Social accounts in the European Community 1970-1972

-

Documents
219 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Social protection and social security
Population and social conditions

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 15
Langue Norwegian
Signaler un problème

OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ­ STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES ­ STATISTISCHES AM
Τ DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN ­ ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ­ BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EURO
PESE GEMEENSCHAPPEN ­ DET STATISTISKE DEPARTEMENT FOR DE EUROPÆISKE FÆ LLESSKABER ­OFFICE STATISTIQUE DES COMMul
NAUTES EUROPEENNES ­ STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES ­ STATISTISCHES AMT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHI
AFTEN ­ ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ­ BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ­ DET ST
FISKE DEPARTEMENT FOR DE EUROPÆ ISKE FÆ LLESSKABER ­ OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ­ STATISTI
CE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES ­ STATISTISCHES AMT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN ­ ISTITUTO STATISTICO DEL
LE COMUNITÀ EUROPEE ­ BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ­ DET STATISTISKE DEPARTEMENT FOR DE
PÆISKE FÆ LLESSKABER ­ OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ­ STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN CO
;S ­ STATISTISCHES AMT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN ­ ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ­ BUREAU
R DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ­ DET STATISTISKE DEPARTEMENT FOR DE EUROPÆ ISKE FÆ LLESSKABER ­ C
OFFICE STATISTIQUE DES COMMI­
JDER EUROPÄISCHEN GEMEINSCH
¡ESE GEMEENSCHAPPEN ­ DET i |E EUROPÆISKE FÆ LLESSKABER ­ OFFICE STATISTIQUE DES COMMU
NAUTES EUROPEENNES ­ STATI COMMUNITIES ­ STATISTISCHES AMT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCl·
iAFTEN ­ ISTITUTO STATISTICO C ÌEAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ­ DET S
TATISTISKE DEPARTEMENT FOR Ci OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ­ STATIST
ICAL OFFICE OF THE EUROPEAN |MT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN ­ ISTITUTO STATISTICO DEL
'/UNITA EUROPEE ­ BURE. pPESE GEMEENSCHAPPEN ­ DET STATISTISKE DEPARTEMENT FOR DE E
EUROPÆ ISKE FÆ LLESSKABER ■ WNAUTES EUROPEENNES ­STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COM;
'MUNITIES ­ STATISTISCHES AMT I.FTEN ­ ISTITUTO STATISTICO DELLE COMU ­ BUREAU Vi
C E STATISTIEK DER EUROPI ATISTISKE DEPARTEMENT FOR DE EUF·:;.FR ­ OF eurostat
IFICE STATISTIQUE DES COMMUN rR"ÕPEÊNNÈS"­ ^STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES­STATISTISCHES AMT DE
'PAI SPHFN (Ί FM ~ ' ' V ~:.. ICTITUTA CTAJICTim ri t~t ι r ^^UMMITA ΓΙΙΠΛΠΓΓ nnnr»ii i^f-n π m/^nrpr
^SCHAPPEN - DET STATIS
NES - STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES - STATISTISCHES AMT DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN
0 STATISTICO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ­ BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ­DET STATISTISKE!
IT FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ­ OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ­ STATISTICAL OFFICE;.
EUROPEAN COMMUNITIES ­ STATISTISCHES AMT DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN ­ ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITl
PEE ­ BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ­ DET STATISTISKE DEPARTEMENT FOR DE EUROPÆ ISK|
­ESSKABER ­ OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ­ STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES ­I
"ISCHES AMT DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN ­ ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ­ BUREAU VOOR DE STA!
