Lige muligheder for kvinder og mænd

-

Norwegian
172 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Lige muligheder for kvinder og mænd Fællesskabets retsakter Beskæftigelse & sociale anliggender Ligestilling af kvinder og mænd Europa-Kommissionen Generaldirektorat Beskæftigelse, Arbejdsmarkedsrelationer og Sociale Anliggender Kontor V/D.5 Manuskript afsluttet i juni 1998 Yderligere oplysninger om EU fås på Internet via Europa-serveren (http://europa.eu.int) Bibliografiske data findes bagest i denne publikation Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 1999 ISBN 92-827-7662-X © De Europæiske Fællesskaber, 1999 Eftertryk tilladt med kildeangivelse Printed in Germany TRYKT PÅ IKKE-KLORBLEGET PAPIR Forord Ligebehandling af mænd og kvinder indgår som en integreret del af Det Europæiske Fællesskabs social- og arbejdsmarkedspolitik og er af afgørende betydning for en vellykket økonomisk ud­vikling og den sociale samhørighed fremover. Princippet om ligebehandling har udviklet sig fra at være en isoleret bestemmelse om lige løn for samme arbejde i artikel 119 i traktaten til at være et selvstændigt ligestillingsprogram. Siden begyndelsen af halvfjerdserne har Kommissionen gennem sine forslag til direktiver, kampagner med henblik på at skabe større opmærksomhed omkring problemet og støtte til initiativer været drivkraften i indsatsen for at sætte fokus på behovet for ligestilling, gøre betydningen heraf klart for de hovedinvolverede og arbejde sammen med disse i partnerskaber for at imødekomme dette behov.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 28
EAN13 928277662
Langue Norwegian
Poids de l'ouvrage 3 Mo
Signaler un problème

Lige muligheder for
kvinder og mænd
Fællesskabets retsakter
Beskæftigelse & sociale anliggender
Ligestilling af kvinder og mænd
Europa-Kommissionen
Generaldirektorat Beskæftigelse, Arbejdsmarkedsrelationer
og Sociale Anliggender
Kontor V/D.5
Manuskript afsluttet i juni 1998 Yderligere oplysninger om EU fås på Internet via Europa-serveren (http://europa.eu.int)
Bibliografiske data findes bagest i denne publikation
Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 1999
ISBN 92-827-7662-X
© De Europæiske Fællesskaber, 1999
Eftertryk tilladt med kildeangivelse
Printed in Germany
TRYKT PÅ IKKE-KLORBLEGET PAPIR Forord
Ligebehandling af mænd og kvinder indgår som en integreret del af Det Europæiske Fællesskabs
social- og arbejdsmarkedspolitik og er af afgørende betydning for en vellykket økonomisk ud­
vikling og den sociale samhørighed fremover.
Princippet om ligebehandling har udviklet sig fra at være en isoleret bestemmelse om lige løn
for samme arbejde i artikel 119 i traktaten til at være et selvstændigt ligestillingsprogram. Siden
begyndelsen af halvfjerdserne har Kommissionen gennem sine forslag til direktiver, kampagner
med henblik på at skabe større opmærksomhed omkring problemet og støtte til initiativer været
drivkraften i indsatsen for at sætte fokus på behovet for ligestilling, gøre betydningen heraf klart
for de hovedinvolverede og arbejde sammen med disse i partnerskaber for at imødekomme dette
behov. Med hovedinvolverede menes ikke kun medlemsstaterne, men også regionale og lokale
myndigheder, arbejdsmarkedets parter, virksomhedsledere, det akademiske miljø, medierne og
EU-borgerne selv.
Der er blevet gjort betydelige fremskridt gennem den afledte ret: flere direktiver har skabt det
juridiske grundlag for radikale ændringer i holdninger og praksis. Gennem retspraksis har EF-
Domstolen været med til at præcisere og udvide begrebet lige muligheder for så vidt angår job­
muligheder samt socialsikring og løn. Desuden har Kommissionens og Rådets henstillinger, re­
solutioner og meddelelser yderligere været med til at øge denne fokusering på problemet ved
at afstikke en lang række retningslinjer vedrørende god praksis og rammerne for den fremtidige
indsats.
