Notice Téléphone sans fil Sanyo  CLT-9950
52 pages
Français

Notice Téléphone sans fil Sanyo CLT-9950

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

Notice utilisateur, mode d'emploi du modèle 'CLT-9950' de marque 'Sanyo'

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 98
Langue Français

LC9T59 0RF2 dn /8/900 :345P MP gaMANUEL D’INSTRUCTIONS

e1C L T - 9 9 5 0

Téléphone sans fil à
étalement numérique du spectre
900 MHz avec Gestion des appels

I6P9ADA8D
8YPhVT zbT QbeR#fabTi Sl RecQadq fTdSPdj Pl ceadi -1 YTlhTi PmPdj
SÕljabaiTh RT jqbqfYedT iPdi Uab felh bP fhTcarhT Ueai(
nnn(iPdpeRPdPSP(Rec

LC9T59 0RF2 dn /8/900 :345P MP ga e2I n t r o d u c t i o n
Eåkhbhs`shnmr ontq unsqd `bg`s c”tm såkåognmd r`mr ehk BKS,884/-
Bd såkåognmd ` åså bnmãt ontq noshlhrdq k` eh`ahkhså+ k` ctqåd ds kdr odqenql`mbdr+ fqábd Ü
k` sntsd cdqmhçqd sdbgmnknfhd cd k”ås`kdldms mtlåqhptd ct rodbsqd 8// LGy-
LSTT bÕcPfPhfgPlhTT : ab8 hTqhTjbP

aSdPTdii a blbld iQjlhjP SjÕaTeodfib aURaVPjlahePdd(j SPdi RT cPdlTb fTlmTdj SaUUqhTh

C a r a c t é r i s t i q u e s
l
Sdbgmnknfhd cd k”ås`kdldms mtlåqhptd ct rodbsqd 8// LGy
l
Fdrshnm cdr `oodkr)9 hcdmshehb`shnm cd k”`oodk`ms+ `eehbg`fd c”`oodk dm `ssdmsd ds noshnmr
c”`oodk dm `ssdmsd
l
)
K
R
hr
dq
s
u
d
h

b
c
d
d
r
r
c

h
c
ro
n
n
m
m
m
ha
å
kd
d
r
r
l
c
n
d
x

d
4
m
/
m
`
`m
o
s
o
`a
d
n
k`
mm
m
d
sr
ldms `t qård`t-
l
Sntbgd cd enmbshnm cd qård`t oqnfq`ll`akd
l
Unx`ms cd anísd unb`kd
l
@eehbg`fd qåsqnåbk`hqå rtq bnlahmå+ 2 khfmdr+ 05 b`q`bsçqdr
ll
BQnåoldaqhsmnhåq Üd bckd` 1uh/d mq ånblk`rhq.åmtlåqnr
ll
@Qdtsbnnmlnolnhrdh s6h innm tcqdr rd 2m cldqnmchdd qcr” `mstsdlmåsqdn.r5 gdtqdr dm lncd cd bnmudqr`shnm
ll
@Ae`ekh`bxg``ffdd `ctds kn` llh`mshtpstdqdh.d cl”``motoddkk 1/ b`m`tw
l
Bnlonrhshnm Ü hlotkrhnmr.snm`khsår
l
Såkårhfm`k.knb`khr`shnm ct bnlahmå
ll
@Bsns`lblgd` cmdc bddr hcmds utqndk tdsl odq hcrtd oo`nuthqk kbn`mr dps tcdd r` rnmmdqhd
ll
BOdntls rod` eshhwadkqd ``tu dlb t`qoo`qdhk `tchshe
EP jTRYdebeVaT ST bÕqjPbTcTdj dlcqhaglT Sl ifTRjhT( 9MM )5,, FCz
o`rrd o`q tmd
a`mcd cd eqåptdmbd oktr k`qfd+ `t khdt cd k` rdtkd a`mcd åsqnhsd rdqu`ms `tw sq`mrlhrrhnmr
bmntmluådqqhrp`tshdnr mrrs `råmbct`qqhcr- åNdmr + noaqs`hsdhmpst `dhmlrhd tmms rr`nmm rm htmsldqåeqåhqpdtmd bbdk `chqd+ kt` mod` kqns mc”f`ttds qodnrq ssååkdå dos gcndmrdr
r`mr ehk nt `oo`qdhkr cd sq`mrlhrrhnm q`chn cd 8// LGy-
eKnd mbb`smhn`km k dc od kbtnr cbk``fhqd dcrds r`åtbsntqlhs`å sbhgpnthdrhls k”dtmms crådkrd 5bs4h n/m/m/ åb onnctdqr bmgt`lptåqdh spqt`dmrr olnhrtrq hkdnm- K`
bnlahmå ds kd onrsd cd a`rd-
Bdr enmbshnmr qdmenqbdms k` råbtqhså cd unsqd såkåognmd ds dloébgdms kd o`rr`fd c”`oodkr
mnm `tsnqhrår Ü k` rthsd c”tmd `bshu`shnm ct såkåognmd o`q c”`tsqdr `oo`qdhkr-

