Education statistics 1970-1975

-

Documents
202 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Education policy
Population and social conditions

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 31
Langue Français
Signaler un problème

OPEENNES ­ STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES ­ STATISTISCHES AMI
HAFTEN ­ ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ­ BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EURo|
TATISTISKE DEPARTEMENT FOR DE E"ROPÆISKE FÆ LLESSKABER ­OFFICE STATISTIQUE DES COMML
TICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES ­STATISTISCHES AMT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCH|
LLE COMUNITÀ EUROPEE ­ BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ­ DET ST
EUROPÆ ISKE FÆ LLESSKABER ­ OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ­ STATISTI]
IMMUNITIES ­ STATISTISCHES AMT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN ­ ISTITUTO STATISTICO DELI
J VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ­ DET STATISTISKE DEPARTEMENT FOR DE [
DFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ­ STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COI
" DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN ­ ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ­ BÙREAul
ESE GEMEENSCHAPPEN ­ DET STATISTISKE DEPARTEMENT FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ­ c|
­. EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ­ OFFICE STATISTIQUE DES COMMUl
COMMUNITIES ­ STATISTISCHES AMT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCÍ
EAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ­ DET S|
­ OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ­ STATIST TATISTISKE
MT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN ­ ISTITUTO STATISTICO DEL| ICAL OFFIC
)PESE GEMEENSCHAPPEN ­ DET STATISTISKE DEPARTEMENT FOR DE LE COMUNI
NAUTES EUROPEENNES ­STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN ΟΟΛ JROPÆIS
ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ­ BUREAU V|
ISKE DEPARTEMENT FOR DE EUROPÆISKE FÆ LLESSKABER ­ OF eurostat IFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES ­STATISTISCHES AMT DE
CTATiCTiri / r»r­n ΓΙΙΠΛΠΓ Π Ι ΙΠΓΛΜ i/~\r^n πι
)FFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES ­"STATISTISCHES AMT DER EUROPAISCHEN
JNITÀ EUROPEE ­ BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ­DET STATISTISKE
SKE i ■ OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ­ STATISTICAL OFFICE
­ STATISTISCHES AMT DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN ­ ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNIT
iTATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ­ DET STATISTISKE DEPARTEMENT FOR DE EUROPÆ ISK|
UE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ­ STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
ISCHEN GEMEINSCHAFTEN ­ ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ­BUREAU VOOR DE ST/
NSCHAPPEN ­ DET STATISTISKE DEPARTEMENT FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ­OFFICE STATIST
QUE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ­ STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES ­ STATISTISCHES AMT DER EUROPÄISl
:HE N GEMEINSCHAFTEN ­ ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ­ BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSC
HAPPEN ­ DET STATISTISKE DEPARTEMENT FOR DE EUROPÆ ISKE FÆ LLESSKABER ­ OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTES EUROPE
UNDERVISNINGSSTATISTIKKER
BILDUNGSSTATISTIK
EDUCATION STATISTICS
1970­1975
STATISTIQUES DE L'ENSEIGNEMENT
STATISTICHE DELL'EDUCAZIONE
ONDERWIJSSTATISTIEK DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS STATISTISKE KONTOR
STATISTISCHES AMT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
eurostat ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
Luxembourg-Kirchberg, Boîte postale 1907 — Tél. 430 11 Télex: Comeur Lu 3423
1049 Bruxelles, Bâtiment Berlaymont, Rue de la Loi 200 (Bureau de liaison) — Tel 735 80 40
Denne publikation kan fås gennem de salgssteder, som er nævnt på omslagets tredje side i dette hæfte.
Diese Veröffentlichung ist bei den auf der dritten Umschlagseite aufgeführten Vertriebsbüros erhältlich.
This publication is obtainable from the sales agents mentioned on the inside backcover.
