Sistema de consulta de notas a través de Páginas Web y de Telefonía Móvil

-

Documents
18 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

• SISTEMA DE CONSU LTA DE NOTAS A TRAVÉ DE PÁGINAS WEB Y DE TEL EFONÍA MÓVIL 411 2Cristóbal Romero Morales , D av id Cava Ji méncz • Sebastián Ventura Soto , Jo é LUJs Cruz Soto • ESCUEL~ POLITÉCNICA SUPEI\IOR U\1\~·RSIIH!l lll ('(liUXlil\ Pr~¡fcsor c:oiJhM.ldor E!,¡ud1mtc de lngt:ml'riJ. Té-cnJCJ lnfurm.íncJ 1 Pmfc,or T1mlar d~ Lm\'(NI!Jd ~ Prufi:)(lr (.Jtnir.ítico d..: Univt:I::.iJ ,J "Es posible la cousui/C/ remutu de IW/aS de unajomwjfluf l' segura utifizaudo tauto bllernet como telefonía mót•if. gradus ala tecllofoMíajcu•a". - iNDlCE ... CIH~ f llAI ROMFI\0 \10RALE'>, DAVTD CAVAJIMI- o ru l. INTRODUCC IÓN UT ILI ZANDO TELEFON IA W)VIl 4. PRUEBAS DE UTILIZACIÓN 5. CONCLUSIONES 6. HEFERENCJ~ ~ 461 RES OVAEffi CORDUBENSES TEXTO SISTEMA DE CONSULTA DE NOTAS A TRAVÉS DE PÁGINAS WEB Y DE TELEFONÍA MÓVIL Cristóbal Rom ero Morales (cro ll re ro@ll co.t•s) Dav id Cava Jiméncz (i02rnjid@ll ro.es) Scbastián Vcmu ra Soto {st,e lllllra @uco.es) José Luís Cruz Soto ljlrmz@11ro.es) RES UMEN Telefonía móvil. E u es te artíc ulo se prl:stnt a un sistema que permite a cu:t lqu icr alumno de la U1 1ivcrsid:ld Pág in as Wcb, de Córdob:t inforrm rsc sobre las calificaciones fina les obtenid as en la s :ts ignalllras en Acras de N o tas, bs que esta rnat ri cul:J.d o. El sistema pe rmite con~uh:tr las nota~ de las ac ta s utili z:mdo 1 111crnct y Telefonía Móvi l. Los profe sores que estén dados de alt:1 en d sisrcma podrin Java.

Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 2005
Nombre de visites sur la page 0
Langue Español
Signaler un problème