Systematisk Oversigt over Afgørelser vedrørende Fællesskabsretten

-

Documents
1406 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

SYSTEMATISK OVERSIGT OVER AFGØRELSER - SERIE A DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL Systematisk oversigt over afgørelser vedrørende fællesskabsretten SERIE A Afgørelser truffet af De europæiske Fællesskabers Domstol bortset fra afgørelser i tjenestemandssager og i sager vedrø­rende konventionen af 27. september 1968 om retternes kom­petence og om fuldbyrdelse af retsafgørelser i borgerlige sa­ger, herunder handelssager Udsendelse 1 — marts 1983 Afgørelser fra årene 1977-1980 Udsendelse 1 er udarbejdet af Afdelingen for Forskning og Dokumentation under le­delse af Luigia Meggioni og på grundlag af retningslinjer fra oprindelig Hans-Wolfram Daig, senere Sergio Neri. Denne publikation udgives også på følgende sprog: DE ISBN 92-829-0060-6 ENN 92-829-0061-4 FR ISBN 92-829-0062-2 ITN 92-829-0063-0 NL ISBN 92-829-0064-9 Bibliografiske data er at finde bagest i denne publikation Luxembourg : Kontoret for De europæiske Fællesskabers officielle Publikationer, 1984 ISBN 92-829-0059-2 Samlet udgave (serier A til D): ISBN 92-829-0031-2 Katalognummer: DX-36-82-192-DA-C © De europæiske Fællesskabers Domstol, 1982 Printed in the FR of Germany Forord Systematisk oversigt over afgørelser vedrørende Fællesskabsretten er opdelt i fire serier. Den første (Serie A) omfatter samtlige Domstolens afgørelser, bortset fra afgø­relser vedrørende tjenestemandsvedtægten og konventionen af 27.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 14
Langue Danish
Signaler un problème

SYSTEMATISK OVERSIGT OVER AFGØRELSER - SERIE A DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL
Systematisk oversigt
over afgørelser vedrørende
fællesskabsretten
SERIE A
Afgørelser truffet af De europæiske Fællesskabers Domstol
bortset fra afgørelser i tjenestemandssager og i sager vedrø­
rende konventionen af 27. september 1968 om retternes kom­
petence og om fuldbyrdelse af retsafgørelser i borgerlige sa­
ger, herunder handelssager
Udsendelse 1 — marts 1983
Afgørelser fra årene 1977-1980 Udsendelse 1 er udarbejdet af Afdelingen for Forskning og Dokumentation under le­
delse af Luigia Meggioni og på grundlag af retningslinjer fra oprindelig Hans-Wolfram
Daig, senere Sergio Neri.
Denne publikation udgives også på følgende sprog:
DE ISBN 92-829-0060-6
ENN 92-829-0061-4
FR ISBN 92-829-0062-2
ITN 92-829-0063-0
NL ISBN 92-829-0064-9
Bibliografiske data er at finde bagest i denne publikation
Luxembourg : Kontoret for De europæiske Fællesskabers officielle Publikationer, 1984
ISBN 92-829-0059-2
Samlet udgave (serier A til D): ISBN 92-829-0031-2
Katalognummer: DX-36-82-192-DA-C
© De europæiske Fællesskabers Domstol, 1982
Printed in the FR of Germany Forord
Systematisk oversigt over afgørelser vedrørende Fællesskabsretten er opdelt i fire
serier.
Den første (Serie A) omfatter samtlige Domstolens afgørelser, bortset fra afgø­
relser vedrørende tjenestemandsvedtægten og konventionen af 27. september
1968 om retternes kompetence og om fuldbyrdelse af retsafgørelser i borgerlige
sager, herunder handelssager — også kendt som »domskonventionen«. Den
anden (Serie B) omfatter afgørelser truffet af medlemsstaternes nationale dom­
stole vedrørende fællesskabsretten. Den tredje (Serie C) skal omfatte Domsto­
lens afgørelser i tjenestemandssager og den fjerde D), der udkom i 1981, in­
deholder afgørelser truffet af både Domstolen og de nationale domstole vedrø­
rende domskonventionen.
