Lika möjligheter för kvinnor och män

-

Norwegian
168 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Europeiska kommissionen Lika möjligheter för kvinnor och män Europeiska gemenskapens rättsakter Sysselsättning & socialpolitik Jämställdhet mellan kvinnor och män Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för sysselsättning, arbetsmarknad och socialpolitik Enhet V/D.5 Manuskriptet färdigställdes i juni 1998 En stor mängd övrig information om Europeiska unionen är tillgänglig på Internet via Europa-servern (http://europa.eu.int). Kataloguppgifter finns i slutet av publikationen. Luxemburg: Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer, 1999 ISBN 92-827-7671-9 © Europeiska gemenskaperna, 1999 Kopiering tillåten med angivande av källan. Printed in Germany TRYCKT PÅ ICKE KLORBLEKT PAPPER Förord Att kvinnor och män skall behandlas lika ingår i Europeiska gemenskapens socialpolitik. Det är av avgörande betydelse för gemenskapens ekonomiska framgång och sociala sammanhållning i framtiden. Principen om likabehandling har utvecklats från en isolerad bestämmelse om lika lön för lika arbete i artikel 119 i fördraget, till ett fullfjädrat program med jämställdhetsåtgärder. Sedan i början av 1970-talet har kommissionen varit en drivande kraft, antingen genom sina förslag till direktiv, informationskampanjer, eller genom att finansiera initiativ för att rikta uppmärksam­heten på behovet av jämställdhet, få de viktigaste aktörerna att inse dess centrala roll, samt arbeta i partnerskap med dem för att fylla behovet.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 17
Langue Norwegian
Poids de l'ouvrage 3 Mo
Signaler un problème

Europeiska kommissionen Lika möjligheter för kvinnor och män
Europeiska gemenskapens rättsakter
Sysselsättning & socialpolitik
Jämställdhet mellan kvinnor och män
Europeiska kommissionen
Generaldirektoratet för sysselsättning, arbetsmarknad
och socialpolitik
Enhet V/D.5
Manuskriptet färdigställdes i juni 1998 En stor mängd övrig information om Europeiska unionen är tillgänglig på Internet via Europa-servern
(http://europa.eu.int).
Kataloguppgifter finns i slutet av publikationen.
Luxemburg: Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer, 1999
ISBN 92-827-7671-9
© Europeiska gemenskaperna, 1999
Kopiering tillåten med angivande av källan.
Printed in Germany
TRYCKT PÅ ICKE KLORBLEKT PAPPER Förord
Att kvinnor och män skall behandlas lika ingår i Europeiska gemenskapens socialpolitik. Det
är av avgörande betydelse för gemenskapens ekonomiska framgång och sociala sammanhållning
i framtiden.
Principen om likabehandling har utvecklats från en isolerad bestämmelse om lika lön för lika
arbete i artikel 119 i fördraget, till ett fullfjädrat program med jämställdhetsåtgärder. Sedan i
början av 1970-talet har kommissionen varit en drivande kraft, antingen genom sina förslag till
direktiv, informationskampanjer, eller genom att finansiera initiativ för att rikta uppmärksam­
heten på behovet av jämställdhet, få de viktigaste aktörerna att inse dess centrala roll, samt arbeta
i partnerskap med dem för att fylla behovet. Med de viktigaste aktörerna menar vi inte bara med­
lemsstaterna, utan även regionala och lokala myndigheter, arbetsmarknadens parter, företags­
ledare, den akademiska världen, media och medborgarna i Europa själva.
Betydande framsteg har gjorts inom sekundärrätten. Genom flera direktiv har den rättsliga grun­
den lagts för genomgripande förändringar i attityder och praxis. Genom rättspraxis har dom­
stolen hjälpt till att klargöra och utvidga begreppet lika möjligheter när det gäller rätt till sys­
selsättning, social trygghet och lön. Dessutom har både rådets och kommissionens
rekommendationer, resolutioner och meddelanden ökat intresset för dessa frågor, genom att de
gett rikligt med riktlinjer om god praxis och lagt en ram för framtida insatser.
