Sammenlignende Tabeller over de Sociale Sikringsordninger i De Europæiske Fællesskabers Medlemsstater

Sammenlignende Tabeller over de Sociale Sikringsordninger i De Europæiske Fællesskabers Medlemsstater

-

Documents
132 pages
Lire
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SAMMENLIGNENDE TABELLER OVER DE SOCIALE SIKRINGSORDNINGER i De europæiske Fællesskabers medlemsstater 12. UDGAVE (1. juli 1982) ALMINDELIGE ORDNINGER (Lønmodtagere i industri og handel) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SAMMENLIGNENDE TABELLER OVER DE SOCIALE SIKRINGSORDNINGER i De europæiske Fællesskabers medlemsstater 12. UDGAVE (1. juli 1982) ALMINDELIGE ORDNINGER (Lønmodtagere i industri og handel) Denne publikation foreligger ligeledes på følgende sprog: DE ISBN 92-825-3518-5 ELN 92-825-3519-3 EN ISBN 92-825-3520-7 FRN 92-825-3521-5 IT ISBN 92-825-3522-3 NLN 92-825-3523-1 Bibliografiske data er at finde bagest i denne publikation Luxembourg: Kontoret for De europæiske Fællesskabers officielle Publikationer, 1982 ISBN 92-825-3517-7 Katalognummer: CB-36-82-394-DA-C Eftertryk kun med kildeangivelse Printed in Belgium Indhold Indledning 5 Organisation 7 Finansiering 19 Sygdom - naturalydelser 31 Sygdom - kontantydelser 4BarselInvaliditet 55 Alderdom 6Efterladte 7Arbejdsulykker og erhvervssygdomme 8Familieydelser 105 Arbejdsløshed IIINDLEDNING Denne publikation, der indeholder en række tabeller, udgives for at gøre det lettere at sammenligne de sociale sikringsordninger i de forskellige medlems­stater: Det foreliggende sæt tabeller er ajourført pr. I.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 30
Langue Norwegian

Informations légales : prix de location à la page  €. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Signaler un problème

KOMMISSIONEN
FOR
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER
SAMMENLIGNENDE TABELLER
OVER DE SOCIALE SIKRINGSORDNINGER
i De europæiske Fællesskabers medlemsstater
12. UDGAVE
(1. juli 1982)
ALMINDELIGE ORDNINGER
(Lønmodtagere i industri og handel) KOMMISSIONEN
FOR
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER
SAMMENLIGNENDE TABELLER
OVER DE SOCIALE SIKRINGSORDNINGER
i De europæiske Fællesskabers medlemsstater
12. UDGAVE
(1. juli 1982)
ALMINDELIGE ORDNINGER
(Lønmodtagere i industri og handel) Denne publikation foreligger ligeledes på følgende sprog:
DE ISBN 92-825-3518-5
ELN 92-825-3519-3
EN ISBN 92-825-3520-7
FRN 92-825-3521-5
IT ISBN 92-825-3522-3
NLN 92-825-3523-1
Bibliografiske data er at finde bagest i denne publikation
Luxembourg: Kontoret for De europæiske Fællesskabers officielle Publikationer, 1982
ISBN 92-825-3517-7
Katalognummer: CB-36-82-394-DA-C
Eftertryk kun med kildeangivelse
Printed in Belgium Indhold
Indledning 5
Organisation 7
Finansiering 19
Sygdom - naturalydelser 31
Sygdom - kontantydelser 4
Barsel
Invaliditet 55
Alderdom 6
Efterladte 7
Arbejdsulykker og erhvervssygdomme 8
Familieydelser 105
Arbejdsløshed IIINDLEDNING
Denne publikation, der indeholder en række tabeller, udgives for at gøre det
lettere at sammenligne de sociale sikringsordninger i de forskellige medlems­
stater:
Det foreliggende sæt tabeller er ajourført pr. I.juli 1982 og omfatter de
ordninger, der finder anvendelse på lønmodtagere i industri og handel og i
visse lande på alle arbejdstagere eller hele befolkningen.
Hensigten med denne publikation er ikke at tilvejebringe et fuldstændigt do­
kumentationsmateriale, men derimod at give generelle oplysninger, der gør det
muligt for læseren at foretage en hurtig sammenligning af grundprincipperne
i lovgivningen i hans eget land og i de andre lande (for mere fyldestgørende
oplysninger henvises til særlige undersøgelser). Man har derfor ikke fundet
det nødvendigt at oplyse om alle detaljer i de enkelte landes ordninger
eller at holde sig strengt til den terminologi, der anvendes i de forskellige
lande, da dette kunne medføre, at de rent formelle forskelle lader de reelle
forskelle fremtræde tydeligere, end de i virkeligheden er.
Definitionen på social sikring svarer til den, der findes i ILO-konvention
nr. 102, og dækker således samtlige i konventionen indeholdte risici. Der er
udarbejdet et sæt tabeller for hver af disse risici, idet dog de første to
sæt tabeller indeholder en oversigt over den almindelige opbygning og finan­
siering af de ideelle sikringsordninger; landene er opført alfabetisk.
Med hensyn til statistiske oplysninger om de forskellige ordninger henvises
der til publikationer om særlige emner (såsom "Fremskrivninger af de sociale
udgifter på mellemlang sigt og deres finansiering" og "Statistikker for so­
cial sikring") og Kommissionens undersøgelser. ORGANISATION ORGANISATION I BELGIË»
Socialministeriet
Tabel I Arbejdsløshed: Arbejdsministeriet
Arbejdsulykker og
Sygdom, barsel, invaliditet Bernetilskud Arbejdsløshed Alderdom og dødsfald erhvervssygdomme
OFFICE NATIONAL DE. SECURITE .SOCIALE (Opkrævning og fordeling af bidrag undtagen vedrørende arbejdsulykker)
Office national des pensions Office national d'allocations Institut national d'assurance Fonds des maladies profession­ Office national de l'emploi
maladie-invalidité DÎAMI nelles (FMP) (Erhvervssyg- familiales pour travailleurs (ONEM) (Arbejdsdirektoratet;. pour travailleurs salariés
(Direktoratet for syge— og domsfonden) salariée (Direktoratet for Fagforeningers arbejdsløsheds­(ONPTS) (Pensionsdirektora-
invalideforsikring) (særlig børnetilskud til lønmodtage­ kasser tet for arbejdstagere)
administration for lægebe­ Fonds des accidents du travail re) ONAFTS.
handling og kontantydelser) Caisse nationale des pensions (FAT) (Forsikringskassen eller
de retraite et de survie for arbejdsulykker; Caisses de compensation pour
Unions nationales des Fédéra­ (dene pensionskasse) allocations familiales (ud- hjælpekasser til udbetaling af
tions de mutualités reconnues Privat sygesikring (for ar­ ligningskassen for børnetil­ arbejdsløshedsunderstøttelse
bejdsulykker) skud
(D
lokale afdelinger
eller eller
eller
Caisse auxiliaire d'assurance regionalt oprettede afdelin­
maladie-invalidité (2) ger af ONAFTS hjælpekassens kontorer
Mutualités ou offices de la eller
Caisse auxiliaire (3J
særlige kasser (for visse fag)
fl) Landssammenslutningen af anerkendte gensidige sygekasser.
Í2) Hjælpekassen for syge— og invaliditetsforsikring.
(3) Sygekasserne eller hjælpekassens kontorer.