11
Denne publikation kan fås gennem de salgssteder, som er nævnt på omslagets tredje side.
Diese Veröffentlichung ist bei den auf der dritten Umschlagseite aufgeführten Vertriebsbüros erhältlich.
This publication is obtainable from the sales offices mentioned on the inside back cover.
Pour obtenir cette publication, pirère de s'adresser aux bureaux de vente dont les adresses sont indiquées à la
page 3 de la couverture.
Per ottenere questa pubblicazione, si prega di rivolgersi agli uffici di venditi i cui indirizzi sono indicati nella 3a
pagina della copertina.
Deze publikatie is verkrijgbaar bij de verkoopkantoren waarvan de adressen op blz. 3 van het omslag vermeld
zijn. OMKOSTNINGER TIL ARBEJDSKRAFT
Bind 2: Resultater efter virksomhedernes størrelse og regioner
ARBEITSKOSTEN
Band 2 : Ergebnisse nach Größenklassen und nach Regionen
LABOUR COSTS
Volume 2: Results by size classes and by regions
1978
COÛT DE LA MAIN-D'ŒUVRE
Volume 2 : Résultats par classe d'importance et par région
COSTO DELLA MANODOPERA
Volume 2: Risultati per classe di ampiezza e per regione
ARBEIDSKOSTEN
Deel 2 : Resultaten naar grootteklassen en naar gebieden
Manuskript afsluttet i december 1982 t abgeschlossen im Dezember 1982
Manuscript completed in December 1982
Manuscrit terminé en décembre 1982
Manoscritto terminato nel dicembre 1982
Manuscript in december 1982 afgesloten Bibliografiske data er at finde bagest i denne publikation
Bibliographische Daten befinden sich am Ende der Veröffentlichung
Cataloguing data can be found at the end of this publication
Une fiche bibliographique figure à la fin de l'ouvrage
Una scheda bibliografica figura alla fine del volume
Bibliografische data bevinden zich aan het einde van deze publikatie
Luxembourg : Office des publications officielles des Communautés européennes, 1983
Bind/Band/Volume/Deel 2: ISBN 92-825-3504-5
Bind/Bände/Volumes/Volumi/Delen 1+2: ISBN 92-825-2895-2
Kat./cat. : CA-02-82-002-6A-C
Gengivelse af dette hæftes oplysninger er kun tilladt med kildeangivelse
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis gestattet
The data may not be reproduced without indication of the source
La reproduction des données est subordonnée à l'indication de la source
La riproduzione dei dati è subordinata alla citazione della fonte
Het overnemen van gegevens is toegestaan, mits duidelijke bronvermelding
Printed in Belgium Indholdsfortegnelse Inhalt Contents
Page Side Seite
Indledning 5 Introduction 13 Einleitung 9
Systematisk fortegnelse Allgemeine Systematik der General Classification of
over økonomiske aktivite­ Wirtschaftszweige Economic Activities
ter (NACE) 6 (NACE) 10 (NACE)4
Liste over tabeller Liste der Tabellen List of tables
300/400/500/600 29 300/400/500/600 29 300/400/500/600 29
Tabeller 43 Tabellen 43 Tables 43
Omregningstabeller Umrechnungstabellen Conversion tables
(ECU/KKS 1978) 25(ECU/KKS 1978) 25(ECU/PPS1978) 25
Kort over regioner 261 Karte der Regionen 261 Map of the regions 261
Table des matières Inhoudsopgave Indice
Page Pagina Bladzijde
Introduction 17 Introduzione 21 Inleiding 25
Nomenclature générale Nomenclatura generale Algemene Systematische
des activités économiques delle attività economiche Bedrijfsindeling
(NACE)8 (NACE)2 (NACE)6
Liste des tableaux Lista delle tabelle Lijst der tabellen
300/400/500/600 29 300/400/500/600 29 300/400/500/600 29
Tableaux 43 Tabelle 43 Tabellen 43
Table de conversion e di conversione Omrekeningstabellen
(ECU/SPA1978) 25(ECU/SPA 1978) 25(ECU/KKS 1978) 25
Carte des régions 261 Kaart van de gebieden 261 Cartina delle regioni 261 Indledning
Det foreliggende bind 2 i publikationen med resultaterne af undersøgelsen af
lønomkostningerne i Fællesskabet for 1978 indeholder en opdeling af de vigtig­
ste resultater efter virksomhedernes størrelse samt efter regioner.
De fuldstændige resultater er sammenfattet i mikrofiche-udgaven, som vil blive
tilsendt af Eurostat efter anmodning.