Det er mig en glæde her ved udgivelsen at kunne præsentere Serie A for offentlig­
heden. Min forgænger i embedet, præsident Hans Kutscher, har allerede i Serie
D på fortrinlig vis beskrevet sigtet med »Systematisk Oversigt«, nemlig gennem
udvidet oplysning om alle retsafgørelser vedrørende traktaten og den afledte
fællesskabsret at fremme det i traktaterne forudsatte samarbejde mellem
EF-Domstolen og de nationale domstole og i øvrigt udbrede kendskabet til fæl­
lesskabsretten i den juridiske verden. Udgivelsen opfylder samtidig et af Minister­
rådet i en resolution af 9. oktober 1978 fremsat ønske.
I sin foreliggende skikkelse indledes Serie A med år 1977. Grunden hertil er, at
»Systematisk Oversigt« — omend i ændret skikkelse — viderefører det arbejde,
som H. J. Eversen og H. Speri udførte indtil 1976 med værket »Répertoire de la
jurisprudence relative aux traités instituant les Communautés européennes«.
Tilrettelæggelsen af de to værker er imidlertid forskellig, idet Serie A senere hen
vil blive suppleret med ikke alene fremtidigt stof, men også med stoffet fra tiden
før 1977.
»Systematisk Oversigt« er udarbejdet på Domstolen af direktoratet »Bibliotek,
forskning og dokumentation« i samarbejde med Direktoratet for Oversættelse.
Disse direktorater fortjener tak og anerkendelse for det værdifulde arbejde, der
hermed er præsteret, og en sådan tak og anerkendelse bringer jeg dem hermed.
Udsendelse l/mans ¡983 Jeg er overbevist om, at »Systematisk Oversigt« for alle, der interesserer sig for
fællesskabsretten, vil være et værdifuldt værktøj, som i en hensigtsmæssig form
opfylder enhver jurists behov for at gøre sig fortrolig med en retsdisciplin, der
stedse trænger dybere og dybere ind i borgernes og virksomhedernes hverdag.
Luxembourg, november 1982
J. MERTENS DE WILMARS
Præsident for De europæiske
Fællesskabers Domstol
Udsendelse l/mans 1983
VI Indledning
Serie A i Systematisk oversigt over afgørelser vedrørende Fællesskabsretten dækker
samtlige afgørelser truffet af De europæiske Fællesskabers Domstol og offentliggjort i
»Samling af Domstolens Afgørelser«, bortset fra afgørelser i tjenestemandssager eller
sager vedrørende konventionen af 27. september 1968 om retternes kompetence og om
fuldbyrdelse af retsafgørelser i borgerlige sager, herunder handelssager, hvilke to
sagsområder dækkes af henholdsvis Serie C og Serie D.
Værket er opdelt i fire hovedafsnit (del Α­D), hvoraf den første del indeholder retsafgø­
relser vedrørende fællesskabsrettens — dvs. de fælles regler for de tre Fællesskaber —
struktur og almindelige principper, mens de tre følgende dele vedrører retten i henholds­
vis EØF, EKSF og Euratom.
Hver del er inddelt i kapitler, og man har ved inddelingen lagt sig tæt op ad systematik­
ken i traktaterne om oprettelse af Fællesskaberne, således at fællesskabsrettens prakti­
ker i »Systematisk Oversigt« vil finde stoffet behandlet på en måde, som han er fortrolig
med i forvejen. Opdelingen fremgår af indholdsoversigten forrest i værket.