I samband med Maastrichtfordraget infördes ytterligare ett förfarande för att anta rättsakter ge­
nom avtalet om socialpolitik. Med tanke på att kommissionen betonar betydelsen av samarbete
i partnerskap för att uppnå lika möjligheter, är det därför kanske inte en tillfällighet att den första
text som arbetsmarknaden parter enades om, och som blev EG-rätt enligt avtalet om socialpo­
litik, handlar om jämställdhet (och i synnerhet föräldraledighet). Amsterdamfördraget har också
ytterligare understrukit vikten av lika möjligheter och lagt ny grund för åtgärder på detta område
(artiklarna 2, 3, 13 och 141). Jämställdhet mellan män och kvinnor kommer att innefattas i de
uttalade målen för gemenskapen och har nu en specifik juridisk grund i fördraget.
De lagtexter som återges i detta tillägg är stommen i gemenskapens politik för lika möjligheter.
Det räcker dock inte med direktiv för att främja verklig jämställdhet. Lagstiftningen får inte bara
vara sund på papperet - den måste även vara effektiv i praktiken. Alltför ofta är medborgarna
inte medvetna om de rättigheter som följer av gemenskapslagstiftningen, eller tycker det är svårt
att förstå de mekanismer som hävdar rättigheterna. Med tanke på detta är det en huvudpriori­
tering i gemenskapens handlingsprogram om lika möjligheter att stimulera till ökad aktivitet från
samtliga berörda jurister, för att förbättra förfarandena för verkställande av gemenskapslagstift­
ningen, och för att öka kvaliteten och kvantiteten när det gäller information om EG-rätt och so­
cialpolitik.
Även när all lagstiftning införts vet vi att det fortfarande finns mycket arbete kvar att göra, och
vi kommer att fortsätta att intensifiera och utvidga våra insatser inom detta område för att ta
itu med den bristande jämställdhet som fortfarande råder i Europeiska unionen. Kvinnornas ställ­
ning på arbetsmarknaden är ett typiskt exempel på bristande jämställdhet. Arbetslösheten bland
kvinnor är fortfarande högre än bland män, de flesta långtidsarbetslösa är kvinnor, de har ofta
lågkvalificerade, dåligt betalda och osäkra arbeten, och det är fortfarande löneskillnader mellan
kvinnor och män i unionens samtliga regioner.
3 För att möta dessa utmaningar har kommissionen, förutom lagstiftningsprogrammet, lanserat en
rad fleråriga handlingsprogram. Dessa program tillhandahåller ramarna för utarbetande av en
policy i syfte att fylla särskilda behov, samt finansiering och stöd för nyskapande och gränsö­
verskridande jämställdhetsåtgärder.
Verklig jämställdhet kan endast uppnås om vi som en gemenskap gör lika möjligheter till en
prioritering för alla - en prioritering i all politik och verksamhet på samtliga nivåer - på ge­
menskapsnivå, nationell och lokal nivå. Att införa denna "jämställdhetsreflex" i all politik på
samtliga nivåer kallas "mainstreaming". Principen om "mainstreaming" kommer att prägla ge­
nomförandet av vårt fjärde program. I kommissionen följer jag och mina kolleger träget denna
princip. Vårt mål är att säkerställa att lika möjligheter inlemmas i all politik och blir en röd tråd
i gemenskapsinsatserna. Kommissionens avdelningar ser därför för närvarande över all sin po­
litik och samtliga insatser där lika möjligheter är eller kunde vara av betydelse. Detta arbete kom­
mer att ligga till grund för att våra nya idéer om hur kvinnors intressen skall integreras i den
mer allmänna politiken.
Denna kombination av lagstiftning, "mainstreaming" och praktiska initiativ kommer att vara un­
derbyggnaden i en blomstrande och konkurrenskraftig europeisk union, och göra det möjligt att
fullt ut utnyttja både männens och kvinnornas färdigheter. Jämställdhet är nyckeln till att bygga
ett samhälle där kvinnornas och männens bidrag värderas lika, och där bådas behov att uppnå
jämvikt mellan förpliktelserna i arbetslivet och i hemmet respekteras. Den främjar en kultur i
vilken man respekterar kvinnors och mäns värdighet och ger bägge könen möjlighet att påverka.