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ­ DET STATISTISKE DEPARTEMENT FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ­ OFFICE STATIST! I IS I
Ξ3 COMMUNAUTES EUROPEENNES ­ STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES ­ STATISTISCHES AMT DER EUROPÄISI IQUÍ
.SCHAFTEN ­ ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ­ BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENScJ
J ­ DET STATISTISKE DEPARTEMENT FOR DE EUROPÆ ISKE FÆ LLESSKABER ­ OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTES EUROPE;
SOCIALE STATISTIKKER SOCIALE REGNSKABER
SOZIALSTATISTIK SOZIALKONTEN
SOCIAL STATISTICS SOCIAL ACCOUNTS
STATISTIQUES SOCIALES COMPTES SOCIAUX
CONTI SOCIALI STATISTICHE SOCIALI
SOCIALE STATISTIEK SOCIALE REKENINGEN
1970 - 1972 DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS STATISTISKE KONTOR
STATISTISCHES AMT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
eurostat
ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
Luxembourg, Centre Europeen, Boite postale 1907 - Tél. 47941 Télex: Comeur Lu 3423
1049 Bruxelles, Bâtiment Berlaymont, 200, rue de la Loi (Bureau de liaison) -Tél. 735 80 40
Denne publikation kan fås gennem de salgssteder, som er nævnt på bagsiden af dette hæfte.
Diese Veröffentlichung ist bei den auf der Rückseite des Einbands aufgeführten Vertriebsstellen
erhältlich.
This publication is obtainable from the sales agents mentioned on the back of the cover.
Pour obtenir cette publication, prière de s'adresser aux bureaux de vente dont les adresses sont
indiquées au dos de la couverture.
Per ottenere questa pubblicazione, si prega di rivolgersi agli uffici di vendita i cui indirizzi sono
indicati sul dorso della copertina.
Deze publikatie is verkrijgbaar bij verkoopkantoren waarvan de adressen op de omslag vermeld zijn. Sociale regnskaber 1 De europæiske Fællesskaber
Die Sozialkonten in der Europäischen Gemeinschaft
Social accounts in the European Community
1970-1972
Les comptes sociaux dans la Communauté européenne
I conti sociali nella Communità europea
De sociale rekeningen in de Europese Gemeenschap INDHOLDSFORTEGNELSE
side
Forord 5
Kapitel I 6 : De sociale udgifters omfang
6 Kapitel II : De sociales struktur
: Finansiering af de sociale udgifter Kapitel III 7
: Forskellige bemærkninger Kapitel IV 8
Vigtigste definitioner vedrørende observationsområde, Tillæg
9 klassifikationer og metode
63 Sammenlignende tabeller A til M
Bilag I: Nomenklatur for institutioner og aktiviteter 73
Bilag Statistiske bilag:
92 Liste over tabeller
Tabellerne 1 til 32 98
Bilag III: Forskellige data anvendt til udregning af relative værdier 183
Bilag IV: Liste over arbejdsgruppens medlemmer. 187 Anvendte forkortelser og symboler
Intet
Meget usikre data (normalt ringere end halvdelen af sidste enhed
eller decimal i de i tabelhovedet anførte tal)
Ikke disponible data
(·) Ikkee data (anført andetsteds)
Mio Million
Mrd Milliard
DM Tyske mark
Ffr Franske francs
Lit Lire
Fl Gylden
Fb Belgiske francs
Flgb Luxembourgske francs
C Pund
Kr. Kroner
Disse tal må kun gengives med anførelse af kilde. FORORD
Den 1. januar 1973 tilsluttede Det forenede regnskabet. Disse er for første gang hentet3) fra
„Det integrerede europæiske Nationalregnskabs­Kongerige, Irland og Danmark sig De europæiske
Fællesskaber. De første sociale regnskaber, der system", der er udarbejdet af Det statistiske Kontor,
og hvor man har gjort alt for fuldstændig koordina­udkommer efter denne dato, bør indeholde tal fra
alle de ni medlemslande. tion med de sociale regnskaber. Denne hensynta­
gen til de nye grupperinger har ganske naturligt
Repræsentanterne fra de tre nye lande fulgte Det
ført til et brud i serierne sammenlignet med de tid­
statistiske Kontors opfordring og overgav resulta­
ligere offentliggjorte tal. Det kunne ikke være
terne fra de tre forudgående år under ét. Det er
anderledes. Til gengæld har man ved at anvende et
således muligt nu at fremlægge de Ni's sociale
apparat, der er bedre egnet til måling af sammen­
regnskaber for årene 1970, 1971 og 1972 ').