Hvert kapitel er igen opdelt i en række rubrikker og rubrikkernes antal og inddeling er
blevet dikteret ud fra ønsket om, at gøre det muligt for brugeren at finde direkte frem
til samtlige afgørelser vedrørende de enkeltproblemer, som Domstolen har truffet afgø­
relse om inden for det — almindeligvis meget omfattende — område, som et givet kapi­
tel dækker. Denne opdeling efter emner indebærer, at der ikke er sket en systematisk ad­
skillelse af afgørelserne, alt efter om de vedrører henholdsvis den primære fællesskabs­
ret eller den afledte fællesskabsret. En detaljeret opdeling af alle rubrikker er indeholdt
umiddelbart efter indholdsoversigten i en fuldstændig indholdsfortegnelse, ved hjælp af
hvilken brugeren dels direkte og præcist kan identificere rubrikken med det emne, han
ønsker undersøgt, dels let vil kunne genfinde rubrikken i værkets hovedafsnit ved hjælp
af emnets kodenummer. Til hjælp for brugeren indledes hver del, hvert kapitel og hver
rubrik, for så vidt disse måtte indeholde underinddelinger, med en oversigt over disse.
I indledningen til hvert kapitel eller rubrik er hyppigt indsat henvisninger til andre ka­
pitler eller rubrikker. Sådanne henvisninger benyttes i alle tilfælde, hvor retsafgørel­
serne i et afsnit af den systematiske oversigt synes at være af interesse for bedømmelsen
af spørgsmål henhørende under et andet afsnit. På denne måde har man ment at kunne
sikre brugeren den fyldigste orientering uden at belaste værket med gentagelser.
Inden for de enkelte rubrikker er Domstolens afgørelser opført kronologisk og gengivet
på en af følgende tre måder:
— Ordrette citater i anførselstegn (» «), eventuelt med et indskud i en kantet paren­
tes ([ ]) for at lette forståelsen af den gengivne passus, og med overspringelsestegn
(...), hvor en passus er udeladt.
Udsendelse l/marts 1983
VII — Sammendrag gengivet ordret fra »Samling af Domstolens Afgørelser«.
— Referater i sammendragets form med en loyal gengivelse af udtalelser i et afsnit
af en af Domstolens afgørelser.
Overalt, hvor det har været muligt, er gengivelse i form af ordrette citater selvfølgelig
blevet foretrukket, og anden fremgangsmåde er kun benyttet i tilfælde, hvor formule-
ringsvanskelighederne har været uovervindelige trods muligheden for at benytte ind­
skud i kantet parentes og udeladelser.
Uanset gengivelsesform er enhver i værket optaget afgørelse forsynet med følgende
oplysninger:
— arten af den refererede afgørelse,
— afgørelsens dato,
— nummeret på den sag, i hvilken afgørelsen er truffet,
— parternes navne (eventuelt i forkortet form),
— den første side i Samling af Domstolens Afgørelser, hvor afgørelsen er aftrykt,
— den side i »Samling afs Afgørelser«, hvor man finder den passage,
som er gengivet i form af et ordret citat, i form af et sammendrag eller et referat (når
der er tale om gengivelse af sammendraget, er foran sidehenvisningen anført »jfr.«,
og »Smdrg.«, når der er anvendt anden gengivelse henvises alene med »jfr.«, mens
der ved de ordrette citater anføres en simpel sidehenvisning),
— navnet på den generaladvokat, som har fremsat forslag til afgørelse, og
— første side i »Samling af Domstolens Afgørelser«, hvor forslaget til afgørelse er
aftrykt.
Når en gengivet passus forekommer i identisk skikkelse i flere domme, gives samtlige
disse oplysninger for hver dom.
Disse tilfælde, hvor Domstolen i flere afgørelser har anvendt samme formulering, ad­
skiller sig fra sådanne, i hvilke samme resultat er ledsaget med forskelligt formulerede
begrundelser. I sidstnævnte tilfælde har man valgt enten at gengive hver enkelt afgørelse
separat eller kun at gengive en enkelt, ledsaget af supplerende og præciserende oplysnin­
ger om afgørelser, den kan sammenlignes med. Disse oplysninger indledes med henvis­
ningen »jfr. tilsvarende«.
Foruden den førnævnte indholdsoversigt og indholdsfortegnelse vil brugeren bagest i
værket finde følgende registre:
— Kronologisk register over afgørelserne med angivelse af hver afgørelses kode og
dermed også af det sted i værket, hvor citater, sammendrag eller referater af dommen
findes.
Udsendelse l/mans 1983
VIII