Det slutliga målet för Europeiska gemenskapen måste vara att pojkar och flickor under kom­
mande sekel inte upplever sin framtid som begränsad beroende på könstillhörighet, utan att de
finner alla möjligheter öppna utan hinder eller fördomar, både vad gäller utbildning och sys­
selsättning.
Pádraig Flynn
Ledamot av Europeiska kommissionen
med ansvar för sysselsättning och sociala frågor Innehållsförteckning
Fördrag
— Amsterdamfördraget om ändring av fördragen om upprättandet av Europeiska gemen­
skaperna, undertecknat i Amsterdam den 2 oktober 1997, Artikel 2, 3, 13 och 141 —
EGTC340, 10.11.1997 11
Direktiv
— Rådets direktiv av den5 december 1997 om bevisbörda vid mål om könsdiskrimi­
nering (97/80/EG) — EGT L 14, 20.1.19985
— Rådets direktiv av den5 december 1997 om att ändra direktiv 96/34/EG om ram­
avtalet om föräldraledighet, undertecknat av Unice, CEEP och EFS, och att utvidga
det till att avse Förenade kungariket (97/75/EG) — EGT L 10, 16.1.1998 18
— Rådets direktiv av den 20 december 1996 om ändring av direktiv 86/378/EEG om ge­
nomförandet av principen om likabehandling av män och kvinnor i företags- eller yr-
kesbaserade system för social trygghet (96/97/EG) — EGT L 46, 17.2.1997 19
— Rådets direktiv av den 3 juni 1996 om ramavtalet om föräldraledighet, undertecknat
av Unice, CEEP och EFS (96/34/EG) — EGT L 145, 19.6.1996 24
— Rådets direktiv av den 19 oktober 1992 om åtgärder för att förbättra säkerhet och hälsa
på arbetsplatsen för arbetstagare som är gravida, nyligen har fött barn eller ammar (ti­
onde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (92/85/EEG) — EGT L
348,28.11.1992 30
— Rådets direktiv av den 11 december 1986 om tillämpningen av principen om likabe­
handling av kvinnor och män med egen rörelse, bland annat jordbruk, samt om skydd
för kvinnor med egen rörelse under havandeskap och moderskap (86/613/EEG) —
EGTL359, 19.12.19869
— Rådets direktiv av den 24 juli 1986 om genomförandet av principen om likabehandling
av kvinnor och män i fråga om företags- eller yrkesbaserade system för social trygghet
(86/378/EEG) — EGT L 225, 12.8.1986 42
— Rådets direktiv av den 19 december 1978 om successivt genomförande av principen
om likabehandling av kvinnor och män i fråga om social trygghet (79/7/EEG) — EGT
L6, 10.1.1979 45
— Rådets direktiv av den 9 februari 1976 om genomförandet av principen om likabe­
handling av kvinnor och män i fråga om tillgång till anställning, yrkesutbildning och
befordran samt arbetsvillkor (76/207/EEG) — EGT L 39, 14.2.1976 47
— Rådets direktiv av den 10 februari 1975 om tillnärmningen av medlemsstaternas lagar
om tillämpningen av principen om lika lön för kvinnor och män (75/117/EEG) —
EGT L 45, 19.2.1975 50 Rådsbeslut
— Rådets beslut av den 22 december 1995 om gemenskapens handlingsprogram på me­
dellång sikt för lika möjligheter för kvinnor och män (1996-2000) (95/593/EG) —
EGTL335, 30.12.1995 55
Kommissionsbeslut
— Kommissionens beslut av den 19 juli 1995 om ändring av beslut 82/43/EEG om in­
rättande av en rådgivande kommitté för lika möjligheter för kvinnor och män (95/420/
EG) —EGTL249, 17.10.1995 63
— Kommissionens beslut av den 9 december 1981 om inrättande av en rådgivande kom­
mitté för lika möjligheter för kvinnor och män (82/43/EEG) — EGT L 20, 28.1.1982 67
Rådsrekommendationer
— Rådets rekommendation av den 2 december 1996 om en balanserad fördelning mellan
kvinnor och män i beslutsprocessen (96/694/EG) — EGT L 319, 10.12.1996 7
