Education and training

-

Documents
120 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Population and social conditions
Education policy

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 26
Langue English
Signaler un problème

1985
Population and social conditions n et conditions sociales
Accounts, surveys and statistics
Comptes, enquêtes et statistiques eurostat
OFICINA ESTADÍSTICA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS STATISTISKE KONTOR
STATISTISCHES AMT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
SERVIÇO DE ESTATÍSTICA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
L­2920 Luxembourg — Tél. 43011 — Télex: Comeur Lu 3423
B­1049 Bruxelles, Bâtiment Berlaymont, Rue de la Loi 200 (Bureau de liaison) — Tél. 2351111
Las publicaciones de Eurostat están clasificadas por temas y por series. La clasificación se encuentra al final de la obra. Para
mayor información sobre las publicaciones, rogamos se pongan en contacto con Eurostat.
Para los pedidos, diríjanse a las oficinas de venta cuyas direcciones figuran en la pág. 3 de la cubierta.
Eurostats publikationer er klassificeret efter emne og serie. En oversigt herover findes bag i hæftet. Yderligere oplysninger om
publikationerne kan fås ved henvendelse til Eurostat.
Bestilling kan afgives til de salgssteder, der er anført på omslagets side 3.
Die Veröffentlichungen von Eurostat sind nach Themen und Reihen gegliedert. Die Gliederung ist hinten in jedem Band
aufgeführt. Genauere Auskünfte über die Veröffentlichungen erteilt Eurostat.
Ihre Bestellungen richten Sie bitte an die Verkaufsbüros, deren Anschriften jeweils auf der dritten Umschlagseite der Veröffen­
tlichungen zu finden sind.
Οι €κδόσ€ΐς της Eurostat ταξινομούνται κατά θέμα και κατά σειρά. Η ακριβής ταξινόμηση αναφέρεται στο τέλος κάθε έκδοσης.
Για λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τις εκόόσεις, μπορείτε να απευθύνεσθε στην Eurostat.
Για τις παραγγελίες μπορείτε να απευθύνεσθε στα γραφεία πώλησης, των οποίων οι διευθύνσεις αναγράφονται στη σελίδα 3
του εξωφύλλου.
Eurostats publications are classified according to subject matter and series. This classification is indicated at the end of the
publication. For more detailed information on publications, contact Eurostat.
Orders are obtainable from the sales offices mentioned on the inside back cover.
Les publications de l'Eurostat sont classées par thème et par série. Cette classification est précisée à la fin de l'ouvrage. Pour
des informations plus détaillées sur les publications, contactez l'Eurostat.
Pour les commandes, adressez­vous aux bureaux de vente dont les adresses sont indiquées à la page 3 de la couverture.
Le pubblicazioni dell'Eurostat sono classificate per tema e per serie. Tale classificazione è precisata alla fine dell'opera. Per
informazioni più dettagliate sulle pubblicazioni rivolgersi all'Eurostat.
aPer eventuali ordinazioni rivolgersi a uno degli uffici di vendita i cui indirizzi figurano nella 3 pagina della copertina.
De publikaties van Eurostat zijn ingedeeld naar onderwerp en reeks. Deze indeling is achter in het boek opgenomen. Voor nadere
informatie over de publikaties kunt u zich wenden tot Eurostat.
Gelieve bestellingen op te geven bij de verkoopbureaus, waarvan de adressen op bladzijde 3 van de omslag zijn vermeld.
As publicações do Eurostat estão classificadas por tema e por série. Esta classificação está indicata no fim da obra. Para mais
informações sobre as publicações é favor contactar o Eurostat.
Encomendas: serviços de venda cujos endereços estão indicados na contracapa.
Para obtener esta publicación, se ruega dirigirse a las oficinas de venta cuyas direcciones figuran en la tercera página de cubierta.
Denne publikation kan fås gennem de salgssteder, som er nævnt på omslagets tredje side.
Diese Veröffentlichung ist bei den auf der dritten Umschlagseite aufgeführten Vertriebsbüros erhältlich.
Την έκδοση αυτή μπορείτε να την προμηθευτείτε από τα γραφεία πωλήσεων τα οποία αναφέρονται στην τρίτη σελίδα του εξωφύλλου.
