Tijdschrift voor entomologie

Tijdschrift voor entomologie

-

Français
394 pages
Lire
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

''^X\ 'UHilo>>',.'.• ',4>4'4>4>'i"i>4'+4>4>'i"kVERSLAGVAN DEACHT-EIV-DEUTIGSTE WINÏERVEHGAD^IRINGDERNEDERLANDSCHE ENTOMOLOGISCHE VEREENIGING,GEHOUDEN TE ROTTERDAM.">,<> Z <> 11 cla g', %î î> .Ta ii 11a i- i 1 î>O\ydes morgens ten 11 ure.lieer Dr. J.Voorzitter de Th. Oudemaus.Tegenwoordig de beeren: P. J. van den Bergh Lzn., Mr. A.Brants, Dr. J. Büttikofer, Jlir. Dr. Ed. J. G. Everts, P.Dr. van der Hoeven, D. van derHaverhorst, J. Hoop, Dr. F.W. 0. Kallenbach, K. J. W. Kempers, Mr. A, F. A. Leesberg,J. Lindemans, Dr. T. Lyckbima à Nyebolt, Dr. D. Mac Gillavry,0. L. Reuvens, G. van Roon, Dr. A. J. vanA. Mas, Dr.Rossnra, M. M. Scbepman, P. J. M. Schnyt, P. C. T. Snellen,de Vos totMr. D. L. Uyttenboogaart, Dr. H. J. Veth, H. A.Nederveen Cappel en Mr. L. H. D, de Vos tot Nederveen Cappel.vanDe beeren C. J. H. Bierman, K. Bisscbop Tuinen,Heylaerts, J. Jaspers Jr., G. J. Klokman,M. Galand, F. J. M.A. A. van Pelt Lecbner, J. Maat, Dr. J. G. H. de Meijere,Verploegb en ErichDr. A. G. Oudemans, Job. Ruys, H.^ Wasmann S. J. zonden bericht, dat zij verhinderd waren de-V vergadering bij te wonen.v ...

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 45
Langue Français
Poids de l'ouvrage 20 Mo
Signaler un problème
' '^ X\ 'UHilo >>',.'.• ',< TIJDSCHRIFT VOOR ENTOMOLOGIE T'ITOEOEVEX DOOR NEDERLANBSCHlBE SNTOMOLOGISCHE YEREENIfilNS ONDER REDACTIE VAX Th.Dr. J. OUDEMANS, Jhb. Dr. Ed. J. G. EA^ERTS EN Mr. A. f. A. leesberg ACHT-EM.TEKRTIGSTE DEEL JAARGANfi 1905 Eerste, Tweede en Derde Atleyeriug met 7 platen October(28 1905) - V E N H A G Ks G R A 1^^ FM A R T I NU S N IJ Tî 1005 y- r^ 4>4>4'4>4>'i"i>4'+4>4>'i"k VERSLAG VAN DE ACHT-EIV-DEUTIGSTE WINÏERVEHGAD^IRING DER NEDERLANDSCHE ENTOMOLOGISCHE VEREENIGING, GEHOUDEN TE ROTTERDAM .">,<> Z <> 11 cla g', %î î> .Ta ii 11a i- i 1 î>O\y des morgens ten 11 ure. lieer Dr. J.Voorzitter de Th. Oudemaus. Tegenwoordig de beeren: P. J. van den Bergh Lzn., Mr. A. Brants, Dr. J. Büttikofer, Jlir. Dr. Ed. J. G. Everts, P. Dr. van der Hoeven, D. van derHaverhorst, J. Hoop, Dr. F. W. 0. Kallenbach, K. J. W. Kempers, Mr. A, F. A. Leesberg, J. Lindemans, Dr. T. Lyckbima à Nyebolt, Dr. D. Mac Gillavry, 0. L. Reuvens, G. van Roon, Dr. A. J. vanA. Mas, Dr. Rossnra, M. M. Scbepman, P. J. M. Schnyt, P. C. T. Snellen, de Vos totMr. D. L. Uyttenboogaart, Dr. H. J. Veth, H. A. Nederveen Cappel en Mr. L. H. D, de Vos tot Nederveen Cappel. vanDe beeren C. J. H. Bierman, K. Bisscbop Tuinen, Heylaerts, J. Jaspers Jr., G. J. Klokman,M. Galand, F. J. M. A. A. van Pelt Lecbner, J. Maat, Dr. J. G. H. de Meijere, Verploegb en ErichDr. A. G. Oudemans, Job. Ruys, H. ^ Wasmann S. J. zonden bericht, dat zij verhinderd waren de -V vergadering bij te wonen. v. Entom. 1Tijdschr. XLVIII.X, C2 V E E s L G.n A lieet luet eene korte toespraak de ter ver-De Voorzitter leden welkom, in het bijzonder den heergadering aanwezige wiens aanwezigheid door all(;n zeer op prijs wordtSnellen, gesteld. leden de presentielijst hebben geteekend, wordtNadat de punt van behandeling: het vaststellen van de plaats^het eerste Wintervergadering zal gehoudenwaar de volgende worden, gesteld.aan de orde '.s-Gravenhageplaatsen Amsterdam, en Utrecht wordenDe hiervoor het meest in aanmerking te komen,o-enoemd als uit alle streken van het land gemakkelijk te bereikendaar zij stemming blijkt UtrechtBij de gehouden de meestezijn. zich vereenigd te hebben en is deze plaats dusstemmen op volgende wintervergadering aangewezen.voor de den Voorzitter worden de beeren A.Op voorstel van Mos C Ouderaans benoemd tot leden der commissieen Dr. A. het nazien der rekening en verantwoording van denvoor over 1904—1905. De heer Mos, ter vergade-Penningmeester aanwezig, verklaart zich bereid deze taak op zich te nemen.ring betreurt het, dat inDe heer ter Haar de verslagen der weinig of niets wordt vermeld van devergaderingen gehouden discussies, die toch dikwijls zeer vermeldenswaardig zijn, wat geeft, dit punt onderhem aanleiding de aandacht van het Bestuur te brengen. De Voorzitter, hierop antwoordende, stelt in het -licht de groote moeilijkheid voor den Secretaris, om het ter vergade- ring gesprokene naar aanleiding van de gehouden mededee- lingen, juist weer te geven en vreest, dat de opname hiervan in het verslag tot veel moeilijkheden zal aanleiding geven. Dikwijls toch neemt eene dusdanige discussie den vorm aan van een gesprek van het lid, dat de mededeeling gedaan heeft, eenige andere leden en is het dan nietmet doenlijk, het betoogde juist op te teekenen en volledig weer te geven. niet volledig, dan zal hierop spoedigGeschiedt dit aanmerking