Med hensyn til definitioner og forklaringer henvises til bind 1 af denne publika­
tion samt til de fire bind af publikationen «Omkostninger til arbejdskraft i indu­
strien, 1975».
bilaget findes et kort over Fællesskabets regioner. Nomenklatur over økonomiske aktiviteter
NACE
A Industrien i alt
Bn i alt (undtagen elektricitet, gas, damp, vand) (NACE 1-5, undtagen 16, 17)
C Minedrift, stenbrud og lign (NACE 11, 13, 21, 23)
D Fremstillingsvirksomhed i alt (NACE 12, 14, 15, 22, 24-26, 3, 4)
11 Kulminedrift (herunder fremstilling af briketter)
111.1 Stenkulsbrydning
12 Koksværker
13 Udvinding af jordolie og naturgas
14 Mineralolieindustri
15 Kemebrændstofindustri
16 Fremstilling og distribution af elektricitet, gas, damp og varmt vand
17 Udvinding, opsamling, rensning og distribution af vand
21 Udvinding og forbearbejdning af malme
211g ogg af jernmalm
22 Fremstilling og primær bearbejdning af metaller
221g af jern og stål (ifølge EKSF-traktaten) undtagen integrerede koksværker
224g og primærg af ikke-metaller
23 Udvinding af ikke-energetiske mineraler (undtagen malme); udvinding af tørv
24 Sten-, ler- og glasindustri
247 Glasindustri
248 Fremstilling af keramiske produkter (undtagen teglværker)
25 Kemisk industri
26g af kemofibre
3 Metalforarbejdende industri, finmekanisk og optisk industri
31 Fremstilling af metalvarer (undtagen maskiner og transportmidler)
311 Støberier
314g af stål- og letmetalkonstruktioner (herunder montering i forbindelse dermed)
316g af værktøj og færdigvarer af metal (undtagen elektrisk materiel)
32 Maskinindustri
33 Fremstilling af kontormaskiner samt databehandlingsanlæg og -udstyr
34 Elektroindustri
35 Automobilindustr
351g og samling af automobiler (herunder traktorer til vejtransport) og motorer dertil
36 Tranportmiddelindustri (undtagen automobilindustri)
361 Skibsbygning
364 Fremstilling og reparation af luftfartøjer
37 Finmekanisk og optisk industri
41/42 Nærings- og nydelsesmiddelindustri
411 -23 Anden næringsmiddelindustri uden sukkerindustrien
424-28 Fremstilling af drikkevarer
429 Tobaksindustri
43 Tekstilindustr
431 Uldindustri
432 Bomuldsindustri
436 Trikotagefremstilling
44 Læder- og lædervareindustri Nomenklatur over økonomiske aktiviteter
45 Fodtøjs- og beklædningsindustri
451/52 Fremstilling af fodtøj
453/54g af beklædning (uden pelsvarer)
46 Træ- og træmøbelindustri
47 Papir- og papirvareindustri; grafisk industri
471 Fremstilling af papirmasse, papir og pap
472 Forarbejdning af papir og pap
473/74 Trykkeri og forlagsvirksomhed
48 Gummi- og platindustri
481 Gummiindustri
483 Platindustri
49 Anden fremstillingsvirksomhed
50 Bygge-og anlægsvirksomhed
500-02 Almindelig bygningsindustri (uden installationen og færdiggørelse)
E Engros- og detailhandel (NACE 61, 64, 653-56)
61 Engroshandel (undtagen med brugte varer og affaldsprodukter)
611l med råstoffer til landbrug, levende dyr, råstoffer af tekstilmateriale og halvfabrikata
612l med brændselsstoffer, malme og tekniske kemikalier
613l med træ- og bygningsmaterialer
614l med maskiner, teknisk udstyr og transportmidler
615 Engroshandel med møbler, boligartikler og isenkram
616l med tekstiler, beklædning, fodtøj og lædervarer
617l med nærings- og nydelsesmidler
618l med farmaceutiske, medicinske og kosmetiske artikler samt rengørings- og pudsemidler
F Detailhandel (undtagen NACE 651 detailhandel med automobiler, motorcykler og cykler, NACE 652 de­
tailhandel med motorbrændstof og smøremidler)
641/642l med nærings- og nydelsesmidler
643/644 Apoteker og detailhandel med medicinske og kosmetiske artikler samt rengørings- og pudsemidler
645 Detailhandel med beklædningsartikler
646l med fodtøj og lædervarer
647l med boligtekstiler og lign.
648/649l med indbo, boligudstyr og husgeråd
653 Detailhandel med bøger, aviser, papirvarer, kontorudstyr og -møbler
656l med et bredt udvalg af forskellige varer, med hovedvægt på andet end fødevarer
812/813 Bank- og finansieringsvirksomhed (undtagen centralbankmyndigheder NACE 811)
82 Forsikringsvirksomhed (undtagen lovpligtig social forsikring)