This publication is obtainable trom the sales offices mentioned on the inside back cover.
Pour obtenir cette publication, prière de s'adresser aux bureaux de vente dont les adresses sont indiquées à la page 3 de la couverture.
a
Per ottenere questa pubblicazione, si prega di rivolgersi agli uffici di vendita i cui indirizzi sono indicati nella 3 pagina della copertina.
Deze publikatie is verkrijgbaar bij de verkoopkantoren waarvan de adressen op blz. 3 van het omslag vermeld zijn.
Para obter esta publicação, deve dirigir-se aos serviços de venda cuja direcção se indica no verso da contracapa. Undervisning og uddannelse
Bildung und Ausbildung
Εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση
Education and training
Éducation et formation
Istruzione e formazione
Onderwijs en opleiding
1985 Bibliografiske data findes bagest i denne publikation.
Bibliographische Daten befinden sich am Ende der Veröffentlichung.
Βιβλιογραφικό σημείωμα δίδεται στο τέλος του βιβλίου.
Cataloguing data can be found at the end of this publication.
Une fiche bibliographique figure à la fin de l'ouvrage.
Una scheda bibliografica figura alla fine del volume.
Bibliografische data bevinden zich aan het einde van deze publikatie.
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes, 1986
ISBN 92-825-5465-1
Kat./cat.: CA-44-85-444-7C-C
©CECA - CEE - CEEA, Bruxelles · Luxembourg, 1986
Reproduction autorisée, sauf à des fins commerciales, moyennant mention de la source.
Printed in the FR of Germany Indledning

Dette bind er et led i en række, hvis seneste ud­ 13 for nøjagtige oplysninger om, hvad de enkel­
gave blev offentliggjort under samme titel i te uddannelsesniveauer i hvert land omfatter.
1980. Bindene var indtil da blevet offentliggjort
med større hyppighed; i mellemtiden har man Tilsyneladende er dette bind mindre end de tid­
¡midlertid påbegyndt udsendelsen af statistiske ligere bind. Men mængden af oplysninger er kun
bulletiner en eller to gange årligt med henblik på blevet begrænset på to områder, mens der på
at opnå en hurtigere formidling af de seneste andre området har fundet en udvidelse sted. De
oplysninger i de væsentligste rækker end det er regionale inddelinger af antallet af elever og stu­
derende offentliggøres nu hvert år i »Regional­muligt med en trykt publikation. Dermed har
man opnået, at trykte publikationer kan udsen­ statistisk Årbog« og er derfor udeladt i denne
des med mindre hyppighed. publikation. Desuden er der sket en begrænsning
i indholdet i oversigten over tidsrækker inde­
holdende antallet af elever og studerende efter Uddannelsessystemernes opbygning i medlems­
nationale uddannelsesformer. I en række med­staterne er fortsat forskellig, hvilket van­
lemsstater er nye skoleformer blevet indført, skeliggør direkte sammenligninger. Som i de tid­
eller uddannelsessystemet er blevet delvist om­ligere udgaver har de ansvarlige nationale
arbejdet, hvilket har vanskeliggjort opstillingen myndigheder tilpasset statistikken i dette bind,
af sammenhængende rækker over længere tids­som bygger på administrative oplysninger, til de
perioder. Dette bind indeholder derfor kun definitioner, som anvendes i International Stan­
oplysninger om nationale uddannelsesformer for dard Classification of Education (ISCED), med
det foregående år. Brugere, som ønsker yderlig­henblik på at lette sammenligninger mellem lan­
ere oplysninger på nationalt niveau, henvises til dene. Der skal imidlertid mindes om, at sådanne
nationale publikationer. sammenligninger må være tilnærmelsesvise.