LC9T59 0RF2 dn /8/900 :345P MP ga e3Commandes et fonctions

0-

@msdmmd ct bnlahmå
1- Bntudqbkd cd oqhrd ontq b`rptd
2

Bnlo`qshldms Ü ohkdr
3-

O`uhkknm
4-

@eehbg`fd Ü BK
5- Sntbgd cd bnmudqr`shnm.ehm c”`oodk
'S@KJ.DMC(
6-Sntbgd ct qård`t cd rdquhbd
'RDQUHBD.LDMT(
7-Sntbgd cd snm`khså ds btqrdtq f`tbgd
'
Q
.SNMD.(
8-Sntbgd cd qdbnlonrhshnm.o`trd
'QDCH@K.O@TRD(

0/-Sntbgd cd lålnhqd 'LDLNQX(
00-Sntbgd cd qdutd cdr `oodkr.unktld
'B@KK QDUHDV.UNKTLD.(
01- Lhbqnognmd
02- Sbnntlbgldt cs”`hscddtmq s'heBhb@`KsKh HnCm .cEd Kk”@`oRoGd(k`ms.
03-

Sntbgd cd btqrdtq cqnhs '
#)
(
04-

Sntbgd cd råkdbshnm 'RDKDBS(
05-Sntbgd c”dee`bdldms 'CDKDSD(
06-Sntbgd cd a`k`x`fd 'RB@M(
07-Sntbgd cd qdutd cdr `oodkr.unktld
'B@KK QDUHDV.UNKTLD.(
08-Oknsr cd bg`qfd ct bnlahmå

CLT9950 FR 2nd 8/9/00 3:54 PM Page 4

1/-Rtoonqs hmeåqhdtq
10-Bqnbgds cd lnms`fd ct bnlahmå
11- Oknsr cd bg`qfd ct onrsd cd a`rd
12- Sntbgd cd såkårhfm`k.knb`khr`shnm
'O@FD.EHMC(
13-Unx`ms cd bg`qfd.dm tshkhr`shnm
'BG@QFD.HM TRD(
14-Unx`ms cd anísd unb`kd
15-@msdmmd ct onrsd cd a`rd
16-Råkdbsdtq hlotkrhnmr,snm`khsår
17- @khldms`shnm BB
18- Oqhrd ontq bnqcnm såkåognmhptd

LC9T59 0RF2 dn /8/900 :345P MP ga e5TABLE DES MAT I È R E S
Hmsqnctbshnm.B`q`bsåqhrshptdr------hmsåqhdtq cd k` o`fd bntudqstqd
Bnll`mcdr ds enmbshnmr---------------hmsåqhdtq cd k` o`fd bntudqstqd
IhqfPhPjaUi
… khqd dm oqdlhdq khdt -----------------------------------------------------------------------------1
Ås`od 0 9 Dw`ldm ct bnmsdmt cd k` anísd --------------------------------------2
Ås`od 1 9 Hmrs`kk`shnm ct onrsd cd a`rd -------------------------------------------3
Tshkhr`shnm rtq atqd`t-----------------------------------------------------------4
Lnms`fd `t ltq ct onrsd cd a`rd ---------------------------------6
Ås`od 2 9 Oqåo`q`shnm ct aknb,ohkdr --------------------------------------------------8
OjabaiPjaed ST QPiT
Bnlldms e`hqd tm `oodk -------------------------------------------------------------------00
Bnlldms qdbdunhq tm `oodk -------------------------------------------------------------02
@oodk dm `ssdmsd------------------------------------------------------------------------------------02
Bk`uhdq åbk`hqå-----------------------------------------------------------------------------------------03
A`k`x`fd--------------------------------------------------------------------------------------------------03
Qåfk`fd ct unktld cd k` rnmmdqhd ds ct o`uhkknm -----------------------03
Qdbnlonrhshnm c”tm mtlåqn ------------------------------------------------------------04
LqfThjeahT
Lålnqhr`shnm cdr mtlåqnr cd såkåognmd ds cdr mnlr ----------06
@oodkr Ü o`qshq ct qåodqsnhqd -----------------------------------------------------------08
Lnchehb`shnm c”tm mnl nt c”tm mtlåqn
cd såkåognmd lålnqhrå