Med Maastricht-traktaten blev der indført en yderligere procedure for at vedtage retsakter i form
af Aftalen om social- og arbejdsmarkedspolitikken. I lyset af den betydning, Kommissionen til­
lægger partnerskab med henblik på sikring af lige muligheder, er det derfor måske ikke tilfældigt,
at den første tekst, arbejdsmarkedets parter enedes om, og som blev omsat til fællesskabsret,
vedrørte ligestilling og nærmere bestemt forældreorlov. Amsterdam-traktaten har ligeledes be­
kræftet betydningen af ligestilling og har åbnet nye muligheder for udvikling (Artikel 2, 3, 13
og 141 ). Ligestilling mellem kvinder og mænd er fremover udtrykkeligt en af Fællesskabets mål­
sætninger og har nu sit eget juridiske grundlag.
Retsakterne i denne publikation, udgør rygraden i fællesskabspolitikken vedrørende lige mu­
ligheder. Det kræver imidlertid mere end direktiver for at øge den reelle ligestilling. Lovgivning
skal derfor ikke kun være i orden på papiret — den må også være effektiv i praksis. Borgerne
har for ofte ikke kendskab til de rettigheder, de har i medfør af fællesskabsretten, eller de finder
det svært at få adgang til de mekanismer, der er med til at håndhæve disse rettigheder. Det er
med henblik herpå, at øget deltagelse af alle berørte jurister på området har høj prioritet i Fæl­
lesskabets handlingsprogram vedrørende lige muligheder for derved at forbedre procedurerne
for håndhævelse af fællesskabsretten og øge kvaliteten og mængden af oplysninger om lovgiv­
ningen i Europa og social- og arbejdsmarkedspolitikken.
Vi ved, at selv om den nødvendige lovgivning findes, er der endnu meget, der skal gøres, og
vi vil fortsætte med at øge og udvide vores indsats på dette område, således at Det Europæiske
Fællesskab får de midler stillet til rådighed, der er nødvendige for at rette op på skævhederne
med hensyn til ligestilling. Kvinders stilling på arbejdsmarkedet er et godt eksempel på den
skæve ligestilling: Arbejdsløsheden blandt kvinder er stadig højere end blandt mænd, kvinder
3 udgør hovedparten af de langtidsledige, de har ofte få kvalifikationer, er dårligt betalte og har
usikre job, og overalt i EU er der stadig forskel på mænds og kvinders løn.
For at tage disse udfordringer op har Kommissionen, foruden dens program på lovgivningsom­
rådet, udarbejdet en række flerårige handlingsprogrammer, der afstikker rammerne for en po­
litik, der imødekommer særlige behov, og som sikrer økonomiske midler og støtte til innovative
tværnationale foranstaltninger på ligestillingsområdet.
Der kan kun skabes reel ligestilling, hvis vi i Fællesskabet gør denne problematik til alles mær­
kesag — en mærkesag inden for alle politiske områder og på alle aktivitetsniveauer, på såvel
europæisk, nationalt og lokalt plan. Denne »ligestillingsrefleks« inden for alle aktionsområder
på alle niveauer kaldes »mainstreaming«. »Mainstreaming-princippet« vil være retningsgivende
for gennemførelsen af det fjerde program og vil være et princip, jeg aktivt vil følge sammen
med mine kolleger i Kommissionen. Målsætningen er at sikre, at lige muligheder indgår som
en del af alle politikker og bliver det fælles grundlag for Fællesskabets indsats. Kommissionens
tjenestegrene er derfor på nuværende tidspunkt ved at gennemgå alle Kommissionens politikker
og foranstaltninger, hvor lige muligheder spiller eller kunne spille en rolle. Dette arbejde vil være
vores udgangspunkt, når vi skal fremsætte nye ideer til, hvorledes kvinders problemer kan ind­
drages mere generelt i den politik, der føres.
Det er denne kombination af lovgivning, »mainstreaming« og praktiske initiativer, der skal støtte
et blomstrende og konkurrencedygtigt EU og gøre det muligt at udnytte både kvinders og mænds
talenter fuldt ud. Ligestilling er nøglen til opbygningen af et samfund, der værdsætter kvinders
indsats lige så højt som mænds — og som respekterer begges behov for at skabe balance mellem
arbejde og familiemæssige forpligtelser. Det fremmer en kultur, hvori kvinders og mænds vær­
dighed respekteres, og hvor begge har mulighed for at blive beslutningstagere.