Dette forbehold gælder i almindelighed ikke for
udviklingen i et enkelt land. Alle oplysninger i denne publikation er indsamlet
i overensstemmelse med de metoder, som er
udarbejdet af arbejdsgruppen »uddannelsesstati­Der kan forekomme mindre forskelle mellem
stik«, som består af nationale sagkyndige, der nogle af oplysningerne i denne publikation og
også beskæftiger sig med indsamling af tilsvarende tal, som er offentliggjort af andre in­
oplysninger og deres indsendelse til Eurostat. ternationale organisationer, navnlig OECD og
UNESCO. Dette skyldes delvis, at Eurostat­ Det statistiske Kontor vil gerne takke alle, som
har deltaget i arbejdet, for værdifuld hjælp. oplysningerne også omfatter »specialunder­
visning«, og delvis forskellige metoder til tilpas­
ning af nationale klassificeringer til ISCED. Bru­
geren henvises til de forklarende noter og tabel Luxembourg, september 1985. Indhold
BS
Side
Forklarende bemærkninger 5
Ordforklaring 10
Tabeller:
Nr.
1 Antal elever og studerende efter undervisningsniveau 70-77
2 Det procentvise antal elever og studerende efter undervisningsniveau 78-79
3 Udvikling i antallet af elever oge 80-85
4 Elever og studerende efter alder 86-8
5 Det procentvise antal elever og studerende efter alder 88
6 Dete antal piger på 2. undervisningsniveau (2. år) 3. undervisningsniveau 89
7 Elever og studerendes andel af den samlede befolkning 90
8 Udenlandske elever og studerende efter undervisningsniveau1
9e elever og studerendes andel af samtlige elever og studerende 9
10 Udenlandske elever og studerende efter nationalitet 92-93
11 Elever, som lærer et fremmedsprog 94-95
12 Studerende på 3. undervisningsniveau efter undervisningsområde 96-97
13 Elever og studerende efter undervisningsform i de enkelte medlemsstater 98-10
14 Heltidslærere 108
15 Deltidslærere9
16 Det offentliges udgifter til uddannelse 110-114
Anvendte symboler
— nul
0,0 under 0,05
: uoplyst eller angivet andetsteds
ikke gældende
tal delvis anslået af Eurostat
eller-brud på rækker Forklarende bemærkninger
G
GENERELT Til forskel fra tidligere udgaver af denne publika­
tion omfatter talangivelserne for Luxembourg
kun uddannelse i selve landet. Eftersom der ikke Med undtagelse af nogle få tilfælde, som forkla­
er noget egentligt universitet i Luxembourg, stu­res i fodnoter til tabellerne (navnlig tabeller
derer flertallet af de studerende på tredje niveau vedrørende udgifter), vedrører det statistiske
i udlandet. Disse udgjorde i 1970/1971 1 461 materiale i dette bind heltidsuddannelse i det al­
(heraf 430 kvinder); i 1982/1983 udgjorde de 2 mindelige skole-og universitetssystem som defi­
386 (heraf 870 kvinder). neret i UNESCO's International Standard Classi­
fication of Education (ISCED). Det vil sige, at
systemet består af en »skala«, som børn og un­ Generelt set svarer de definitioner og klassifika­
ge kan bevæge sig op ad fra før-skole- til univer­ tioner, der er anvendt i forbindelse med indsam­
sitetsniveau. Eleverne i dette system indleder lingen og fremlæggelsen af tallene, til dem, der
normalt skolegangen i 4-års alderen, og det er er udarbejdet af UNESCO til brug i ISCED.
ikke usædvanligt, at nogle af dem fortsætter til
De forskellige undervisningsniveauer i de enkelte 25-års alderen eller senere.
medlemslande er således blevet fordelt efter de
niveauer, som er defineret i ISCED, og som nu Statistikkerne omfatter således ikke nogen un­
anvendes i alle medlemsstaterne: dervisning uden for skolesystemet: Dvs. hver­
ken nye uddannelsesformer som f. eks. fjern-
— før-skole undervisning (ISCED 0). Den under­synskurser, fjernstudium pr. korrespondance el­
visning, der går forud for den skolepligtige al­ler voksenuddannelsesområdet.
der. Den begynder normalt i 3-4-års alderen
og slutter oftest i 6-års alderen. Flertallet af rækkerne i dette bind indledes med
skoleåret 1970/1971, da medlemsstaterne
— undervisning på 1. niveau (ISCED 1). Grund­
påbegyndte regelmæssig indsamling af oplysnin­
skoleundervisning, som altid er obligatorisk,
ger; nogle rækker påbegyndes senere. Brugere,
og som normalt varer 5 år.
som ønsker at anvende ældre oplysninger, hen­
vises til tidligere udgaver af denne eller tilsvaren­ — undervisning på 2. niveau, første trin (ISCED
de publikationer fra Eurostat; kohærens med tid­ 2). Denne undervisning varer i de fleste
ligere oplysninger kan dog ikke garanteres. tilfælde 3 år og er ligeledes obligatorisk.