---------------------------------------------------------------------10
Dee`bdldms c”tm mnl nt c”tm mtlåqn
cd såkåognmd lålnqhrå --------------------------------------------------------------------12
ISTdjaUaRPjaed ST bÕPffTbPdj
Hcdmshehb`shnm cd k”`oodk`ms --------------------------------------------------------------13
Pt`mc kd såkåognmd rnmmd --------------------------------------------------------------15
Uhrt`khr`shnm cd k` khrsd cdr `oodk`msr ------------------------------------------16
Dee`bdldms cd cnmmådr c`mr k` khrsd cdr `oodk`msr -----------------17
Tshkhr`shnm cd k` khrsd cdr `oodk`msr -----------------------------------------------2/
Tshkhr`shnm cd k”`eehbg`fd c”`oodk dm `ssdmsd --------------------------------21
OjabaiPjaed PmPdRqT
Khrsd cdr enmbshnmr--------------------------------------------------------------------------------22
@bbçr Ü tmd anísd unb`kd--------------------------------------------------------------------23
Såkårhfm`k------------------------------------------------------------------------------------------------24
@bbçr `tw enmbshnmr c”`oodk--------------------------------------------------------------25
Enmbshnmr c”`oodk oqåoqnfq`llådr------------------------------------------------26
Oqnfq`ll`shnm cd mntudkkdr enmbshnmr------------------------------------------27
Noshnmr c”`oodk dm `ssdmsd-----------------------------------------------------------------3/
9amThi
Bg`mfdldms ct bncd cd råbtqhså mtlåqhptd -----------------------------30
Ehw`shnm cd k”`ss`bgd cd bdhmstqd -----------------------------------------------------31
B`rptd såkåognmhptd -------------------------------------------------------------------------31
@khldms`shnm åkdbsqhptd ---------------------------------------------------------------------32
Dmsqdshdm ct såkåognmd ----------------------------------------------------------------------32
9qfPddPVT

------------------------------------------------------------------------------------------------33
LTdiTaVdTcTdji jTRYdaglTi
--------------------------------------------------------------34
BPhPdjaT

---------------------------------------------------------------------------------------------------35
MPdpe ilh fbPRT( M(H(M( )
----------------------------------------------------------------------36

F p
b
F Pd OS c

EdSTScFdSaV MN HFcN

IN pbAd a bS N
MNN pVT
F
p ÕT dV d SOSIFdSaV MN
Ed
S
T
F
vc F V Sd I N a V

2N vbS c

F1

LC9T5902F

F Rn2 d8 9/0/ 03 5: 4MP aPeg6 P R É PA R AT I F S
À lire en premier lieu
Hk e`ts hmrs`kkdq kd såkåognmd r`mr ehk `u`ms cd k”tshkhrdq- Udthkkdy oqnbåcdq bnlld rths 9

Étape 1
(page 3)
Cåa`kkdy ds dw`lhmdy kd såkåognmd ds kdr `bbdrrnhqdr-

Étape 2
(pages 4 à 8)
Bgnhrhrrdy kd ldhkkdtq dmcqnhs ontq hmrs`kkdq kd
onrsd cd a`rd-

IeijT ST QPiT

Étape 3
(pages 9 à 10)
Hmråqdy kd aknb,ohkdr c`mr kd bnlahmå- Hk e`ts
bg`qfdq kd aknb,ohkdr odmc`ms `t lnhmr 04 gdtqdr
`u`ms c”tshkhrdq kd såkåognmd-

8ecQadq

8eST ST iqRlhajq dlcqhaglT
Bd såkåognmd r`mr ehk bnlonqsd tm bncd cd råbtqhså mtlåqhptd pth dloébgd k”`bbçr
mnm `tsnqhrå `t onrsd cd a`rd- Bd bncd dloébgd pthbnmptd cd e`hqd cdr `oodkr o`q
k”hmsdqlåch`hqd cd unsqd onrsd cd a`rd+ Ü o`qshq c”tm `tsqd bnlahmå-
Pt`mc untr bg`qfdy kd aknb,ohkdr ontq k` oqdlhçqd enhr+ tm bncd cd råbtqhså `kå`snhqd
oqnsçfd `tsnl`shptdldms kdr bnlltmhb`shnmr dmsqd kd onrsd cd a`rd ds kd bnlahmå-
Rh untr cårhqdy lnchehdq bd bncd cd råbtqhså+ rthudy kdr hmrsqtbshnmr Ü k` o`fd 30-

LC9T59 0RF2 dn /8/900 :345P MP ga e7P R É PA R AT I F S
Examen du contenu de la boîte
@rrtqdy,untr c”`unhq ahdm qdãt kdr bnlonr`msr rthu`msr c`mr k` anísd-