Det Europæiske Fællesskabs slutmål må være, at drenge og piger i næste århundrede ikke kom­
mer til at opleve, at de begrænses af deres køn, men at der uden hindringer eller fordomme vil
stå en lang række muligheder åbne for dem inden for uddannelse og beskæftigelse.
Pádraig Flynn
Medlem af Europa-Kommissionen
Ansvarlig for beskæftigelse og sociale anliggender Indholdsfortegnelse
Traktat
— Amsterdam-traktaten om ændring af traktaterne om oprettelse af De Europæiske Fæl­
lesskaber, underskrevet i Amsterdam den 2. oktober 1997, artikel 2, 3, 13 og 141 —
EFTnr. C 340 af 10.11.1997
Direktiver
— Rådets direktiv af 15. december 1997 om bevisbyrden i forbindelse med forskelsbe­
handling på grundlag af køn (97/80/EF) — EFT nr. L 14 af 20.1.1998 15
— Rådets direktiv af 15. december 1997 om udvidelse af direktiv 96/34/EF om den ram­
meaftale vedrørende forældreorlov, der er indgået af UNICE, CEEP og EFS, til at om­
fatte Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland (97/75/EF) — EFT nr.
L 10 af 16.1.1998 18
— Rådets direktiv af 20. december 1996 om ændring af direktiv 86/378/EØF om gen­
nemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder inden for de er­
hvervstilknyttede sociale sikringsordninger (96/97/EF) — EFT nr. L 46 af 17.2.1997 19
— Rådets direktiv af 3. juni 1996 om den rammeaftale vedrørende forældreorlov, der er
indgået af UNICE, CEEP og EFS (96/34/EF) — EFT nr. L 145 af 19.6.1996 24
— Rådets direktiv af 19. oktober 1992 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring
af sikkerheden og sundheden under arbejdet for arbejdstagere som er gravide, som lige
har født, eller som ammer (tiende særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv
89/391/EØF) (92/85/EØF) — EFT nr. L 348 af 28.11.1992 30
— Rådets direktiv af 11. december 1986 om anvendelse af princippet om ligebehandling
af mænd og kvinder i selvstændige erhverv, herunder i landbrugserhverv, samt om be­
skyttelse afr ie erhverv i forbindelse med graviditet og barsel (86/
613/EØF) — EFT nr. L 359 af 19.12.1986 38
— Rådets direktiv af 24. juli 1986 om gennemførelse af princippet om ligebehandling
af mænd og kvinder inden for de erhvervstilknyttede sociale sikringsordninger (86/
378/EØF) — EFT nr. L 225 af 12.8.1986 41
— Rådets direktiv af 19. december 1978 om gradvis gennemførelse af princippet om li­
gebehandling af mænd og kvinder med hensyn til social sikring (79/7/EØF) — EFT
nr. L6 af 10.1.1979 44
— Rådets direktiv af 9. februar 1976 om gennemførelse af princippet om ligebehandling
af mænd og kvinder for så vidt angår adgang til beskæftigelse, erhvervsuddannelse,
forfremmelse samt arbejdsvilkår (76/207/EØF) — EFT nr. L 39 af 14.2.1976 46
5 Rådets direktiv af 10. februar 1975 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes
lovgivninger om gennemførelse af princippet om lige løn til mænd og kvinder (75/
117/EØF) — EFT nr. L 45 af 19.2.1975 49
Rådets afgørelse
— Rådets afgørelse af 22. december 1995 om Fællesskabets handlingsprogram på mel­
lemlang sigt for lige muligheder for mænd og kvinder (1996-2000) (95/593/EF) —
EFTnr. L 335 af 30.12.1995 53
Kommissionens afgørelser
— Kommissionens afgørelse af 19. juli 1995 om ændring af afgørelse 82/43/EØF om op­
rettelse af et rådgivende udvalg for ligestilling mellem kvinder og mænd (95/420/EF)
— EFTnr. L 249 af 17.10.1995 61
— Kommissionens afgørelse af 9. december 1981 om oprettelse af et rådgivende udvalg
for ligestilling mellem mænd og kvinder (82/43/EØF) — EFT nr. L 20 af 28.1.1982 65
Rådets henstillinger
— Rådets henstilling af 2. december 1996 om ligelig deltagelse af mænd og kvinder i
beslutningsprocessen (96/694/EF) — EFT nr. L 319 af 10.12.1996 7
— Rådets henstilling af 31. marts 1992 om børnepasning (92/241/EØF) — EFT nr.
