Verzamelde communautaire teksten inzake sociale zekerheid 1994

-

Documents
224 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Verzamelde communautaire teksten inzake sociale zekerheid 1994 (4e druk) EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL WERKGELEGENHEID, INDUSTRIËLE BETREKKINGEN EN SOCIALE ZAKEN Compendium van communautaire teksten inzake sociale zekerheid 1994 (4e druk) EUROPESE COMMISSIE - 1996 Deze vierde uitgave van de Verzamelde communautaire teksten inzake sociale zekerheid is samengesteld door de Afdeling sociale zekerheid van migrerende werkenden van Directoraat-generaal V (Werkgelegenheid, industriële betrekkingen en sociale zaken) van de Europese Commissie. Het Bureau voor officiële publikaties der Europese Gemeenschappen heeft zich met de technische uitvoe­ring belast. Nadere gegevens omtrent deze publikatie zijn opgenomen aan het einde van dit werk. Deze publikatie is voltooid in juni 1994. Luxemburg: Bureau voor officiële publikaties der Europese Gemeenschappen, 1996 ISBN 92-826-8276-5 © EGKS-EG-EGA, Brussel · Luxemburg, 1995 De artikelen en teksten in deze publikatie kunnen geheel of ge­deeltelijk vrij worden gepubliceerd onder vermelding van de bron.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 80
Langue Nederlandse
Signaler un problème

Verzamelde
communautaire teksten inzake
sociale zekerheid
1994 (4e druk)
EUROPESE COMMISSIE
DIRECTORAAT-GENERAAL
WERKGELEGENHEID,
INDUSTRIËLE BETREKKINGEN
EN SOCIALE ZAKEN Compendium
van communautaire teksten
inzake sociale zekerheid
1994 (4e druk)
EUROPESE COMMISSIE - 1996 Deze vierde uitgave van de Verzamelde communautaire teksten
inzake sociale zekerheid is samengesteld door de Afdeling sociale
zekerheid van migrerende werkenden van Directoraat-generaal V
(Werkgelegenheid, industriële betrekkingen en sociale zaken) van
de Europese Commissie. Het Bureau voor officiële publikaties der
Europese Gemeenschappen heeft zich met de technische uitvoe­
ring belast.
Nadere gegevens omtrent deze publikatie zijn opgenomen aan
het einde van dit werk.
Deze publikatie is voltooid in juni 1994.
Luxemburg: Bureau voor officiële publikaties der Europese
Gemeenschappen, 1996
ISBN 92-826-8276-5
© EGKS-EG-EGA, Brussel · Luxemburg, 1995
De artikelen en teksten in deze publikatie kunnen geheel of ge­
deeltelijk vrij worden gepubliceerd onder vermelding van de bron.
Printed in the Netherlands Inhoud
Inhoud
Inleiding 5
Eerstedeel­ Administratieve Commissie7
I—Statuten van de Administratieve Commissie voor de sociale
zekerheid van migrerende werknemers bij de Commissievan
deEuropese Gemeenschappen 9
II — Besluiten, aanbevelingenenresolutiesvan de Administra­
tieve Commissie13
A — Besluiten13
Β — Aanbevelingen75
C — Resoluties 87
Tweede deel—Commentaar89
Algemene inleiding
Titel I — WerkingssfeervanVerordening (EEG) nr. 1408/71:
personen,prestaties,grondgebied 105
Titel II — Toe te passen wetgeving124
Titel III— Bijzondere bepalingen betreffendeverschillende cate­
gorieën uitkeringen 129
A — Ziekte en moederschap 129
Β—Invaliditeit138
C —Ouderdomenoverlijden(pensioenen)142
D —Arbeidsongevallenenberoepsziekten 152
E —Uitkeringenbijoverlijden160
F — Werkloosheidsuitkering162
G — Gezinsbijslagenen kinderbijslag — Bijslagen voor
kinderen die ten laste komen van pensioen­ of
rentetrekkers ; 169
Titel IV— AdministratieveCommissievoordesocialezekerheid
van migrerende werknemers enRekencommissie 179
Derde deel — Overige wetgeving, arresten en andere teksten
I — Lijst van de modelformulieren 183
II — Handleidingen inzakesocialezekerheid188
III — Overzicht van de wijzigingsverordeningen van de Raad189
IV — Overeenkomsten tussendeGemeenschap en derde landen.191
V — Lijst van arresten van het Hof van Justitie 193 Inleiding
Inleiding
Deze publikatie is een bijwerking van de derde uitgave van de Ver­
zamelde communautaire teksten inzake sociale zekerheid die in
1987 werd gepubliceerd. Daarbij werd rekening gehouden met
alle ontwikkelingen in de communautaire wetgeving tot de datum
van 1 juni 1994.
In tegenstelling tot de vorige uitgave is de tekst van de Verorde­
ningen (EEG) nrs. 1408/71 en 574/72 niet opgenomen. De laatste
geconsolideerde versie van die verordeningen is verschenen in
het Publikatieblad C 325 van 10 december 1992. Een nieuwe codi­
ficatie wordt eind 1995 gepubliceerd.
Dit werk bevat ook geen samenvattingen meer van de arresten
van het Hofvan Justitie van de Europese Gemeenschappen, aan­
gezien die al in 1995 in een afzonderlijke publikatie verschenen
zijn („Judgments of the Court of Justice of the European Commu­
nities related to Social Security for Migrant Workers - A Systema­
tic Survey").
In het eerste deei van deze verzamelde teksten zijn alle besluiten
en aanbevelingen van de Administratieve Commissie voor de so­
ciale zekerheid van migrerende werknemers opgenomen, als­
mede de statuten van diee Commissie.
Het tweede deel bevat toelichtingen op de bepalingen van de
twee verordeningen, in de volgorde van de artikelen van Verorde­
ning (EG) nr. 1408/71. De bedoeling is dat de lezer kennis kan
nemen van de algemene doelstellingen van de communautaire
wetgeving op het gebied van de sociale zekerheid, en dat de raad­
pleging van de jurisprudentie van het Hof van Justitie en van de
besluiten van de Administratieve Commissie wordt bevorderd.
Het derde deel ten slotte bevat een aantal lijsten en tabellen die
aansluiten bij de informatiebronnen in de twee eerste delen. U
vindt er met name een overzicht van de modelformulieren die
door de Administratieve Commissie opgesteld zijn met het oog
op de toepassing van de verordeningen, een lijst van de verorde­
ningen tot wijziging van de Verordeningen (EEG) nr. 1408/71 en
(EEG) nr. 574/72, alsmede een tabel met de arresten van het Hof
van Justitie. EERSTE DEEL
Administratieve Commissie