— Council recommendation of 31 March 1992 on child care (92/241/EEC) — OJ L123,
8.5.1992(0 78
— Counciln of 13 December 1984 on the promotion of positive action
for women (84/635/EEC) — OJ L 331, 19.12.1984(0 81
Kommissionsrekommendationer
— Commission recommendation of 27 November 1991 on the protection of the dignity
of women and men at work (92/131/EEC) — OJ L 49, 24.2.1992 (0 85
— Commissionn of 24 November 1987 on vocational training for women
(87/567/EEC) — OJ L 342, 4.12.1987(0 92
Rådsresolutioner
— Rådets resolution av den 4 december 1997 om rapporten om kvinnors hälsotillstånd
inom Europeiska gemenskapen — EGT C 394, 30.12.1997 97
— Rådets resolution av den 2 december 1996 om integrering av perspektivet som rör lika
möjligheter för kvinnor och män i de europeiska strukturfonderna — EGT C 386,
20.12.1996 99
— Resolution antagen av rådet och företrädare för medlemsstaternas regeringar, försam­
lade i rådet av den 5 oktober 1995 om behandlingen av kvinno- och mansbilden i re­
klam och media — EGT C 296, 10.11.1995 102
— Rådets resolution av den 27 mars 1995 om en balanserad fördelning mellan kvinnor
och män i beslutsprocessen — EGT C 168,4.7.19954
(') De texter som är återgivna på engelska är inte tillgängliga på svenska.
6 — Resolution of the Council and of the representatives of the Governments of the Mem­
ber States meeting within the Council of 6 December 1994 on equal participation by
women in an employment-intensive economic growth strategy within the European
Union — OJ C 368, 23.12.1994(0 106
— Council resolution of 22 June 1994 on the promotion of equal opportunities for men
and women through action by the European Structural Funds — OJ C 231,
20.8.1994(0 110
— Council resolution of 21 May 1991 on the third medium-term Community action pro­
gramme on equal opportunities for women and men (1991-1995) — O J C 142,
31.5.1991(0 Ill
— Council resolution of 29 May 1990 on the protection of the dignity of women and men
at work — OJ C 157, 27.6.1990(04
— Council resolution of 16 December 1988 on the reintegration and late integration of
women into working life — OJ C 333, 28.12.1988(0 116
— Second Council resolution of 24 July 1986 on the promotion of equal opportunities
for women — OJ C 203, 12.8.1986(08
— Resolution of the Council and of the Ministers for Education, meeting within the
Council, of 3 June 1985 containing an action programme on equal opportunities for
girls and boys in education — OJ C 166, 5.7.1985(0 120
— Council Resolution of 7 June 1984 on action to combat unemployment amongst wo­
men — OJ C 161,21.6.1984(0 124
— Council Resolution of 12 July 1982 on the promotion of equal opportunities for wo­
men — OJ C 186, 21.7.1982(06
Rådsslutsatser
— Conclusions of the Council and the Ministers of Education meeting within the Council
of 31 May 1990 on the enhanced treatment of equality of educational opportunity for
girls and boys in the initial and in-service training of teachers — OJ C 162,3.7.1990(0 131
— Council conclusions of 26 May 1987 on protective legislation for women in the Mem­
ber States of the European Community — OJ C 178, 7.7.1987 (0 132
Meddelanden från kommissionen
— Vägledning för tillämpning av lika lön för lika arbete för kvinnor och män i arbetslivet
— KOM(96) 336 slutlig, 17.7.1996 135
— "Att införliva jämställdheten mellan kvinnor och män i gemenskapens hela politik och
i samtliga insatser" — KOM(96) 67 slutlig, 21.2.1996 14
(') De texter som är återgivna på engelska är inte tillgängliga på svenska.