lignelighed end de nationale serier, man har an­
Kontorets bearbejdelse af et stærkt forøget antal
vendt indtil nu, yderligereøget muligheden for sam­
data til den foreliggende publikation har medført, at
menligninger på internationalt plan.
udgivelsen af nærværende brochure er blevet bety­
deligt forsinket; forhåbentlig vil læseren finde, at
denne forsinkelse opvejes af et højere informa­
tionsniveau. Der er al mulig grund til at håbe, at
man til næste är kan vende tilbage til udgivelser på
årsbasis, der for nylig er blevet etableret. Bortset fra nogle oplysninger, der er nødvendige for
en fuld forståelse af visse kvantitative størrelser,
Ved anvendelsen af de følgende tal og især den
gengiver nærværende bind ikke metodologien i de
række tabeller, der følger med i kommentarerne
sociale regnskaber. Denne er allerede offentlig­
(tabellerne A til M), må man huske på, at de sociale
gjort i sin helhed i nr. 5/1967 i samme række. Af
regnskaber med heblik på internationale sammen­
hensyn til de brugere, der ikke har kunnet skaffe
ligninger omhyggeligt undersøger de sociale foran­
sig dette nummer, vil de vigtigste metodologiske
staltninger, der til gunst for den enkelte eller de
grundelementer imidlertid blive gengivet nedenfor
udsatte familier har samme mål (bevarelse eller
(jf. tillæg side 9).
genvindelse af helbredet, opretholdelse af indtægt
osv.) uafhængigt af de midler, der er anvendt til at
nå dette mål; disse afspejler i virkeligheden slet og
ret det historiske og juridiske grundlag for den
sociale sikring, man ikke dens substans. Imidlertid
er der stadig visse mangler i de sociale regnskaber
For Det forenede Kongerige, Irland og Danmark drejer
i deres nuværende udformning2); Det statistiske det sig dog om finansårene 1970-71, 1971-72 og 1972-73
Kontor fortsætter sine bestræbelser på efterhånden fra den 1. april til den 31. marts.
For eksempel kunne visse lande endnu ikke (eller kun i at eliminere disse. Det statistiske Kontor får her
meget ringe omfang) medregne løn og vederlag, som stor hjælp og støtte fra eksperterne i arbejdsgrup­
arbejdsgiveren betaler under sygdom, barselsorlov,
pen „Sociale Regnskaber", som man her gerne vil
arbejdsulykker osv.
takke for indsatsen og rådene.
Desuden er der naturligvis i løbet af de sidste 10 år opstået
en vis homogenitet mellem de 6 oprindelige fællesmarkeds-I alle tilfælde må talangivelserne for 1972 endnu
lande, en ensartethed, som endnu ikke kan være overført til
betragtes som foreløbige.
de nye lande.
Traditionen tro indeholder de senere kommentarer Disse angivelser er eventuelt blevet ændret for at kunne
henvisninger til visse aggregerede tal i national­ sammenlignes med finansåret 1. april - 31. marts. KAPITEL I del 4, placerer imidlertid de ni medlemslande - ud
fra de fastsatte kriterier - i homogene grupper, dvs.
De sociale udgifters omfang i nedadgående rækkefølge:
Tyskland, Danmark
Nederlandene. Frankrig, Luxembourg, Belgien
Det statistiske bilag omfatter alle de kvantitative
Det forenede Kongerige, Italien
størrelser, der er indgået fra de enkelte lande, og
Irland.
som omhandler enhver form for social sikring.