L 123 af 8.5.1992 76
— Rådets henstilling af 13. december 1984 om fremme af positive foranstaltninger til
fordel for kvinder (84/635/EØF) — EFT nr. L 331 af 19.12.1984 79
Kommissionens henstillinger
— Kommissionens henstilling af 27. november 1991 om beskyttelse af mænds og kvin­
ders værdighed på arbejdspladsen (92/131/EØF) — EFT nr. L 49 af 24.2.1992 ... 83
— Kommissionens henstilling af 24. november 1987 om erhvervsuddannelse forkvinder
(87/567/EØF) — EFTnr. L 342 af 4.12.1987 91
Rådets resolutioner
— Rådets resolution af 4. december 1997 vedrørende beretningen om sundhedssituatio-
nen for kvinder i Det Europæiske Fællesskab — EFT nr. C 394 af 30.12.1997 .... 97
— Rådets resolution af 2. december 1996 om integrering af princippet om lige mulig­
heder for mænd og kvinder i de europæiske strukturfonde — EFT nr. C 386 af
20.12.1996 99 Resolution vedtaget af Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer,
forsamlet i Rådet, af 5. oktober 1995 om kvinders og mænds image i reklamer og me­
dier — EFT nr. C 296 af 10.11.1995 102
Rådets resolution af 27. marts 1995 om ligevægt i kvinders og mænds deltagelse i be­
slutningstagningen — EFT nr. C 168 af 4.7.19954
Resolution, vedtaget af Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer,
forsamlet i Rådet af 6. december 1994 om kvinders ligeberettigede deltagelse i en be­
skæftigelsesfremmende strategi for økonomisk vækst i Den Europæiske Union —
EFTnr. C 368 af 23.12.1994 106
Rådets resolution af 22. juni 1994 om fremme aflige muligheder for mænd og kvinder
gennem strukturfondene — EFT nr. C 231 af 20.8.1994 110
Rådets resolution af 21. maj 1991 om Fællesskabets tredje handlingsprogram på mel­
lemlang sigt om lige muligheder for kvinder og mænd (1991-1995) — EFT nr. C 142
af 31.5.1991 112
Rådets resolution af 29. maj 1990 om beskyttelse af kvinders og mænds værdighed
på arbejdspladsen — EFT nr. C 157 af 27.6.1990 115
Rådets resolution af 16. december 1988 om kvinders tilbagevenden til eller sene ind­
træden på arbejdsmarkedet — EFT nr. C 333 af 28.12.19887
Rådets anden resolution af 24. juli 1986 om fremme af lige muligheder for mænd og
kvinder — EFT nr. C 203 af 12.8.1986 119
Resolution vedtaget af Rådet og af undervisningsministrene, forsamlet i Rådet den
3. juni 1985 om et handlingsprogram om lige muligheder for piger og drenge på ud­
dannelsesområdet — EFT nr. C 166 af 5.7.1985 122
Rådets resolution af 7. juni 1984 om foranstaltninger til bekæmpelse af kvindearbejds­
løsheden — EFT nr. C 161 af 21.6.19846
Rådets resolution af 12. juli 1982 om fremme aflige muligheder for mænd og kvinder
— EFTnr. C 186 af 21.7.1982 129
Konklusioner vedtaget af Rådet
— Konklusioner vedtaget af Rådet og af undervisningsministrene, forsamlet i Rådet, den
31. maj 1990 vedrørende en udvidet behandling af problematikken vedrørende lige
uddannelsesmuligheder for piger og drenge i lærernes grund- og efteruddannelse —
EFTnr. C 162 af 3.7.1990 133
— Rådets konklusioner af 26. maj 1987 vedrørende regler om særbeskyttelse af kvinder
i EF-medlemsstaterne — EFT nr. C 178 af 7.7.1987 134
7 Meddelelser fra Kommissionen
— Regler for god praksis i forbindelse med sikring af lige løn for arbejde af samme værdi
til mænd og kvinder på arbejdspladsen — KOM(96) 336 endelig udg., 17.7.1996 137
— »Integrering af lige muligheder for kvinder og mænd i alle fællesskabspolitikker og
-aktioner« — KOM(96) 67 endelig udg., 21.2.1996 148