— undervisning på andet niveau, 2. trin (ISCED
Oplysningerne vedrører elever og studerende på 3). Denne undervisning begynder i 14-15års
offentlige og private uddannelsesinstitutioner på alderen, varer i de fleste tilfælde 3 år og fører
skole- og universitetsniveau. til det niveau, der kræves for at få adgang til
universiteter eller andre højere læreanstalter.
Det geografiske område er udvalgt på grundlag Alt efter hvilket land, der er tale om, kan star­
af territorialkriteriet, og kun elever og studeren­ ten på denne uddannelse falde sammen med
de, som er optaget på uddannelsesinstitutioner afslutningen af den obligatoriske skolegang,
på det nationale territorium medtages. Elever og eller den kan påbegyndes, endnu før denne er
studerende på Europa-skolerne registreres derfor afsluttet.
efter det land, hvor skolen er beliggende. Frank­
rig defineres som det egentlige Frankrig, dvs. — undervisning på tredje nivekau (ISCED 5, 6
fraregnet oversøiske departementer og territorier og 7). Undervisning på universiteter og alle
(DOM-TOM). andre højere læreanstalter. 100, som var det undervisningsår, hvor det registrerede
SKOLEPLIGTIG ALDER
antal elever og studerende i De Ti nåede et højdepunkt.
Det skal bemærkes: at det samlede antal i en række lande Wt
I de senere år har en række medlemsstater forlænget den og antal på forskellige niveauer var højst i andre år eller
skolepligtige periode ved enten at hæve den skolepligtige endnu ikke udviste en faldende tendens.
alder eller ved indførelse af obligatorisk faglig uddannelse
Variationerne ¡ antallet af elever og studerende skyldes for de elever, som forlader skolesystemet ved undervis­
ningspligtens ophør. Også forholdet mellem barnets navnlig udsving i fødselsraterne i tidligere år. Virkningen af
disse variationer tilsløres til dels af tendensen i den fødselsdato og dato for første og sidste skoledag er af be­
pågældende periode til, at unge forblev længere i udannel­tydning. På dette område er der betydelige forskelle mel­
sessystemet. lem medlemsstaternes lovgivning. Endvidere er der i hen­
hold til nogle landes lovgivning undervisningspligt i et fast­
sat antal år som supplement til eller i stedet for øvre og
Tabel 4 — Elever og studerende efter alder nedre aldersgrænser. Som følge heraf er det for komplice­
ret at gøre præcist rede for lovgivningen; imidlertid kan
Elevens og den studerendes alder registreres normalt på følgende aldersgrænser betragtes som vejledende for un­
indskrivningstidspunktet, der betragtes som skærings­dervisningspligten i medlemsstaterne:
datoen; denne varierer fra land til land og befinder sig i al­
mindelighed mellem den 31. august og den følgende Forbundsrepublikken Tyskland - 15/16 år (')
1. januar.
Frankrig 6 - 16 år
Oplysninger vedrørende indskrivning foreligger ikke hos Italien 6 - 14 år
Eurostat for alle lande og for alle år. Tabellen indeholder 2Nederlandene 5 - 15år()
oplysningerne fra 1970/1971 eller det tidligste
3Belgien 6 - 18år() tilgængelige år samt oplysninger fra det senest e år før trykketidspunktet. I en række tilfælde Luxembourg 6 - 15 år
svarer antallet af elever og studerende, for hvem der er
Det forenede Kongerige 5 - 16 år meddelt oplysninger om alder til Eurostat, ikke til det sam­
lede antal indskrevne angivet i tabel 1 ; afvigelsen angives Irland 6 - 15 år
under hver kolonne. 4Danmark 7 - 16år()
Grækenland 6 - 15 år Oplysningerne for Italien i 1982/1983 er anslået af Euro­
stat på grundlag af stikprøveundersøgelsen vedrørende ar­
bejdsstyrken i 1983. C) Obligatorisk faglig deltidsundervisning til det fyldte 18.