Disse data er udtrykt i nationale møntenheder. Det
hvoraf de tre sidste er klart bagud for de andre.
er vanskeligt at anvende disse tai i denne form,
især hvad angår sammenligninger på internationalt
plan. Ud fra de samlede tal i tabel A 1) har man
derfor for hvert land i et vist enfang sammenholdt
bruttofaktorindkomsten (tabel B) og antallet af
KAPITEL II
indbyggere i den samlede befolkning (tabel C).
Disse sidste to tabeller kræver følgende præcise­
De sociale udgifters struktur
ring eller kommentarer:
I og med at nationalproduktet (brutto eller netto)
ikke er en aggregeret størrelse fra SEC2) har man i Det metodologiske bilag understreger, at de sociale
stedet i tabel B, faktorindkomsten, udregnet „brutto udgifter består af sociale ydelser, administrations­
i markedspriser". I de pågældende tre år har kun omkostninger og andre dertilhørende udgifter. De
Irland afveget mærkbart fra de andre otte lande i to sidste kategoriers relative størrelse er omtrent
Fællesskabet. Med hensyn til udviklingen mellem identiske overalt (henholdsvis: fra 2,5 til 5% og fra
1970 og 1972 viser forskellen i points i forhold til det 0,1 til 0,4%) 3). Hvad angår administrationsomkost­
land (Nederlandene), hvor den pågældende pro­ ninger, kan man kun beklage, at visse lande synes
centsats i adskillige år har været den højeste, tre at finde det umuligt at skelne mellem lønninger og
tendenser: køb af varer og tjenesteydelser; dette kan have
forskellige årsager:
a) denne forskel bliver tydeligere i Frankrig, Irland,
Det forenede Kongerige, Belgien, Tyskland og a) administrationsomkostningerne for en betrag­
Danmark; telig del af aktivitetsområderne eller institutio­
nerne må estimeres;
b) den varierer kun lidt i Luxembourg;
b) de sociale udgifter må udledes fra de
c) den formindskes i Italien, hvilket synes at svare foreliggende administrationsomkostninger,
til „en udligning", der allerede var begyndt at hvorfor det herefter ikke giver nogen mening at
aftegne sig i tallene fra de foregående år. anføre personaleudgifter;
c) endelig kan personaleudgifterne også være
I øvrigt skal bemærkes, at de sociale udgifter over­
indeholdt i andre poster end i administrations­
alt (undtagen i Danmark i 1972) er steget hurtigere
omkostningerne.
end bruttofaktorindkomsten.
De sociale ydelser er langt de vigtigste aggregerede
De sociale udgifter pr. indbygger, der fremgår af
tal i de sociale regnskaber. Også beløbets størrelse
tabel C, er ligeledes en sammenlignende indikator,
retfærdiggør en sammenholdelse med visse størrel­
der er lige så, om end ikke mere, eksplicit end den
ser i regnskabet. To aggregerede størrelser fra
første i betragtning af, at denne sammenholdelse
S.E.C, er således anvendt som reference i tabel D:
foretages med en størrelse, der viser modtagerne
- Den disponible nettonationalindkomst, eneste af netop denne ydelse.
aggregerede nettostørrelse, der er anvendt her;
En sammenligning mellem lande er imidlertid ofte
meget vanskelig. Rent faktisk er de absolutte
De samlede tabeller A til M er gengivet til slut i kommen­værdier (jf. del I i tabellen) ikke særlig oplysende.
tarerne (jf. side 65 til 72). Man har derfor omregnet dem til en fælles monetær
Det integrerede europæiske nationalregnskabssystem - De enhed, den belgiske franc (se del 3) ved at anvende
europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor - publi-
de officielle valutakurser, som fastsat af den inter­
kationsnummer 16831/6/70/8.
nationale valutafond. Af forskellige grunde giver
Italien synes dog at have en lidt forskellig udgiftsstruktur,
disse imidlertid ikke altid et klart billede af valu­ da posten „andre udgifter" er klart større end „administra­
taens reelle købekraft. De tal, man er nået frem til i tionsomkostninger".