Pour obtenir cette publication, prière de s'adresser aux bureaux de vente dont les adresses sont indiquées à la
e3 page de la couverture.
a Per ottenere questa pubblicazione, si prega di rivolgersi agli uffici di vendita i cui indirizzi sono indicati nella 3
pagina di copertina.
Deze publikatie is verkrijgbaar bij de verkoopkantoren waarvan de adressen op biz. 3 van het omslag vermeld zijn. UNDERVISNINGSSTATISTIKKER
BILDUNGSSTATISTIK
EDUCATION STATISTICS
1970-1975
STATISTIQUES DE L'ENSEIGNEMENT
STATISTICHE DELL'EDUCAZIONE
ONDERWIJSSTATISTIEK
Manuskript afsluttet i april 1977 t abgeschlossen im April 1977
Manuscript completed in April 1977
Manuscrit terminé en avril 1977
Manoscritto terminato in aprile 1977
Manuscript in april 1977 afgesloten Bibliografiske data er at finde bagest i denne publikation
Bibliografische Daten befinden sich am Ende der Veröffentlichung
A bibliographical slip can be found at the end of this volume
Une fiche bibliographique figure à la fin de l'ouvrage
Una scheda bibliografica figura alla fine del volume
Bibliografische data bevinden zich aan het einde van deze publikatie
Indholdsgengivelse kun tilladt med angivelse af kilde
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis gestattet
Reproduction of the contents of this publication is subject to acknowledgment of the source
La reproduction des données est subordonnée à l'indication de la source
La riproduzione del contenuto è subordinata alla citazione della fonte
Het overnemen van gegevens is toegestaan mits duidelijke bronvermelding
Printed in Belgium 1977
Kat./cat: CA-22-76-043-6A-C Undervisningsstat ¡stikker
1970/71 — 1975/76 Forord
De europæiske Fællesskabers statistiske Kontor har allerede gentagne gange i denne serie offentlig­
gjort tal vedrørende undervisningen. Ifølge det nye publikationsprogram skal der for fremtiden udar­
bejdes et årligt værk om uddannelsesstatistik.
Denne publikation omhandler skole- og universitetsundervisningen og dækker den periode, der går fra
skoleåret 1970/71 til skoleåret 1975/76. Den indeholder et antal nye oplysninger i forhold til tid­
ligere publikationer, hvoraf den sidste dækker perioden mellem skoleårene 1962/63 og 1972/73.
Det område, der behandles, er således blevet udvidet til at omfatte udenlandske elever, oplæring i
fremmede sprog og vejledning af de studerende; det har ligeledes været muligt at gøre et første
forsøg på at fordele eleverne efter alder. Desuden offentliggør EUROSTAT for første gang en har­
moniseret analyse af de beløb, som medlemsstaternes offentlige institutioner anvender til finansiering
af skole- og universitetsuddannelsen.
Det bør imidlertid understreges, at strukturerne i uddannelses-systemerne er meget forskellige fra det
ene EF-land til det andet. De er desuden i konstant udvikling. Dette gør det nødvendige harmoni-
seringsarbejde særligt vanskeligt og bevirker, at nogle af analyserne endnu har karakter af forsøg.
Alle tal fremlagt i denne publikation er blevet sammenfattet efter en metodologi udarbejdet af ar­
bejdsgrupper sammensat af nationale eksperter, som også har stået for indsamlingen og fremsen­
delsen. Uden deres aktive medvirken ville dette arbejde ikke have været muligt, og jeg vil gerne takke
dem varmt herfor.
Det bør desuden bemærkes, at det arbejde, der for øjeblikket finder sted i EUROSTAT, giver håb om,
at der snart vil komme en lignende publikation, som kommer til at omhandle de mennesker, der er
under uddannelse uden for skolesystemet, samt omkostningerne ved denne form for uddannelse.