¥ IeijT ST QPiT

¥7beR#fabTi
hTRYPhVTPQbT
(M6GYH /DL#2,,66E)
¥FPdlTb SÕadijhlRjaedi

¥8ecQadq

¥8ehSed jqbqfYedaglT( -)

¥6SPfjPjTlh 86
(69#.-,)

¥fMellfh flejahbja aidPUjqaehadT illhh
QlhTPl Tj Pl clh

¥6jjPRYT ST
RTadjlhT

3F

LC9T5904F

F Rn2 d8 9/0/ 03 5: 4MP aPgP R É PA R AT I F S

e8Installation du poste de base
Åuhsdy cd ok`bdq kd såkåognmd Ü oqnwhlhså c”tm `oo`qdhk åkdbsqhptd sdk pt”tm qåeqhfåq`sdtq
tm nqchm`sdtq+ tm såkåuhrdtq nt tmd k`lod ektnqdrbdmsd+ pth ontqq`hs dmfdmcqdq cdr
o`q`rhsdr nt qåcthqd k` onqsåd cd bnlltmhb`shnm cd bd såkåognmd r`mr ehk-
IheRqST zReccT ilaj:
£ Bgnhrhrrdy kd ldhkkdtq dlok`bdldms onrrhakd
£ Q`bbnqcdy kd onrsd cd a`rd
£ Bgnhrhrrdy kd lncd cd bnlonrhshnm

+

Remarques :
•Installez le téléphone près d’une prise téléphonique et d’une prise de courant non
commutée.
•Assurez-vous d’avoir assez de place pour déployer complètement l’antenne du poste de
base à la verticale.
•Vous pouvez poser le poste de base sur un bureau ou sur une table, ou le monter sur une
plaque murale standard.

LC9T59 0RF2 dn /8/900 :345P MP gaP R É PA R AT I F S

e9Utilisation sur un bureau
Raccordement du
poste de base
Rh untr cårhqdy `bbqnbgdq kd onrsd
oc`d fad` r6d- `t ltq+ o`rrdy Ü k`

Remarque :
Quand vous branchez le cordon électrique, assurez-vous qu’il ne pose aucun risque
d’accrochage, d’incendie ou de secousse électrique. Évitez tout endroit où le cordon
pourrait s’érailler.
-
Hmråqdy kd rtoonqs hmeåqhdtq c`mr kdr edmsdr ct onrsd cd a`rd-
.
Aq`mbgdy k` odshsd ehbgd cd k”`c`os`sdtq B@ c`mr k` oqhrd
DC IN 9V
ds rnm bnqcnm
c`mr tmd oqhrd ltq`kd rs`mc`qc B@ cd 01/ unksr- Dmrthsd+ cåoknxdy k”`msdmmd Ü k`
udqshb`kd-
/
Aq`mbgdy kd bnqcnm såkåognmhptd c`mr k` oqhrd
TEL LINE
ds c`mr tmd oqhrd
såkåognmhptd-
Remarque :
Pour assurer un bon chargement du combiné, le support inférieur doit être fixé
en place.

5F

LC9T5906F

F Rn2 d8 9/0/ 03 5: 4MP aPgP R É PA R AT I F S

e01Remarques :
•Utilisez uniquement l’adaptateur CA AD-210 fourni. N’utilisez aucune autre sorte
d’adaptateur.
•Branchez l’adaptateur CA dans une prise de courant non commutée.
•Placez le poste de base près d’une prise de courant CA, pour pouvoir débrancher facilement
l’adaptateur CA.
•Si votre prise téléphonique n’est pas modulaire, consultez votre compagnie de téléphone.

Choix du mode de composition

Dm enmbshnm cd unsqd rxrsçld cd bnlonrhshnm+ qåfkdy kd råkdbsdtq
P U L S E - T O N E
bnlld rths 9
MpijrcT ST RecfeiajaedIeiajaed Sl iqbTRjTlh
Snm`khsår
NHG:
Hlotkrhnmr
IOEM:
Ma meli dT iPmT zfPi glTb Tij bT ipijrcT ST Recfeiajaed ljabaiq:
Drr`xdy cd e`hqd tm `oodk `udb kd råkdbsdtq
P U L S E - T O N E
Ü k` onrhshnm
T O N E
-
`Rht ks`q bdnlldmls+t lmhdbs`ssdhyn,kmd r Ü” kå`s `oankrhhss+ hmndm bg`
P
m
U
f
L
d

y
S


o
E
`-r k` onrhshnm ct råkdbsdtq: