248 pages
Nederlandse

Uw sociale zekerheid wanneer u zich verplaatst in de Europese Unie

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Uw sociale zekerheid wanneer u zich verplaatst in de Europese Unie 1997 ■TTa wT 1 > I Iw. M#T^ ir Ti ^W' ' 2 r V ^ ·* -1" - \A/ori/nolononnûïrl S cnrialû 72l/ûnWerkgelegenheid & sociale zaken ■ * * * * * * * *** + ** *1 Europese Commissie 1 Sociale dialoog en sociale recht UW SOCIALE ZEKERHEID WANNEER U ZICH VERPLAATST IN DE EUROPESE UNIE Een praktische gids Bibliografische data bevinden zich aan het einde van deze publikatie. Deze publikatie is opgesteld door de Administratieve Commissie van de Europese Gemeenschappen voor de sociale zekerheid van migrerende werknemers (secretariaat: Wetstraat 200, B-1049 Brussel). Luxemburg: Bureau voor officiële publikaties der Europese Gemeenschappen, 1997 ISBN 92-827-5610-6 © Europese Gemeenschappen 1997 De in deze publikatie opgenomen teksten kunnen geheel of gedeeltelijk vrij worden overgenomen, mits de bron vermeld wordt. Printed in Germany INLEIDING In deze gids willen wij u klaar en duidelijk inlichten over uw rechten en plichten op het gebied van de so­ciale zekerheid. Zowel de communautaire voorschriften (deel I) als de nationale wetgevingen (deel II) wor­den uiteengezet. Deze inlichtingen en verwijzingen kunnen van nut zijn, telkens als u geconfronteerd wordt met het sociale-zekerheidsstelsel van een andere Lid-Staat.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 308
Langue Nederlandse
Poids de l'ouvrage 45 Mo

Uw sociale zekerheid
wanneer u zich verplaatst in de
Europese Unie
1997
■TTa
wT 1
>
I
Iw. M#T^
ir Ti ^W' ' 2 r V
^ ·* -1"
- \A/ori/nolononnûïrl S cnrialû 72l/ûn
Werkgelegenheid & sociale zaken

* * *
* *
* *
**
* +
** *
1 Europese Commissie
1
Sociale dialoog en sociale recht UW SOCIALE ZEKERHEID
WANNEER U ZICH VERPLAATST
IN DE EUROPESE UNIE
Een praktische gids Bibliografische data bevinden zich aan het einde van deze publikatie.
Deze publikatie is opgesteld door de Administratieve Commissie van de Europese Gemeenschappen voor
de sociale zekerheid van migrerende werknemers (secretariaat: Wetstraat 200, B-1049 Brussel).
Luxemburg: Bureau voor officiële publikaties der Europese Gemeenschappen, 1997
ISBN 92-827-5610-6
© Europese Gemeenschappen 1997
De in deze publikatie opgenomen teksten kunnen geheel of gedeeltelijk vrij worden overgenomen, mits de
bron vermeld wordt.
Printed in Germany INLEIDING
In deze gids willen wij u klaar en duidelijk inlichten over uw rechten en plichten op het gebied van de so­
ciale zekerheid. Zowel de communautaire voorschriften (deel I) als de nationale wetgevingen (deel II) wor­
den uiteengezet.
Deze inlichtingen en verwijzingen kunnen van nut zijn, telkens als u geconfronteerd wordt met het sociale-
zekerheidsstelsel van een andere Lid-Staat. Bijvoorbeeld als u uw beroep in het buitenland uitoefent, of als
u in een ander land van de Europese Unie gaat wonen, of als u gewoon tijdelijk in een andere Lid-Staat ver­
blijft.
Lees dus zorgvuldig de relevante hoofdstukken van deze gids vóór u zich naar een ander land van de Euro­
pese Unie of van de Europese Economische Ruimte begeeft. Want als u de buitenlandse wetgeving niet vol­
doende kent, kan u uw sociale-zekerheidsrechten geheel of gedeeltelijk verliezen.