Denne publikation er under ledelse af frk. H. Fürst, leder af den særlige afdeling »Beskæftigelses- og
Undervisningsstatistik«, udarbejdet af hr. R. Prado assisteret af hr. C. Kirchen.
r tkp
J. MAYER
Luxembourg, ultimo april 1977. Indholdsfortegnelse
Undervisningen fra 1970 til 1975
1. Udviklingen i den uddannelsessøgende befolkning 9
11 2. Udenlandske elever
3. Eksamensbeviser 11
12 4. Det offentliges udgifter til uddannelse
Metodologiske bemærkninger 13
A. Elever, studerende og lærere 13
B. Det offentliges udgifter til uddannelse 15
Oversættelse af betegnelserne for de forskellige undervisningsformer 17
Arbejdsgruppernes sammensætning 193
1. »Undervisningsstatistik« 193
2. »Udgifter til undervisning« 194
Statistisk del — Liste over tabeller 121
I. Samlet antal elever og studerende
Tabel 1 Fordelingen af uddannelsessøgende efter niveau — %
I alt/drenge/piger — 1970/71 til 1975/76 124
Tabel Udviklingen i antallet af uddannelsessøgende efter niveau —
1970/71 = 100 — 1 alt/drenge/piger — 1970/71 til 1975/76 126
Tabel Uddannelsessøgende efter undervisningsform og -niveau
Absolutte tal — I alt/piger — 1970/71 til 1975/76
BR Deutschland 128
France 130
Italia2
Nederland4
Belgique/België6
Luxembourg
United Kingdom 14
Ireland
Danmark
Tabel Fordelingen af uddannelsessøgende efter alder
% — I alt — 1970/71 og 1975/76
Tabel Fordelingen af elever pã 3. niveau efter studieområde
% — I alt — 1970/71 og 1975/768
Tabel Skoleelever, der lærer et fremmed sprog
Absolutte tal — I alt — 1970/71 og 1975/76 150 Tabel 7 : Skoleelever efter region og undervisningsniveau
Absolutte tal — I alt — 1970/71 til 1975/76
BR Deutschland 152
France3
Italia5
Nederland7
Belgique/België8
United Kingdom9
Ireland 160
Danmark1
II. Udenlandske elever og studerende
Tabel 8 : Udenlandske skoleelever efter undervisningsform og -niveau — Ab­
solutte tal — I alt/piger — 1970/71 til 1975/76 164
BR Deutschland og France, 16
Nederland og Belgique/België,6
Luxembourg8
Tabel 9 : Udenlandske studerende efter undervisningsform — Absolutte tal
I alt/piger — 1970/71 til 1975/76 170
Tabel 10:e uddannelsessøgende efter nationalitet og undervis­
ningsniveau — % — I alt — 1970/71 til 1975/76 * 172
Tabel 11 : Udenlandske udannelsessøgende efter region og undervisnings­
niveau — Absolutte tal — I alt — 1975/76
III. Antal lærere
Tabel 12: Lærerpersonale — Absolutte tal/l alt/kvinder — 1970/71 til
1975/76 181
Tabel 13:e på første og andet niveau — Absolutte tal
I alt/kvinder — 1970/71 til 1975/76 182
Tabel 14: Fordelingen af lærerpersonalet på første og andet niveau efter køn
— % — Mænd /kvinder — 1970/71 til 1975/764
IV. Undervisningsudgifter
Tabel 15: Det offentliges udgifter til uddannelse — 1973 188
Tabel 16: Fordelingen af det offentliges udgifter til uddannelse efter udgifter­
nes art — % — 1973
Tabel 17:n af interne undervisnings- og administrationsudgifter —
% — 1973 18
Tabel: Fordelingen af de samlede uddannelsesudgifter efter niveau — %
— 1973 190
Tabel:n af de interne undervisnings- og administrationsomkost­
ninger efter niveau — % — 1973 19
Tabel 20: Fordelingen af overførsler uden for det offentlige efter niveau — %
— 1973
Tegn og forkortelser
: foreligger ikke
- findes ikke
* skøn foretaget af EUROSTAT
# nationalt skøn
8