år for elever, som ikke følger fuldtidsundervisning i sko­
For så vidt angår Luxemburg omfatter tallene luxem­len.
bourgske studerende, som studerer på 3. niveau i udlan­2( ) Efterfulgt af to års obligatorisk deltidsundervisning for
det; disse hører under gruppen uden angivet alder.
de elever, som ikke følgerg i skolen.
3( ) Hvoraf de sidste to år eventuelt som deltidsundervis­
ning. Tabel 5 — Det procentvise antal elever og studeren­
de efter alder C) Minimun 10 års fuldtidsundervisning.
Tabellen indeholder procentsatser for unge mellem 15 og
Tabel 1 — Antal elever og studerende efter undervis­ 24 år, som følger en fuldtidsuddannelse. Satserne bereg­
ningsniveau nes ved at dividere tallene i tabel 4 med aldersgruppen
med samme køn og alder den 1. januar i undervisningsåret,
dvs. det tidspunkt som ligger nærmest den dato, pr. hvil­Oplysningerne i denne tabel vedrører antallet af elever og
ken der foreligger skøn over befolkningen. Eftersom be­studerende, som følger fuldtidsundervisning på forskellige
folkningen med en given alder ikke varierer væsentligt i an­niveauer i det pågældende undervisningsår. Den nøjagtige
indskrivningsdato varierer fra land til land, men ligger i al­ tal over en periode på få måneder, kan tallene betragtes
mindelighed i andet halvår. som tilnærmede skøn over den procentvise andel af alders­
grupper ved undervisningsårets begyndelse.
Det er vigtigt at bemærke, at i de tilfælde, hvor der findes
Tabel 2 — Det procentvise antal elever og studeren­ et væsentligt antal elever og studerende med uangiven al­
de efter undervisningsniveau der i tabel 4, vil man muligvis underestimere den procentvi­
se andel, ¡det det ikke er muligt at skaffe sig oplysninger
Denne tabel er direkte afledt af oplysningerne i tabel 1 og om, hvorvidt de manglende studerende er i alderen 15 —
indeholder en inddeling efter procentsatser. 24 år eller ikke.
Tabel 6 — Det procentvise antal piger på andet un­
Tabel 3 — Udviklingen antallet af elever og stude- dervisningsniveau (andet år) og tredje undervisnings­
rende niveau
Tabellen er afledt direkte af oplysningerne i tabel 1 og viser Oplysningerne denne tabel er direkte afledt af oplysnin-
udviklingen i antal på hvert niveau, hvor 1976/1977 = gerne i tabel 1.
6 Bemærk, at for hver 100 drenge fødes der 95 piger. tredje niveau. Inddelingen af studieområder følger ISCED i
henhold til nedenstående skema: G
Tabel 7 — Elever og studerendes andel af den samle­ Humaniora
- Humaniora (522, 622, 722) de befolkning
— Religion og teologi (526, 626, 726)
Disse procentsatser opstår ved at dividere tallene i tabel 1
med den skønnede befolkning den T. januar i det Pædagogik og uddannelse af lærere
pågældende undervisningsår. — pædagogik oge af lærere (514, 614, 714)
Kunst
Tabel 8 — Udenlandske elever og studerende efter
— Kunst og brugskunst (518, 618, 718)
undervisningsniveau — Arkitektur og byplanlægning (558, 658, 758)
Oplysningerne i denne tabel angiver antallet af elever og
Jura
studerende af udenlandsk nationalitet på de forskellige ni­
— Jura (538, 638, 738)
veauer i værtslandene. Der foreligger ikke oplysninger for
samtlige år eller samtlige lande, men der foreligger i almin­ Samfundsvidenskab
delighed oplysninger i de, hvor andelen af udenland­
— Samfunds- og adfærdsvidenskab (530, 630, 730)
ske elever og studerende er væsentlig. Tallene for Det fo­
— Handel og virksomhedsledelse (534, 634, 734)
renede Kongerige er skønnet på grundlag af stikprøveun­ — Husholdningslære (566, 666, 766)
dersøgelsen vedrørende arbejdsstyrken. I denne tabel er — Uddannelse inden for servicesektoren (578)
Grækenland udeladt på grund af manglende oplysninger, — Information og dokumentation (584, 684, 784)
men der henvises til tabel 10 fsv. angår antallet
af udenlandske studerende i Grækenland på tredje niveau i
Naturvidenskab
1981/1982.
— Matematik og datalære (546, 646, 746)
Ingeniørvidenskab
Tabel 9 — Udenlandske elever og studerendes — Industriproduktion og lign. (552)
andel af samtlige elever og studerende — Ingeniørvidenskab (554, 654, 754)
— Transport og telekommunikation (570)
Tabellen er afledt ved at dividere tallene i tabel 8 med talle­
ne i tabel 1. Lægevidenskab
— Lægevidenskab (550, 650, 750)
Landbrug, skovbrug og fiskeri Tabel 10 — Udenlandske elever og studerende efter
— Landbrug,g og fiskeri (562, 662, 762) nationalitet
Andet
Denne tabel indeholder oplysninger om de udenlandske
— Andet (589, 689, 789)
elevers og studerendes nationalitet, hvor disse foreligger
for det seneste år før trykketidspunktet. Det forenede Kon­
Der er desuden foretaget en skelnen mellem studerende, gerige er udeladt, da der ikke foreligger data for noget år.
som følger ISCED's niveau 5 (undervisning på tredje ni­
veau, 1. trin, som' fører til en grad, der ikke svarer til en
førstedel på et universitet) og ISCED's niveau 6 og 7 (un­
Tabel 11 — Elever, som lærer et fremmedsprog dervisning på tredje niveau, 1. trin, som fører til en første­
del på et universitet eller en lignende grad, og undervisning
I denne tabel registreres de elever, der lærer et frem­ på tredje niveau, 2. trin, som fører til en højere universi­
medsprog under de studier, der går forud for tredje niveau, tetsgrad eller tilsvarende).
uanset studiernes varighed og betydning.
Der gøres opmærksom på, at der er mindre afvigelser mel­
Der gøres opmærksom på, at de elever, der i Belgien følger lem totalerne i denne tabel og i tabel 1, idet nogle studen­
den franskprogede undervisning, ligeledes lærer neder­ ter mangler eller er indskrevet på mere end et studium.
landsk og omvendt, ligesom undervisningen i Luxembourg
kræver kendskab til både fransk og tysk.
Tabel 13 — Elever og studerende efter undervis­
Der foreligger ikke oplysninger for Nederlandene, Det fore­ ningsform i de enkelte medlemsstater
nede Kongerige og Grækenland. I de øvrige lande foreligger
der ikke oplysninger for samtlige år.
I disse tabeller (en for hvert land) registreres antallet af ele­
ver og studerende efter undervisningsformer i de enkelte
medlemslande og angives klassificering efter niveau. Ni­
Tabel 12 — Studerende på tredje undervisningsni­ veauernes fordeling fremgår af de andre tabeller i dette
veau efter undervisningsområde bind. Man skal minde om, at der i en række lande er blevet
indført nye undervisningsformer i de senere år, og at andre
er blevet indskrænket eller afskaffet, hvorfor klassificerin­Tabellen indeholder en fordeling over de studerende, der i
gerne i dette bind kun tilnærmelsesvis er de samme som løbet af reference-året er indskrevet på institutioner på Indtil 1979/1980 (se undtagelser nedenfor) omfatter dem, der er anvendt i de foregående år. Man har dog
oplysningerne offentlige og private skoler; fra 1980/1981 bestræbt sig på i videst muligt omfang at sikre sammenlig­
omfatter de kune skoler. neligheden.
Førskoleniveau — private skoler er ikke medtaget i
1975/1976 og 1976/1977. Del­Tabel 14/15 — Statistik vedrørende lærerpersonalet
tidslærere angives ikke særskilt før
1981/1982. I princippet skulle der være relativ overensstemmelse mel­
Deltidslære er omfattet af angivelser­lem antallet af lærere i tabellerne 14 og 15 og antallet af
ne for fuldtidslærere indtil 1978/79. fuldtidselever i de foregående tabeller. I realiteten kan man
ikke gå ud herfra, idet der er strukturelle og administrative 1. niveau — omfatter lærere på førskoleniveau i private
forskelle i medlemslandenes uddannelsessystemer og pro­ skoler i 1975/1976 og 1976/1977.
blemer med indsamling af oplysningerne. Tallene kan der­
for kun bruges med væsentlige forbehold.
2. niveau — Deltidslærere er omfattet af angivelserne for
fuldtidslærere fra 1977/1978 til 1979/1980.
Af problemer i forbindelse med indsamling og præsentation
af statistik vedrørende lærerpersonalet kan nævnes: I 1982/1983 var antallet af lærere på private skoler:
— i flertallet af medlemslandene bygger centraladmini­ — førskoleniveau: 10 804 (heraf 9 759 kvinder) uden
strationens oplysninger om antallet af lærere udeluk­ nærmere angivelser fuldtids eller deltids.
kende på skolernes indberetninger, og i nogle tilfælde
— 1. niveau: 28 033 (heraf 25 322 kvinder) uden angives lærernes køn og niveau ikke i disse indberetnin­
nærmere angivelser fuldtids eller deltids. ger (eller niveauerne angives ikke på samme måde), el­
ler der skelnes ikke mellem fuldtids- og deltidslærere.
— »Augmentation«: 231 (heraf 209 kvinder) uden
nærmere angivelser fuldtids eller deltids.
— På en række skoler undervises der på flere niveauer, og
nogle lærere underviser også på flere niveauer. — 2. niveau: 84 094 uden angivelse af køn eller fuld- og
deltidsbasis.
— Nogle lærere underviser på flere skoler, hvilket kan
medføre dobbelttælling.
Italien
— I nogle lande er der ansat vikarer. De kan være ansat på
Lærere på specialskoler er udeladt. fuldstids- eller deltidsbasis; deltidslærere kan i perioder
arbejde på fuldtidsbasis.
Nederlandene — Den statistiske behandling af lærere, medhjælpende
elever og praktikanter er ikke harmoniseret landene
Førskoleniveau omfatter »Kleuteronderwijs« ¡mellem. Det samme gælder den statistiske behandling
af personer, som både udfører undervisnings- og admi­
1. niveau omfatter »Gewoon lager onderwijs« og »Buiten­nistrativt arbejde, f. eks. rektorer, forstandere mv.
gewoon ondlerwijs«
— I nogle skoler undervises fuldtids- og deltidselever på
2. niveau omfatter »Algemeen voortgezet onderwijs«,
samme hold. Dette udgør ikke noget særligt problem i »Lager technisch onderwijs«, »Middelbaar technisch
forbindelse med lærerstatistikken, men begrænser
onderwijs« og »Huishoud- en nijverheidonderwijs«.
sammenligneligheden med elevstatistikkerne.
Fra 1978/1979 er der risiko for, at der er foretaget dob­
Eurostat har modtaget nedenstående oplysninger til angi­ belttælling af lærere på 2. niveau.
velserne i tabel 14 og 15
Luxembourg
Forbundsrepublikken Tyskland
Indtil 1977/1978 er lærerne på de internationale skoler
udeladt; de er medtaget fra 1978/1979.
1. niveau omfatter lærere i »Grundschulen, Hauptschulen
und Sonderschulen«
Det forenede Kongerige 2. niveau omfatter lærere i »Realschulen, Gymnasien, Ge­
samtschulen und berufsbildende Schulen«.
Oplysningerne omfatter offentlige og private skoler i Eng­
land, Wales og Nordirland, men kun offentlige skoler i
Skotland.
Frankrig
Lærere på førskoleniveau er omfattet af 1. niveau.
Oplysningerne omfatter »titulaires«, »stagiaires«, »rem­
plaçants« og »suppléants«, men ikke »auxiliaires« på 2. niveau omfatter ikke »Further education«. Denne omfat­
førskoleniveau og første niveau. På andet niveau omfatter tede i 1982/1983 64 173 fuldtidslærere (heraf 17 109
de »titulaires« og »non titulaires«, men ikke »Maîtres- kvinder) og 33 507 deltidslærere (heraf 8 912 kvinder),
auxiliaires sur crédit de remplacement«. som underviste på 2. niveaus 2. trin.
8