U zult begrijpen dat deze gids enkel een overzicht kan geven. Hij kan geen volledige uiteenzetting bevatten
van de wetgeving die in elk afzonderlijk geval van toepassing is. Vraag dus gerust uitvoeriger inlichtingen bij
de instellingen die in de gids vermeld zijn.
Brussel,
september 1995 INHOUD
DEEL I — DE EUROPESE UNIE BESCHERMT HAAR BURGERS:
COMMUNAUTAIRE VOORSCHRIFTEN INZAKE SOCIALE ZEKERHEID 1
1. Waarom zijn er communautaire sociale-zekerheidsvoorschriften nodig? 3
2. Zijn die voorschriften ook op u van toepassing? 4
3. In welk land kan u een beroep doen op deze communautaire voorschriften? 5
4. Welke voorzieningen vallen onder die voorschriften? 6
5. Wat staat er in die communautaire sociale-zekerheidsvoorschriften? 7
5.1. In welk land bent u verzekerd? 8
5.2. Welke rechten en plichten heeft u in het land waar u verzekerd bent? 9
5.3. Dit moet u weten in verband met ziekte en moederschap 10
5.4. Arbeidsongevallen en beroepsziekten 12
5.5. Invaliditeit: nog steeds een probleem3
5.6. Wie betaalt mijn pensioen?5
5.7. Overlijden: uitkeringen aan nabestaanden, en overlijdensuitkeringen 17
5.8. Wat te doen bij werkloosheid?8
5.9. Gezinsbijslagen 19
6. In een notedop: uw rechten als . 20
6.1. Grensarbeider
6.2. Seizoenarbeider
6.3. Gedetacheerd werknemer
6.4. Gepensioneerde1
6.5. Student
6.6. Toerist
6.7. Niet-actieve persoon 22
6.8. Staatsburger van een derde land
7. Hoe werken die communautaire voorschriften in de praktijk? 23
7.1. De communautaire regels hebben steeds voorrang: maakt u zich dus geen
zorgen over conflicten tussen de nationale wetten en de verordeningen 2
7.2. Formulieren en formaliteiten
7.3. Vreemde landen, vreemde talen: niet altijd een probleem!4
7.4. De sociale-zekerheidsinstellingen van de Lid-Staten: uw vraagbaak 25
7.5. Met uw zaak naar de rechtbank: dat is uw goed recht! 2
7.6. Het Europees Hof van Justitie waakt over de rechten van de Europese burgers . 26
8. Nog vragen? 28 DEEL II — DE SOCIALE-ZEKERHEIDSSTELSELS VAN DE LID-STATEN 29
BELGIË 31
Hoofdstuk I — Werknemers
1. Inleiding
2. Ziekte en moederschap2
3. Arbeidsongevallen en beroepsziekten 33
4. Invaliditeit5
5. Ouderdomspensioenen
6. Overlijdensuitkering en uitkeringen aan nabestaanden6
7. Werkloosheid7
8. Gezinsbijslagen8
Hoofdstuk II — Zelfstandigen 40
1. Inleiding
2. Ziekte en moederschap
3. Invaliditeitsverzekering1
4. Pensioenverzekering (overlevingspensioen, ouderdomspensioen) 42
5. Pensioen van de gewezen echtgenoot
6. Gezinsbijslagen
7. Nadere inlichtingen3
DENEMARKEN 45
1. Inleiding
2. Ziekte en moederschap
3. Arbeidsongevallen en beroepsziekten8
4. Invaliditeitspensioenen 50
5. Ouderdomspensioenen1
6. Uitkering bij overlijden
7. Werkloosheidsverzekering4
8. Gezinsuitkeringen5
9. Nadere inlichtingen6
DUITSLAND7
1. Inleiding
2. Organen van de sociale zekerheid 58
3. Ziekte en moederschap
4. Uitkering voor personen die langdurig zorgbehoevend zijn 61
5. Arbeidsongevallen en beroepsziekten 6
6. Invaliditeitspensioenen2
7. Ouderdomspensioenen4
8. Uitkeringen aan nabestaanden
9. Werkloosheid 65
10. Gezinsuitkeringen6
11. Nadere inlichtingen7
GRIEKENLAND9
1. Inleiding2. Ziekte en moederschap 70
3. Arbeidsongevallen en beroepsziekten2
4. Invaliditeit3
5. Ouderdomspensioenen
6. Nabestaandenpensioenen en uitkeringen bij overlijden 74
7. Werkloosheid6
8. Gezinsbijslagen 77
9. Nadere inlichtingen8
SPANJE 79
1. Inleiding
2. Ziekte en moederschap 81
3. Arbeidsongevallen en beroepsziekten
4. Blijvende invaliditeit4
5. Ouderdomspensioenen en rustpensioenen5
6. Uitkering bij overlijden en pensioenen voor nabestaanden 86
7. Werkloosheid7
8. Gezinsbijslagen8
9. Sociale diensten
10. Nadere inlichtingen
FRANKRIJK 91
Hoofdstuk I — Werknemers in loondienst 9
1. Inleiding
2. Ziekte en moederschap2
3. Arbeidsongevallen en beroepsziekten4
4. Invaliditeit5
5. Uitkeringen bij ouderdom en voor nabestaanden
6. Uitkering bij overlijden7
7. Werkloosheid8
8. Gezinsbijslagen9
Hoofdstuk II — Zelfstandigen 101
1. Inleiding
2. Ziekte en moederschap
3. Uitkeringen bij ouderdom, invaliditeit en aan nabestaanden 10
4. Nadere inlichtingen3
IERLAND5
1. Inleiding
2. Ziekte en moederschap7
3. Arbeidsongevallen en beroepsziekten 109
4. Invaliditeit 110
5. Ouderdomspensioenen1
6. Pensioenen voor nabestaanden en wezen2
7. Werkloosheid3
8. Gezinsuitkeringen4
9. Uitkeringen van de sociale bijstand
10. Wie beslist over de aanvragen?
11. Nadere inlichtingen6 ITALIE 119
1. Inleiding
2. Sociale-zekerheidsorganen 120
3. Ziekte en moederschap1
4. Arbeidsongevallen en beroepsziekten4
5. Invaliditeitsuitkeringen5
6. Ouderdomspensioenen6
7. Pensioenen voor nabestaanden7
8. Werkloosheid8
9. Gezinsuitkeringen9
10. Nadere inlichtingen
LUXEMBURG 131
1. Inleiding
2. Organen van de sociale verzekering
3. Arbeidsongevallen en beroepsziekten3
4. Invaliditeit5
5. Ouderdomspensioenen6
6. Uitkering bij overlijden en pensioenen voor nabestaanden 13
7. Werkloosheidsuitkeringen7
8. Gezinsuitkeringen8
9. Nadere inlichtingen9
NEDERLAND 141
1. Inleiding
2. Ziekte en moederschap2
3. Arbeidsongevallen en beroepsziekten 144
4. Invaliditeit
5. Ouderdomsverzekering6
6. Uitkeringen voor nabestaanden
7. Aanvullende pensioenstelsels voor werknemers8
8. Werkloosheid
9. Gezinsbijslagen9
10. Nadere inlichtingen 150
OOSTENRIJK1
1. Inleiding
2. Organen van de sociale verzekering 15
3. Ziekte en moederschap2
4. Arbeidsongevallen en beroepsziekten4
5. Invaliditeit 155
6. Ouderdomspensioenen6
7. Uitkeringen voor nabestaanden7
8. Verzorgingsuitkering
9. Werkloosheid8
10. Gezinsuitkeringen9
11. Nadere inlichtingen 160